ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101101341   นายเปรมศักดิ์   พัชรมงคลสกุล : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101102301   นายกนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102302   นางสาวกนกอร   ผึ่งแผ่ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102303   นางสาวกรรณิการ์   แก้วยงกฎ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102304   นายกฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102306   นางสาวกัญญารัตน์   พรหมพชร : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102307   นางสาวกัญญารัตน์   สายยิ้ม : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102308   นางสาวกานดา   จ้อยหนองบัว : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102319   นางสาวจามจุรี   สิทธิฤกษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102321   นางสาวจินทภา   มาครอง : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102322   นางสาวจิรารัตน์   เนื้อนวลจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102323   นางสาวจีรวรรณ   ลิบือ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102324   นางสาวจุฑามาศ   แก้วนิล : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102327   นางสาวชฎาภรณ์   เรืองคำ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102335   นายชลาวุธ   ฟองวรรณา : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102345   นางสาวฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102351   นายณัฐพล   สายแวว : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102356   นางสาวดวงกมล   ธรรมชัย : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102359   นายตะวัน   จันทร์ต๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102363   นายเทิดพงศ์   สว่างวงษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102380   นายธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102382   นางสาวนวพรรษ   ไชยธรรม : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102384   นางสาวนัฏธญา   บุญมี : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102387   นายนันทภพ   สีม่วง : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102391   นางสาวประภาพร   มณีย์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102394   นางสาวปวีณา   สุต้น : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102407   นายพันธกานต์   ลำดับ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102410   นายพีรดนย์   โพธิ์ชัย : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102416   นางสาวมัลลิกา   เหมือนขุนทด : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102417   นายมาโนด   วงอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102438   นางสาววันวิสา   สมนึก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102443   นางสาววิภา   หมื่อแล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102446   นางสาววิลาสิณี   มุ่งมาตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102451   นางสาวศตกมล   พรมจวง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102453   นางสาวศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102456   นางสาวศิริกันยา   อุดทา : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102459   นางสาวศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102461   นางสาวศีวิกา   สิงห์ลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102464   นางสาวสตรีรัตน์   เมืองทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102470   นางสาวสาวิตรี   รักษากลิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102474   นายสุกฤษฏิ์   บุรีรักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102475   นางสาวสุกัญญา   สืบจะบก : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102477   นางสาวสุชาวดี   คล้ายเจ๊ก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102480   นางสาวสุธิดา   รุณกิจ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102482   นางสาวสุภัสสรา   ชุ่มอินจักร์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102483   นางสาวสุภาภรณ์   ศิริงาม : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102486   นางสาวเสาวลักษณ์   วิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102487   นางสาวโสภิตา   อบเชย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102489   นางสาวอธิชา   อยู่ซับซ้อน : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102493   นายอลงกรณ์   ศรีภิรมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102495   นางสาวอัญชลีพร   จันทร์เติมต่อ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102496   นางสาวอัญมณี   คำชมภู : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101105331   นางสาวนาถนภา   หลักใหล : อารักขาพืช 8ชั่วโมง