ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5808108303   ติณณภพ   บุญศัพท์ : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง
5808108308   ทศพล   เดชพรม : การจัดการชุมชน 12ชั่วโมง
5808114316   เจษฎา   เนตรวาณิช : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114361   ภูริศ   ชัยประทุม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114386   แสงสุรี   อารีพล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5808114396   อิทธิกร   พรมกิ่ง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908106314   นายติณณภพ   สุงิ้วงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5908109314   นาถทิวา   คำเงิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 12ชั่วโมง
5908110301   กชกร   ฐานหมั้น : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110302   คณิษศา   เปรมสวัสดิ์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110304   ชนกนาถ   สุวรรณดารักษ์ : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110310   ฐิติพงษ์   บุญธิ : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110311   ณัฐสุดา   กองขุนชาญ : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110312   ณิชมน   จินนิกร : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110316   พชร   ชินนาค : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110326   เสาวภาคย์   ขำคำ : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110328   อมรรัตน์   ราชสาร : การตลาด 12ชั่วโมง
5908110329   อัครพล   หลาบกลาง : การตลาด 12ชั่วโมง
5908111312   ทักษิณ   ทองอยู่เย็น : บัญชี 12ชั่วโมง
5908114302   กรกช   อภิชนังกูร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114303   เกริกฤทธิ์   จินดาวงษ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114304   เกรียงไกรศร   คำมุง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114308   จักรกฤษ   ลูกอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114309   จิดาภา   ทองช่วย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114311   เจตน์สฤษฎิ์   พลที : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114314   ชนนิกานต์   ดวงแก้ว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114315   ชนาภา   มุ้งทอง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114321   ณัฐวรรษ   จันทร์ออน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114322   ณิชนันทน์   กาวิชัย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114329   ธมลวรรณ   ชั้นทองคำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114337   นวลจันทร์   ภูมิละออง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114339   นิรชา   ไชยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114345   พัชฌานันท์   ภาคภูมิ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114346   พัชณี   อ่อนอ้น : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114348   เพชราลัย   พึ่งสำราญ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114349   ภัครินทร์   พรับพรึงศรี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114350   ภูริณัฐ   พงษ์สุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114351   ภูรินทร์   สวัสดิ์รักษ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114352   ภูวรัต   ไขปัญญา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114353   มณธิรา   ใคร่นุ่นนา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114355   เยาวลักษณ์   สง่าสมบูรณ์ไพร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114361   วชิรญาณ์   ธูปบาง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114367   ศัษตวรรษ   ตาเป็ง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114371   สโรชา   ลามู : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114373   สุพิชญา   จรรยาพงค์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114376   อธิคม   วงศ์ธรรม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114377   อัฉรา   เนตรเจริญ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908114380   อิทธิกร   น้อยเซีย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
5908115307   นุชธิดา   ผาโต : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6008106301   กัณฐิกา   นาทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106310   ธนภรณ์   จันทร์เที่ยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106311   ธัญลักษณ์   ชัยยศ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106312   ธีรยุทธ   ขุนพารเพิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106313   นันทิกานต์   เข็มทอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106315   พิมพ์ประภัส   สกุลมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106320   วิภาภรณ์   สุขตระกูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106323   วิริยาพร   แป้นจันทร์พันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106328   อภิวัฒน์   สูรติเทอดสกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106331   กีรัตยา   สันป่าแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106333   สุภารัตน์   ม่วงมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008106334   ชนานนท์   กองชาวนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6008107322   นฤมล   กุมภาพันธ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6008107323   นันทวัฒน์   ทิพย์ขุนทด : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6008107333   ภาสิณี   มีศิลป์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6008107344   สิทธินนท์   อินปา : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6008107345   สิรินทิพย์   สุจริตธุระการ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6008107347   สุกฤตา   ตุ๊กกี่ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6008111301   กชกร   อินทะเสม : บัญชี 12ชั่วโมง
6008111302   จุฑามาศ   ชูตินิมิตรรัตน์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6008111303   จุฑามาศ   ไชยศรี : บัญชี 12ชั่วโมง
6008111305   ญาณพล   เขียวเขว้า : บัญชี 12ชั่วโมง
6008111306   ณัฐวดี   หลักวิโรจน์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6008111313   พรชนก   จันทร์บัว : บัญชี 12ชั่วโมง
6008111316   พิมลพรรณ   บุญอินทร์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6008111318   วรพล   ต่ายพูล : บัญชี 12ชั่วโมง
6008111319   วรินทร์   เผือกอินนุ้ย : บัญชี 12ชั่วโมง
6008111324   อมรรัตน์   โพธรา : บัญชี 12ชั่วโมง
6008114301   กฤษฎา   จิตรเที่ยง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114302   กฤษฏา   ผดุงพงษ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114303   กษิรา   เรืองเพ็ชร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114304   กัญญารัตน์   จันทศร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114305   กิตตินันท์   หอมนาน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114306   กิตติภณ   กาโต่ง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114307   จักร์ภัทร   รัตนพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114308   จินดารัตน์   เอี่ยมสอาด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114309   จิราพร   พ่วงแม่กลอง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114311   ชนันพร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114312   ชนานันท์   คำยอด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114313   ชมพูนุช   คำอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114314   ชลาริน   ควนวิลัย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114315   ชัชพงศ์   ต่อศิริ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114316   ชัยวัฒน์   ลีลาศ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114317   โชคชัย   นนทะคำจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114319   ณชรัฐ   บัวคำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114320   ตันติกร   ชูประสิทธิ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114322   ธนธัช   ชาญอาวุธ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114324   ธัศนัย   ระยับ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114325   ธิดา   สักสดใส : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114326   ธิติพันธ์   ธรรมกุล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114328   ธีรวัฒน์   โสดวิลัย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114329   นนทนีย์   ลูกภูเขียว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114330   นพรัตน์   ผูกกิจ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114332   นพรัตน์   แสงวิเศษ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114333   นันทวัฒน์   ปั๋นโด้ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114335   นุชรินทร์   อินทร์กา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114336   เบญจมาศ   พรหมขำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114337   ปริยวิศว์   เสียงชารี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114338   ปัณชญา   กันตะบุตร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114342   พัชรพร   เชื้อเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114343   พิชญดา   ศรมณี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114344   พีรณัฐ   จันทร์แดง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114345   พีระวัฒน์   รุจิสิทธิยานนท์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114347   มิ่งภิมุขข์   คงคำ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114348   รวีโรจน์   แหยมดอนไพร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114349   รักษ์ศิยา   เกิดสุทธิ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114350   นางสาวรัชดา   กองเพ็ง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114353   วชิรพันธ์   ขาวสุด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114354   วรนุช   นันทะบุตร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114355   วรรณกร   ทองนุช : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114356   วราภรณ์   โตภูเขียว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114357   วันวิภา   กันหะ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114358   วิฑูรย์   ฮือสะ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114360   วีรภัทร   ลิ่มโชตินันท์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114361   สุณิสา   ต้มกลั่น : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114364   สุภาภรณ์   ผลเสน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114365   สุวนันท์   จันทร์พล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114366   สุวรรณี   ถาวร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114367   เหมือนขวัญ   ดีเหมือน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114368   อนงค์รัตน์   แก่นโพธิ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114369   นางสาวอรทัย   สายบัว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114370   อรรถกฤษณ์   เชื้อกรด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6008114373   นายฉัตรชัย   กันกา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108103311   พิกุล   มะโนนึก : เทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
6108106301   กันย์สินี   พรมนัสมงคล : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6108106303   นายณรงค์พล   สีดาคำ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6108106305   นนทวัฒน์   พุฒซ้อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6108106307   พิชญ์สินี   โกสุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6108106310   สุวิชาดา   โกสุระ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6108106312   นายอนุรักษ์   พระสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
6108107309   จุฑามาศ   วงศ์ไข่ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107321   นพณัฐ   แตงอ่อน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107323   นาวิน   บุตรสอน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107326   ปทิตตา   ตรงสาลี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107328   ปารตี   บุญชูวงศ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107329   ปิญชาน์   ยอดประสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107333   รังสิยา   กลีบจอหอ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107335   วทัญญู   เขียวดวงดี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107339   ศรัณน์   เพชรภูมี : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107343   สุดารัตน์   สิทธิกุล : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107346   สุวรรณี   อาวรณ์ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108107348   อานิตา   งะสมัน : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
