ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001102337   ชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6001102500   สุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101101385   เมธาวี   กามานคร : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101102304   กฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102305   นายกลวัชร   ถาพยอม : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102309   กิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102345   ฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102416   มัลลิกา   เหมือนขุนทด : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102442   วิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102498   นายอัมรินทร์   อาปัดชิง : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101105363   วลีลักษณ์   มรดกธีรภาพ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105365   ศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105376   อรพินท์   เพชรตรีทอง : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6106101455   สุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101457   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง