ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5910101407   นายสรศักดิ์   แสนคำ : การประมง 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912106328   นายธนากร   แสนสาร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
6001125310   นางสาวณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125326   นางสาวภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125331   นางสาววัชราภรณ์   บาริศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101102441   นายวิทยา   เหมอโบกุ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6106103019   นางสาวณัฐกานต์   คำอิน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104371   นางสาวนาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 6ชั่วโมง
6112102334   นายวทัญญู   คำจันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6114102377   นางสาวอารีรัตน์   สิงห์ชัย : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6115123373   นายวันชัย   คำวันดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123378   นายวิโรจน์   แซ่ย่า : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123399   นางสาวสุวนันท์   ทองยุ้น : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6119102519   นางสาวสิริยากร   แก้วสุริยะ : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6119103509   นางสาวณัชชา   ขันคำ : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6122301001   นายจักรพัทร   มาลามณีรัตน์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง