ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001101315   ณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6001101383   อาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 9ชั่วโมง
6004101379   ศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6004101382   ศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6006103446   วนัชพร   มหานันท์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6104101318   นางสาวเชษฐ์สุดา   สมปาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
6104105301   ชนิษฐา   สมปาน : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
6104105302   กวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101372   ยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6105101373   รติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6106103303   กนกวรรณ   สุนันวงค์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103324   นางสาวเจนจิรา   ถาวรคงสกุล : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103390   เพชรรัตน์   ชิดสูงเนิน : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103395   นางสาวมณีรัตน์   สุกใส : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103413   วราพร   พระโพธิ์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6106103415   วลัยลักษณ์   กันทะตุ้ย : บัญชี 9ชั่วโมง
6114101340   นัฐพนธ์   สุพัฒนุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101364   ภัทรพร   สุขศิริศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101365   ภัทราพร   แสนเสมอใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6114101393   สหัสวรรษ์   ใจหวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
6122101441   สุพัตรา   ลีศรี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6122101442   นางสาวสุพัตรา   สังข์แย้ม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6122101443   นางสาวสุพิณญา   กาศมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 9ชั่วโมง
6122101444   สุรีรัตน์   อุ่นวิเศษ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง