ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 1.5ชั่วโมง
5906105341   นางสาวธนัชชา   สว่างใจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6001101315   นางสาวณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 4ชั่วโมง
6004105330   นายวศิน   คำน่วม : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6004109304   นายชัยพล   จินะทา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 11ชั่วโมง
6004109317   นายอรรถวิท   คำแก้ว : ฟิสิกส์ประยุกต์ 11ชั่วโมง
6006101358   นายณัฐพงษ์   ใจมา : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006101385   นางสาวนงนภัส   ศรีวิชัย : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006101406   นายผดุงพล   ศรีสุภา : การจัดการ 5ชั่วโมง
6006101481   นางสาวอรจิรา   นพรัตน์บุญ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6006101482   นางสาวอรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6104105301   นางสาวชนิษฐา   สมปาน : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 4ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 1.5ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101356   นางสาวผกาวัลย์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101366   นางสาวพิมพ์สุภา   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101382   นางสาววลาวรรณ   แสงตา : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105101389   นางสาวศศิวิมล   ม่วงคำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101393   นางสาวศิริลักษณ์   พริบไหว : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101408   นางสาวสุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101412   นางสาวโสรยา   ฟองสุภา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101418   นางสาวอรยา   หุ่นทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101420   นางสาวอรอนงค์   คงประยูร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6106103331   นางสาวฐานิภา   ฉิมวัย : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103355   นางสาวนภัสสร   ปาระมะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103358   นางสาวนฤมล   วงเวียน : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103378   นางสาวปิยาอร   สุภาวะ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103390   นางสาวเพชรรัตน์   ชิดสูงเนิน : บัญชี 4ชั่วโมง
6106103402   นางสาวรัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 7ชั่วโมง
6106103415   นางสาววลัยลักษณ์   กันทะตุ้ย : บัญชี 4ชั่วโมง
6106104314   นางสาวจันทร์ทิรา   มุ่งรังสี : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104316   นางสาวจินตนา   ปาระมี : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104317   นางสาวจิรัชยา   คำปันวงค์ : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104318   นางสาวจิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104319   นางสาวจีรวรรณ   ยอดพล : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104335   นางสาวชายิกา   มาซอย : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104384   นางสาวพรนิภา   พุฒศรี : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104385   นางสาวพรรณวิภา   อุดถา : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104389   นางสาวเพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104410   นางสาววิจิตรา   เต๋จ๊ะ : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104418   นางสาวศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 7ชั่วโมง
6106104422   นางสาวศุภานัน   เลิศหล้า : การเงิน 9ชั่วโมง
6106104431   นางสาวโสภา   ภูมะตัน : การเงิน 7ชั่วโมง
6106104432   นางสาวหทัยภัทร   ปาประลิต : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104439   นางสาวอรณิช   เเดงตาสี : การเงิน 4ชั่วโมง
6106105324   นายพัชร   ติ๊บบุญศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 7ชั่วโมง
6112102335   นายวนัสนันท์   ตันตี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 7ชั่วโมง
6115123306   นางสาวกานดามณี   โชติ : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6115123311   นางสาวจุฑามาศ   เอกบาง : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6115123343   นายนันทพงศ์   ทักษ์ธีรสิทธิ์ : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6115123344   นางสาวนันทิยา   ผิวสด : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6115123346   นางสาวเบญจมาศ   จิตมานนท์ : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6115123349   นางสาวปวีณา   อามาตรมนตรี : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6115123392   นางสาวสิริพรวดี   ทองทา : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6115123395   นางสาวสุฑาลินี   แสนวัง : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6115123396   นางสาวสุพัตรา   ชัยศรีหา : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6115123397   นางสาวสุภารัตน์   ศึกเสือ : พลังงานทดแทน 11ชั่วโมง
6122101365   นางสาวนภัสวรรณ   วันเกลี้ยง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122101391   นางสาวพัชนี   พรมสาย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง
6122101400   นางสาวมนัชญา   จอมนงค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 4ชั่วโมง
6122101408   นางสาวรุจีรัตน์   พูมพักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 7ชั่วโมง
6122101410   นางสาวลัดดา   หมุนอุดม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 7ชั่วโมง
6122101412   นางสาวลัดลิตา   ต๊ะหล้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 7ชั่วโมง
6122101448   นายอธิวัฒน์   คงเมือง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 5ชั่วโมง