ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004101387   นายสุทัศน์   สุริยะแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004101388   นายสุธิราช   บุญเมืองขวา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6004109301   นางสาวจจิยา   ศูนย์กลาง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6004109303   นางสาวชลลดา   ธิจา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6004109316   นางสาววาสนา   ปินสม : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103401   นางสาวปุณยานุช   เงินอยู่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103411   นางสาวพัชรวรรณ   ฟูสาร : บัญชี 3ชั่วโมง
6012106312   นางสาวจิราพัชร   จงสิริวัฒน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106315   นางสาวจุฑารัตน์   อยู่ชาวนา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106317   นางสาวชรัญดา   เปรมปรีด์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106376   นางสาวสุภัชสรา   แสงบุญ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6101101301   นางสาวณัฐวลัญช์   วรโชติวานิชกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101341   นายเปรมศักดิ์   พัชรมงคลสกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102301   นายกนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102303   นางสาวกรรณิการ์   แก้วยงกฎ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102306   นางสาวกัญญารัตน์   พรหมพชร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102307   นางสาวกัญญารัตน์   สายยิ้ม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102308   นางสาวกานดา   จ้อยหนองบัว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102315   นางสาวจันทร์จิรา   พรมแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102316   นางสาวจันทร์จิรา   ศรศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102318   นายจาตุรันต์   นันทศักดิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102319   นางสาวจามจุรี   สิทธิฤกษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102321   นางสาวจินทภา   มาครอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102322   นางสาวจิรารัตน์   เนื้อนวลจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102323   นางสาวจีรวรรณ   ลิบือ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102324   นางสาวจุฑามาศ   แก้วนิล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102328   นางสาวชนาภา   ดิแฮ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102330   นางสาวชนิกานต์   วาริน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102331   นางสาวชนิดา   เพชรจิตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102333   นางสาวชลธิชา   วงษ์น้อย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102334   นางสาวชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102343   นางสาวญาณิศา   ยอดคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102344   นายฐากูร   คงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102345   นางสาวฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102346   นางสาวณทิตา   มณีขัติยะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102351   นายณัฐพล   สายแวว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102355   นางสาวณิชาภัทร   ทาเศรษฐ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102356   นางสาวดวงกมล   ธรรมชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102358   นางสาวดารารัตน์   หน่อคำหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102359   นายตะวัน   จันทร์ต๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102361   นางสาวทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102362   นางสาวทิมาพร   กิมาคม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102367   นางสาวธนัญญา   ศักดิ์พุ่ม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102377   นายธีรพงศ์   กาญจนพันธ์บุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102380   นายธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102381   นางสาวนฤมล   เกิดพงษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102382   นางสาวนวพรรษ   ไชยธรรม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102384   นางสาวนัฏธญา   บุญมี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102387   นายนันทภพ   สีม่วง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102391   นางสาวประภาพร   มณีย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102392   นางสาวประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102394   นางสาวปวีณา   สุต้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102399   นายปุณณเมธ   พรมราช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102403   นางสาวพรรณประภา   นาศา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102405   นางสาวพัชราภา   งามขำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102407   นายพันธกานต์   ลำดับ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102409   นางสาวพิมพิกา   อาภรณ์เลิศสุข : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102411   นายพุฒิพงษ์   โปธาจุ่ม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102412   นางสาวภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102416   นางสาวมัลลิกา   เหมือนขุนทด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102417   นายมาโนด   วงอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102426   นางสาวรัตนากร   เกษี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102428   นางสาวรติกร   เจริญตา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102438   นางสาววันวิสา   สมนึก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102445   นางสาววิริยา   ชนะชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102448   นายวีระวุฒิ   วิระราช : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102451   นางสาวศตกมล   พรมจวง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102453   นางสาวศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102456   นางสาวศิริกันยา   อุดทา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102459   นางสาวศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102460   นางสาวศิริวิมล   ลื่อเพ็ง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102461   นางสาวศีวิกา   สิงห์ลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102463   นายศุภวัฒน์   แสงจันทร์จิรเดช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102464   นางสาวสตรีรัตน์   เมืองทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102466   นายสรศักดิ์   นิธิภคพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102474   นายสุกฤษฏิ์   บุรีรักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102475   นางสาวสุกัญญา   สืบจะบก : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102476   นายสุกัลย์   จันทร์อ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102480   นางสาวสุธิดา   รุณกิจ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102481   นางสาวสุพรรษา   คู่กระสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102482   นางสาวสุภัสสรา   ชุ่มอินจักร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102483   นางสาวสุภาภรณ์   ศิริงาม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102486   นางสาวเสาวลักษณ์   วิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102487   นางสาวโสภิตา   อบเชย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102488   นางสาวโสรยา   บัวกอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102489   นางสาวอธิชา   อยู่ซับซ้อน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102491   นางสาวอภิญญา   มณีวรรณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102493   นายอลงกรณ์   ศรีภิรมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102496   นางสาวอัญมณี   คำชมภู : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102497   นางสาวอัมพร   คงศรีทาน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102499   นางสาวอาทิตยา   บุตตะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102500   นางสาวอารดา   รักศิริ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102501   นางสาวอาลาแต   ภู่นายพล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102504   นางสาวอิสริยาพร   อยู่ชั่วกัลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101105331   นางสาวนาถนภา   หลักใหล : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6103102326   นางสาวพรภัทร   พิมมะศรี : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6104102302   นางสาวกีรภัทร์   จินะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102306   นางสาวจารุวรรณ   สายทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102314   นางสาวณัฐพร   กานา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102319   นางสาวปาริชาติ   อินคม : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102329   นางสาวศิราวรรณ   คิดดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102332   นางสาวสุนทรี   สุรินทราโช : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102334   นางสาวเสาวลักษณ์   ปราณี : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102335   นายอมรศักดิ์   รักษาสัตย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104102337   นางสาวอุไรรัตน์   แออัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6104104302   นางสาวทักษาชล   ขันจันทร์ : สถิติ 3ชั่วโมง
6104104304   นางสาวเบญจมาศ   โชติ : สถิติ 3ชั่วโมง
6104104305   นางสาวภัทรภร   ญาณะโรจน์ : สถิติ 3ชั่วโมง
6104104308   นางสาวสุภาวดี   อินทร์เสวียด : สถิติ 3ชั่วโมง
6105101316   นายชวิน   นิลแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101318   นางสาวโชติกา   อินทรสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101320   นางสาวฐานนันท์   ศรีอินทยุทธ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101323   นางสาวณัฏฐรินีย์   ธรรมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101327   นางสาวเดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101330   นางสาวทัตติยา   คำวัง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101331   นายทัศนชัย   ชูศรีทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101332   นายธนาวุฒิ   โนเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101342   นางสาวนฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101355   นางสาวปาริชาติ   บารมีสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101356   นางสาวผกาวัลย์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101357   นายผดุงเกียรติ   พีวงษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101365   นางสาวพิมพ์วิไล   ไชยวงค์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101366   นางสาวพิมพ์สุภา   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101372   นางสาวยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101374   นางสาวรวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101375   นางสาวรุจิรา   เต็มแบบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101382   นางสาววลาวรรณ   แสงตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101384   นางสาววิชุตา   สุขสำราญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101385   นายวิทยา   ยาวิไชย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101387   นายศรายุท   สวนจันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101389   นางสาวศศิวิมล   ม่วงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101391   นางสาวศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101393   นางสาวศิริลักษณ์   พริบไหว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101399   นายสิทธิชัย   อินต๊ะจาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101405   นางสาวสุดาพร   ธิตินนท์กูน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101407   นางสาวสุพิชชา   สมกาศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101408   นางสาวสุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101411   นางสาวโสภิตา   มาลุจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101415   นางสาวฑิตยา   ใจเนตร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101416   นางสาวอรทัย   นำพล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101301   นางสาวกนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101304   นางสาวกมลวรรณ   แก้วจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101315   นางสาวจณิษดา   สายบุญทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101321   นางสาวชมาพรรณ   พารัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101323   นายชโยดม   บุญตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101330   นางสาวฐานิกา   ลัภย์โภคาสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101337   นายณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101340   นางสาวณัฐริกา   ปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101344   นางสาวณิชารีย์   ช่างเกวียนดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101345   นางสาวดวงหทัย   ดีแป้น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101346   นางสาวดาราณี   ใจเข้าชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101347   นางสาวดารุณี   ไกรกิจราษฎร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101348   นางสาวดาวเรือง   ดนัยกรประเสริฐ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101352   นางสาวธนกานต์   ตันติชวาลวัฒน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101359   นางสาวธัญญารัตน์   ใคร้นุ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101364   นางสาวธีรนาฎ   แสนคำงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101368   นางสาวนริศรา   ใจกันทะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101377   นายปฏิภาณ   บัวละวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101378   นางสาวปฐมรัก   เจริญสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101388   นางสาวปาริฉัตร   ขอนขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101389   นางสาวปาริฉัตร   แซ่ตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101390   นางสาวปาริฉัตร   ศรีสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101392   นางสาวปิยฉัตร   นะติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101403   นางสาวพลอยพรรณ   อธิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101418   นางสาวภคพร   โปทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101428   นางสาวรัตติกาล   วงค์ชำนาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101441   นางสาวศศิภา   อมรวัฒนานุกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101451   นางสาวสุกันยา   มูลเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101452   นางสาวสุชญา   จันทิวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101453   นางสาวสุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101459   นายอนันธภูมิ   บุญสูง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101462   นางสาวอภิชญา   ธิยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101464   นางสาวอรนลิน   บุญมาก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106103331   นางสาวฐานิภา   ฉิมวัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103346   นางสาวทรรศนีย์   เก๋วัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103355   นางสาวนภัสสร   ปาระมะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103418   นางสาววิมพ์วิภา   จิตรช่วย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103426   นางสาวศศิประภา   โชติ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104314   นางสาวจันทร์ทิรา   มุ่งรังสี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104316   นางสาวจินตนา   ปาระมี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104317   นางสาวจิรัชยา   คำปันวงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104318   นางสาวจิราพร   พงษ์พันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104319   นางสาวจีรวรรณ   ยอดพล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104359   นางสาวธรณ์ธันย์   นวชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104382   นายพงศกร   คุณา : การเงิน 3ชั่วโมง
6109101001   นางสาวกรชนก   แปงดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101006   นางสาวกัณฐิกา   ดาวรื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101012   นางสาวเกศินี   กฤษณเศรณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101017   นางสาวชลธิชา   จันทะพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101020   นางสาวฐิติมา   มณีวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101024   นางสาวณัฐชยา   แสนสีลิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101030   นางสาวดวงรัตน์   ไมตรีนิธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101036   นางสาวสิริรัญญา   สุจินดาชัยภักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101037   นางสาวธิติมา   ภัทรนิธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101039   นางสาวนพกมล   ธนาธีรภัทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101046   นางสาวปณิตา   รกไพร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101057   นางสาวภัทราภรณ์   วิมลรัตน์สุนทร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101062   นางสาวฤชา   คำแหงพล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101065   นางสาวศิรินทร์ทิพย์   ปังสี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101070   นางสาวสุกานดา   ดอนไพรศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101072   นางสาวสุธิดา   เสาว์นา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101073   นางสาวสุวิภา   ปัญวงค์ษา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101078   นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ลายทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110101360   นายภานุพงศ์   สาริโน : การประมง 3ชั่วโมง
6110101366   นายลัทธพล   ปินธง : การประมง 3ชั่วโมง
6112102337   นางสาววลัญญา   สมบุตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6114101340   นายนัฐพนธ์   สุพัฒนุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101350   นางสาวปาริฉัตต์   สันคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101365   นางสาวภัทราพร   แสนเสมอใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101393   นายสหัสวรรษ์   ใจหวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102316   นายชลัช   อังศุธรธนวัฒน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102369   นางสาวสุภาภรณ์   ลอยเที่ยง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102376   นางสาวอารียา   ผาสุขศาสตร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102377   นางสาวอารีรัตน์   สิงห์ชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6115123344   นางสาวนันทิยา   ผิวสด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123387   นายสมบูรณ์   บุษบงไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123392   นางสาวสิริพรวดี   ทองทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123395   นางสาวสุฑาลินี   แสนวัง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง