ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806102417   นางสาวนุจรีย์   เขื่อนคำ : การตลาด 1ชั่วโมง
5901102427   มณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
5901102439   รัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
5901105328   นายณรงค์ฤทธิ์   กลุ่นเขียว : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105390   นางสาวสิรภัทร   ประยงค์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105402   นางสาวหทัยชนก   สังราช : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105405   นางสาวอรอนงค์   ตั๋นตุ้ย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5901105406   นางสาวอัฐภิญญา   วงศ์ช่วย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 1ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
5904102308   ณัฐวลี   ต๊ะทองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
5906101405   ปรียาพร   ปิ่นปฐม : การจัดการ 1ชั่วโมง
5906101408   นางสาวปาณิสรา   นวลขาว : การจัดการ 1ชั่วโมง
5906102302   กนกภรณ์   รักไทย : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102310   นางสาวกองกาญจน์   ย่อยกลาง : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102332   นางสาวจินตนา   คำหล้า : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102333   จิรวรรณ   แย้มบัว : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102337   นางสาวจิราภา   เรืองเกตุ : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102565   นางสาวอุทัยรัตน์   พิงคะสัน : การตลาด 1ชั่วโมง
5906103301   นางสาวกนกวรรณ   แก้วหลวง : บัญชี 1ชั่วโมง
5906104376   นางสาวนิษารัตน์   ชัยมงคล : การเงิน 1ชั่วโมง
5906104414   นางสาวลาวัลย์   ธิปา : การเงิน 1ชั่วโมง
5906104415   นางสาววชิราพร   ทองจันทร์หลวง : การเงิน 1ชั่วโมง
5906104422   นางสาววราภรณ์   ทองเงิน : การเงิน 1ชั่วโมง
5912106396   กัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
5912107334   ภัคพงศ์   ปัญธิญา : เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 1ชั่วโมง
5915123386   วุฒิชัย   เนตผาบ : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
5922101377   วนัสนันท์   ฉัตรมณี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
5922101384   วิจิตรา   หม่องเขียว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 1ชั่วโมง
6001101025   ภูมิศิริ   ปัจฉิม : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6001101347   พิมลพรรณ   จอมคำ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6001101349   แพรวพรรณ   โนนสันเทียะ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6001105334   ณัฐวัฒน์   บุญรอด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 1ชั่วโมง
6003102322   ธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 1ชั่วโมง
6003104302   กาญจนา   ตาเปี้ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6003104310   ฐานิดา   แก้วแก่น : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6003104321   ปดิวลันดา   กันเจียก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6003104330   วราสิรี   เลิศศิลป์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6003104331   วศิณี   พุกไพร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6003104334   ศิริรักษ์   อินต๊ะโม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 1ชั่วโมง
6006101510   กนกพร   ไล้บัว : การจัดการ 1ชั่วโมง
6006102397   พิชามญชุ์   ปัณณชญา : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102400   พิมพ์อัปสร   ชำนาญฤทธิ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102404   ภัทราพร   ขัติกุล : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102446   ศิริลักษณ์   ทารัตน์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6006103363   ทศพล   เสนงาม : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103458   วิภาวรรณ   แก้วลังกา : บัญชี 1ชั่วโมง
6006104337   ดารัณ   ขัติทะจักร์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104344   ดวงกมล   ดวงสุบิน : การเงิน 1ชั่วโมง
6006104420   สุชัญญา   มุทนาเวช : การเงิน 1ชั่วโมง
6009101337   นันทพร   ทองชัย : พัฒนาการท่องเที่ยว 1ชั่วโมง
6012106386   อุทัย   ประสารสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6014102302   กชวรรณ   เลิศทวิวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6014102309   จินดา   ลุงตี้ : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6015123310   จริยา   ใจเย็น : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6015123319   ชโลธร   วิจิตขะจี : พลังงานทดแทน 1ชั่วโมง
6018102341   นัทธพงศ์   ศิริกุลชัยกิจ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6018102364   ลักษิกา   เชื้อในเขา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6101101334   นิภาพร   แสงบุญเรือง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101340   เปรมยุดา   จันทาทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101345   พรชิตา   บุญแก้ว : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101366   ศรีบังอร   กุลดวงจันทร์ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101367   ศิริกัญญา   สุจา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101368   ศิริลักษณ์   วงค์เก๋ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101102318   นายจาตุรันต์   นันทศักดิ์ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6101105303   เกวลิน   อ่อนศรี : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6101105309   จิราพร   ลาสิงห์ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6101105369   นางสาวสุกัญญา   สงวนกลิ่น : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6101105370   สุนิสา   ปุลาถาเน : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6101105371   สุพัตรา   อุปนันท์ : อารักขาพืช 1ชั่วโมง
6104102314   ณัฐพร   กานา : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6104103322   พิชชาวัส   เชื้อบุญจันทร์ : เคมี 1ชั่วโมง
6104103335   สิรินาถ   กฤสชนกนาถ : เคมี 1ชั่วโมง
6105101327   เดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105101388   นางสาวศริญญา   ธีรวัฒน์ประทาน : รัฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105105313   ชลธิชา   ง้าวกาเขียว : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105105320   ณัฐชนก   นิยะบุญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105105322   ณัฐนพิน   เจ้ากลดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105105324   ณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105105326   ดารารัตน์   บุญเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105105338   นางสาวนันท์ชญาน์   บุณยอมรโรจน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105105397   นางสาวสุขิตา   เพชรสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6105105411   อัญชนา   คำซอนโยง : รัฐประศาสนศาสตร์ 1ชั่วโมง
6106101471   สิรินาถ   ญานะศร : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106102385   ภัทรภร   สุวรรณคุณ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102386   ภัทรวดี   อ่อนเเก้ว : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102405   ลัดดา   ปิ่นสุวรรณ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102407   ลัดดาวรรณ   สุภากูล : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102429   สหัสยา   มหาผล : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102454   อาทิตยา   วรรณต๊ะ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106103320   จิรัชยา   ใจคำ : บัญชี 1ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6106104312   เกียรติภูมิ   กาฝากทอง : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104318   จิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104322   จุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104328   ชนันชัย   ชัยเจริญ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104337   ชุตินันท์   แขกทอง : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104339   ญานิกา   ผิวเผือก : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104348   ณิชนันทน์   อายุยืน : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104349   ณิชา   ตองติดรัมย์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104350   ณีรนุช   ต๊ะสุทา : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104351   ดวงพร   สมบัติปัน : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104353   ทัศนีย์   สาพันธ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104355   ทิพวรรณ   สมพรมปัน : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104356   ธณีญา   คงเขียว : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104357   ธนภรณ์   จันทร์เขียว : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104359   ธรณ์ธันย์   นวชัย : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104361   ธีรกานต์   บุญรอด : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104364   ธีร์วรา   เริงสุทธิ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104375   นุชวรา   ทำความชอบ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104376   เบญจวรรณ   วิชัยคำ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104392   ภัทริยา   อวดหาญ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104414   วิไลลักษณ์   มาเมือง : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104418   ศรีสุดา   ภูมะตัน : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104419   ศศินันท์   สืบนุการณ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104420   ศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104423   สหชาติ   จันทะสอน : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104426   สิริยากร   กิ่งแก้ว : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104431   โสภา   ภูมะตัน : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104437   อภิญญา   เพ็ชราวรรณ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104441   อัจฉรา   กอฝั้น : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104443   อารียา   นันตา : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104444   อารียา   พวงรักษ์ : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104445   เอเชีย   ภิระปัญญา : การเงิน 1ชั่วโมง
6106104446   ไอรดา   อินปินตา : การเงิน 1ชั่วโมง
6110101362   ภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 1ชั่วโมง
6112101322   นิมนญา   ปาลพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6112101334   พิไลวรรณ์   คำแดง : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6112101362   หัสยา   อภิชาติ : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6112106360   วีรยุทธ   เหล่าพิมพ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 1ชั่วโมง
6114102304   กัญญารัก   ฟักอ่อน : ภาษาอังกฤษ 1ชั่วโมง
6115124034   ภคินทร์   เชื่อมวงศา : วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน 1ชั่วโมง
6118102349   ปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102356   พีรณัฐ   กุลรินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102362   มะปราง   มีสิทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6122101438   สุดารัตน์   แสงมณี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 1ชั่วโมง
6122101446   เสาวิภักดิ์   เชื้อโตเติม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง
6122101447   อโณทัย   เขียวทัพ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 1ชั่วโมง
6122101452   อริยา   ปัจจัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 1ชั่วโมง