6108111301   กชกร   เพ็งสุข : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111302   กนกวรรณ   วิเศษสุข : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111303   กรรณิการ์   อ้นเชิด : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111304   เจนจิรา   วงศ์โพธิ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111305   นางสาวเฉลิมพร   ไกรเกริกเกียรติ : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111307   ฐิศรา   จำปาขาว : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111308   ธิดารัตน์   เคลิ้มกระโทก : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111309   นครินทร์   กอฝั้น : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111310   บุญพิทักษ์   ลอยคลัง : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111312   นายปรัตถกร   บวรเกิด : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111313   พรชิตา   ตาบม่วง : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111315   สายฟ้า   อาลักขิต : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111316   สาวิตรี   บุญปาน : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111318   อริสา   สมบูรณ์ทรัพย์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111319   นายอิศรา   อินเพ็ชร : บัญชี 12ชั่วโมง
6108111320   นางสาวอิศริยา   ศรีจูม : บัญชี 12ชั่วโมง
6108114302   กรรณิการ์   พรมรักษา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114303   กฤษฎาพร   แมดเมือง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114304   กัญญาภัค   วิทยาคุณ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114307   จริยา   แสงอุดม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114308   นายจักรกฤษณ์   โสภา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114309   จิตปลื้ม   หาจำปา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114310   จุฑามณี   วุ่นคง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114311   จุฑามาศ   บุญปล้อง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114312   ชนะศักดิ์   เวียงทอง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114314   ชยากร   เทใหม่ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114315   ชัชพงศ์   พรมเวียง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114316   ชัชวาล   บุญมี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114318   ญานิกา   แช่มช้อย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114320   ณัฐฐาพร   สังกรณีย์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114323   ณัฐวดี   ข้อค้า : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114324   ณิชาภัทร   เขียนพลกรัง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114325   ดง   เเซ่ย่าง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114327   ดวงกมล   ศรียันต์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114328   ธัญชนก   งามผ่องใส : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114329   ธัญทิพ   หอมวิชา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114330   ธิติญา   โพธิ์ชะคุ้ม : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114331   ธีระพงษ์   รัตนศิลา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114333   นภัสรา   เภอรักษ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114334   นัทสรียา   คงอ่อน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114335   นัยนา   ชารัตน์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114336   ปรีชญา   สอนลา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114337   ปาริชาติ   อินทะชิต : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114338   ฝนดาว   หอมนวล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114341   พรวดี   อำไพภาสกุล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114342   พัชรมล   บุญมา : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114344   นายพีรณัฐ   หมื่นจำเริญ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114345   เพ็ญพิลัย   เปี่ยนคิด : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114346   ภักดิพร   สิงห์ชู : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114349   ภูริ   บัวเรือง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114351   เมธาสิทธิ์   สมใจ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114352   รัตนาภรณ์   วัดแจ้ง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114356   วรากรณ์   ภูมิคอนสาร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114357   วลีรัตน์   มีชัย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114358   วันวิสา   เชื่อฟัง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114359   วิลาพร   กาญจนเจริญชัย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114361   ศตวรรษ   จันทร์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114362   ศตวรรษ   ทองมาก : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114364   ศศิวิมล   จันทร์เหมาะ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114365   ศิริพร   ไชยมงคล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114366   ศิริรัตน์   พลอยร่มเย็น : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114367   ศิริรัตน์   สมประโคน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114368   ศิริรัตน์   สุขช่วย : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114369   ศิริลักษณ์   สิงห์กระโทก : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114370   นายศิริศักดิ์   บุญตรี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114371   ศุภชัย   ขันปาลี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114373   สัญญา   พรหมดี : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114375   สิริวิมล   แก้วสุวรรณ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114376   สุชานันท์   ชัยวงค์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114377   สุทธิดา   ยอดแก้ว : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114379   นายสุรสิทธิ์   อุตมโชค : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114380   สุวรรณา   สุขมากผล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114381   อธิสันต์   กันทะโม้ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114382   อนงนุช   จำนงกูล : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114383   อนุวัฒน์   เเก้วพิศดาร : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114384   อัจฉราพร   ยอดธง : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114385   อาทิตยา   เพ็ญสวัสดิ์ : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108114386   นางสาวอารีย์ลักษณ์   จำปาอ่อน : เกษตรป่าไม้ 12ชั่วโมง
6108115307   ณัชยาภรณ์   ตันคำ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115309   ดวงพร   กันต์นิกูล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115312   พิสิษฐ์   ทินเรืองศิริ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108115322   นางสาวอรนลิน   ใจเถิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 12ชั่วโมง
6108118303   ธีรณัฐ   เครื่องจักร : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 12ชั่วโมง
6108118304   น้ำเพชร   ปิ่นดี : เศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน 12ชั่วโมง