ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5805104316   นายกุลพงษ์   นิ่มพูลสวัสดิ์ : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5805104321   นายจักรพันธุ์   อุปมาณ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104405   นางสาวสุทธิดา   เชียงปวน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805201365   นางสาวไอรยา   สุทธิดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901102306   นางสาวกรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102413   นางสาวพิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102469   นางสาวสายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901126311   นางสาวณัฏฐฌา   อ่อนสา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126312   นางสาวณัฐชนก   แก้วแทน : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126327   นางสาววรรณิตา   แสนเสนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5905101301   นางสาวกนกพร   ปิ่นแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101304   นายกฤษฎิ์   วิทยวราวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101305   นายกฤษณะ   สีเขียว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101314   นางสาวจารุวรรณ   สุขเกษม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101327   นางสาวณราพร   วังโย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101328   นางสาวณัฏฐ์ธิดา   อินทปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101334   นางสาวณัฐฐินันท์   คชศิลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101348   นางสาวนิษฐเนตร์   อินต๊ะหล่อ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101350   นางสาวเนตรนรินทร์   นวลแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101351   นางสาวประภาพรรณ   เจริญดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101360   นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์   สุวรรณเลิศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101361   นางสาวพิมพ์ชนก   ปาณสิริรังษี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101366   นางสาวภัทร์นฤน   เหลืองธรรมศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101367   นายภาณุวิชญ์   บุญธิมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101368   นางสาวมนฤดี   เสน่ห์ดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101369   นางสาวมานิตา   กาวิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101372   นางสาวรักษิณา   อุ้ยสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101375   นางสาววชิรญาณ์   วงค์คำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101382   นางสาววาสนา   หาบทองคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101387   นายศาสวัต   หมอกมุงเมือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101389   นายศุภโชค   บุญเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101390   นางสาวศุภนิดา   วงศ์พญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101395   นางสาวสิริกร   ปุ๊ดหนอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101396   นางสาวสิริยากร   กิติมูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101398   นางสาวสุชัญญา   วิญญานะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101399   นางสาวสุทธิดา   ชัยชนะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101400   นางสาวสุพินันท์   ทุนไฮน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101401   นางสาวสุภัชญาณ์   จิตติภัสสร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101403   นางสาวสุมิตรา   กันใจศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101404   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101405   นางสาวอภิชญา   ติ๊บดวงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101406   นางสาวอภิญญา   เล่ห์มนตรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101410   นางสาวอัจจิมา   ทิพย์ปา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101411   นางสาวอารียา   วงค์ปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101412   นางสาวอารีรัตน์   ภูสด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905104301   นางสาวกนกพรรณ   คำเลา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104303   นางสาวกรกนก   พุ่มประดับ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104309   นางสาวเกศกนก   มีเจริญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104314   นางสาวจันทกานต์   มีสิทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104324   นางสาวชลนิกานต์   เขียวใหม่ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104325   นางสาวชลินทร   อินดวง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104328   นางสาวชื่นนภา   นามวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104329   นางสาวญาณิศา   ธิยะสืบ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104332   นางสาวณัฐธิกา   อุ่นใจ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104336   นางสาวณัฐวดี   เจริญมงคลวิไล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104339   นายทักษ์   ฐิตรัตน์สกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104345   นางสาวธัญพิชชา   ปาลีกุย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104348   นางสาวนนทลี   เนิดน้อย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104351   นางสาวนฤมล   ศรีวิชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104352   นางสาวนิรัญญา   ปันมูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104356   นางสาวเบญจพร   วงค์หาญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104359   นายปิยะนัฐ   คำสาย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104360   นางสาวผลิตา   สายบัว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104361   นายพรเทพ   เฉลิมศรี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104363   นางสาวพรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104367   นางสาวภัทรา   วิชิตผลไพบูลย์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104371   นางสาวมาลินี   วรเรียน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104372   นางสาวมุกศจี   ศรีสัตตบุตร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104375   นางสาวรุ่งนภา   โพธิวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104379   นางสาววิริยา   โพธิ์กลาง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104380   นางสาววิศรุตา   ดีแป้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104389   นายสุกนต์ธี   บุญอินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104391   นางสาวสุดารัตน์   เตจ๊ะเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104394   นางสาวสุริยาพร   หินคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104397   นางสาวอภิชญา   ศรีริวิจิตชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104402   นางสาวอัมพา   เดชภิรัตนมงคล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104407   นายเอกสิทธิ์   ปัดมะริด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905201306   นางสาวจารุวรรณ   หมันบุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201310   นางสาวจุฬาลักษณ์   กมลชัยสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201315   นายณรงค์ฤทธิ์   ศรีแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201317   นางสาวณัฐรี   ศิริพัฒนโยธิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201334   นางสาวพิชญา   อินทร์ถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201340   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905204302   นางสาวกมลพรรณ   ปะระดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204304   นางสาวกฤษณา   ใจบุญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204307   นางสาวจิราภา   คำรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204312   นางสาวชุติภา   มาลัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204316   นางสาวณัฐพร   ดาวเรือง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204317   นางสาวณัฐพร   เอกวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204321   นายทรงสิทธิ์   พรหมเนตร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204323   นางสาวธัญญารัตน์   จันทราช : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204324   นางสาวธัญรดา   ปิ่นแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204330   นายบุญฤทธิ์   สมีนาง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204331   นายปฏิภาณ   มาตัน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204333   นางสาวปรายฟ้า   ทัศนาทร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204334   นางสาวพิชญา   คำฟอง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204342   นายวัฒนา   ธรรมเสน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204351   นายอนาวิล   ณ เชียงใหม่ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101461   นางสาวศิริลักษณ์   อินทวัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102432   นางสาวปิยกมล   อภิวัฒนพงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102433   นางสาวปิยมาศ   เป๊ะยอคือนือ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102503   นายวีระพล   อุ่นใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102516   นายศุภกร   กองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102549   นางสาวอรุณรัตน์   ตันสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6001102346   นายณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102358   นายธนโชติ   ม่งจี้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102429   นางสาวมัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102430   นางสาวมินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102459   นางสาววิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001105305   นางสาวกัญญารัตน์   ชาติมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105316   นางสาวจุฑามาศ   สุ่มมาตย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105395   นางสาววรรณพร   แสนโท : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6005101303   นางสาวกษิมาภรณ์   เชี่ยวชลัญญกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101312   นางสาวชญานิศ   ทรงธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101316   นางสาวณัฐธิดา   จินะใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101319   นายณัฐพงษ์   ศรีธิมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101321   นายณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101323   นายณัฐวุฒิ   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101326   นายตะวัน   สอนเบี้ยว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101328   นายทศพร   นึกเร็ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101331   นางสาวธัญญรัตน์   ทองเวียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101333   นางสาวธัญลักษ์   คำมูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101334   นางสาวธิดารัตน์   มูลงาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101335   นางสาวธิติมา   หล้าเต็น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101336   นายธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101341   นางสาวนิชนันท์   จันต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101344   นางสาวบุษญาภรณ์   โลกคำลือ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101345   นางสาวเบญจภรณ์   กองจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101348   นายปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6005101349   นางสาวปวิตรา   ท้าวหล้า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101352   นางสาวปิยธิดา   เงินทูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101354   นางสาวผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101363   นายภูวนาถ   ร่มลมูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101365   นางสาวมัทรียา   ตรีไวย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101369   นางสาวรัตธิญากร   ยะสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101370   นางสาวรัตน์ติกาล   ตุ่นกุนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101371   นางสาวรัตนาภรณ์   กันทะดง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101377   นายวรวุฒิ   หล้าสุก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101379   นางสาววันวิสาข์   ปันเซ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101381   นางสาววิริษฐา   กำแพงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101384   นางสาววิสาขา   เสนาะพรไพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101388   นางสาวศยามล   พลดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101391   นางสาวศิรินภา   คำจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101392   นางสาวศิริวรรณ   ศีลสังวรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101395   นางสาวสิริยากร   หล่อใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101396   นางสาวสิริวิภา   โกสิต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101397   นายสุดสาคร   เขตคีรีทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101399   นางสาวสุนิสา   ผันดอยเด่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101400   นางสาวสุภาภรณ์   พรมแจ่ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101404   นางสาวอมรรัตน์   ไทยประกอบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101405   นายอัจฉริยะ   คงคาใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104301   นางสาวกนกพร   วงศ์ปิง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104305   นางสาวกัญญารัตน์   ปัญญาศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104306   นางสาวกัณฐิกา   คำหล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104308   นายกิตติพงษ์   จันทรวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104309   นางสาวเกวลิน   อินไผ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104311   นางสาวขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104315   นางสาวจิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104316   นางสาวจิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104318   นางสาวจุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104328   นางสาวญาดา   พันสุภะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104330   นางสาวณัฐกานต์   ตาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104332   นางสาวณัฐธิดา   ตันมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104333   นางสาวณัฐพร   สามใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104336   นางสาวดรุณี   ปรีชาโปร่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104339   นางสาวทิฆัมพร   จันทราภินันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104340   นายธนกฤต   ไวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104341   นางสาวธนัชชา   คำรอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104343   นางสาวธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104346   นางสาวบูริณิมา   สิงห์สุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104347   นางสาวเบญญาภา   จินดารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104348   นางสาวปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104349   นางสาวปริสา   สอดสี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104350   นางสาวปรีญาลักษณ์   ใจกว้าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104351   นางสาวปลายฟ้า   เรืองฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104353   นางสาวสุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104359   นางสาวพรพิมล   บุญมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104360   นางสาวพรพิมล   ปั๋นตุ้ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104362   นางสาวพรรณทิวา   ปัญญา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104363   นางสาวพรรณปวีณ์   วงค์ขัดนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104374   นางสาวมณทิรา   ยาวิเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104376   นางสาวยุพารัตน์   วิมาลัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104393   นายศรัณย์   จันทร์ซุย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104411   นายอัฏฐพล   มั่นคง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101486   นางสาวออมรักษ์   กล่าวปิยะภมรกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102388   นางสาวปิยาพัชร   เปล่งศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102453   นางสาวเพชรพลอย   ผาวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102488   นายตนัย   นิตยภิรมย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102489   นางสาวทรรศนีย์   ศรีชัยมูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102490   นางสาวธิตินันท์   ฟ้าสว่างวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102491   นางสาวรัชดาภรณ์   ใจดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102493   นางสาววิไลพร   อุ่นคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006104344   นางสาวดวงกมล   ดวงสุบิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6009101309   นางสาวเกวลิน   นันปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101346   นางสาวประกายดาว   ญารังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101348   นางสาวปลายฟ้า   ทองเสนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101349   นางสาวปวิตรา   พลอินต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101395   นางสาวศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101398   นางสาวสมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 3ชั่วโมง
6012106311   นายจิรภัทร   เทพพานิช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014101318   นางสาวชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6018102352   นายปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6022101341   นายธนวัฒน์   มีลักษณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6101101319   นางสาวณัฐวดี   แสวงศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101348   นางสาวพิมพ์ชนก   ยวงผ้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102378   นายธีรพงษ์   จันปัญญา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102380   นายธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102407   นายพันธกานต์   ลำดับ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102410   นายพีรดนย์   โพธิ์ชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102412   นางสาวภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102459   นางสาวศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102460   นางสาวศิริวิมล   ลื่อเพ็ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105303   นางสาวเกวลิน   อ่อนศรี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105325   นายธีรภัทร   ขุนพิลึก : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105338   นายพงพัฒน์   โคนทรงแสน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105356   นางสาวรุ่งทิวา   ปัญญา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105359   นางสาววรนุช   วงค์หวัน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105366   นางสาวศิราณี   จันทะคุณ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101113302   นางสาวกนกพร   ฟูเกียรติธนชัย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113303   นางสาวกนกวรรณ   สกุลโพน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113334   นางสาวสุทธารัตน์   แสงศร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101124303   นายกฤติพงษ์   สว่างจันทึก : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124312   นางสาวญาณิศา   นิลวัตร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124313   นายฐิติกร   สมพงษ์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124315   นางสาวณัฐธิดา   เนื่องหล้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124325   นางสาวรุจิรา   กองม่วง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101125301   นายกิตติพงศ์   นอกไธสง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125329   นายมาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125334   นายวิชยุตม์   วงษ์วัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101126301   นางสาวกัลยกร   วัฒนศิริ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126306   นายธนโชติ   หัวนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126308   นายนราทิพย์   หาญแท้ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126313   นางสาวพุธิตา   โพธิ์ยี่ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126314   นางสาวรวิสรา   เทพสิงห์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126318   นางสาวศิริวิมล   เคือนิน : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6103101303   นางสาวกัลยาลักษณ์   ถาป้อม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101311   นางสาวชมพูนุช   วงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101314   นางสาวฑิฆัมพร   สวนสวรรค์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101330   นางสาวเนวสิตา   กันแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101341   นางสาวภัสสร   ศิริวัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101350   นายวราพงศ์   เสืออุดม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101354   นางสาวศุภาพิชญ์   แก้วเขียว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102313   นางสาวธารดี   