ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806102426   นายปวรุตม์   ครุฑเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102486   นายวีระพันธ์   ไชยวารี : การตลาด 3ชั่วโมง
5900101304   นางสาวจุฑามาศ   บัวตูม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101308   นางสาวพูนโสภา   ฝั่งสาคร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101309   นางสาวสาวิตรี   ทอดสนิท : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5900101310   นางสาวสุธิศา   หงษ์ทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5901102502   นายเอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901126311   นางสาวณัฏฐฌา   อ่อนสา : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
5905104348   นางสาวนนทลี   เนิดน้อย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101379   นางสาวนราวรรณ   ทิพย์มลทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5906102326   นายจักรกฤษ   กุสะรัมย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102330   นายจิตรกร   ตระกูลลักขณา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102411   นางสาวนิชาภา   โนแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102431   นางสาวปิยกมล   ธรรมแงะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102461   นายภูมิสิริ   รัชตวรคุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102472   นางสาวยาวิณี   ขัดสีใส : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102490   นางสาววราภรณ์   ติ๊บทะวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102512   นางสาวศิริพร   เวฬุวนารักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102519   นางสาวศุภธวดี   ปาวิน : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102524   นางสาวสตรีรัตน์   โลมาสม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102527   นางสาวสรัญญา   เหล่าพยอม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102532   นายสิทธิศักดิ์   สุขกมล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102541   นางสาวชิตาพัณณ์   ฐากูรมณีรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102545   นายอธิปัตย์   ยวงมณี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906104373   นางสาวนันทัชพร   นันตากาศ : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104374   นางสาวนันทิตา   ธิติมูล : การเงิน 3ชั่วโมง
5906104375   นางสาวนิพัทธา   ธุระแสง : การเงิน 3ชั่วโมง
5915123352   นางสาวปวิชญา   พิมมะรัตน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6001101023   นายพิเชฐ   คำมีแก่น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101029   นางสาววนามาศ   มานพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101036   นายวิศัลย์   จันทิมี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101039   นายศุภวิชญ์   วงษ์ศรีแก้ว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001101044   Mr.Sysen   Sean : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6001122018   นายธงชัย   วงศ์อยู่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001122039   นางสาวศรีมณี   สุจรัสวิริยกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001122044   นางสาวเสาวณีย์   สุขเกษม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6001122051   นางสาวไอรดา   ภัคอภิสิทธิ์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6003104302   นางสาวกาญจนา   ตาเปี้ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003104335   นางสาวศุภรัตน์   จันทร์ติ๊บ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6003105312   นางสาวธัญญารัตน์   วิไลรัตน์ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6004103306   นางสาวขนิษฐา   อินทชัย : เคมี 3ชั่วโมง
6006101481   นางสาวอรจิรา   นพรัตน์บุญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101482   นางสาวอรณี   คำมูลสืบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102307   นางสาวกวินลักษณ์   แซ่ลี้ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102309   นางสาวกัญญาภัค   รินทกรชวิน : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102386   นางสาวปิยวรรณ   สังข์ประคอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102413   นางสาวเมทินี   ดิษฐศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102441   นายศตายุ   สุรินทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102442   นายศิรวิทย์   ภูจอมเเก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6010102328   นายพรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6022103031   นางสาวอาหมี่   มาแลกู่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6101101011   นายชัยวัฒน์   คำฮ้อย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101014   นายไชยยา   แย้มแสงทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101023   นายนราพันธ์   ละว้า : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101058   นายหัตถชัย   นามปาน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101060   นายอิธิวัตร   แรงเพ็ชร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101303   นางสาวแคทรียา   เชื่อมรัมย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101304   นางสาวจริญญา   โมกศิริ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101324   นางสาวทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101330   นางสาวนงลักษณ์   ลีสุขสาม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101341   นายเปรมศักดิ์   พัชรมงคลสกุล : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101351   นางสาวภัทราภรณ์   คิดรักเมือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101359   นางสาวลลิตวดี   ทะนุตัน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101368   นางสาวศิริลักษณ์   วงค์เก๋ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101369   นางสาวศุภาวรรณ   ระมั่งทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101370   นางสาวโศรดา   อาจปาสา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101372   นางสาวสรัลรัตน์   อยู่รอด : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101379   นางสาวอัญชลี   ขวัญยืน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101383   นางสาวอารยา   