ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102306   นางสาวกรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
5901102423   นายภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
5901102426   นายมงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
5901102450   นางสาววัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 1ชั่วโมง
5901102456   นางสาววิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
5901102459   นางสาวศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
5901102475   นางสาวสุทธิดา   กันทยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
5901102477   นางสาวสุธิดา   เรือนคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
5901102484   นายแสงชัย   ยอดกันทอน : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
5901102494   นายอัฐกรณ์   กันขัด : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
5901102500   นางสาวอุทัยทิพย์   สุทธิมาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 1ชั่วโมง
5901102501   นายเอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 1ชั่วโมง
5901125313   นางสาวณภัทร   นาคปานเสือ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1ชั่วโมง
5901125328   นางสาวนุตประวีณ์   คนคง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1ชั่วโมง
5901125329   นางสาวบุษกร   อาษา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1ชั่วโมง
5901125332   นางสาวพรกนก   ซื่องาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1ชั่วโมง
5901125341   นางสาววรพิชชา   แปงตำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1ชั่วโมง
5901125348   นางสาวสรัญญา   ราชโยธา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 1ชั่วโมง
5904101371   นางสาวศุนันฑวดี   โอภาสนาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1ชั่วโมง
5904102309   นางสาวดลนภา   ยองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
5904102315   นางสาวธีรนาฏ   วุฒิเรืองกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
5904102341   นายสมหมาย   สุขพี้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
5904108303   นางสาวณัฐชยา   คำวิเศษ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 1ชั่วโมง
5906102497   นางสาววาศิตา   วิชัยยา : การตลาด 1ชั่วโมง
5906102505   นางสาวเวณิก   มีทา : การตลาด 1ชั่วโมง
5906104370   นางสาวนัฐกาญจน์   รินพล : การเงิน 1ชั่วโมง
5912101378   นางสาวสุดารัตน์   อภัยจิต : เศรษฐศาสตร์ 1ชั่วโมง
6001102371   นางสาวธัญทิพย์   เขียวสด : พืชสวน 1ชั่วโมง
6001102431   นายมุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6001102497   นางสาวสุมาลี   รุ่งฐิดาภากุล : พืชสวน 1ชั่วโมง
6001102522   นางสาวอรณิชา   ศรีเสาวรัก : พืชสวน 1ชั่วโมง
6004105330   นายวศิน   คำน่วม : คณิตศาสตร์ 1ชั่วโมง
6006102307   นางสาวกวินลักษณ์   แซ่ลี้ : การตลาด 1ชั่วโมง
6006102442   นายศิรวิทย์   ภูจอมเเก้ว : การตลาด 1ชั่วโมง
6006103392   นางสาวปริญากร   อริวรรณา : บัญชี 1ชั่วโมง
6006103393   นางสาวปรียาภรณ์   เก๊างิ้ว : บัญชี 1ชั่วโมง
6006105305   นางสาวกฤติยา   นราภัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6006105311   นางสาวแคทลียา   วงค์ฝั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 1ชั่วโมง
6101101310   นางสาวจุฑารัตน์   จันทรเสนา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101324   นางสาวทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101330   นางสาวนงลักษณ์   ลีสุขสาม : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101336   นางสาวปณัฐฐา   ตาแก้ว : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101344   นางสาวพนิดา   หลักแหลม : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101351   นางสาวภัทราภรณ์   คิดรักเมือง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101369   นางสาวศุภาวรรณ   ระมั่งทอง : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101370   นางสาวโศรดา   อาจปาสา : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101101372   นางสาวสรัลรัตน์   อยู่รอด : พืชไร่ 1ชั่วโมง
6101102403   นางสาวพรรณประภา   นาศา : พืชสวน 1ชั่วโมง
6101102475   นางสาวสุกัญญา   สืบจะบก : พืชสวน 1ชั่วโมง
6101102480   นางสาวสุธิดา   รุณกิจ : พืชสวน 1ชั่วโมง
6101102489   นางสาวอธิชา   อยู่ซับซ้อน : พืชสวน 1ชั่วโมง
6101102496   นางสาวอัญมณี   คำชมภู : พืชสวน 1ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6104102313   นางสาวฐิศิรักษ์   อินเเก้ววงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6104102328   นางสาวศินินธา   วงศ์ม่าน : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6104102329   นางสาวศิราวรรณ   คิดดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 1ชั่วโมง
6106101310   นางสาวกานต์ธิดา   ณ นครพนม : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106101330   นางสาวฐานิกา   ลัภย์โภคาสกุล : การจัดการ 1ชั่วโมง
6106102301   นางสาวกนกนิภา   เกริกเกียรติปรีดา : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102302   นางสาวกนกพร   พงค์สวัสดิ์ : การตลาด 1ชั่วโมง
6106102387   นางสาวภัทรวรินทร์   อินต๊ะทุ่ง : การตลาด 1ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 1ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 1ชั่วโมง
6110102324   นายธีรศักดิ์   การคนซื่อ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 1ชั่วโมง
6118102303   นายกฤติพงศ์   ลังกา : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102360   นายภูมินทร์   กิตติพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102361   นายภูมิรพี   จุลญาติ : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6118102380   นางสาวอรรจาอร   พิมพิศาล : การสื่อสารดิจิทัล 1ชั่วโมง
6119102505   นางสาวณิชากร   บัณธุรุ่งเรือง : ภูมิสถาปัตยกรรม 1ชั่วโมง