ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6008104308   นางสาวนจิรา   พิมขนิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6008104311   นางสาวพนิตนันท์   ธุรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9ชั่วโมง
6008106307   นางสาวชลิดา   อินธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6008106310   นางสาวธนภรณ์   จันทร์เที่ยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 9ชั่วโมง
6008107316   นางสาวดุสิตา   คำผิว : รัฐศาสตร์ 9ชั่วโมง
6008109304   นายจตุพงศ์   บงแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 9ชั่วโมง
6008109324   นางสาวพิชญดา   หอมจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 9ชั่วโมง
6008111315   นางสาวพัชรา   พัฒนาศิริรักษ์ : บัญชี 9ชั่วโมง
6008111317   นางสาวมัลลิกา   อินกา : บัญชี 9ชั่วโมง
6008114311   นางสาวชนันพร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 9ชั่วโมง
6008114326   นายธิติพันธ์   ธรรมกุล : เกษตรป่าไม้ 9ชั่วโมง
6008114351   นางสาวรัชนาวรรณ   จอมป้อ : เกษตรป่าไม้ 9ชั่วโมง
6008115301   นางสาวกนกวรรณ   มากศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 9ชั่วโมง
6008115305   นางสาวเจนจิรา   บุญสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 9ชั่วโมง
6008115314   นายปัญจพล   สิทธิสูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 9ชั่วโมง