ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801105337   นางสาวธัญญา   ก๋องคำมูล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5801125339   นางสาวพินทุสร   ใหม่ปัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901102301   นางสาวกชกร   อินหน่อ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102302   นางสาวกนกพร   กระเซ็น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102303   นางสาวกนกพร   สิทธิปราณี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102304   นางสาวกนกวรรณ   เดชะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102305   นางสาวกนกวรรณ   วณิชย์ศิริโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102306   นางสาวกรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102307   นางสาวกรรณธิมา   ชาญนรา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102308   นายกรวิชญ์   สุดใจวงศ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102309   นายกฤตพจน์   อธิพรหม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102310   นายกฤษฎา   เทศนำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102311   นางสาวกฤษณา   แสวงมงคล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102312   นางสาวกัญญาณัฐ   ทาสี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102313   นางสาวกันตยา   แก้วสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102314   นางสาวกัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102315   นางสาวกาญจนา   เสมอโภค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102316   นางสาวกาญจนาพร   จันทร์ดวง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102317   นางสาวกิ่งกาญจน์   ทะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102318   นางสาวกิ่งแก้ว   ทิพย์ศรีบุตร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102319   นางสาวเกวลิน   อารินทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102320   นางสาวคมคาย   สุพลจิตต์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102321   นายคริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102322   นายคุณัชญ์   ปานเอี่ยม : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102323   นายจะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102324   นายจักรพงค์   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102325   นางสาวจันทนา   ปันยา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102326   นางสาวจันทร์สุดา   ปันศักดิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102327   นางสาวจาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102328   นางสาวจิรนันท์   พรมศรีจันทร์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102329   นางสาวจิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102330   นางสาวจิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102331   นางสาวจีราพร   เสือสังข์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102332   นางสาวจุฑารัตน์   เขตบรรพต : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102333   นางสาวจุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102334   นางสาวเจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102335   นางสาวเจนจิรา   ประสาทศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102336   นางสาวเฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102337   นางสาวชญาณี   ผู้มีทรัพย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102338   นางสาวธัญญมาส   พัฒนคำแป้น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102339   นายชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102340   นายชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102341   นายโชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102342   นายไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102343   นายซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102344   นางสาวฌาลิตา   สิงใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102345   นางสาวฐานิชสรณ์   วรรณศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102346   นายฐิติกร   ยศทวี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102347   นางสาวฐิติชญา   เสนามาตร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102348   นายฐิตินันท์   จันทะวีระ : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102349   นางสาวฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102350   นายณรงค์ชัย   ทองเงิน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102351   นางสาวณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102352   นางสาวณัฐชยา   ชุ่มวงค์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102353   นางสาวณัฐชา   จันชูทิพย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102354   นางสาวณัฐณิชา   พรมรักษา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102355   นางสาวณัฐธิดา   เกิดวิชิต : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102356   นางสาวณัฐพร   ไชยปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102357   นายณัฐวัตร   ทางดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102358   นางสาวณิชกานต์   กังวาล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102359   นายดรัณภพ   เกตุตรง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102360   นางสาวดลยากิต   สมจิตร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102361   นางสาวดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102362   นางสาวดาวรีย์   บุญเกิด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102363   นายทักษ์ดนัย   อยู่เย็น : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102364   นางสาวทักษพร   ปัญญากอ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102365   นางสาวทักษพร   สารเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102366   นายเทพบดี   กีตา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102367   นายธนวินท์   พิสัยเลิศ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102368   นายธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102369   นายธนาคาร   ศรีสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102370   นายธนาวัฒน์   ปัญญาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102371   นายธเนศพล   โสภาบุตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102372   นางสาวธมลวรรณ   ปาสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102373   นางสาวธัญญารัตน์   ตรีเดช : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102374   นางสาวธัญพร   ขันจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102375   นางสาวธัญลักษณ์   แก้วหน้อย : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102376   นางสาวธารสิริ   สายธิ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102377   นางสาวธารารัตน์   เถิงคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102378   นางสาวธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102379   นางสาวธารีรัตน์   ขามอรุณ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102380   นายธีรภัทร์   จุ่มปี๋ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102381   นางสาวนัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102382   นางสาวนิตยา   ต๊ะฝั้น : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102383   นางสาวนิติยา   เอี่ยมศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102384   นางสาวนิภาพร   อินน้ำลึม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102385   นายนิรมิต   แรงดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102386   นายเนติวัฒน์   ใจทองคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102387   นางสาวบุปผา   สุมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102388   นางสาวใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102389   นางสาวปฐมพร   นิสภาทราจิณ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102390   นางสาวปนัดดา   ใจเที่ยงธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102391   นางสาวประวัณรัตน์   ใจสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102392   นางสาวปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102393   นางสาวปวีณา   ด้วงสูงเนิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102394   นายปองภพ   ภาสวรโรจน์กุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102395   นางสาวปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102396   นางสาวปาลินี   ประทุม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102397   นางสาวปิยะธิดา   เตชะชัย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102398   นายปีเสือ   สะรุโณ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102399   นายพงศ์เทพ   ชะนะพ้อง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102400   นายพงศธร   สมแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102401   นางสาวพชรพร   สรอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102402   นางสาวพรนภา   หมีนิ่ม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102403   นางสาวพรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102404   นางสาวพรพิมล   สิระไผ่ทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102405   นางสาวพรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102406   นางสาวพลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102407   นางสาวพัชรา   ลาภประสานยิ่ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102408   นางสาวพัชราภรณ์   สายชลอัมพร : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102409   นางสาวพัชราภรณ์   อุดมพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102410   นางสาวพัชริดา   จำปาทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102411   นางสาวพิชญ์สินี   กันธะโน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102412   นางสาวพิชญ์สินี   เอี๊ยะเผ่าพันธ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102413   นางสาวพิชญา   ปุริตาเน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102414   นางสาวพิชญาภา   ชินารักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102415   นายพิทยา   อินปากดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102416   นายพุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102417   นางสาวพุทธพร   กสิกร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102418   นางสาวเพ็ญพิชชา   งามศรีผ่องใส : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102419   นางสาวภัทรนันท์   ชาพรมมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102420   นางสาวภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102421   นางสาวภัสร์สรณ์   เกลียวนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102422   นายภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102423   นายภูธเรศ   กาบเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102424   นายภูริทัต   กองบุญสุข : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102425   นายภูวรัตน์   พิพัฒน์ชนานันท์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102426   นายมงคล   ยาวยวน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102427   นางสาวมณิสรา   กาลีรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102428   นางสาวมณีกานต์   พนะสันต์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102429   นางสาวมณีนุช   คงขาว : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102430   นางสาวมยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102431   นางสาวมาริสา   จันต๊ะวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102432   นางสาวมุกรินทร์   เสเล : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102433   นางสาวเมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102434   นายเมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102435   นายยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102436   นางสาวยุพารัตน์   ห่อกุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102437   นางสาวเยาวเรศ   เศษห้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102438   นายรัชชานนท์   แก้วพา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102439   นางสาวรัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102440   นายรามิล   จิระภิญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102441   นางสาวฤทัยรัตน์   แก้วติน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102442   นางสาวลักขณา   โมระอรรถ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102443   นายวชิระ   จันทบาล : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102444   นายวทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102445   นางสาววรรณพร   สุวรรณทา : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102446   นายวรวัฒน์   สติดี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102447   นางสาววรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102448   นางสาววันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102449   นางสาววัลภา   อินกับจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102450   นางสาววัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102451   นางสาววาฐิณี   สวัสดิ์พูน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102452   นางสาววาทิยา   เผือดนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102453   นางสาววาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102454   นางสาววิชุดา   หม้อดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102455   นายวิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102456   นางสาววิภาวรรณ   บุญเรือง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102457   นายวิษณุ   สุใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102458   นายวีระชัย   หีตเพ็ง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102459   นางสาวศรสวรรค์   สายทรัพย์สิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102460   นางสาวศศิภา   นามแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102461   นางสาวศศิวิมล   เทียมชนะ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102462   นางสาวศศิวิมล   สุกิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102463   นางสาวศันสนีย์   มาใหม่ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102464   นางสาวศิรินธร   สุดคิด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102465   นางสาวศิริพร   ศรีเกิน : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102466   นางสาวศุธิษา   นาจารย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102467   นายศุภเสกข์   ทองขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102468   นางสาวสริญญา   คำสุข : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102469   นางสาวสายพิน   เจริญวนาสันติ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102470   นายสิงหา   มะเชอพะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102471   นางสาวสิริปภา   เทียนงาม : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102472   นายสุกนต์ธี   ลำพรหมสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102473   นางสาวสุดารัตน์   อินอ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102474   นางสาวสุตาภัทร   ถนอมธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102475   นางสาวสุทธิดา   กันทยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102476   นางสาวโชติกา   จินะราช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102477   นางสาวสุธิดา   เรือนคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102478   นางสาวสุธิตา   นวลวงค์อิน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102479   นางสาวสุพรรณี   ขอหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102480   นางสาวสุมาลี   ดานขุนทด : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102481   นางสาวสุมิตรา   กุตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102482   นางสาวสุวนันท์   เอี่ยมกระจ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102483   นายสุวัฒน์ชัย   ต๊ะน้ำอ่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102484   นายแสงชัย   ยอดกันทอน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102485   นางสาวหทัยพร   ชัยจารุโชค : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102486   นางสาวไหมคำ   มณีกรณ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102487   นายอติวิชญ์   ศรลัมพ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102488   นายอนนต์   วิเชียรเลิศ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102489   นายอภิชาติ   เจริญเปรมปรีดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102490   นางสาวอรพรรณ   เชาวน์เกษม : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102491   นางสาวอรสิรี   ปิ่นสันเทียะ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102492   นางสาวอรอนงค์   เชื้ออินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102493   นางสาวอังคณา   ใหม่กัน : พืชสวน 6ชั่วโมง
5901102494   นายอัฐกรณ์   กันขัด : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102495   นางสาวอาริษา   กันทะแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102496   นางสาวอาริษา   ศรีทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102497   นางสาวอาริสา   คำมะนิตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102498   นายอิศระยุทธ์   ยงเพชร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102499   นายอุดมศักดิ์   ใจทาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102500   นางสาวอุทัยทิพย์   สุทธิมาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102501   นายเอกพล   พวงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102502   นายเอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102503   นางสาวไอริณ   สิงหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102504   นางสาวฮาลหวา   กอซา : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5901102508   นางสาวปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901105394   นางสาวสุกัญญา   แก้วพงษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5901105397   นายสุทธิพงษ์   สุนันสา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
5901125301   นางสาวกชพร   ธาราสมบัติ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125305   นางสาวกัญญารัตน์   ศรีคุ้มวงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125306   นางสาวกุลจิรา   สุขศรีทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125307   นางสาวเกวลี   โปธาจุ่ม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125309   นางสาวชฎาพร   พิมสาร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125310   นางสาวชลธิชา   เชื้อแถว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125314   นางสาวณัชาวดี   ปาสีล้อม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125324   นางสาวนริสรา   พลโสดา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125333   นางสาวพรณิภา   โคตรพัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125341   นางสาววรพิชชา   แปงตำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125349   นางสาวสวิญชา   แก้วดวงดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125350   นางสาวสุดาภรณ์   ผดุงเวช : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125351   นางสาวสุมินตรา   โตลำมะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901125354   นางสาวอัจฉริยาพร   สวัสดิ์วงศ์ไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5901126311   นางสาวณัฏฐฌา   อ่อนสา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5901126325   นายพีรพัฒน์   มะระสี : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
5905101340   นายธณากร   สินเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906101374   นางสาวธิติสุดา   ยังเกิด : การจัดการ 6ชั่วโมง
5906102354   นายชินกร   การเลียง : การตลาด 6ชั่วโมง
5906102376   นางสาวณัฐริกา   ธรรมโม : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103321   นายคเณศ   จันทร์นิยม : บัญชี 6ชั่วโมง
5912102348   นางสาวปนัดดา   กันธิยะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102364   นางสาวภิรัญชญา   คำเสือ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5915123393   นางสาวสุจิตรา   เต็มดี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6001101013   นายธนาณัติ   ดารา : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101023   นายพิเชฐ   คำมีแก่น : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101038   นายศุภฤกษ์   โสภนราพงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101048   นายอภิเดช   ธิวงค์คำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101050   นางสาวอารดา   เรืองอดุลย์วิทย์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101052   นางสาวอุณาวรรณ์   โพธิ์ภาณุพงศ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101314   นายฐิติพงษ์   สุยะใหญ่ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101320   นายถิรายุ   บุตรนาแพง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102329   นางสาวจุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102331   นางสาวจุฑารัตน์   บริบูรณ์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102337   นายชราวุฒิ   ยุบไธสง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102339   นางสาวชาลิสา   อ่อนประสพ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102340   นายชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102342   นางสาวฐาปนี   สิบหว้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102368   นายธรรมชาติ   ทีเจริญวารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102376   นายนครินทร์   วงศ์หาญ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102391   นายนิรุช   สิงห์อุปโป : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102418   นางสาวพีรดา   คำแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102425   นางสาวภันทิรา   ทาคำมา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102450   นายวรินทร   แสนกล้า : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102467   นางสาวศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102471   นายศุภกร   อ้อยยาว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102477   นางสาวสมฤทัย   เอี่ยมสุพรรณ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102515   นางสาวอารยา   เอี่ยมสอาด : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102521   นางสาวไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105301   นางสาวกมลรัตน์   จันทร์เนียม : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105302   นายกรวิชญ์   ต้าวใจ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105313   นางสาวจิราภรณ์   มีหินกอง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105318   นางสาวชนัญธิดา   เอี่ยมมาก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105319   นางสาวชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105321   นางสาวชลธิชา   โมราเจริญ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105324   นายชาติชาย   หมายเชื้อกลาง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105329   นางสาวณัฐชนน   สืบสิงห์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105337   นางสาวณิชากร   ทิชาติ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105338   นายดนุสรณ์   รัตนชัยประสิทธิ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105340   นางสาวดวงฤทัย   โพนปลัด : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105341   นางสาวดารุณี   ใต้เมืองปาก : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105352   นายธีระวัฒน์   วงค์ใหญ่ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105353   นายนนทกานต์   ดอนกลอย : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105357   นายนริศ   เนตรถาวร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105361   นางสาวนันธิณี   มณีอรุณ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105362   นายบุญฤทธิ์   เข็มสัมฤทธิ์ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105367   นายปิติพงศ์   พรมปัญญา : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105369   นางสาวปิยะนันต์   พรมเกตุ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105372   นายพงศกร   สงคง : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105373   นางสาวพรธิตา   เดชโคบุตร : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105383   นางสาวพิลาวัณย์   หอมใบบัว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105385   นางสาวเพชรรัตน์   ปาดี : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105391   นางสาวรษิกา   พรหมวงศ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105392   นางสาวรัชตะวัน   พะกิโล : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105401   นายวีรศักดิ์   ยอดรัก : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105403   นางสาวศยามล   พันสนิท : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105407   นายสัญญา   ยกน้อยวงษ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105408   นางสาวสุจิตรา   ศรีมั่น : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105413   นายอนุพงษ์   สุวะจันทร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001113305   นางสาวขจิตมณี   เมืองพรหม : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113314   นายชาญเดชา   ปัตภี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113317   นางสาวณัฐวศา   ใจกันทะ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113319   นางสาวธารินี   สายสุภา : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113320   นายนครชัย   กันทะเอ้ย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113325   นางสาวเพ็ญพักตร์   ใคร่ภูเขียว : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113326   นายภควัต   บุญยงค์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113329   นายภูริน   สิริโชติชัย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113333   นางสาวรัชฎาภรณ์   ดิลกลาภ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113335   นางสาววิชาดาภรณ์   พรมบุตร : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113336   นางสาวศิรินาฎ   บุตรีสุวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001113340   นางสาวสุภาภรณ์   แก้วเทวี : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001122001   นายกนกศักดิ์   กองแก้วสดใส : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122004   นายเกียรติศักดิ์   กาบขุนทด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122005   นายจิตตพล   วิชัยดิษฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122009   นางสาวเจนจิรา   น้อยวิบูลย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122014   นายณัฐพงษ์   สีคำสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122015   นางสาวณัฐพร   มณีเนียม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122017   นายทวิน   คำทาก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122018   นายธงชัย   วงศ์อยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122019   นายธนดล   แก้วใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122023   นายนพดล   โว่ยแม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122024   นายนพรัตน์   เจริญรัตนะประเสริฐ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122025   นายเนติพงษ์   รัตนะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122026   นายบัญชา   เข็มเพลีย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122027   นายปฏิภาณ   แซ่ว้าง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122028   นายประกฤษฏิ์   วิรุฬพรรณ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122030   นางสาวพรสุรีย์   พุ่มพิจิตต์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122031   นางสาวพิมลวรรณ   รัตนสิงห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122032   นางสาวภาวิตา   ทองดี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122033   นายมนตรี   ชมสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122034   นายเรวัตร   วิบูลย์พันธุ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122035   นายวศิน   วชิรประเสริฐสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122036   นายวุฒิพงศ์   พรมเสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122037   นายศรัณย์   ดาษทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122038   นายศราวุธ   ทิพมะณี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122039   นางสาวศรีมณี   สุจรัสวิริยกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122042   นางสาวสุนันทา   พรมอ่อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122043   นายสุรศักดิ์   สิงห์ผาสุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122044   นางสาวเสาวณีย์   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122046   นายอดิศักดิ์   แสงจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122047   นายอนุรักษ์   ลิมานุวัฒน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122050   นางสาวอารีรัตน์   มั่นเสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001122051   นางสาวไอรดา   ภัคอภิสิทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001124303   นางสาวกานต์ธิดา   อินสม : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124308   นายชัยรัตน์   ศรีขัติ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124309   นางสาวฐิติยา   คำอ้อ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124314   นายธวัชชัย   เชียงมา : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124315   นายนิติธร   เสนาเกตุ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124318   นายรณภพ   เผยกลาง : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124319   นางสาวขจีวรรณ   จะฟะ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124324   นายศุภฤกษ์   ต๋าคำ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001124329   นายอดิศักดิ์   อินต๊ะเม้า : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6001125303   นางสาวขวัญศิริ   ชมภูคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125304   นายจักกราช   จินต์วิเศษ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125305   นางสาวจารุวรรณ   ดำทรัพย์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125309   นางสาวฑิมพิกา   สีอุบล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125310   นางสาวณัฐณิชา   ใจพรหมมา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125311   นายณัฐพงศ์   ประสพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125312   นางสาวณัฐพร   พันดวง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125313   นายธนกฤช   ปฐมนุส์พงศ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125315   นางสาวนัทชญา   นันทไชย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125316   นางสาวนันธวารี   หลายแห่ง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125317   นางสาวบุรัสกร   เรืองฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125318   นายประทีป   กรรณิกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125322   นายพลรบ   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125323   นางสาวพัทธ์ธีรา   บุญธรรม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125324   นายพีรศักดิ์   เดชทัน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125325   นางสาวภรณ์ปวีร์   คำอุด : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125326   นางสาวภาวิณี   กูลนันท์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125327   นางสาวมณทิรา   สุยะใหญ่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125328   นางสาวรวิวรรณ   เพ็ชรนิล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125329   นางสาวลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125330   นางสาววราภรณ์   สมป้อ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125334   นางสาวศุภาพิชญ์   โพธิ์ศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125335   นายสักการะ   สุปี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125336   นางสาวสุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125337   นางสาวสุชาดา   ปงกา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125338   นายอภิวิชญ์   ทองชื่น : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125340   นางสาวอรพิมล   ส่องแก้ว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125342   นางสาวอารียา   ทองคำสม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125343   นางสาวอารียา   สุฤทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001125345   นายสหรัช   พรหมอยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6001126302   นางสาวกรรณิกา   ดวงลังกา : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126305   นางสาวจิตรภา   วรพจน์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126310   นางสาวนฤมล   สุธีมน : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126316   นางสาวภัทรพร   โพธิ์ม่วง : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง
6001126319   นางสาววรัญญา   พันธ์เพ็ชร์ : วิทยาการสมุนไพร 6ชั่วโมง