ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5805104316   กุลพงษ์   นิ่มพูลสวัสดิ์ : การบริหารท้องถิ่น 18ชั่วโมง
5805104321   จักรพันธุ์   อุปมาณ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104405   สุทธิดา   เชียงปวน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805201365   ไอรยา   สุทธิดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901102306   กรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102389   ปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102413   พิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102469   สายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901126311   ณัฏฐฌา   อ่อนสา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126312   ณัฐชนก   แก้วแทน : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5901126327   วรรณิตา   แสนเสนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5905101301   กนกพร   ปิ่นแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101304   กฤษฎิ์   วิทยวราวัฒน์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101305   กฤษณะ   สีเขียว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101314   จารุวรรณ   สุขเกษม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101327   นางสาวณราพร   วังโย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101328   นางสาวณัฏฐ์ธิดา   อินทปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101334   นางสาวณัฐฐินันท์   คชศิลา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101348   นางสาวนิษฐเนตร์   อินต๊ะหล่อ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101350   เนตรนรินทร์   นวลแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101351   นางสาวประภาพรรณ   เจริญดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101360   พิชญ์ณัฏฐ์   สุวรรณเลิศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101361   นางสาวพิมพ์ชนก   ปาณสิริรังษี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101366   นางสาวภัทร์นฤน   เหลืองธรรมศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101367   นายภาณุวิชญ์   บุญธิมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101368   นางสาวมนฤดี   เสน่ห์ดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101369   นางสาวมานิตา   กาวิชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101372   นางสาวรักษิณา   อุ้ยสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101375   วชิรญาณ์   วงค์คำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101382   นางสาววาสนา   หาบทองคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101387   นายศาสวัต   หมอกมุงเมือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101389   นายศุภโชค   บุญเรือง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101390   นางสาวศุภนิดา   วงศ์พญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101395   สิริกร   ปุ๊ดหนอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101396   นางสาวสิริยากร   กิติมูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101398   นางสาวสุชัญญา   วิญญานะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101399   นางสาวสุทธิดา   ชัยชนะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101400   นางสาวสุพินันท์   ทุนไฮน้อย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101401   นางสาวสุภัชญาณ์   จิตติภัสสร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101403   นางสาวสุมิตรา   กันใจศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101404   นางสาวเสาวลักษณ์   จินดา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101405   นางสาวอภิชญา   ติ๊บดวงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101406   อภิญญา   เล่ห์มนตรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101410   อัจจิมา   ทิพย์ปา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101411   นางสาวอารียา   วงค์ปัญญา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101412   นางสาวอารีรัตน์   ภูสด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905104301   กนกพรรณ   คำเลา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104303   กรกนก   พุ่มประดับ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104309   เกศกนก   มีเจริญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104314   จันทกานต์   มีสิทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104324   ชลนิกานต์   เขียวใหม่ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104325   ชลินทร   อินดวง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104328   ชื่นนภา   นามวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104329   ญาณิศา   ธิยะสืบ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104332   ณัฐธิกา   อุ่นใจ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104336   ณัฐวดี   เจริญมงคลวิไล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104339   ทักษ์   ฐิตรัตน์สกุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104345   ธัญพิชชา   ปาลีกุย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104348   นนทลี   เนิดน้อย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104351   นฤมล   ศรีวิชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104352   นิรัญญา   ปันมูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104356   เบญจพร   วงค์หาญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104359   ปิยะนัฐ   คำสาย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104360   ผลิตา   สายบัว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104361   พรเทพ   เฉลิมศรี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104363   พรรณิการ์   ศิริวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104367   ภัทรา   วิชิตผลไพบูลย์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104371   มาลินี   วรเรียน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104372   นางสาวมุกศจี   ศรีสัตตบุตร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104375   รุ่งนภา   โพธิวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104379   วิริยา   โพธิ์กลาง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104380   วิศรุตา   ดีแป้น : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104389   สุกนต์ธี   บุญอินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104391   สุดารัตน์   เตจ๊ะเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104394   สุริยาพร   หินคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104397   อภิชญา   ศรีริวิจิตชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104402   อัมพา   เดชภิรัตนมงคล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104407   เอกสิทธิ์   ปัดมะริด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905201306   นางสาวจารุวรรณ   หมันบุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201310   นางสาวจุฬาลักษณ์   กมลชัยสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201315   ณรงค์ฤทธิ์   ศรีแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201317   นางสาวณัฐรี   ศิริพัฒนโยธิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201334   พิชญา   