ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5803103326   นางสาวปิยณัฐ   สีลาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5804106333   นายภาณุพันธ์   สัมพันธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5804106343   นายวัฒนพงษ์   ไชยวงศ์สาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5804106359   นางสาวอรพรรณ   ดาวราม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5806103438   นางสาวยุวดี   ยศวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
5806103487   นางสาวสุพัตรา   ใจคำต๋า : บัญชี 8ชั่วโมง
5822101348   นางสาวธัญญา   พรทวีกันทา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
5901101306   นางสาวจันทรัสม์   ตาคำ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901102460   นางสาวศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
5901105305   นางสาวชมนภัส   ขุนวาส : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105357   นางสาวพรสราญ   พรศิริโสภา : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105369   นางสาวมะลิลา   แสงท้าว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105375   นายวรเมธ   พลประโคน : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105406   นางสาวอัฐภิญญา   วงศ์ช่วย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901113302   นางสาวกมลลักษณ์   แก้วปรีดาภรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
5901124315   นายนที   โพธิ์ศรี : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
5901125313   นางสาวณภัทร   นาคปานเสือ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
5901125356   นายธีระพงศ์   แก้วศรีโวย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
5901126311   นางสาวณัฏฐฌา   อ่อนสา : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
5903101318   นายณัฐพล   ทองประเสริฐ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
5903101319   นายณัฐวุฒิ   ชุมภูงาม : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
5903102331   นางสาวปัทมาภรณ์   ขลุ่ยทอง : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5903102336   นางสาวพิรญาณ์   วงมงคุล : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5903103309   นางสาวเกศินี   เนตรธิยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5903103311   นางสาวจารุมาตย์   ห้วยไชย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5903103314   นางสาวเจนจิรา   สายจีน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5903103316   นางสาวฐานิตย์   ชุมศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5903103317   นางสาวฐิติรัตน์   ทะโป : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5903103318   นางสาวณัทติกานต์   มูลต๋า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5903103324   นางสาวธัญลักษณ์   สายสืบ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5903103327   นางสาวนภัสสร   เมธาอนันต์กุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
5904101315   นางสาวฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904103313   นางสาวญาณวิศา   รอดมา : เคมี 8ชั่วโมง
5904103320   นางสาวปิยรัตน์   สมศรี : เคมี 8ชั่วโมง
5904103326   นางสาวภัคจิรา   ประสิทธิโรจนยุจ : เคมี 8ชั่วโมง
5904103328   นางสาวมณีรัตน์   เมืองใจ : เคมี 8ชั่วโมง
5904106302   นางสาวกัญญารัตน์   จันลาวิลาด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106323   นางสาวรจนา   โสระดา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904108302   นางสาวเกวลิน   ชมโลก : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
5904108312   นางสาวศิริรัตน์   ชื่นแสน : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
5905104367   นางสาวภัทรา   วิชิตผลไพบูลย์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5905201322   นายนนทัช   ปัญญาธนาธร : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5905204306   นางสาวจารุภัทร   เครือจันทร์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5905204316   นางสาวณัฐพร   ดาวเรือง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5905204317   นางสาวณัฐพร   เอกวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5905204320   นายตรัยวิทย์   มูลตุ้ย : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5905204323   นางสาวธัญญารัตน์   จันทราช : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5905204345   นายสรวิศ   สนธิคุณ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5906101387   นางสาวนิภาพร   คำฟองเครือ : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906101391   นางสาวนีน่านุชนา   เชน : การจัดการ 8ชั่วโมง
5906102528   นางสาวสราญรัตน์   ขุนเพ็ง : การตลาด 16ชั่วโมง
5906103361   นางสาวณิชกานต์   จี้ยอด : บัญชี 8ชั่วโมง
5906104331   นางสาวฉัตรธิดา   ดุกคง : การเงิน 8ชั่วโมง
5906104337   นางสาวชรินรัตน์   หมื่อแล : การเงิน 8ชั่วโมง
5906104471   นางสาวอรวี   เมฆพัฒน์ : การเงิน 8ชั่วโมง
5909101317   นายเฉกชนก   จงรักษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101374   นางสาวรัตนพร   ลัญจกรกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5910101304   นางสาวกันติยา   พงษ์นาวี : การประมง 8ชั่วโมง
5910101322   นางสาวชนิกานต์   รัตน์เถลิงศักดิ์ : การประมง 8ชั่วโมง
5910101330   นางสาวณัชชา   บุญดี : การประมง 8ชั่วโมง
5910101336   นางสาวณิชารีย์   แสนหลวง : การประมง 8ชั่วโมง
5910101343   นายธีรพล   กันทะโม้ : การประมง 8ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 8ชั่วโมง
5910101383   นางสาวมณธิชา   วรรณะ : การประมง 8ชั่วโมง
5910101389   นางสาวรสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 8ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 8ชั่วโมง
5910101403   นางสาวศุภมาศ   ทองอ้อน : การประมง 8ชั่วโมง
5910101413   นางสาวสุทัศตรา   ตรึกตราครบุรี : การประมง 8ชั่วโมง
5910101429   นางสาวอภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 8ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 8ชั่วโมง
5912101304   นางสาวกมลวรรณ   จันทร์ติ๊บบุตร : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5912101363   นายวุฒิชัย   งาขาว : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5912101382   นายหล้าเสา   วรนาถยืนยง : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5912101383   นายอภิวัฒน์   พงษ์ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5912101392   นายเอกพันธ์   คำแจ้ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5912102301   นางสาวกนกพร   แปงปวน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5912102310   นางสาวชญานี   ราศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5912102341   นายนันทวัฒน์   ขันทะจิต : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
5912106396   นางสาวกัณฑิกรณ์   เซี่ยงลี้ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
5914102308   นางสาวจีรนุช   ชัยชนะ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5914102316   นางสาวณัฐธิดา   ทรวงแสวง : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5914102348   นางสาวพรสิรินทร์   ซอหมี่ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5914102365   นางสาวสุชาดา   ศรีโสภาวิมาน : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
5915123305   นางสาวกัลยรัตน์   พลไกร : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123316   นางสาวจิราภรณ์   เป็งเมืองมูล : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123339   นางสาวธารารัตน์   สมนิล : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123346   นางสาวนิรชา   จิตตปันตา : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123348   นางสาวปนัฐดา   พญาไทย : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123357   นางสาวพนิดา   ชนะสงคราม : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123368   นางสาวภารวี   รุธีรยุทธ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123374   นางสาวรัชฎาภรณ์   วรรณนุช : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5915123404   นางสาวออมทรัพย์   ทาไชยวงค์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
5922101328   นางสาวณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
5922101354   นางสาวปาริฉัตร   จำปาเครือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
5922101376   นางสาวลลิตาพร   โถงาม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6001101023   นายพิเชฐ   คำมีแก่น : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101025   นายภูมิศิริ   ปัจฉิม : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101029   นางสาววนามาศ   มานพ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101035   นางสาววันเพ็ญ   พรมวงศา : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101039   นายศุภวิชญ์   วงษ์ศรีแก้ว : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101040   นางสาวสกาวรัตน์   พิศเพ็ง : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101045   นางสาวสุจิตรา   นันสอาง : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101050   นางสาวอารดา   เรืองอดุลย์วิทย์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101308   นางสาวจีรพรรณ์   คล่องงานราษฎร์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101311   นายเฉลิมชัย   พิทักษ์พงศ์เจษฎา : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101315   นางสาวณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101322   นางสาวทัศนีย์   สีเสนซุย : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101330   นางสาวนภาพร   ภุมรินทร์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101339   นางสาวปราญชลี   สุยะ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101340   นายปริญญา   ดอนเทพพล : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101357   นางสาวยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101369   นางสาวศศิธร   พิลา : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001102309   นางสาวกัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6001102357   นางสาวทิพยา   จันทร์หอม : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6001102417   นางสาวพิมรภา   คำภีระ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6001102467   นางสาวศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102500   นางสาวสุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105370   นางสาวปิยะนุช   เอิบโชคชัย : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
6001105392   นางสาวรัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