จันทร์เจริญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102314   นางสาวธุติญาพร   เพชรงาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102316   นางสาวนิภาธร   วิลัยลักษณ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102341   นางสาวศรัณย์ธร   ใจแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103103327   นางสาวนันทภัทร   เอี่ยมนอก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103104302   นางสาวเกวลิน   เส็นสอ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104303   นางสาวขนิษฐา   ทองจอก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104304   นางสาวขวัญชนก   กันธิยะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104305   นางสาวจันทิมา   เรือนคำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104306   นางสาวจิรัชญา   คำมาเร็ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104309   นางสาวนารดา   พรอำนวย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104317   นางสาวอัครยา   หมื่นรินทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6104103324   นายพีรพัฒน์   ยะทิพย์ : เคมี 3ชั่วโมง
6104106308   นางสาวชลธิชา   เก่งการจับ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6105101301   นางสาวกชกร   เซ็นน้อย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101302   นายกตัณณ์   ไชยพรมมา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101303   นายกรภัทร์   ธรรมสละ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101304   นายกฤษณะ   อ่อนละมูล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101305   นายก้องภพ   นิยมาศ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101306   นางสาวกัญญรัตน์   สุขสัจจี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101307   นางสาวกิตติมา   ดิสา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101308   นายโกศัลย์   ผึ้งวัฒนา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101309   นายไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101310   นางสาวขวัญจิรา   ชมชื่น : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101311   นางสาวขัติยาภรณ์   บุญตะนัย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101312   นางสาวจันทร์จิรา   พงษ์รักษ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101313   นายชยากร   ธรรมเขตต์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101314   นางสาวชลดา   ติบรรณ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101315   นายชลภัทร์   ชมภูทัน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101316   นายชวิน   นิลแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101317   นายชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101318   นางสาวโชติกา   อินทรสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101319   นายฐากูร   เงินสลุง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101320   นางสาวฐานนันท์   ศรีอินทยุทธ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101321   นางสาวฐิติชญา   อินทร์เรือง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101322   นางสาวฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101323   นางสาวณัฏฐรินีย์   ธรรมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101324   นางสาวณัฐณิชา   อินสุยะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101325   นายณัฐพล   นามคำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101326   นายณัฐวุฒิ   ของมา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101327   นางสาวเดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101328   นายตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101329   นายปวริศฐ์   ธัญญานิติ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101330   นางสาวทัตติยา   คำวัง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101331   นายทัศนชัย   ชูศรีทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101332   นายธนาวุฒิ   โนเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101333   นางสาวธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101334   นางสาวธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101335   นายธิติวุฒิ   มูลแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101336   นายธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101337   นางสาวธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101338   นายธีรภูมิ   ซ้อนเสียงดัง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101339   นายธีรศักดิ์   ชัยศาสตร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101340   นายนคร   พึ่งสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101341   นายนภพล   ทะพิงค์แก : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101342   นางสาวนฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101343   นายนลธวัช   ตาวงค์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101344   นางสาวนัฐธิดา   สุภายะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101345   นางสาวนัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101346   นายนิธิ   นุรารักษ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101347   นางสาวบุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101348   นายปฏิพล   จะตุ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101349   นายปฐวี   อุทวีสาร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101350   นางสาวประภาภรณ์   ศุภผลา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101351   นางสาวปัจจัยยา   อินปั๋น : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101353   นางสาวปาณิศา   โฉมศรี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101354   นายปารมี   เจริญศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101355   นางสาวปาริชาติ   บารมีสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101356   นางสาวผกาวัลย์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101357   นายผดุงเกียรติ   พีวงษ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101358   นายพงษ์ศักดิ์   ทองกลัด : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101359   นางสาวพลอย   สุวรรณ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101360   นางสาวพัชรชรัตน์   อินต๊ะเครือ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101361   นายพัชรพล   พัดตั๋น : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101362   นางสาวพัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101363   นายพิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101364   นายพิชาภพ   รัตนชมภู : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101365   นางสาวพิมพ์วิไล   ไชยวงค์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101366   นางสาวพิมพ์สุภา   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101367   นางสาวภัทรภร   ปัญญาทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101368   นางสาวภัทรวดี   เชื้อสายใจ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101369   นายมนัสวิน   สิงห์อาจ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101370   นางสาวมัญชุลา   เฟื่องฟู : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101371   นางสาวมัณฑิรา   ตองใจ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101372   นางสาวยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101373   นายรติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101374   นางสาวรวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101375   นางสาวรุจิรา   เต็มแบบ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101376   นายฤทธิชัย   ภักดิ์สันติพงศ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101377   นางสาวลักษิกา   บุญทวี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101378   นางสาวลักษิกา   ณ เชียงใหม่ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101379   นางสาววรรณกนก   อุตอามาตย์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101381   นายวรากรณ์   ต๊ะปัญญา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101382   นางสาววลาวรรณ   แสงตา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101383   นายวัชรพงษ์   ฝั้นวงศ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101384   นางสาววิชุตา   สุขสำราญ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101385   นายวิทยา   ยาวิไชย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101386   นางสาววิลันดา   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101387   นายศรายุท   สวนจันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101388   นางสาวศริญญา   ธีรวัฒน์ประทาน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101389   นางสาวศศิวิมล   ม่วงคำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101390   นางสาวศิริกาญจน์   ศรีวรรณะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101391   นางสาวศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101392   นางสาวศิริพร   กงเพชร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101393   นางสาวศิริลักษณ์   พริบไหว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101394   นายศิวัฒ   กงทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101395   นายศุภสันต์   พรวิทยารัตน์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101396   นายสหัสวรรษ   กิจพิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101397   นายสหัสวรรษ   ติยะโคตร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101398   นายสิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101399   นายสิทธิชัย   อินต๊ะจาย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101400   นายสิรวิชญ์   วัฒนวาทิน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101401   นายสิรวิชญ์   อุ่นอก : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101402   นางสาวสิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101403   นางสาวสุกัญญา   ญาณแขก : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101404   นายสุชาติ   คีรีแสนภูมิ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101405   นางสาวสุดาพร   ธิตินนท์กูน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101406   นายสุทธินันท์   หล่อวิไลกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101407   นางสาวสุพิชชา   สมกาศ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101408   นางสาวสุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101409   นางสาวสุรีย์พร   ท้าวมั่น : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101410   นางสาวเสาวลักษณ์   มีแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101411   นางสาวโสภิตา   มาลุจันทร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101412   นางสาวโสรยา   ฟองสุภา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101413   นายอนุกุล   จันต๊ะคาด : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101414   นายอภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101415   นางสาวฑิตยา   ใจเนตร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101416   นางสาวอรทัย   นำพล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101417   นางสาววราภัสร์   สุวรรณ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101418   นางสาวอรยา   หุ่นทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101419   นายอรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101420   นางสาวอรอนงค์   คงประยูร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101421   นายอัษฎางค์   เตชะอุ่น : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101422   นางสาวอาภัสรา   คำจริง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105301   นายกฤษฎา   ศรีคำวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105302   นางสาวกัญธิกา   จันทร์นพเก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105303   นางสาวกิ่งกาญจน์   กุลุชิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105304   นางสาวเกศินี   เลิศวงศ์ร่มเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105305   นางสาวจารุวรรณ   เพชรยอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105306   นางสาวจารุวรรณ   ศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105307   นางสาวจิณัฐชา   อาทรประชาชิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105308   นางสาวจิตสุภา   ป้อมเสมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105309   นายชญานนท์   นิลจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105310   นายชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105311   นางสาวชเนตตี   ลือชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105312   นางสาวชลณิชา   สกุลจรรยาดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105313   นางสาวชลธิชา   ง้าวกาเขียว : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105314   นางสาวชลลดา   พรหมมินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105315   นางสาวชลลดา   อินนันต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105316   นายชัยภัทร   วิทิตปริวรรต : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105317   นายชัยวัฒน์   พงศวณิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105318   นายฐิติพงศ์   สิทธิมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105319   นายฐิติพันธ์   สิทธิ์คงเกียรติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105320   นางสาวณัฐชนก   นิยะบุญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105321   นายณัฐดนัย   วงค์ปวน : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105322   นางสาวณัฐนพิน   เจ้ากลดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105323   นางสาวณัฐปภัสร์   กรองกาญจน์กุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105324   นางสาวณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105325   นางสาวณิชาภัทร   สาระชาติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105326   นางสาวดารารัตน์   บุญเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105327   นายเตชิต   พินิจสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105328   นายทัศไนย   วงค์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105329   นายธนวัฒน์   สมฟอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105330   นางสาวธนาภรณ์   ศรีสุนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105331   นางสาวธัญญาลักษณ์   ดวงแสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105332   นางสาวธัญวรัชญ์