ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5822101431   นายเจษฎากร   วงค์จันสุ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5900101303   นายจิรายุส   ศุภธนศักดิ์สิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5903103322   นายธนกร   ขยันกิจพัฒนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5904106322   นายภูเมศวร์   อุ่นแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5905104355   นางสาวบุษกานต์   แก้วสุวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104356   นางสาวเบญจพร   วงค์หาญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104368   นางสาวมัณฑนา   ธิมาลัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101322   นางสาวจันทกานต์   จันทร์ตาใหม่ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102479   นางสาวรัตนากร   วรรณรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906104355   นางสาวณัฐวรรณ   เทียมศรี : การเงิน 3ชั่วโมง
5909101375   นายรุ่งโรจน์   แตงโสภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 3ชั่วโมง
5918102308   นางสาวจตุรพร   ดาราเพ็ญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5918102344   นางสาวพรพิมล   เทศเนานิตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6001101306   นางสาวจิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101330   นางสาวนภาพร   ภุมรินทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001102384   นางสาวนลินี   พรหมสังข์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102467   นางสาวศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102476   นายสมชาย   ยอดเงิน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001122001   นายกนกศักดิ์   กองแก้วสดใส : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6006103472   นายศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 3ชั่วโมง
6009101305   นายกษิดิศ   อรินใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6022101410   นายวัชรกร   คำโส : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6101101302   นายกิตติธร   เติกทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101306   นายจิรพงษ   นางาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101313   นางสาวชัญญานุช   เกื้อชู : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101314   นางสาวซูไรดา   เปาะอีแต : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101315   นางสาวฐิติรัตน์   รอดโฉม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101318   นายณัฐพล   คำกุ้ม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101324   นางสาวทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101331   นายนพรุจ   สุริทำนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101334   นางสาวนิภาพร   แสงบุญเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101336   นางสาวปณัฐฐา   ตาแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101338   นายปรเมตต์   ไชยศิริ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101343   นายพงษ์เดช   คุ้มบัวลา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101344   นางสาวพนิดา   หลักแหลม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101345   นางสาวพรชิตา   บุญแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101346   นางสาวพรทิพย์   พันหนองหล้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101350   นางสาวเพ็ญนภา   คำไส : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101352   นายภานุพงศ์   ศิลารักษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101354   นางสาวมญชุ์พิชา   คำยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101361   นางสาววรนุช   ยะแบน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101362   นางสาววริศศรา   คนอ้วน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101364   นางสาววิยาดา   เปลี่ยนดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101366   นางสาวศรีบังอร   กุลดวงจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101367   นางสาวศิริกัญญา   สุจา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101371   นายสรวิชญ์   เบี้ยจั่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101378   นางสาวอโรชา   นันเขียว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101386   นายนัทธพงศ์   วงศ์วิศิษฏ์ชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102306   นางสาวกัญญารัตน์   พรหมพชร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102307   นางสาวกัญญารัตน์   สายยิ้ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102308   นางสาวกานดา   จ้อยหนองบัว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102312   นายจงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102314   นายจักรพงศ์   เมืองขวา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102315   นางสาวจันทร์จิรา   พรมแก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102317   Mr.Chanthavong   Chanthakhot : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102322   นางสาวจิรารัตน์   เนื้อนวลจันทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102327   นางสาวชฎาภรณ์   เรืองคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102334   นางสาวชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102344   นายฐากูร   คงทอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102345   นางสาวฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102348   นางสาวณัฐณิชา   เรือนคำฟู : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102354   นายณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102361   นางสาวทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102363   นายเทิดพงศ์   สว่างวงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102367   นางสาวธนัญญา   ศักดิ์พุ่ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102391   นางสาวประภาพร   มณีย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102392   นางสาวประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102393   นางสาวปวีณา   พาพุทธา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102394   นางสาวปวีณา   สุต้น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102398   นางสาวปิยะนุช   จันทร์แก้ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102399   นายปุณณเมธ   พรมราช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102400   นายพงศกร   คำวงศ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102404   นางสาวพัชรศรี   แซ่เฮ้อ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102406   นายพัฒน์ฐพงษ์   กันทา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102407   นายพันธกานต์   ลำดับ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102408   นายพันธฤทธิ์   วิธี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102409   นางสาวพิมพิกา   อาภรณ์เลิศสุข : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102411   นายพุฒิพงษ์   โปธาจุ่ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102412   นางสาวภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102417   นายมาโนด   วงอินทร์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102420   นางสาวยอง   ซาเย็น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102422   นางสาวยุพิน   ภารกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102424   นายรัชชานนท์   วงค์ไชย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102436   นายวัชระ   คันทะสาร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102441   นายวิทยา   เหมอโบกุ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102442   นายวิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102446   นางสาววิลาสิณี   มุ่งมาตย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102447   นายวีระชัย   บุบผาสังข์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102459   นางสาวศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102460   นางสาวศิริวิมล   ลื่อเพ็ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102463   นายศุภวัฒน์   แสงจันทร์จิรเดช : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102468   นายสฤษฏ์พงค์   วงศ์วิลัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102476   นายสุกัลย์   จันทร์อ่อน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102493   นายอลงกรณ์   ศรีภิรมย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102505   นายเอกพันธ์   หิรัญรัตนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105303   นางสาวเกวลิน   อ่อนศรี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105304   นายไกรวุฒิ   ต๋าคำ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105339   นายพงศกร   ชัยวรรณ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105340   นายพงศธร   แสงใหญ่ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105343   นางสาวพัชชา   เข็มราช : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105359   นางสาววรนุช   วงค์หวัน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105377   นายอานาวิน   ขันไชยวงค์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101122004   นายกัณฑวุฒิ   อินใจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6101122013   นายจีระศักดิ์   ศิริวัฒนะธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6101122020   นายณัฐพนธ์   สกุลพงษ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6101125303   นางสาวเกศชฎาภรณ์   สุลัยยะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125310   นายไชยานันท์   มิ่งสมร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125327   นายภูบดินทร์   เสนาะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125342   นายสุริยา   พรหมหาญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101126311   นายเนติพงศ์   ปัญญาวงศ์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126324   นายภคพล   ชาติดี : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6103101301   นางสาวกชกร   อุ่นเรือน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102302   นางสาวกมลพรรณ   สินสุพรรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102305   นางสาวจิตตินันท์   เกตุแจ้ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102342   นางสาวศศินา   ดวงเนตร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102343   นางสาวสิญาดา   วาทีกานท์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102345   นางสาวสุกัลญา   ฮาดดา : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103103301   นางสาวกชพร   พวงทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103321   นายทศวรรษ   หนั่นต่า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103322   นางสาวทัศสุดาพร   ต้นคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103366   นางสาวอภิชญา   โนวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103367   นางสาวอมรพรรณ   บุญยะวัตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103368   นางสาวอรปรียา   กันภัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103372   นางสาวเบญญาภา   นามดำรัสศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6104101364   นายพุฒิพงศ์   ทองเขียน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104104307   นางสาวศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 3ชั่วโมง
6104106328   นายเพชร   ทองขำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6105101314   นางสาวชลดา   ติบรรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101329   นายปวริศฐ์   ธัญญานิติ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101356   นางสาวผกาวัลย์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101359   นางสาวพลอย   สุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101404   นายสุชาติ   คีรีแสนภูมิ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101409   นางสาวสุรีย์พร   ท้าวมั่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101306   นายกฤติพงษ์   บุญปั๋น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101349   นายไตรภูมิ   ศิลปสมศักดิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101405   นายพัชรพล   ไชยเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102310   นางสาวกันธิมา   ศรีวะรา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102313   นางสาวกิตติยา   วังท่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102323   นายจิรัชญา   กันทะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102325   นางสาวจุฑาทิพย์   ระโพธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102327   นางสาวชนิกานต์   สิงห์คำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102328   นางสาวชนินาถ   ดอกคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102332   นางสาวฐิตาพร   มั่งคั่ง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102334   นางสาวฐิติมา   ยาวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102335   นางสาวณัฐชากร   กุษาวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102344   นางสาวนัคมน   ด้วงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102359   นางสาวนัฐมล   ชัยเจริญศรีเมธี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102362   นางสาวนิภาพร   หมื่นปา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102363   นางสาวนุชนารถ   อินตา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102364   นางสาวบุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102369   นางสาวปวีณวัสสา   ขันธนานันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102371   นางสาวปั้นหยา   ผาสุวรรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102376   นางสาวพรรณิภา   ทองหล่อ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102377   นางสาวพิชญธิดา   สืบพันธ์โพธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102385   นางสาวภัทรภร   สุวรรณคุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102386   นางสาวภัทรวดี   อ่อนเเก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102398   นางสาวรวิสรา   ไชยพานิชย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102402   นางสาวรัตนาภรณ์   ตั้งสลุง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102409   นางสาววรัญญา   ธัญญาโกศล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102410   นางสาววัชรมน   ครุนันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102412   นางสาววันวิสาข์   โสตะพราหมณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102418   นางสาวศศิญา   ชัยนุรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102430   นายญาณินท์มณี   ตนหาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102442   นายสุริยา   มีนาค : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103307   นางสาวกานต์นรี   ใจเอื้อ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103315   นางสาวจันทร์จิรา   ส่องแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103316   นางสาวจารุวรรณ   พันธ์พืช : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103321   นางสาวจิราพร   เมืองขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103325   นางสาวชฎาพร   แก้วประภา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103326   นางสาวชนาภา   สักลอ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103333   นางสาวณฐิกา   ภูธิวุฒิ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103334   นางสาวณัฐกานต์   คงมาก : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103338   นางสาวณัฐริกา   ศรีจันทร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103339   นางสาวณิชานาฎ   รินนายรักษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103349   นางสาวธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103351   นางสาวธัญลักษณ์   ฟักแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103355   นางสาวนภัสสร   ปาระมะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103356   นางสาวนริศรา   จุตโน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103378   นางสาวปิยาอร   สุภาวะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103428   นางสาวศัตราภรณ์   ตุ้ยดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103433   นางสาวศุภากรณ์   มีบุญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104341   นายณัฏพล   ราชตา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104366   นายนครินทร์   ประพรม : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104381   นายเปี่ยมสกุล   วีระเดชชูชีพ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104395   นายภูริณัฐ   เพียจันทร์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106105307   นางสาวชลิตา   บังคมธรรม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105308   นางสาวณัฏฐธิดา   บุญรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105316   นางสาวธัญญาเรศ   จิตใหญ่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105322   นางสาวประภาศิริ   บัวเขียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105326   นางสาวภัทรนันท์   แป้งทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105329   นางสาวมณีรัตน์   แสนวงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105340   นางสาวอารีรัตน์   คำยอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6109101303   นางสาวกษิรา   สินมณฑากิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101304   นางสาวกัญญาณัฐ   ศิริกุลพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101307   นางสาวกุลภรณ์   อินเหลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101311   นางสาวจิรประภา   หินเเสง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101317   นางสาวชนิกานต์   บัวเกิด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101321   นางสาวณัฐการณ์   รู้ฉลาด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101322   นางสาวณัฐณิชา   มีเงิน : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101349   นางสาวพัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101354   นางสาวภัทรวรรณ   พลขุนทด : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101356   นางสาวมณฑิการ์   ก๋าแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101357   นางสาวมาตารี   เเสนทวี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101359   นางสาวรัฐการ   บัญชาโต : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101360   นางสาวรัตนภรณ์   อัศวไพศาลกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101362   นางสาวเรณุการ์   กองตู้ย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101371   นางสาวศิริลักษณ์   ปรีพัฒน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101378   นางสาวสุทธิชา   ขันนารัตน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101382   นางสาวสุวิตรา   วงศ์งาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101385   นายลัลณ์พวัฒน์   มุราชวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101393   นางสาวอารียา   อริยะลิขิตกร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102303   นางสาวกุลนันท์   กิจสมัคร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102310   นางสาวฉัตรศิริ   วงษา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102311   นางสาวชนาภา   หมั่นสดับ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102320   นางสาวนันท์นภัส   อภิรัฐพูลศิริ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102329   นางสาวภัทชรินทร์   อริยะชัยชาญ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110101314   นางสาวชลิตา   สุขสว่าง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101322   นายณัฐพงศ์   คงเพ็ชรศักดิ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101331   นายธนากร   สุธรรม : การประมง 3ชั่วโมง
6110101345   นางสาวเปมิกา   ทองพ่วง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101346   นางสาวเปรมกัลยา   ยุทธิวัจน์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101350   นางสาวพรทิพย์   นุชนารถ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101364   นางสาวเมลิกา   ปาโหด : การประมง 3ชั่วโมง
6110101379   นายศุภวิชญ์   สุทธพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6110101381   นายสรัลธร   ขจรไพร : การประมง 3ชั่วโมง
6112102353   นายธนกร   เเกล้วกล้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112106302   นางสาวกรรณ์ตัง   ถาวร : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106326   นายธีรภัทร์   วิจิตร์กุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106352   นางสาวมัชฌิมา   โพธิ์ศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106362   นายศักดิ์ดา   จ่าลุย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112107312   นายปาณัท   อุตสาหะ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6112107314   นางสาวฟ้าใส   ทองประสงค์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6112107323   นางสาวไอย์ลดา   พรหมพนัส : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 3ชั่วโมง
6114101334   นายธนาวินท์   ปัญโญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101340   นายนัฐพนธ์   สุพัฒนุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101345   นางสาวบงกชพร   กาญจนาภา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101363   นางสาวภัคจิรา   ปันด้วง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101373   นางสาวเยาวลักษณ์   ไทยอู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101380   นางสาววรางคณา   สุวรรณศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101385   นายศรัณย์   เก๋อาภัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101395   นางสาวสิริพร   เกตุสุวรรณ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101397   นางสาวสุธาสินี   ตุ่นตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101402   นางสาวอทิตยา   ยืนยิ่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101405   นายอภิสิทธิ์   หม่องมาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101406   นางสาวอริสรา   หวันแดง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102309   นางสาวขวัญกมล   กุมเมฆ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102314   นายเจษฎา   ต๊ะวัง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102349   นางสาวภัทรภร   คำดอนใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6115123334   นายธนาธิป   บุญประเสริฐ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123340   นายนราวิชญ์   ชูส่งแสง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123376   นายวิธวัส   เกตุพิบูลย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123384   นายศุภวิชญ์   อายุมั่น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123403   นายอมันตุ์   กันทาดง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102315   นายจักรพงศ์   เทวกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102326   นายณัฐนนท์   อยู่ดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102332   นายธนธัญ   ราชตัน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102378   นายพีรพัฒน์   พันธ์เพชร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6119102515   นายรัฐนันท์   สุวาโร : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6119102521   นายอุทัย   จาระนัย : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
6122101318   นางสาวเกศรา   ปะนามเท : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101320   นางสาวขนิษฐา   บังราช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง