ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102513   นางสาวสุกันยา   บัวอิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
5904101301   นางสาวกรวรรณ   จิตร์จวง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101303   นายกฤติน   ภูษาพาณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101304   นายกฤษณะ   อุดตึง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101305   นางสาวกัญญาพัชร   แก้วปานันท์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101308   นางสาวเกศญาภัค   วงษ์ทหาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101309   นายเกษมสันต์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101310   นายเกียรติชัย   ประทุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101311   นายจิรายุ   ปราบหงส์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101312   นางสาวชนนิกานต์   อบแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101313   นางสาวชัญญาภรณ์   กันทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101314   นายชินกฤต   เสาสีจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101315   นางสาวฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101316   นางสาวณัชชา   ธีระเลิศธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101317   นายณัฐวุฒิ   ตั้งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101318   นายดวงดี   มูลคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101319   นายทรงยศ   ใจไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101320   นายธงชาติ   เทพารักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101321   นายธณพล   เพ็งสลุง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101323   นายธนัยนันท์   จิระพาณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101324   นายธฤต   สุนิลหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101325   นางสาวธิดารัตน์   อินต๊ะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101326   นายธีรภัทร์   สวยสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101327   นายธีรภัทร์   สามัคคี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101328   นายธีรภัทร   แซ่ลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101330   นายนฤเบศร์   แก้วสาตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101331   นางสาวนาตยา   ทองรักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101333   นายปรัชญา   ขุนศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101335   นายปัญญาวัฒน์   ปลอดกระโทก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101336   นางสาวพยัติกา   นิลจันทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101337   นายพลธวัช   เทววุฒิศิริกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101338   นายพลพัน   กอสัมพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101339   นายพันธกร   จอมหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101340   นายพันธการ   เลิศศักดิ์พณิชย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101341   นางสาวพิทยาพร   ทาเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101342   นางสาวพิรญาณ์   รัตนพงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101343   นายพิสิฐพงศ์   มูลประการ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101345   นายพีระพันธ์   ขันชุ่ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101346   นางสาวแพรวา   ดาระสวัสดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101348   นางสาวภัทร   ปุกมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101349   นายภัทรชัย   ชุ่มอารุณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101350   นายภัทรดนัย   เทพบุญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101351   นายภานุพงค์   แก้วกุดเลาะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101352   นายภูริณัฐ   ปันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101353   นายภูศานต์   มูลเมือง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101354   นายมงคล   ทาระนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101355   นางสาวมณปริยา   ชัยวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101358   นางสาวฤทัย   คำสายใย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101359   นายวรรณพนธ์   โรจนรุ่งทวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101362   นางสาววิลัยวรรณ   กันญาณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101364   นายวิสุทธินันต์   กันทะมาลา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101365   นางสาววีรยา   พงศ์พิทยุตม์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101368   นายศักดิ์สิทธิ์   สีแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101370   นายศิวกร   มณีศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101372   นายศุภกิจ   จี้สละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101375   นางสาวศุภิสรา   จันทร์แดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101376   นางสาวสมัชฌา   ดาวสูงเนิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101380   นางสาวสุนิสา   คงเกษม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101381   นางสาวสุพรรณา   เจตะวัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101383   นางสาวสุภาภรณ์   บัวถา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101384   นายสุรพงษ์   - : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101385   นายสุรพล   ลุงวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101386   นางสาวสุวิชญา   นันทไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101387   นางสาวหฤทัย   สายผาบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101388   นางสาวเหมือนฝัน   สุพัฒนาภรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101389   นายอดิศักดิ์   กันทะวิลัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101391   นายอภิชาติ   แสงเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101393   นายอภิสิทธิ์   ฟักเถื่อน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904101394   นายเอกภพ   เป็งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
5904102301   นายก่อกุศล   คำภูษา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102306   นางสาวฐิตินันท์   แก้วคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102309   นางสาวดลนภา   ยองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102311   นายตรีวิทย์   กันวะนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102313   นางสาวทิพวรรณ   ถาบุรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102316   นายนที   จันทร์ดวง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102319   นางสาวนิภาภรณ์   พรมจิโน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102321   นางสาวเบ็ญญรัตน์   อินต๊ะจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102324   นางสาวพรนิภา   คำเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102327   นางสาวพิรญาณ์   โลกคำลือ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102328   นายพุฒิสรรค์   ชฎาธาร : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102332   นายรัชชานนท์   มะลิแย้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102334   นางสาวลักษิณา   วิชิต : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102337   นางสาววิภาดา   วราพุฒ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102338   นางสาวศศิธร   แก้วจา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102340   นางสาวศุภางค์   ไชยนาม : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102342   นางสาวสโรชา   ใจจันตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102346   นางสาวโสภิดา   มหาไม้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102347   นางสาวอติกานต์   เพชรม่อม : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102349   นางสาวอรจินดา   กานุมัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102352   นางสาวอาทิตยา   จันทมี : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904102354   นางสาวอุไรพร   เอนกภูมิ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5904103302   นางสาวกาญจนา   วิญญา : เคมี 8ชั่วโมง
5904103305   นายจักรกฤษณ์   โปธา : เคมี 8ชั่วโมง
5904103309   นางสาวเจนจิรา   ปงกา : เคมี 8ชั่วโมง
5904103315   นางสาวทัชชกร   สอนบุญเรือง : เคมี 8ชั่วโมง
5904103317   นางสาวธัญพร   วงค์คำ : เคมี 8ชั่วโมง
5904103320   นางสาวปิยรัตน์   สมศรี : เคมี 8ชั่วโมง
5904103321   นางสาวปิยะธิดา   เลิศศรี : เคมี 8ชั่วโมง
5904103323   นายพชรพล   จุลอำพันธ์ : เคมี 8ชั่วโมง
5904103327   นายภูริณัฐ   เสริฐกวี : เคมี 8ชั่วโมง
5904103329   นางสาวณัฐธณฐศา   วิชัยวนารัตน์ : เคมี 8ชั่วโมง
5904103333   นางสาวแววตา   ถนอมจิตดี : เคมี 8ชั่วโมง
5904103339   นายสัญญา   ขวัญทรัพย์กุล : เคมี 8ชั่วโมง
5904103349   นางสาวอาทิตยา   คำใจ : เคมี 8ชั่วโมง
5904104301   นางสาวกรกนก   สังฆพันธ์ : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104303   นายกอบกุล   นันติ : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104305   นายจักรกฤษณ์   พุทธวิถี : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104307   นางสาวญานิศา   กามุณี : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104308   นายณัฐพล   ทับทิม : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104310   นางสาวเนตพิสุทธิ์   ศรีทา : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104311   นางสาวปราณี   มูลชุมภู : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104313   นางสาวปาริฉัตร   เรือนงาม : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104315   นางสาวมณีกร   มงคลเพ็ญ : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104317   นายระพีพงศ์   โพทวี : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104319   นางสาววัชราภรณ์   สีต๊ะ : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104321   นางสาวศศิกิติ์   ย้อยดี : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104323   นางสาวศิรินภา   ตลุกไธสง : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104325   นางสาวอภัชญา   คำสืบ : สถิติ 8ชั่วโมง
5904104328   นางสาวอักษรวลี   ศรีบุศย์ : สถิติ 8ชั่วโมง
5904105304   นางสาวกาญจนา   มาศจังหรีด : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105307   นางสาวจุฬาลักษณ์   ยะมือ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105310   นางสาวชลิตา   แก้วเชื้อ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105311   นางสาวโชติกา   กล้าหาญ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105313   นางสาวฐิติยาภรณ์   ศรีสวัสดิ์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105315   นายชณพัฒน์   ไชยาบาล : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105317   นางสาวธันยมัย   แท่นไธสง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105319   นางสาวเนรัญชลา   บุญเมือง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105322   นางสาวพนิตพร   สุวรรณะ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105323   นางสาวพรนิภา   รัตนศิลาชัย : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105325   นายมนตรี   โพธิ์ทุม : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105327   นางสาวมุกดา   นุ้ยสุข : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105328   นางสาววนิดา   แย้มลา : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105330   นายวัชรงกรณ์   เจริญวุฒิ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105335   นางสาวศุภนิดา   อู่เถื่อน : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105337   นางสาวสุชาวดี   แย้มภิรมย์ศรี : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105339   นายอนุชา   อาการ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105341   นางสาวอรุณี   รุจิราพาณิชย์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105344   นางสาวเอเปา   ลุงเฮิง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904106301   นายกษิดิศ   ไชยธรรม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106304   นางสาวกิตติยาพร   บุดหนองกรด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106307   นายฐานกาญจน์   ปรีชาไพศาลจิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106308   นายธนโชติ   ธิน้อย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106310   นายธาดา   ปวงจักร์ทา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106312   นายนรวิชญ์   พรามนุช : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106313   นายนุติกุล   อินทะโนรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106315   นายบุรินทร   ศักดิ์คะทัศน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106318   นายพลากร   กันทะสอน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106320   นายพิทักษ์   คมคาย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106323   นางสาวรจนา   โสระดา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106325   นายวงศกร   คงดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106328   นายวิทยา   เดชอุดม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106330   นายศราวุธ   แสงแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106332   นายศิวัช   เสาวรส : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106333   นายสรวิศ   ริมแพร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106335   นายสาริน   ปิยะพงษ์กุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106339   นางสาวสุพัตรา   ฟองบัว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106341   นางสาวอภัสรา   ภูเวียงแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904106342   นางสาวอังคณา   ศรีสุวรรณ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
5904107301   นางสาวกฤติยา   ชัยรัตน์ : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904107309   นางสาวปาริชาติ   เขียวชอุ่ม : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904107312   นายภูมิปราชญ์   ไชยวังษา : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904107314   นางสาววรินญา   ปาลี : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904107316   นางสาวหทัยชนก   สมแก้ว : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904108304   นายณัฐพล   สีดาเขียว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
5904108307   นายมานะ   สืบเสละ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
5904108310   นางสาวลภัสรินทร์   ชาระ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
5904109301   นายกล้าณรงค์   จุ้มเขียว : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
5904109303   นายคุณากร   อุประก้อน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
5904109304   นายจักรภพ   นามะเสน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
5904109306   นายชยุตม์   มีคำเหลือง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
5904109309   นายณัฐนัย   วันดี : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
5904109311   นายณัฐวัฒน์   จินะ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
5904109312   นางสาวธนาธิป   ใจน้อย : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
5904109315   นางสาวนฤทัย   ใจป้อ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
5904109316   นางสาวเบญจพร   สุทธะนะ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
5904109320   นายภัทรพล   บัวละวงค์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
5904109324   นางสาวศรุดา   สุนา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6004101302   นางสาวกนิษฐา   บุญเลิศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101308   นางสาวกันยารัตน์   ขำพงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101309   นางสาวกาญจนา   เก่งกาจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101310   นายกิติกร   ดอนดินอาจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101314   นายคเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101315   นางสาวคริสแบร์   บานี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101322   นายชาญวุฒิ   จายะกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101329   นางสาวณภัทร   ปิมปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101331   นายณัฐกร   บุรีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101337   นายณัฐวุฒิ   กิติวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101343   นายทัพพ์   พุทธิเมธากุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101353   นายปรัชญา   ทองสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101355   นางสาวปัทวรรณ   ปันปิง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101358   นายพสิษฐ์   ทิวารัตนอังกูร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101359   นายพีรพัฒน์   อุดมสิทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101366   นายภูผา   อาร์กาตอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101367   นางสาวมาริษา   พิมพ์ศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101371   นางสาวรสศรินทร์   บุญรอด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101373   นางสาววรพรรณ   อ่อนเอม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101375   นางสาววรัญชลี   คณารัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101376   นายวโรดม   วงศ์จอมพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101377   นางสาววิไลลักษณ์   พนมวาสน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101379   นายศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101380   นายศราพันธ์   บุญค้ำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101381   นายศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101383   นายศวิติโรจน์   แก้วลาเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101386   นางสาวสุทธิพร   ขัติปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101387   นายสุทัศน์   สุริยะแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101388   นายสุธิราช   บุญเมืองขวา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101389   