ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806102414   นางสาวนิชธาวัลย์   นำโน : การตลาด 1ชั่วโมง
5806102427   นางสาวปาลณิชา   ศิริเสาร์ : การตลาด 1ชั่วโมง
5806102434   นางสาวพรปวีร์   อริยะเครือ : การตลาด 1ชั่วโมง
5901102342   นายไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
5901105390   นางสาวสิรภัทร   ประยงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105402   นางสาวหทัยชนก   สังราช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105406   นางสาวอัฐภิญญา   วงศ์ช่วย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5903104332   นางสาวสุกานดา   แซ่เฮ็ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
5905101307   นางสาวกุลนรี   ต๊ะกัณทา : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
5906104373   นางสาวนันทัชพร   นันตากาศ : การเงิน 1ชั่วโมง
5906104375   นางสาวนิพัทธา   ธุระแสง : การเงิน 1ชั่วโมง
5906104376   นางสาวนิษารัตน์   ชัยมงคล : การเงิน 1ชั่วโมง
5912107334   นายภัคพงศ์   ปัญธิญา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
5912107343   นางสาวสุวิชาดา   ศรีโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
5919101307   นางสาวจันทิมา   สุโยจิง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1ชั่วโมง
5919101308   นางสาวจารวี   เฉยสอน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1ชั่วโมง
5922101377   นางสาววนัสนันท์   ฉัตรมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
5922101384   นางสาววิจิตรา   หม่องเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6003104302   นางสาวกาญจนา   ตาเปี้ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6003104305   นางสาวจุฑามาศ   เชื้อลิ้นฟ้า : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6003104310   นางสาวฐานิดา   แก้วแก่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6003104321   นางสาวปดิวลันดา   กันเจียก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6003104330   นางสาววราสิรี   เลิศศิลป์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6003104334   นางสาวศิริรักษ์   อินต๊ะโม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6004109306   นายทักษ์ดนัย   เศษรัตนา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 1ชั่วโมง
6005104404   นางสาวสุรภา   จองโหย่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6005104408   นางสาวเสาวลักษณ์   ธรรมะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6006102386   นางสาวปิยวรรณ   สังข์ประคอง : การตลาด 1ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103401   นางสาวปุณยานุช   เงินอยู่ : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103458   นางสาววิภาวรรณ   แก้วลังกา : บัญชี 1ชั่วโมง
6006104344   นางสาวดวงกมล   ดวงสุบิน : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104420   นางสาวสุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 1ชั่วโมง
6006105305   นางสาวกฤติยา   นราภัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105308   นางสาวขนิษารพิน   อินต๊ะผัด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105311   นางสาวแคทลียา   วงค์ฝั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105383   นายสรพจน์   อุ่นบุญธรรม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6009101337   นางสาวนันทพร   ทองชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6014102309   นางสาวจินดา   ลุงตี้ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6015123319   นางสาวชโลธร   วิจิตขะจี : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6015123330   นางสาวตรีรัตน์   อาจิน : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6101101039   นายภูวดล   หลวงจำนง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101047   นางสาววราภรณ์   พลเยี่ยม : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101334   นางสาวนิภาพร   แสงบุญเรือง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101340   นางสาวเปรมยุดา   จันทาทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101345   นางสาวพรชิตา   บุญแก้ว : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101354   นางสาวมญชุ์พิชา   คำยา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101366   นางสาวศรีบังอร   กุลดวงจันทร์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101367   นางสาวศิริกัญญา   สุจา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101368   นางสาวศิริลักษณ์   วงค์เก๋ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6104102314   นางสาวณัฐพร   กานา : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6104102337   นางสาวอุไรรัตน์   แออัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6104103311   นางสาวชาริณี   นุ่มนิ่ม : เคมี 1ชั่วโมง
6104103315   นางสาวทิพย์วรรณ   ปัตพี : เคมี 1ชั่วโมง
6104103323   นางสาวพิมพ์พสุ   ศิริพงษ์ : เคมี 1ชั่วโมง
6104103325   นางสาวมนทกานต์   เพ็งสุข : เคมี 1ชั่วโมง
6106102387   นางสาวภัทรวรินทร์   อินต๊ะทุ่ง : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102423   นางสาวศิริรัตน์   สังข์ประคอง : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102445   นางสาวสุวัสสา   ระงับพาล : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102447   นางสาวอภิษฎา   เชื้อลาว : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102449   นางสาวอรัชพร   อินทะพันธ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102460   นางสาวชฎาธาร   ขันท์ไพศาล : การตลาด 1ชั่วโมง
6106103439   นางสาวสุชานันท์   แสนเสมอใจ : บัญชี 1ชั่วโมง
6106104322   นางสาวจุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104346   นางสาวณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104353   นางสาวทัศนีย์   สาพันธ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104355   นางสาวทิพวรรณ   สมพรมปัน : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104385   นางสาวพรรณวิภา   อุดถา : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104387   นายพินิจ   ถาพินิจ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104421   นางสาวศิริรัตน์   เพ็ชรจำรัส : การเงิน 1ชั่วโมง
6109101341   นางสาวปนัดดา   นาที : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101347   นางสาวพรวิมล   ลุงสม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101349   นางสาวพัชราภรณ์   อรุณเกษร : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101367   นางสาววิภาภรณ์   อุไรรุ่งโรจน์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6109101369   นางสาวศศิกร   ใจงาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6114101365   นางสาวภัทราพร   แสนเสมอใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 1ชั่วโมง
6118102380   นางสาวอรรจาอร   พิมพิศาล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6119101305   นางสาวนงค์นภัทร   จินาราช : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1ชั่วโมง
6119101308   นางสาวพรรณาลาย   มั่นทัน : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1ชั่วโมง
6119101310   นางสาววรรณภา   ก้งทอง : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 1ชั่วโมง