อินทร์ถา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201340   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905204302   กมลพรรณ   ปะระดี : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204304   กฤษณา   ใจบุญ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204307   จิราภา   คำรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204312   นางสาวชุติภา   มาลัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204316   ณัฐพร   ดาวเรือง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204317   ณัฐพร   เอกวรรณ์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204321   ทรงสิทธิ์   พรหมเนตร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204323   ธัญญารัตน์   จันทราช : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204324   ธัญรดา   ปิ่นแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204330   บุญฤทธิ์   สมีนาง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204331   ปฏิภาณ   มาตัน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204333   ปรายฟ้า   ทัศนาทร : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204334   พิชญา   คำฟอง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204342   วัฒนา   ธรรมเสน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204351   อนาวิล   ณ เชียงใหม่ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101461   นางสาวศิริลักษณ์   อินทวัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102432   นางสาวปิยกมล   อภิวัฒนพงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102433   นางสาวปิยมาศ   เป๊ะยอคือนือ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102503   นายวีระพล   อุ่นใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102516   นายศุภกร   กองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102549   นางสาวอรุณรัตน์   ตันสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6001102346   ณัฐพงษ์   ใจวรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102348   ณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102358   ธนโชติ   ม่งจี้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102429   มัณฑนา   บุญเจือ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102430   มินตรา   โวหาญกล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102459   วิลาวรรณ   เปรมใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001105305   กัญญารัตน์   ชาติมนตรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105316   จุฑามาศ   สุ่มมาตย์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6001105395   วรรณพร   แสนโท : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 3ชั่วโมง
6005101303   กษิมาภรณ์   เชี่ยวชลัญญกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101312   ชญานิศ   ทรงธรรม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101316   ณัฐธิดา   จินะใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101319   ณัฐพงษ์   ศรีธิมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101321   ณัฐพันธ์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101323   ณัฐวุฒิ   ชูศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101326   ตะวัน   สอนเบี้ยว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101328   ทศพร   นึกเร็ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101331   ธัญญรัตน์   ทองเวียง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101333   ธัญลักษ์   คำมูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101334   ธิดารัตน์   มูลงาม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101335   ธิติมา   หล้าเต็น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101336   ธีรวัฒน์   แก้วมงคล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101341   นิชนันท์   จันต๊ะมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101344   บุษญาภรณ์   โลกคำลือ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101345   เบญจภรณ์   กองจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101348   ปริญญา   บุญนา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6005101349   ปวิตรา   ท้าวหล้า : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101352   ปิยธิดา   เงินทูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101354   ผกามาศ   ฟองคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101363   ภูวนาถ   ร่มลมูล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101365   มัทรียา   ตรีไวย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101369   รัตธิญากร   ยะสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101370   รัตน์ติกาล   ตุ่นกุนา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101371   รัตนาภรณ์   กันทะดง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101377   วรวุฒิ   หล้าสุก : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101379   วันวิสาข์   ปันเซ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101381   วิริษฐา   กำแพงคำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101384   วิสาขา   เสนาะพรไพร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101388   ศยามล   พลดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101391   ศิรินภา   คำจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101392   ศิริวรรณ   ศีลสังวรณ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101395   สิริยากร   หล่อใจ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101396   สิริวิภา   โกสิต : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101397   สุดสาคร   เขตคีรีทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101399   สุนิสา   ผันดอยเด่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101400   สุภาภรณ์   พรมแจ่ม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101404   อมรรัตน์   ไทยประกอบ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005101405   อัจฉริยะ   คงคาใส : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104301   กนกพร   วงศ์ปิง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104305   กัญญารัตน์   ปัญญาศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104306   กัณฐิกา   คำหล้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104308   กิตติพงษ์   จันทรวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104309   เกวลิน   อินไผ่ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104311   ขนิษฐา   ลอพอ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104315   จิราพรรณ   มะตัน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104316   จิราภรณ์   วังเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104318   จุฑาทิพย์   ธัญศุภกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104328   ญาดา   พันสุภะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104330   ณัฐกานต์   ตาคำ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104332   ณัฐธิดา   ตันมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104333   ณัฐพร   สามใจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104336   ดรุณี   ปรีชาโปร่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104339   ทิฆัมพร   จันทราภินันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104340   ธนกฤต   ไวดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104341   ธนัชชา   คำรอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104343   ธิดาพร   จุรัตน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104346   บูริณิมา   สิงห์สุข : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104347   เบญญาภา   จินดารักษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104348   ปรัชญาภรณ์   พรมเวียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104349   ปริสา   สอดสี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104350   ปรีญาลักษณ์   ใจกว้าง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104351   ปลายฟ้า   เรืองฤทธิ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104353   สุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104359   พรพิมล   บุญมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104360   พรพิมล   ปั๋นตุ้ย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104362   พรรณทิวา   ปัญญา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104363   พรรณปวีณ์   วงค์ขัดนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104374   มณทิรา   ยาวิเลิศ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104376   ยุพารัตน์   วิมาลัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104393   ศรัณย์   จันทร์ซุย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6005104411   อัฏฐพล   มั่นคง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101486   ออมรักษ์   กล่าวปิยะภมรกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102388   ปิยาพัชร   เปล่งศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102453   เพชรพลอย   ผาวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102488   ตนัย   นิตยภิรมย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102489   ทรรศนีย์   ศรีชัยมูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102490   ธิตินันท์   ฟ้าสว่างวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102491   รัชดาภรณ์   ใจดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102493   วิไลพร   อุ่นคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006104344   ดวงกมล   ดวงสุบิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6009101309   เกวลิน   นันปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101346   ประกายดาว   ญารังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101348   ปลายฟ้า   ทองเสนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6009101349   ปวิตรา   พลอินต๊ะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6010101395   ศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 3ชั่วโมง
6010101398   สมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 3ชั่วโมง
6012106311   จิรภัทร   เทพพานิช : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6014101318   ชลิศา   ปัดถามัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6018102352   ปิยพล   พนมไพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6022101341   ธนวัฒน์   มีลักษณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6101101319   ณัฐวดี   แสวงศรี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101348   พิมพ์ชนก   ยวงผ้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101384   ภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102378   ธีรพงษ์   จันปัญญา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102380   ธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102402   พรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102407   พันธกานต์   ลำดับ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102410   พีรดนย์   โพธิ์ชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102412   ภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102459   ศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102460   ศิริวิมล   ลื่อเพ็ง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105303   เกวลิน   อ่อนศรี : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105325   นายธีรภัทร   ขุนพิลึก : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105338   พงพัฒน์   โคนทรงแสน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105356   รุ่งทิวา   ปัญญา : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105359   วรนุช   วงค์หวัน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105366   ศิราณี   จันทะคุณ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101113302   นางสาวกนกพร   ฟูเกียรติธนชัย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113303   กนกวรรณ   สกุลโพน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113334   สุทธารัตน์   แสงศร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101124303   กฤติพงษ์   สว่างจันทึก : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124312   ญาณิศา   นิลวัตร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124313   ฐิติกร   สมพงษ์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124315   ณัฐธิดา   เนื่องหล้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124325   รุจิรา   กองม่วง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101125301   กิตติพงศ์   นอกไธสง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125329   มาสะยูกิ   ยามาโมโต้ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125334   นายวิชยุตม์   วงษ์วัน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101126301   กัลยกร   วัฒนศิริ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126306   ธนโชติ   หัวนา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126308   นราทิพย์   หาญแท้ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126313   พุธิตา   โพธิ์ยี่ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126314   รวิสรา   เทพสิงห์ : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6101126318   ศิริวิมล   เคือนิน : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6103101303   กัลยาลักษณ์   ถาป้อม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101311   ชมพูนุช   วงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101314   ฑิฆัมพร   สวนสวรรค์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101330   เนวสิตา   กันแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101341   ภัสสร   ศิริวัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101350   วราพงศ์   เสืออุดม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101354   ศุภาพิชญ์   แก้วเขียว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102313   ธารดี   จันทร์เจริญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102314   ธุติญาพร   เพชรงาม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102316   นิภาธร   วิลัยลักษณ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102341   ศรัณย์ธร   ใจแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103103327   นันทภัทร   เอี่ยมนอก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103104302   เกวลิน   เส็นสอ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104303   ขนิษฐา   ทองจอก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104304   ขวัญชนก   กันธิยะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104305   จันทิมา   เรือนคำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104306   จิรัชญา   คำมาเร็ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104309   นารดา   พรอำนวย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104317   อัครยา   หมื่นรินทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6104103324   นายพีรพัฒน์   ยะทิพย์ : เคมี 3ชั่วโมง
6104106308   นางสาวชลธิชา   เก่งการจับ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6105101301   นางสาวกชกร   เซ็นน้อย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101302   กตัณณ์   ไชยพรมมา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101303   กรภัทร์   ธรรมสละ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101304   กฤษณะ   อ่อนละมูล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101305   นายก้องภพ   นิยมาศ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101306   กัญญรัตน์   สุขสัจจี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101307   กิตติมา   ดิสา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101308   นายโกศัลย์   ผึ้งวัฒนา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101309   ไกรวิชญ์   ทองดี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101310   ขวัญจิรา   ชมชื่น : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101311   ขัติยาภรณ์   บุญตะนัย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101312   จันทร์จิรา   พงษ์รักษ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101313   นายชยากร   ธรรมเขตต์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101314   ชลดา   ติบรรณ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101315   ชลภัทร์   ชมภูทัน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101316   ชวิน   นิลแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101317   ชุติพนธ์   แก้วดำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101318   โชติกา   อินทรสิทธิ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101319   ฐากูร   เงินสลุง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101320   ฐานนันท์   ศรีอินทยุทธ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101321   ฐิติชญา   อินทร์เรือง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101322   ฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101323   ณัฏฐรินีย์   ธรรมรัตน์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101324   ณัฐณิชา   อินสุยะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101325   ณัฐพล   นามคำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101326   ณัฐวุฒิ   ของมา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101327   เดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101328   ตะวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101329   ปวริศฐ์   ธัญญานิติ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101330   ทัตติยา   คำวัง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101331   ทัศนชัย   ชูศรีทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101332   นายธนาวุฒิ   โนเลี่ยม : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101333   ธัญจิรา   กันทวงค์ษา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101334   ธันยมัย   ติระถา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101335   นายธิติวุฒิ   มูลแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101336   ธีรพันธุ์   เสาร์จันทร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101337   ธีรภัทร์   บุญรอด : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101338   ธีรภูมิ   ซ้อนเสียงดัง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101339   ธีรศักดิ์   ชัยศาสตร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101340   นคร   พึ่งสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101341   นายนภพล   ทะพิงค์แก : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101342   นฤภร   เจาะมู : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101343   นายนลธวัช   ตาวงค์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101344   นัฐธิดา   สุภายะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101345   นัฐวรรณ   มากหลาย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101346   นิธิ   นุรารักษ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101347   บุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101348   ปฏิพล   จะตุ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101349   ปฐวี   อุทวีสาร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101350   นางสาวประภาภรณ์   ศุภผลา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101351   ปัจจัยยา   อินปั๋น : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101353   นางสาวปาณิศา   โฉมศรี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101354   ปารมี   เจริญศักดิ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101355   ปาริชาติ   บารมีสมบูรณ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101356   ผกาวัลย์   เขื่อนคำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101357   ผดุงเกียรติ   พีวงษ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101358   นายพงษ์ศักดิ์   ทองกลัด : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101359   พลอย   สุวรรณ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101360   พัชรชรัตน์   อินต๊ะเครือ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101361   พัชรพล   พัดตั๋น : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101362   พัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101363   พิชชากร   เอี่ยมธีระกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101364   นายพิชาภพ   รัตนชมภู : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101365   นางสาวพิมพ์วิไล   ไชยวงค์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101366   พิมพ์สุภา   ศักดิ์คงนันทกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101367   นางสาวภัทรภร   ปัญญาทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101368   ภัทรวดี   เชื้อสายใจ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101369   มนัสวิน   สิงห์อาจ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101370   มัญชุลา   เฟื่องฟู : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101371   มัณฑิรา   ตองใจ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101372   ยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101373   รติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101374   รวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101375   รุจิรา   เต็มแบบ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101376   ฤทธิชัย   ภักดิ์สันติพงศ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101377   ลักษิกา   บุญทวี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101378   ลักษิกา   ณ เชียงใหม่ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101379   วรรณกนก   อุตอามาตย์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101381   วรากรณ์   ต๊ะปัญญา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101382   นางสาววลาวรรณ   แสงตา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101383   วัชรพงษ์   ฝั้นวงศ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101384   วิชุตา   สุขสำราญ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101385   วิทยา   ยาวิไชย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101386   นางสาววิลันดา   สุภายอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101387   นายศรายุท   สวนจันทร์ดี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101388   นางสาวศริญญา   ธีรวัฒน์ประทาน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101389   นางสาวศศิวิมล   ม่วงคำ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101390   นางสาวศิริกาญจน์   ศรีวรรณะ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101391   ศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101392   นางสาวศิริพร   กงเพชร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101393   ศิริลักษณ์   พริบไหว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101394   ศิวัฒ   กงทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101395   นายศุภสันต์   พรวิทยารัตน์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101396   นายสหัสวรรษ   กิจพิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101397   สหัสวรรษ   ติยะโคตร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101398   สิทธิชัย   ศรีสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101399   สิทธิชัย   อินต๊ะจาย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101400   สิรวิชญ์   วัฒนวาทิน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101401   สิรวิชญ์   อุ่นอก : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101402   สิริลักษณ์   เรืองวิไลพร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101403   สุกัญญา   ญาณแขก : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101404   นายสุชาติ   คีรีแสนภูมิ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101405   สุดาพร   ธิตินนท์กูน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101406   สุทธินันท์   หล่อวิไลกุล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101407   สุพิชชา   สมกาศ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101408   สุภาวดี   ชดช้อย : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101409   สุรีย์พร   ท้าวมั่น : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101410   เสาวลักษณ์   มีแก้ว : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101411   โสภิตา   มาลุจันทร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101412   โสรยา   ฟองสุภา : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101413   อนุกุล   จันต๊ะคาด : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101414   อภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101415   ฑิตยา   ใจเนตร์ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101416   อรทัย   นำพล : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101417   วราภัสร์   สุวรรณ : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101418   นางสาวอรยา   หุ่นทอง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101419   อรรถพล   ขยัน : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101420   อรอนงค์   คงประยูร : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101421   นายอัษฎางค์   เตชะอุ่น : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105101422   อาภัสรา   คำจริง : รัฐศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105301   นายกฤษฎา   ศรีคำวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105302   กัญธิกา   จันทร์นพเก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105303   กิ่งกาญจน์   กุลุชิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105304   นางสาวเกศินี   เลิศวงศ์ร่มเย็น : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105305   จารุวรรณ   เพชรยอด : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105306   จารุวรรณ   ศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105307   จิณัฐชา   อาทรประชาชิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105308   จิตสุภา   ป้อมเสมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105309   ชญานนท์   นิลจันทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105310   ชนกานต์   ผูกจิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105311   ชเนตตี   ลือชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105312   ชลณิชา   สกุลจรรยาดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105313   ชลธิชา   ง้าวกาเขียว : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105314   ชลลดา   พรหมมินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105315   ชลลดา   อินนันต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105316   ชัยภัทร   วิทิตปริวรรต : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105317   ชัยวัฒน์   พงศวณิชย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105318   นายฐิติพงศ์   สิทธิมูล : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105319   ฐิติพันธ์   สิทธิ์คงเกียรติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105320   ณัฐชนก   นิยะบุญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105321   ณัฐดนัย   วงค์ปวน : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105322   ณัฐนพิน   เจ้ากลดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105323   นางสาวณัฐปภัสร์   กรองกาญจน์กุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105324   ณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105325   ณิชาภัทร   สาระชาติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105326   ดารารัตน์   บุญเรือง : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105327   เตชิต   พินิจสุวรรณ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105328   ทัศไนย   วงค์ศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105329   ธนวัฒน์   สมฟอง : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105330   นางสาวธนาภรณ์   ศรีสุนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105331   ธัญญาลักษณ์   ดวงแสง : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105332   ธัญวรัชญ์   นิธิธานนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105333   ธัญวรัตน์   การกิจ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105334   นายธีรภัทร   แสนใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105335   นพเก้า   จิตรอมร : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105336   นภาพร   สิริเดชะกุล : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105337   นางสาวนลิน   ตาสิงห์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105338   นางสาวนันท์ชญาน์   บุณยอมรโรจน์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105339   นายนิติกร   เมืองชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง
6105105340   นายนิพพิชฌน์   ขัดศรี : รัฐประศาสนศาสตร์ 18ชั่วโมง