นายสุบิน   ทาบุญสม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101390   นายสุรกิจ   กราบทูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101391   นางสาวโสรยา   พัฒหาญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101392   นายหลู่   คำแหลง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004101393   นายอนุพงษ์   อภิวงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6004102308   นางสาวขวัญสุดา   รางแดง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102311   นางสาวจิรัฏฐิกา   พิศุทธ์ทิฆัมพร : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102313   นางสาวฐิติพร   วงศยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102317   นางสาวธันย์ชนก   เอื้ออาจิน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102318   นายนันทวัฒน์   เตจ๊ะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102322   นางสาวปวารี   คำรังษี : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102330   นางสาววราทิพย์   ชวนคิด : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102331   นางสาววราภรณ์   เขียวดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102332   นางสาววัฒนี   โพธิ์จันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102338   นางสาวศิริพร   คำปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102341   นางสาวสุภาวรรณ   สุยะก๋อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102342   นางสาวสุวนันท์   ไชยแสง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004102345   นางสาวอัญชิสา   วสุสุนทร : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6004103307   นางสาวจริยา   อุ่นใจ : เคมี 8ชั่วโมง
6004103315   นางสาวดวงหฤทัย   บุญนูญ : เคมี 8ชั่วโมง
6004103325   นางสาวเปี่ยมรัก   ริบไธสง : เคมี 8ชั่วโมง
6004103329   นางสาวภัทราภรณ์   สุรินทร์ : เคมี 8ชั่วโมง
6004103341   นางสาวสิริรัตน์   สุวรรณโคดม : เคมี 8ชั่วโมง
6004103344   นางสาวสุรีวัลย์   แสงศรีจันทร์ : เคมี 8ชั่วโมง
6004103357   นางสาวอาจรีย์   อินน้อย : เคมี 8ชั่วโมง
6004104303   นางสาวชนิตา   คมขำ : สถิติ 8ชั่วโมง
6004104319   นางสาวอรัญญา   จีนะ : สถิติ 8ชั่วโมง
6004105301   นางสาวกนกวรรณ   กระตุฤกษ์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105302   นางสาวกัญญาพัชร   แก้วโน : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105303   นายกายสิทธิ์   วงศ์ยศ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105306   นายคณิน   ฉัตรธนพงศ์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105307   นายจตุรวิทย์   คำจีน : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105308   นางสาวจินตนา   เอี่ยมสืบนุ่ม : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105310   นางสาวชลธิดา   ปัญจะรักษ์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105311   นางสาวชุติมา   ศิริเมือง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105312   นางสาวโชติกา   กุหลั่น : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105313   นางสาวโชติรส   ฤทธิบำรุง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105314   นางสาวดาวประกาย   แก้วตา : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105315   นางสาวชัชชญาพร   เทพสาย : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105316   นางสาวธันยพร   หมูดวง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105317   นายธีรชัย   มีวงศ์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105318   นางสาวนริศรา   วงค์สาย : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105319   นางสาวนิตยา   ทิศลา : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105320   นางสาวพิมพ์ลภัส   กิจหงวน : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105321   นางสาวพิมอัปสรณ์   ฮดฤาชา : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105322   นางสาวมณฑิรา   คณะโส : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105323   นางสาวโมนาลิซ่า   เบอร์กโมเซอร์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105324   นายยุทธการ   ชุ่มมงคล : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105325   นางสาวรวิสรา   ผานามรุ่งโรจน์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105326   นางสาวรัตนวรรณ   การะนุต : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105328   นางสาวลัดดาวัลย์   บวรศักดิ์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105329   นางสาววริศรา   วัฒนาจารุพงศ์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105333   นางสาวมุกพิศุทธิ์   ศรีรัตนสุวรรณ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105334   นางสาวศตพร   อินตา : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105335   นายสาริน   สมเป็ง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105336   นางสาวสุดารัตน์   สว่างแจ้ง : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105337   นางสาวสุทธิดา   สิงห์คำ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105338   นางสาวสุภัทธรา   จินะราช : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105339   นางสาวอทิตยา   คำมา : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105340   นางสาวอรณัชชา   จันทยงค์ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004105341   นางสาวอัจฉรา   บัวสมุย : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004106322   นางสาวนันทนัท   ขัดสงคราม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6004106329   นายพิชิต   อำนวย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 8ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004107308   นางสาวณารินทร์   บุญรุ่งเรืองศักดิ์ : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004107315   นางสาวปัณญณัช   พิมพ์สาร : วัสดุศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004108302   นางสาวกรวรรณ   ขัตติยะ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
6004108304   นางสาวกัลยา   เล็กมนต์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
6004108308   นางสาวนิตยา   คลังพินิศ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
6004108312   นางสาวรวิสรา   สดใส : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
6004108314   นายราชัน   วิทยานที : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
6004108320   นางสาวสุภาพร   นาควงษ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 8ชั่วโมง
6004109303   นางสาวชลลดา   ธิจา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6004109304   นายชัยพล   จินะทา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6004109305   นางสาวอรเกศ   สมใจมาก : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6004109307   นางสาวธัญญารัตน์   พงษ์ต้น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6004109312   นายพุฒิพงษ์   เชื้อเมืองพาน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6004109313   นายมณธวัช   วิบูลย์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6004109316   นางสาววาสนา   ปินสม : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6004109317   นายอรรถวิท   คำแก้ว : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6101125352   นายธันวา   อาจชอบการ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125353   นายธนาวุฒิ   รัตนมงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6104101301   นางสาวกชกร   ภู่เทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101302   นางสาวกนกวรรณ   บะคะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101303   นางสาวกมลนัทธ์   สุขุมิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101304   นายกฤตภาส   ธิปาแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101305   นายกษิดิ์เดช   จายโจง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101306   นายกันทรากร   ตุ้ยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101307   นายกิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101308   นายกิตติพงศ์   คงแหลม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101310   นายจตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101311   นายจตุรงค์   คำป้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101312   นายจักรี   ม่วงสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101313   นายจิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101314   นายจิรัฏฐ์   แสงฉาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101315   นายชนะพล   รัตนพงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101316   นายชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101317   นายชยานันต์   สุยะใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101318   นางสาวเชษฐ์สุดา   สมปาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101319   นายญาณวุฒิ   ญาณจินดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101320   นางสาวญานิกา   สุขโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101321   นางสาวณัฏฐธิดา   สุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101322   นายณัฐชนน   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101323   นายณัฐพงศ์   ภักดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101324   นายณัฐพล   ปานแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101325   นายณัฐภัทร์   คำดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101326   นายณัฐภาส   ผลากอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101327   นายณัฐวุฒิ   เขียวอุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101328   นายณัฐวุฒิ   บุญทาวงค์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101329   นายณัฐวุฒิ   พรหมบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101330   นายเดชาวัต   ใจตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101331   นายทรงเทิด   บวรปีติกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101332   นายเทพฤทธิ์   จันทะบูลย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101333   นายธนกฤต   อุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101334   นายธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101335   นายธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101337   นายธนวัฒน์   ไก่งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101338   นายธนวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101340   นายธวัชชัย   ไถหว่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101342   นายธีรภัทร   ฟุ่มเฟือย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101343   นายนนธวัช   ทองยู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101344   นางสาวนภาพร   ดอกลำพู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101345   นางสาวนลิน   สายทองชั่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101346   นางสาวนุชวรา   ยะกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101347   นายบรรณสิทธิ์   สิมะพรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101348   นางสาวเบญจวรรณ์   ปวนปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101351   นายประสิทธิ์   บุญกว้าง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101352   นางสาวปริดา   ตาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101353   นางสาวปิยธิดา   ชลประเสริฐสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101354   นายพงศ์พิสุทธิ์   ผากา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101355   นางสาวพชรพร   แจ้งจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101356   นางสาวพรพิมล   กาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101358   นายพฤติพงศ์   มุสิกอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101359   นางสาวพัชราภา   ชัยเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101360   นางสาวพิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101362   นายพีรวีร์   ระย้าเพชร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101363   นายพืชมงคล   อินทานุวัฒน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101364   นายพุฒิพงศ์   ทองเขียน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101365   นางสาวภัทรวารินทร์   ปินตาปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101366   นายภาณุ   บุตรดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101367   นายภาณุวัฒน์   ศรีชัยวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101368   นายภูมินทร์   คชพัฒน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101369   นางสาวเมวิกา   กันภัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101370   นายรัชชานนท์   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101371   นายรัชภัฏ   เตียวสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101372   นายวชิราพงษ์   ขวัญถาวร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101373   นายวรเทพ   บุญศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101374   นายวรายุทธ์   ศิวบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101375   นายวัชพล   ภูบุญเต็ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101376   นายวันชัย   นวลผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101377   นายวุฒิพงษ์   อรุณโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101378   นายศรชัย   คันทะมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101379   นายศรัณยู   ขันคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101380   นางสาวศรี   บัวแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101381   นายศักดิธัช   ชอบธรรมกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101382   นางสาวศิวนันท์   บูรณ์เจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101384   นายสงกรานต์   กอบจิตสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101385   นายสถาพร   ตีคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101387   นายสมรัตน์   ศีลธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101388   นางสาวสาวิกา   ปาทายะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101391   นางสาวสิริพิม   หมอดู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101392   นางสาวสุจารี   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101393   นางสาวสุชานันท์   แพรวนภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101394   นางสาวสุทธิดา   ชิวหากาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101395   นายสุธิชล   บุญยืน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101396   นางสาวสุธิดา   ยานะโส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101397   นางสาวสุพิชญา   แก้วสุดใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101399   นายสุรชาติ   คงกำเหนิด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101400   นายหัตธวัช   โพธิ์งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101401   นางสาวอริสรา   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101402   นางสาวอารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104101403   นายวัชรพงษ์   ใจเหล็ก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 8ชั่วโมง
6104102301   นางสาวกชกร   ละชี : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102302   นางสาวกีรภัทร์   จินะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102303   นางสาวเก็จมณี   แสวงดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102304   นายคณวัฒน์   สีดาธรรม : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102305   นางสาวจริญญา   แสงสว่าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102306   นางสาวจารุวรรณ   สายทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102307   นางสาวจิรวรรณ   ตรีสิน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102308   นางสาวจิราพรรณ์   แก้วอุ๊ด : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102310   นางสาวเจนจิรา   ญาวุฒิปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102311   นายเจริญ   พวงผกา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102312   นางสาวชนนิกานต์   ประจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102313   นางสาวฐิศิรักษ์   อินเเก้ววงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102314   นางสาวณัฐพร   กานา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102315   นางสาวธนพร   สาหร่ายรักษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102316   นางสาวธัญชนก   ประณตพงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102317   นายธิรา   พระกระโทก : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102318   นางสาวปรารถนา   มหาไม้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102319   นางสาวปาริชาติ   อินคม : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102320   นางสาวปิยะพร   เเย้มชู : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102321   นางสาวพิมพ์ชนก   ภิราญคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102322   นางสาวพิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102323   นางสาวมาริสา   เกตุอ่อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102324   นางสาวเมวิกา   ถ้ำกลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102325   นางสาววิไลวัลย์   สาทรอัมพา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102326   นางสาวศรัญญา   อิศรานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102327   นางสาวศศิวรรณ   แก้วนิล : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102328   นางสาวศินินธา   วงศ์ม่าน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102329   นางสาวศิราวรรณ   คิดดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102330   นางสาวสมพร   สระแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102331   นายสหรัฐ   ตั๋นก้อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102332   นางสาวสุนทรี   สุรินทราโช : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102333   นายเสฏฐวุฒิ   พันพลอย : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102334   นางสาวเสาวลักษณ์   ปราณี : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102335   นายอมรศักดิ์