6001113301   นางสาวกชพรรณ   เขื่อนศรี : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6001113304   นางสาวแกมกาญจน์   แสวงวงค์ : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6001113306   นางสาวจณิสตา   สมณี : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6001113315   นางสาวณัฐมน   มืดคำบง : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6001113338   นางสาวศุภกานต์   พชกูล : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6001113340   นางสาวสุภาภรณ์   แก้วเทวี : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6001122002   นายกฤษณุ   พันสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6001122004   นายเกียรติศักดิ์   กาบขุนทด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6001122017   นายทวิน   คำทาก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6001122026   นายบัญชา   เข็มเพลีย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6001122031   นางสาวพิมลวรรณ   รัตนสิงห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6001122036   นายวุฒิพงศ์   พรมเสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6001122039   นางสาวศรีมณี   สุจรัสวิริยกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6001122047   นายอนุรักษ์   ลิมานุวัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6001122051   นางสาวไอรดา   ภัคอภิสิทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6003101306   นางสาวจรัญญา   บุญสีสุข : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6003101337   นายพิตรพิบูล   เกียรติพิบูลย์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6003101349   นางสาววิภาดา   ปินวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6003103307   นางสาวจุฬาลักษณ์   จันทร์หอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103309   นางสาวชนิสรา   เทียมเมฆา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103310   นางสาวชมัยพร   ปัจจัยยัง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103312   นางสาวณัฐกานต์   มะโดด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103316   นายณัฐวัตรชัย   ตาคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103333   นางสาวปทุมรัตน์   ขันหอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103336   นายปิยะพงศ์   เศษสรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6003103368   นางสาวสุวพัชร   อุยถาวรยิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6004101340   นางสาวดาวิกา   วงศ์อาษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101360   นายพีระวิชญ์   ตระกูลพิตรพิบูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101361   นายพุฒิชัย   แก่นจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004102320   นางสาวนันทิยา   อุดตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004103335   นางสาววาสนา   มูลแก้ว : เคมี 8ชั่วโมง
6004105302   นางสาวกัญญาพัชร   แก้วโน : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105303   นายกายสิทธิ์   วงศ์ยศ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105315   นางสาวชัชชญาพร   เทพสาย : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105321   นางสาวพิมอัปสรณ์   ฮดฤาชา : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105335   นายสาริน   สมเป็ง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004106341   นายวุฒิชัย   ยาวุฒิ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6004106342   นายศราวุธ   ทับทิมบัว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6004107318   นางสาวภัคจิรา   ชาญอนันต์วงศา : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004109301   นางสาวจจิยา   ศูนย์กลาง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6004109304   นายชัยพล   จินะทา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6004109316   นางสาววาสนา   ปินสม : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6005104327   นางสาวฌัชชา   จันทร์แก้ว : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104333   นางสาวณัฐพร   สามใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005104336   นางสาวดรุณี   ปรีชาโปร่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6006101313   นางสาวการะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101319   นางสาวกุลณัฐ   ประวิง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101352   นางสาวณภาภรณ์   บัวลาแก้ว : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101395   นางสาวบุญสิตา   คำอ้าย : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101510   นางสาวกนกพร   ไล้บัว : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006102358   นางสาวธนัชชา   ใจเที่ยง : การตลาด 8ชั่วโมง
6006102377   นางสาวบุญธิดา   แซ่เตียว : การตลาด 8ชั่วโมง
6006102430   นางสาววรัญญา   อย่าเก่ง : การตลาด 8ชั่วโมง
6006102446   นางสาวศิริลักษณ์   ทารัตน์ : การตลาด 8ชั่วโมง
6006102449   นางสาวสกาวรัตน์   มูลสุข : การตลาด 8ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103401   นางสาวปุณยานุช   เงินอยู่ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103403   นางสาวพรทิพย์   ศรีสุรักษ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103405   นางสาวพรปวีณ์   วงเมืองมา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103435   นางสาวรัตชรส   ศรีมงคลศิริ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103436   นางสาวรัศมี   ช่างเพาะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103439   นางสาวรุ่งวิวาห์   วิรันทนา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006104306   นางสาวกัญจนพร   เงานอ : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104310   นางสาวกุลวดี   บางสุวรรณ : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104327   นางสาวชนากานต์   กาวิน : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104346   นางสาวตรีทิพย์   แก้วทอง : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104404   นางสาววรรณพร   มูลเขียน : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104446   นางสาวเอมญิกา   ชมภู : การเงิน 8ชั่วโมง
6006105357   นางสาวเปรมปรีดา   เครื่องคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6006105369   นางสาวภูษิตา   ภูชัยสินธุ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6009101333   นางสาวนราทิพย์   สีนวล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101343   นางสาวบุษยมาส   ผางบ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101344   นางสาวเบญจมาศ   วิญญูพงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101358   นางสาวภรณ์นภา   ติ๊บวงษ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101398   นางสาวเสาวลักษณ์   คุณรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101399   นายปิยวัฒน์   แสงสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101408   นางสาวอารยา   ทองเชียว : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009102302   นายฉัตรติกรณ์   จันดอก : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009102316   นางสาวปานบุญ   อยู่โสนะ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009102329   นายวิทวัส   ไชยพรมพาณิชย์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009102330   นางสาววิรัญชนา   ตะไนย : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6010101007   นางสาวชนัญญา   พุทธิปิลันธน์ : การประมง 8ชั่วโมง
6010101010   นายณรงค์ศักดิ์   ก๋าใจ : การประมง 8ชั่วโมง
6010101016   นายนันทวัฒน์   ขจีวงศ์วิไล : การประมง 8ชั่วโมง
6010101025   นายสถาพร   ทิพย์เดช : การประมง 8ชั่วโมง
6010101027   นางสาวสโรชา   สุขโข : การประมง 8ชั่วโมง
6010101033   นายเอกสิทธิ์   นาภี : การประมง 8ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 8ชั่วโมง
6010101305   นางสาวกัลยรัตน์   สำนวนเย็น : การประมง 8ชั่วโมง
6010101310   นายโกวิทย์   มังคลาด : การประมง 8ชั่วโมง
6010101324   นางสาวชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 8ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 8ชั่วโมง
6010101337   นางสาวดาวพระศุกร์   ปัดนาพันธ์ : การประมง 8ชั่วโมง
6010101360   นางสาวปัทมา   หางนาค : การประมง 8ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 8ชั่วโมง
6010101405   นางสาวสุทธิดา   ปัตทิเก : การประมง 8ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 8ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 8ชั่วโมง
6010102308   นางสาวชนากานต์   ดวงแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 8ชั่วโมง
6010102333   นายภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 8ชั่วโมง
6012101314   นางสาวชนินาถ   ทีปกาญจน์ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101362   นางสาวรัตนาพร   อุดแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101366   นางสาวลักษิกา   ทิพยมหิงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101385   นางสาวสุวนันท์   อินต๊ะสี : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012101388   นางสาวอนินทิตา   ทรงเดช : เศรษฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6012102343   นางสาวนิภารัตน์   สลีอ่อน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6012102379   นางสาวศิริวรรณ   ปาลี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 8ชั่วโมง
6012106312   นางสาวจิราพัชร   จงสิริวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106315   นางสาวจุฑารัตน์   อยู่ชาวนา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106340   นางสาวปนัดดา   เพ็ญเพ็ชร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106368   นางสาวศุภานิช   บุญแรง : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106376   นางสาวสุภัชสรา   แสงบุญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106382   นางสาวอังคณา   อ้อยสุวรรณคีรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106383   นางสาวอังคณารัตน์   เทียนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106386   นายอุทัย   ประสารสุข : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6014102307   นางสาวจิดาภา   รอดภัย : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6014102314   นางสาวฐิติพร   เสือเล็ก : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6014102342   นางสาวศุภลาพร   จองบุญ : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6015123346   นายปฐมพร   ทาสม : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123380   นางสาววราพร   ภาคคำ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6022101336   นางสาวทัศนีย์   เงินตาสุก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101348   นางสาวธัญลักษณ์   ทองดี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
6022101349   นางสาวนงนภัส   เดชบุญ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101351   นางสาวนภัสสร   มูลงาม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6022101362   นางสาวเบญจรัตน์   ใชยมงคล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6022101451   นายนโรปกรณ์   เด่นชัย : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 8ชั่วโมง
6022102003   นายณัฐพงศ์   ทองศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6022102007   นางสาวพลอย   หิรัญสถิตย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6101101002   นางสาวกัญญารัตน์   โนโชติ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101003   นางสาวเกศณี   ดีแกละ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101033   นางสาวพัชรา   มั่นยืน : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101037   นางสาวฟ้ารุ่ง   เฮงทรัพย์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101050   นางสาวศรารินทร์   คำไทย : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101346   นางสาวพรทิพย์   พันหนองหล้า : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101101347   นายพศวัตร์   ศรีอ้วน : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6101102301   นายกนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102303   นางสาวกรรณิการ์   แก้วยงกฎ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102306   นางสาวกัญญารัตน์   พรหมพชร : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102350   