ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6001102500   นางสาวสุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6101101385   นางสาวเมธาวี   กามานคร : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6101102304   นายกฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6101102305   นายกลวัชร   ถาพยอม : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6101102309   นายกิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6101102345   นางสาวฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6101102416   นางสาวมัลลิกา   เหมือนขุนทด : พืชสวน (พืชผัก) 4ชั่วโมง
6101102442   นายวิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน (ไม้ผล) 4ชั่วโมง
6101102498   นายอัมรินทร์   อาปัดชิง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 4ชั่วโมง
6101105363   นางสาววลีลักษณ์   มรดกธีรภาพ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105365   นางสาวศศิวิมล   สีสวัสดิ์ : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6101105376   นางสาวอรพินท์   เพชรตรีทอง : อารักขาพืช 4ชั่วโมง
6106101455   นางสาวสุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101457   นางสาวอทิตยา   วิชัยวงษ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง