ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6008104308   นจิรา   พิมขนิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6008104311   พนิตนันท์   ธุรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6008106307   ชลิดา   อินธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6008106310   ธนภรณ์   จันทร์เที่ยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6008107316   ดุสิตา   คำผิว : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6008109304   จตุพงศ์   บงแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 9ชั่วโมง
6008109324   พิชญดา   หอมจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 9ชั่วโมง
6008111315   พัชรา   พัฒนาศิริรักษ์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6008111317   มัลลิกา   อินกา : บัญชี 9ชั่วโมง
6008114311   ชนันพร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 9ชั่วโมง
6008114326   ธิติพันธ์   ธรรมกุล : เกษตรป่าไม้ 9ชั่วโมง
6008114351   รัชนาวรรณ   จอมป้อ : เกษตรป่าไม้ 9ชั่วโมง
6008115301   กนกวรรณ   มากศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 9ชั่วโมง
6008115305   เจนจิรา   บุญสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 9ชั่วโมง
6008115314   ปัญจพล   สิทธิสูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 9ชั่วโมง