นายณัฐพงศ์   ปันทะวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102406   นายพัฒน์ฐพงษ์   กันทา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102409   นางสาวพิมพิกา   อาภรณ์เลิศสุข : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102428   นางสาวรติกร   เจริญตา : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102432   นางสาววรรณทนา   ศิยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102443   นางสาววิภา   หมื่อแล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102451   นางสาวศตกมล   พรมจวง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102458   นายศิริพงษ์   สันติวิมล : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102459   นางสาวศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102486   นางสาวเสาวลักษณ์   วิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102496   นางสาวอัญมณี   คำชมภู : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102498   นายอัมรินทร์   อาปัดชิง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101105303   นางสาวเกวลิน   อ่อนศรี : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105308   นางสาวจิรัชญา   อุปละ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105310   นางสาวเจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105316   นางสาวณัฐธิดา   วงศ์ยา : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105318   นางสาวณิชา   ตรัสงาม : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105319   นายทินกร   จันทร์เงิน : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105320   นางสาวทิพากร   เรือนคำ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105328   นางสาวนพวรรณ   ภูลำ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105331   นางสาวนาถนภา   หลักใหล : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105336   นางสาวปาริฉัตร   เตรียมแรง : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105338   นายพงพัฒน์   โคนทรงแสน : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105343   นางสาวพัชชา   เข็มราช : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105354   นางสาวยุพา   อาชาชัยกิจ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105359   นางสาววรนุช   วงค์หวัน : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105372   นางสาวหวันยิหวา   พรมสันต์ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101105375   นางสาวอรพรรณ   จิตรีวาสน์ : อารักขาพืช 8ชั่วโมง
6101113314   นายธนกฤต   ติ๊บลังกา : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101113315   นางสาวธนัชชา   โสมนัส : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101113318   นางสาวธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101113327   นางสาวมาริสา   เหล็กอ่อน : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101113328   นางสาววรพรรณ   ชัยวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101113330   นายศตวรรษ   โสภณกุลทรัพย์ : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101113337   นายสุรชัย   ลือชา : ปฐพีศาสตร์ 8ชั่วโมง
6101122005   นางสาวกัลยา   วงษาเลิศ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122006   นายกิตติพศ   คุ้มแสง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122009   นายจริวัฒน์   ทับทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122011   นางสาวจินตหรา   โกมลช่อมาลี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122014   นางสาวจุฑามาศ   ทาพรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122030   นายธีระพล   ทองหวาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122031   นายนพดล   ฟิตประยูร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122037   นางสาวปนัดดา   จุมปาทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122041   นายภาสกร   ทองดอนน้อย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122046   นายมุขตาด   บูมะลายู : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122047   นางสาวรมณียา   ยะรังษี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122049   นายวทัญญู   เพาะนิสสัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122055   นายสมศักดิ์   สง่าไพรหอม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122060   นางสาวสุชาดา   กร่ายติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101122062   นายสุทธิพงษ์   เพ็ญจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 8ชั่วโมง
6101124307   นางสาวเกศกุลธร   กุดเป่ง : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
6101124324   นางสาวยุพวดี   เชิญขวัญมา : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
6101124328   นางสาวอนิสา   เกริ่นสระน้อย : เกษตรเคมี 8ชั่วโมง
6101125319   นางสาวนิศารัตน์   มัดทะปะนัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125329   นายมาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125347   นางสาวอริสา   แสนมี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101126301   นางสาวกัลยกร   วัฒนศิริ : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6101126305   นางสาวณัฎฐา   ทิพคุณ : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6101126308   นายนราทิพย์   หาญแท้ : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6101126309   นางสาวนวลพรรณ   จิตต์ภาวนา : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6101126319   นางสาวสุภาวดี   มีโพธิ์ : วิทยาการสมุนไพร 8ชั่วโมง
6103101311   นางสาวชมพูนุช   วงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6103101314   นางสาวฑิฆัมพร   สวนสวรรค์ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6103101316   นางสาวณัฐภรณ์   วรรณวงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6103101319   นางสาวธมลวรรณ   พิสาชัย : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6103101333   นางสาวปิยนุช   รุ่งพรไสว : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6103101336   นายพัสสน   เขื่อนแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6103101339   นายพุฒิพงศ์   สุทหนิ้ว : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6103101348   นายรัชพล   นุกิจ : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6103102302   นางสาวกมลพรรณ   สินสุพรรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6103102321   นางสาวปวีณา   บัวนิล : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6103102326   นางสาวพรภัทร   พิมมะศรี : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6103102338   นายวัทธิกร   ศุภวงศ์กุล : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6103102342   นางสาวศศินา   ดวงเนตร : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6103102347   นางสาวอรษา   สุดสม : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
6103103313   นางสาวญาณิศา   ควรสวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103325   นายธนวัฒน์   ธัญญากนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103329   นางสาวนุชนารถ   เครือสุวรรณวงษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103336   นางสาวพิพรรษพร   ชัยทองคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103340   นางสาวพิชยา   จันพรม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103341   นางสาวพิมพิดา   โชครวย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103343   นางสาวณัฏฐ์ณรัณช์   วรชญกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103344   นางสาวฟาตีฮะห์   โต๊ะแต : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103350   นางสาวยุภาภรณ์   ไชยกาศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103351   นางสาวยุภาวดี   วงศ์กลม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103352   นางสาววรรณกานต์   วงศ์ป้อง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103354   นางสาววัสสิกา   หมื่นอุดม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103356   นางสาววิลาวัลย์   โคตรบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103358   นายศุภเกียรติ   ค้ำจุน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103360   นางสาวสิริวิภา   ชัยปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103361   นางสาวสุชาวดี   ทะเหมย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103362   นายสุธิมนต์   ปิยะชาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103364   นางสาวสุภาสินี   วรรณทัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103104302   นางสาวเกวลิน   เส็นสอ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6103104304   นางสาวขวัญชนก   กันธิยะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6103104307   นายณัฐพล   มันพร้าว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6103104313   นายวัชรินทร์   หม่องน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6103104317   นางสาวอัครยา   หมื่นรินทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 8ชั่วโมง
6104101316   นายชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102319   นางสาวปาริชาติ   อินคม : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102326   นางสาวศรัญญา   อิศรานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102330   นางสาวสมพร   สระแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102332   นางสาวสุนทรี   สุรินทราโช : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102335   นายอมรศักดิ์   รักษาสัตย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102338   นายภูมิรพี   นาหิรัญประดิษฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104103334   นางสาวศิริวรรณ   จ่างผล : เคมี 8ชั่วโมง
6104104301   นางสาวชุติวัณ   ดงจารย์ : สถิติ 8ชั่วโมง
6104104302   นางสาวทักษาชล   ขันจันทร์ : สถิติ 8ชั่วโมง
6104105301   นางสาวชนิษฐา   สมปาน : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6104105308   นายชายชาญ   อรุณเบิกฟ้า : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6104105312   นายบัญชา   เจริญนิรมล : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6104106331   นายรณฤทธิ์   เสนตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6104107305   นางสาวพิมพ์พินัน   นาคโคตร : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101311   นางสาวขัติยาภรณ์   บุญตะนัย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101316   นายชวิน   นิลแก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101321   นางสาวฐิติชญา   อินทร์เรือง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101330   นางสาวทัตติยา   คำวัง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101331   นายทัศนชัย   ชูศรีทอง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101332   นายธนาวุฒิ   โนเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101342   นางสาวนฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101356   นางสาวผกาวัลย์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101357   นายผดุงเกียรติ   พีวงษ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101362   นางสาวพัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101366   นางสาวพิมพ์สุภา   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101372   นางสาวยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101373   นายรติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101374   นางสาวรวิชา   คำแปง :