ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5906101426   ภาณุวัฒน์   ขัติยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906101494   อภิสิทธิ์   แซ่ย้าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102532   นายสิทธิศักดิ์   สุขกมล : การตลาด 4ชั่วโมง
5906103361   ณิชกานต์   จี้ยอด : บัญชี 4ชั่วโมง
5906103376   ธัญญาลักษณ์   ทิพทา : บัญชี 4ชั่วโมง
6004109307   ธัญญารัตน์   พงษ์ต้น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 9ชั่วโมง
6009102302   ฉัตรติกรณ์   จันดอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102314   นิรชา   อัมพุธ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102329   วิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102334   สิรีธร   โพธิเสาร์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102338   สุภาวดี   ตันมา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102341   หทัยพร   อุ่มสาพล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009102343   อมลดา   คำวงค์ใส : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101376   ภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 4ชั่วโมง
6010101421   อรชร   รังศรี : การประมง 4ชั่วโมง
6010101422   อรษา   กันทาส้ม : การประมง 4ชั่วโมง
6103101353   ศิรินภา   เอื้อเจริญกุล : วิศวกรรมเกษตร 2.5ชั่วโมง
6103101354   ศุภาพิชญ์   แก้วเขียว : วิศวกรรมเกษตร 2.5ชั่วโมง
6103102325   นางสาวพจมาน   สักลอ : วิศวกรรมอาหาร 2ชั่วโมง
6103103328   นิภาดา   โททอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7ชั่วโมง
6103103329   นุชนารถ   เครือสุวรรณวงษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 7ชั่วโมง
6105101356   ผกาวัลย์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101362   พัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101373   รติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101374   รวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101389   นางสาวศศิวิมล   ม่วงคำ : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101412   โสรยา   ฟองสุภา : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101416   อรทัย   นำพล : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101418   นางสาวอรยา   หุ่นทอง : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6105101420   อรอนงค์   คงประยูร : รัฐศาสตร์ 4ชั่วโมง
6106101306   กฤติพงษ์   บุญปั๋น : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101330   ฐานิกา   ลัภย์โภคาสกุล : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106101349   ไตรภูมิ   ศิลปสมศักดิ์ : การจัดการ 4ชั่วโมง
6106102430   ญาณินท์มณี   ตนหาญ : การตลาด 4ชั่วโมง
6106102451   นางสาวอริสา   จิ๋วนางนอง : การตลาด 4ชั่วโมง
6112102309   ชลดา   แก้วตุ้ย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6112102350   อัครยา   สิทธิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 4ชั่วโมง
6114102351   นางสาวรัชชตวรรณ   บุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 4ชั่วโมง
6115123311   จุฑามาศ   เอกบาง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123344   นันทิยา   ผิวสด : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123392   สิริพรวดี   ทองทา : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123395   สุฑาลินี   แสนวัง : พลังงานทดแทน 4ชั่วโมง
6115123396   สุพัตรา   ชัยศรีหา : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6115123397   สุภารัตน์   ศึกเสือ : พลังงานทดแทน 2ชั่วโมง
6122101358   ธัญญาลักษ์   คำภีระ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 4ชั่วโมง
6122101389   พริมา   ช่างคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 4ชั่วโมง