ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801105337   ธัญญา   ก๋องคำมูล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801125339   พินทุสร   ใหม่ปัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901102301   กชกร   อินหน่อ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102302   กนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102303   กนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102304   กนกวรรณ   เดชะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102305   กนกวรรณ   วณิชย์ศิริโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102306   กรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102307   กรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102308   กรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102309   กฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102310   กฤษฎา   เทศนำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102311   กฤษณา   แสวงมงคล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102312   กัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102313   กันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102314   กัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102315   กาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102316   กาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102317   กิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102318   กิ่งแก้ว   ทิพย์ศรีบุตร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102319   เกวลิน   อารินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102320   คมคาย   สุพลจิตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102321   คริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102322   นายคุณัชญ์   ปานเอี่ยม : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102323   จะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102324   จักรพงค์   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102325   จันทนา   ปันยา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102326   จันทร์สุดา   ปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102327   จาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102328   จิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102329   จิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102330   จิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102331   จีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102332   นางสาวจุฑารัตน์   เขตบรรพต : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102333   จุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102335   เจนจิรา   ประสาทศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102336   เฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102337   ชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102338   ธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102340   ชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102341   โชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102342   ไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102343   ซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102344   ฌาลิตา   สิงใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102346   ฐิติกร   ยศทวี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102347   นางสาวฐิติชญา   เสนามาตร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102348   นายฐิตินันท์   จันทะวีระ : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102349   ฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102350   ณรงค์ชัย   ทองเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102351   ณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102352   ณัฐชยา   ชุ่มวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102353   ณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102354   ณัฐณิชา   พรมรักษา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102355   ณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102356   ณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102357   ณัฐวัตร   ทางดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102358   ณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102359   ดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102360   ดลยากิต   สมจิตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102361   ดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102362   ดาวรีย์   บุญเกิด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102363   ทักษ์ดนัย   อยู่เย็น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102364   ทักษพร   ปัญญากอ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102365   ทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102366   เทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102367   ธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102368   ธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102369   ธนาคาร   ศรีสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102370   ธนาวัฒน์   ปัญญาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102371   ธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102372   ธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102373   ธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102374   ธัญพร   ขันจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102375   ธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102376   ธารสิริ   สายธิ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102377   ธารารัตน์   เถิงคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102378   ธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102379   ธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102380   ธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102381   นัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102382   นิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102383   นิติยา   เอี่ยมศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102384   นิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102385   นิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102386   เนติวัฒน์   ใจทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102387   บุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102388   ใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102389   ปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102390   ปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102391   ประวัณรัตน์   ใจสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102392   ปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102393   ปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102394   ปองภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102395   ปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102396   ปาลินี   ประทุม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102397   ปิยะธิดา   เตชะชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102398   ปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102399   พงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102400   นายพงศธร   สมแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102401   พชรพร   สรอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102402   พรนภา   หมีนิ่ม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102403   พรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102404   พรพิมล   สิระไผ่ทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102405   พรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102406   พลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102407   พัชรา   ลาภประสานยิ่ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102408   พัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102409   พัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102410   พัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102411   พิชญ์สินี   กันธะโน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102412   พิชญ์สินี   เอี๊ยะเผ่าพันธ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102413   พิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102414   พิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102415   พิทยา   อินปากดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102416   พุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102417   พุทธพร   กสิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102418   นางสาวเพ็ญพิชชา   งามศรีผ่องใส : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102419   ภัทรนันท์   ชาพรมมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102420   ภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102421   ภัสร์สรณ์   เกลียวนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102422   ภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102423   ภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102425   นายภูวรัตน์   พิพัฒน์ชนานันท์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102426   มงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102427   มณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102428   มณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102429   มณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102430   มยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102431   มาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102432   มุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102433   เมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102434   เมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102435   ยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102436   ยุพารัตน์   ห่อกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102437   เยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102438   รัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102439   รัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102440   นายรามิล   จิระภิญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102441   ฤทัยรัตน์   แก้วติน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102442   ลักขณา   โมระอรรถ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102443   นายวชิระ   จันทบาล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102444   วทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102445   วรรณพร   สุวรรณทา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102446   วรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102447   วรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102448   วันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102449   วัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102450   วัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102451   วาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102452   วาทิยา   เผือดนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102453   วาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102454   วิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102455   วิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102456   วิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102457   วิษณุ   สุใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102458   วีระชัย   หีตเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102459   ศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102460   ศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102461   ศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102462   ศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102463   ศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102464   ศิรินธร   สุดคิด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102465   ศิริพร   ศรีเกิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102466   ศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102467   ศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102468   สริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102469   สายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102470   สิงหา   มะเชอพะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102471   นางสาวสิริปภา   เทียนงาม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102472   สุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102473   สุดารัตน์   อินอ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102474   สุตาภัทร   ถนอมธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102475   สุทธิดา   กันทยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102476   โชติกา   จินะราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102477   สุธิดา   เรือนคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102478   สุธิตา   นวลวงค์อิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102479   สุพรรณี   ขอหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102480   สุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102481   สุมิตรา   กุตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102482   สุวนันท์   เอี่ยมกระจ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102483   สุวัฒน์ชัย   ต๊ะน้ำอ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102484   แสงชัย   ยอดกันทอน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102485   หทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102486   ไหมคำ   มณีกรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102487   นายอติวิชญ์   ศรลัมพ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102488   อนนต์   วิเชียรเลิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102490   อรพรรณ   เชาวน์เกษม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102491   อรสิรี   ปิ่นสันเทียะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102492   อรอนงค์   เชื้ออินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102493   นางสาวอังคณา   ใหม่กัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102494   อัฐกรณ์   กันขัด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102495   อาริษา   กันทะแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102496   อาริษา   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102497   อาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102498   อิศระยุทธ์   ยงเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102499   อุดมศักดิ์   ใจทาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102500   อุทัยทิพย์   สุทธิมาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102501   เอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102502   เอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102503   ไอริณ   สิงหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102504   ฮาลหวา   กอซา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102508   ปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901125301   นางสาวกชพร   ธาราสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125305   กัญญารัตน์   ศรีคุ้มวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125306   นางสาวกุลจิรา   สุขศรีทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125307   เกวลี   โปธาจุ่ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125309   ชฎาพร   พิมสาร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125310   ชลธิชา   เชื้อแถว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125314   ณัชาวดี   ปาสีล้อม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125324   นริสรา   พลโสดา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125333   พรณิภา   โคตรพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125341   วรพิชชา   แปงตำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125349   สวิญชา   แก้วดวงดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125350   สุดาภรณ์   ผดุงเวช : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125351   สุมินตรา   โตลำมะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125354   นางสาวอัจฉริยาพร   สวัสดิ์วงศ์ไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901126311   ณัฏฐฌา   อ่อนสา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126325   พีรพัฒน์   มะระสี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906101374   ธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102376   ณัฐริกา   ธรรมโม : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 6ชั่วโมง
5912102348   นางสาวปนัดดา   กันธิยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6001101013   ธนาณัติ   ดารา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101023   นายพิเชฐ   คำมีแก่น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101038   ศุภฤกษ์   โสภนราพงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101048   อภิเดช   ธิวงค์คำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101050   อารดา   เรืองอดุลย์วิทย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101052   อุณาวรรณ์   โพธิ์ภาณุพงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101314   ฐิติพงษ์   สุยะใหญ่ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101320   ถิรายุ   บุตรนาแพง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102329   จุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102331   จุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102337   ชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102339   ชาลิสา   อ่อนประสพ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102340   ชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102342   ฐาปนี   สิบหว้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102368   ธรรมชาติ   ทีเจริญวารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102376   นครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102391   นิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102418   พีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102425   ภันทิรา   ทาคำมา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102450   วรินทร   แสนกล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102467   ศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102471   ศุภกร   อ้อยยาว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102477   สมฤทัย   เอี่ยมสุพรรณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102515   อารยา   เอี่ยมสอาด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102521   ไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105301   กมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105302   กรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105313   จิราภรณ์   มีหินกอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105318   ชนัญธิดา   เอี่ยมมาก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105319   ชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105321   ชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105324   ชาติชาย   หมายเชื้อกลาง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105329   ณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105337   ณิชากร   ทิชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105338   ดนุสรณ์   รัตนชัยประสิทธิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105340   ดวงฤทัย   โพนปลัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105341   ดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105352   ธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105353   นนทกานต์   ดอนกลอย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105357   นริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105361   นันธิณี   มณีอรุณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105362   บุญฤทธิ์   เข็มสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105367   ปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105369   ปิยะนันต์   พรมเกตุ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105372   พงศกร   สงคง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105373   นางสาวพรธิตา   เดชโคบุตร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105383   พิลาวัณย์   หอมใบบัว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105385   เพชรรัตน์   ปาดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105391   รษิกา   พรหมวงศ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105392   รัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105401   วีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105403   ศยามล   พันสนิท : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105407   สัญญา   ยกน้อยวงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105408   สุจิตรา   ศรีมั่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105413   อนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001113305   นางสาวขจิตมณี   เมืองพรหม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113314   ชาญเดชา   ปัตภี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113317   ณัฐวศา   ใจกันทะ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113319   ธารินี   สายสุภา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113320   นครชัย   กันทะเอ้ย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113325   นางสาวเพ็ญพักตร์   ใคร่ภูเขียว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113326   นายภควัต   บุญยงค์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113329   นายภูริน   สิริโชติชัย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113333   รัชฎาภรณ์   ดิลกลาภ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113335   วิชาดาภรณ์   พรมบุตร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113336   นางสาวศิรินาฎ   บุตรีสุวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113340   สุภาภรณ์   แก้วเทวี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001122001   กนกศักดิ์   กองแก้วสดใส : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122004   เกียรติศักดิ์   กาบขุนทด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122005   จิตตพล   วิชัยดิษฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122009   เจนจิรา   น้อยวิบูลย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122014   ณัฐพงษ์   สีคำสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122015   ณัฐพร   มณีเนียม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122017   ทวิน   คำทาก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122018   นายธงชัย   วงศ์อยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122019   ธนดล   แก้วใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122023   นพดล   โว่ยแม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122024   นพรัตน์   เจริญรัตนะประเสริฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122025   เนติพงษ์   รัตนะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122026   บัญชา   เข็มเพลีย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122027   ปฏิภาณ   แซ่ว้าง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122028   ประกฤษฏิ์   วิรุฬพรรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122030   พรสุรีย์   พุ่มพิจิตต์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122031   พิมลวรรณ   รัตนสิงห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122032   ภาวิตา   ทองดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122033   มนตรี   ชมสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122034   เรวัตร   วิบูลย์พันธุ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122035   วศิน   วชิรประเสริฐสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122036   วุฒิพงศ์   พรมเสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122037   ศรัณย์   ดาษทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122038   ศราวุธ   ทิพมะณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122039   ศรีมณี   สุจรัสวิริยกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122042   สุนันทา   พรมอ่อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122043   สุรศักดิ์   สิงห์ผาสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122044   เสาวณีย์   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122046   อดิศักดิ์   แสงจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122047   อนุรักษ์   ลิมานุวัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122050   อารีรัตน์   มั่นเสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122051   นางสาวไอรดา   ภัคอภิสิทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001124303   นางสาวกานต์ธิดา   อินสม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124308   ชัยรัตน์   ศรีขัติ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124309   ฐิติยา   คำอ้อ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124314   ธวัชชัย   เชียงมา : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124315   นิติธร   เสนาเกตุ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124318   รณภพ   เผยกลาง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124319   ขจีวรรณ   จะฟะ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124324   ศุภฤกษ์   ต๋าคำ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124329   อดิศักดิ์   อินต๊ะเม้า : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001125303   ขวัญศิริ   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125304   จักกราช   จินต์วิเศษ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125305   จารุวรรณ   ดำทรัพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125309   ฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125310   ณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125311   ณัฐพงศ์   ประสพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125312   ณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125313   ธนกฤช   ปฐมนุส์พงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125315   นัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125316   นันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125317   บุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125318   ประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125322   พลรบ   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125323   พัทธ์ธีรา   บุญธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125324   พีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125325   ภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125326   ภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125327   มณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125328   รวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125329   ลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125330   วราภรณ์   สมป้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125334   ศุภาพิชญ์   โพธิ์ศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125335   สักการะ   สุปี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125336   สุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125337   สุชาดา   ปงกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125338   อภิวิชญ์   ทองชื่น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125340   อรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125342   อารียา   ทองคำสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125343   อารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125345   สหรัช   พรหมอยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001126302   กรรณิกา   ดวงลังกา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126305   จิตรภา   วรพจน์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126310   นฤมล   สุธีมน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126316   ภัทรพร   โพธิ์ม่วง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126319   วรัญญา   พันธ์เพ็ชร์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126324   อรุณสุขสม   เพ็ชรกิ่ง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126325   อารดา   ราธิเสน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6006103367   ธนพจน์   แสงอาทิตย์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104447   ไอรดา   ใบหลี : การเงิน 6ชั่วโมง
6010101320   จิราภรณ์   ระภา : การประมง 6ชั่วโมง
6101101002   นางสาวกัญญารัตน์   โนโชติ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101003   นางสาวเกศณี   ดีแกละ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101004   นายโกเมนทร์   แสนสุข : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101005   นายไกรวิชญ์   สินหมี่ :