วงศ์ถานะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102302   นางสาวกนกอร   ผึ่งแผ่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102303   นางสาวกรรณิการ์   แก้วยงกฎ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102304   นายกฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102307   นางสาวกัญญารัตน์   สายยิ้ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102308   นางสาวกานดา   จ้อยหนองบัว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102309   นายกิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102310   นายกิตติศักดิ์   กาญจนันท์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102329   นางสาวชนิกานต์   ทาทราย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102330   นางสาวชนิกานต์   วาริน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102331   นางสาวชนิดา   เพชรจิตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102333   นางสาวชลธิชา   วงษ์น้อย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102335   นายชลาวุธ   ฟองวรรณา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102343   นางสาวญาณิศา   ยอดคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102351   นายณัฐพล   สายแวว : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102356   นางสาวดวงกมล   ธรรมชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102357   นางสาวดวงแก้ว   อาซอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102358   นางสาวดารารัตน์   หน่อคำหล้า : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102361   นางสาวทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102375   นายธีรชัย   เย็นใจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102378   นายธีรพงษ์   จันปัญญา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102380   นายธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102387   นายนันทภพ   สีม่วง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102396   นายปัณณทัต   สอนศรี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102400   นายพงศกร   คำวงศ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102407   นายพันธกานต์   ลำดับ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102408   นายพันธฤทธิ์   วิธี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102423   นายรัชชานนท์   คำจารี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102429   นายรุ่งรวิน   เก่งกาจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102441   นายวิทยา   เหมอโบกุ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102442   นายวิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102443   นางสาววิภา   หมื่อแล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102445   นางสาววิริยา   ชนะชัย : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102446   นางสาววิลาสิณี   มุ่งมาตย์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102453   นางสาวศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102455   นางสาวศิธิพร   นิ่มมานะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102459   นางสาวศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102467   นางสาวสริตา   เกียรติศักดิ์โสภณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102471   นายสิทธินนท์   จันทรสีมาวรรณ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102474   นายสุกฤษฏิ์   บุรีรักษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102476   นายสุกัลย์   จันทร์อ่อน : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102488   นางสาวโสรยา   บัวกอง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102504   นางสาวอิสริยาพร   อยู่ชั่วกัลป์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102505   นายเอกพันธ์   หิรัญรัตนะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101105315   นางสาวณัฐญา   กล้าหาญ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105338   นายพงพัฒน์   โคนทรงแสน : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105355   นางสาวรวินท์ธิชา   พรศิริกาญจน์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105360   นายวรเมธ   เครือวัลย์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105364   นางสาววัลย์ลิการ์   วงค์ไชย : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101105368   นายศุภกร   สนธิรักษ์ : อารักขาพืช 3ชั่วโมง
6101113311   นางสาวญาณิศา   สมไธสง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113312   นางสาวณัฐพัชร์   สีโณ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113315   นางสาวธนัชชา   โสมนัส : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113318   นางสาวธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101113328   นางสาววรพรรณ   ชัยวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
6101122045   นายมานะชัย   เนื้ออ่อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
6101124316   นายธนภัทร   คันธยศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101125301   นายกิตติพงศ์   นอกไธสง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125330   นายมิกชน   บุญยืน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125340   นายสหัสวรรษ   กลยนีย์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125345   นายอจลวิชญ์   ชัยบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125351   นายสิรภพ   อินริสพงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101126320   นางสาวอริสรา   ชินดวงงาม : วิทยาการสมุนไพร 3ชั่วโมง
6103101302   นายกรวีร์   ยอดยิ่ง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101303   นางสาวกัลยาลักษณ์   ถาป้อม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101304   นายกิตติภพ   อ่อนละม้าย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101305   นายเกียรติภูมิ   ขัดศรี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101311   นางสาวชมพูนุช   วงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101314   นางสาวฑิฆัมพร   สวนสวรรค์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101316   นางสาวณัฐภรณ์   วรรณวงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101341   นางสาวภัสสร   ศิริวัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101346   นายมิ้น   จินตา : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101351   นายวรายุ   สิทธิสรวง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101361   นายอภิวรรธน์   คำฟู : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103104301   นายกฤษชนะพงศ์   จันต๊ะตึง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104302   นางสาวเกวลิน   เส็นสอ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104303   นางสาวขนิษฐา   ทองจอก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104304   นางสาวขวัญชนก   กันธิยะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104305   นางสาวจันทิมา   เรือนคำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104306   นางสาวจิรัชญา   คำมาเร็ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104309   นางสาวนารดา   พรอำนวย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104311   นายวรปรัชญ์   ชัยรุ่งโรจน์สกุล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104313   นายวัชรินทร์   หม่องน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104316   นายสุรยุทธ   หงษ์คำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103104317   นางสาวอัครยา   หมื่นรินทร์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6103105310   นางสาวฐิติพร   น้ำมลิวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6104101334   นายธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101373   นายวรเทพ   บุญศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104103303   นางสาวกรณ์กาญจน์   รัชกรณ์พรรณ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103316   นางสาวธาดารัตน์   กระภูฤทธิ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103323   นางสาวพิมพ์พสุ   ศิริพงษ์ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103324   นายพีรพัฒน์   ยะทิพย์ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103325   นางสาวมนทกานต์   เพ็งสุข : เคมี 3ชั่วโมง
6104103331   นางสาววราภรณ์   แก่นนาคำ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103334   นางสาวศิริวรรณ   จ่างผล : เคมี 3ชั่วโมง
6104103337   นางสาวสุภัทรา   แสนสุรินทร์ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103338   นางสาวอนุชสรา   โพธิ์ทอง : เคมี 3ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105307   นางสาวชลกร   ไทยเสถียร : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104105324   นายอิทธิฤทธิ์   ช่างสลัก : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6104106310   นางสาวชุติกาญจน์   เหงี่ยมสูงเนิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106319   นายปรมินทร์   ไชยชนะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104109301   นางสาวกรกนก   อุตชี : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6104109304   นายมนัสวิน   รินเย็น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6104109305   นางสาวสุขิตา   กระแสเสน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6104109306   นางสาวอรนุช   จันทโปแว่น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6104109307   นางสาวปรางณภัส   ศิลปเสริฐ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6105101307   นางสาวกิตติมา   ดิสา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101310   นางสาวขวัญจิรา   ชมชื่น : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101312   นางสาวจันทร์จิรา   พงษ์รักษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101344   นางสาวนัฐธิดา   สุภายะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101372   นางสาวยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101394   นายศิวัฒ   กงทอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101412   นางสาวโสรยา   ฟองสุภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101415   นางสาวฑิตยา   ใจเนตร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105315   นางสาวชลลดา   อินนันต์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105330   นางสาวธนาภรณ์   ศรีสุนนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105334   นายธีรภัทร   แสนใจดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105350   นางสาวปิยนุช   กุลณา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105363   นางสาวพีรชยา   พงค์ดา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105384   นางสาววีรวรรณ์   ปัญญาเนาว์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105412   นางสาวอัฐพร   มีชื่อ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105413   นางสาวจุฬารักษ์   ทองดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101315   นางสาวจณิษดา   สายบุญทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101361   นางสาวธิดา   นามมนตรี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101363   นายธีรธร   ทรงศิริวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101364   นางสาวธีรนาฎ   แสนคำงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101366   นายธีระภันท์   ธีระนานันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101378   นางสาวปฐมรัก   เจริญสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101388   นางสาวปาริฉัตร   ขอนขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101389   นางสาวปาริฉัตร   แซ่ตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101394   นางสาวผกาทอง   เขียวแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101397   นางสาวพรกนก   คำผัด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101399   นางสาวพรทิพย์   มะตัง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101400   นางสาวพรธิดา   เมืองจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101401   นางสาวพรนิภา   บัวชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101403   นางสาวพลอยพรรณ   อธิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101404   นางสาวพัชณิดา   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101407   นางสาวพัณณิตา   คำหมื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101408   นางสาวพัทธ์ธีรา   บุญบาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101409   นางสาวพันนิตา   พันแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101413   นางสาวพิมพ์ลฎา   ศิริพิมุกต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101414   นางสาวพิมพ์วิไล   มิ่งเหล็ก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101415   นางสาวพิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101417   นางสาวเพชรดา   พรมษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101430   นายวชิรวิทย์   ญาณะทาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101465   นางสาวอรอนงค์   อินโสภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101470   นางสาวปณิตา   ไกลถิ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101472   นางสาวอรัญญา   ขุนศักดิ์ดา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102301   นางสาวกนกนิภา   เกริกเกียรติปรีดา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102302   นางสาวกนกพร   พงค์สวัสดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102303   นางสาวกนกวรรณ   พันธุมิตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102304   นางสาวกมนรัตน์   ศรีภา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102305   นางสาวกมลลักษณ์   ซาววงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102309   นายกันตวิชญ์   แก้วจักร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102310   นางสาวกันธิมา   ศรีวะรา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102311   นายกิตตินันท์   เขื่อนสุวรรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102313   นางสาวกิตติยา   วังท่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102316   นายคชินทร์   ชาฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102318   นางสาวงามตา   พฤกษาอนันตรา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102319   นางสาวจตุรพร   ไชยณรงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102320   นางสาวจันทร์จิรา   อุดทาสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102321   นางสาวจิรประภา   โตยะวนิช : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102322   นายจิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102323   นายจิรัชญา   กันทะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102324   นางสาวจีรภัทร์   ขัดพูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102325   นางสาวจุฑาทิพย์   ระโพธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102326   นางสาวฉัตรพร   ขวัญคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102327   นางสาวชนิกานต์   สิงห์คำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102328   นางสาวชนินาถ   ดอกคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102329   นางสาวชลธิชา   แสงสุวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102330   นางสาวชัญญา   วังศิริโชติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102332   นางสาวฐิตาพร   มั่งคั่ง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102333   นายฐิติกร   ล้ำเลิศสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102334   นางสาวฐิติมา   ยาวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102335   นางสาวณัฐชากร   กุษาวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102336   นางสาวณัฐทริการ   ทาสิทธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102337   นายณัฐธีร์   วัฒนจรสโรจน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102338   นายณัฐพงษ์   สินสวัสดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102340   นายณัฐวุฒิ   ไชยวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102341   นายดนัย   พรมสมบัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102342   นายดนุชิต   ธรรมชัยเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102344   นางสาวนัคมน   ด้วงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102345   นายต้นตระการ   สกุลทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102347   นางสาวทิพธัญญา   เอี่ยมศรีพงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102348   นายธนกานต์   ล้อไพบูลย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102349   นายธนชิต   สักแกแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102352   นางสาวธนภรณ์   กันธิมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102353   นายธนัตถ์   ใจกว้าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102355   นายธัชธรรม   จิระภาค : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102356   นางสาวธัญญารัตน์   เวทำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102357   นายธีรพงศ์   อุดมมหาไพร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102359   นางสาวนัฐมล   ชัยเจริญศรีเมธี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102360   นายนัทธกร   กฤษณา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102361   นายนันทพงศ์   พนากำเนิดสกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102362   นางสาวนิภาพร   หมื่นปา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102363   นางสาวนุชนารถ   อินตา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102364   นางสาวบุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102366   นายปฏิภูมิ   ใจบุญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102368   นางสาวประกายดาว   ชมภูยอด : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102369   นางสาวปวีณวัสสา   ขันธนานันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102372   นางสาวปาณิสรา   ยศนวล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102373   นางสาวปาริชาติ   พรมวัง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102374   นายพงศ์พนิช   ทุ้ยแป : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102377   นางสาวพิชญธิดา   สืบพันธ์โพธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102378   นายพิชญุฒม์   เธียรเมธาวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102379   นางสาวพิมพ์พิไล   จองสุรียภาส : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102380   นายพีรภัทร์   แสนสวะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102381   นายพีรวัส   กิติสาย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102382   นางสาวเพ็ญวรีย์   หัสดีบุญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102383   นางสาวเพียงเดือน   ยืนยงคีรีมาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102385   นางสาวภัทรภร   สุวรรณคุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102386   นางสาวภัทรวดี   อ่อนเเก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102387   นางสาวภัทรวรินทร์   อินต๊ะทุ่ง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102388   นางสาวภัทรสุดา   สังข์ลักษณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102389   นายภาณุพงศ์   ญาณวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102390   นายภาณุพงษ์   อุตรชน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102391   นายภูมิ   บุญมาชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102392   นางสาวมณีโชติรส   เขมศิระจตุรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102393   นางสาวมณีนุช   สุภา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102394   นางสาวยาสะมีน   แย้มอยู่ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102395   นางสาวยุพเรศ   ราชชมภู : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102397   นางสาวร่มดี   ชมพูคีรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102398   นางสาวรวิสรา   ไชยพานิชย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102399   นางสาวรักชนก   ไอนัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102400   นายรัชนิพนธ์   แสวงผล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102401   นางสาวกวินทิพย์   พีรบุศราพัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102402   นางสาวรัตนาภรณ์   ตั้งสลุง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102404   นางสาวลดาวัลย์   ชนะพันธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102405   นางสาวลัดดา   ปิ่นสุวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102406   นางสาวลัดดาพร   ภัทรเสถียรชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102407   นางสาวลัดดาวรรณ   สุภากูล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102408   นายวงศธร   สีเมืองแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102409   นางสาววรัญญา   ธัญญาโกศล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102411   นางสาววันวิสา   อำต๋า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102413   นายวิระยะ   เท่งฮวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102414   นางสาววิลาวัลย์   คำยันต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102416   นางสาวศรีนวล   ใฝ่รักเกียรติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102417   นางสาวศศิกานต์   คำปันแสน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102418   นางสาวศศิญา   ชัยนุรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102419   นายศักดิพงษ์   บูรพา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102421   นางสาวศิรดา   รัตนพันธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102422   นางสาวศิรประภา   เหล็กเพชร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102423   นางสาวศิริรัตน์   สังข์ประคอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102424   นางสาวศุทชา   อุดมสินค้า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102426   นายสรวิศ   เกียรติ์กรัณย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102427   นายสรวิศ   บุญศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102428   นางสาวสโรชา   ทาไชยวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102429   นางสาวสหัสยา   มหาผล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102430   นายญาณินท์มณี   ตนหาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102431   นายสิทธินันท์   จันต๊ะคาด : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102432   นายสิปปกร   กันทา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102433   นายสิรภพ   ผ่องประภา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102434   นางสาวสิรินดา   สีเงา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102435   นางสาวสิรินทร์ยา   ขาวดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102437   นางสาวสุชารัตน์   วงศ์โชติบริรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102438   นายสุทธิพงษ์   กันทะแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102440   นางสาวสุนันทินี   คงเรือน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102442   นายสุริยา   มีนาค : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102443   นางสาวสุวนันท์   สุทธะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102445   นางสาวสุวัสสา   ระงับพาล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102446   นายอภิชัย   ถูกจิตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102447   นางสาวอภิษฎา   เชื้อลาว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102449   นางสาวอรัชพร   อินทะพันธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102451   นางสาวอริสา   จิ๋วนางนอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102452   นางสาวอัญญาเรศ   แก้วคำอ้าย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102453   นางสาวอาทิตยา   จินใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102454   นางสาวอาทิตยา   วรรณต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102455   นางสาวอาภาพร   วงศ์ษา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102456   นางสาวอารยา   มั่นหมาย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102457   นายอำนาจ   มัจฉา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102459   นางสาวเอื้อการย์   นนท์นิติรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102460   นางสาวชฎาธาร   ขันท์ไพศาล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103301   นางสาวกชพร   แก้วพะคงคา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103306   นางสาวกาญจนา   จันทาพูน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103310   นางสาวกุลนิษฐ์   คำหล้าทราย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103311   นางสาวเกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103315   นางสาวจันทร์จิรา   ส่องแสง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103316   นางสาวจารุวรรณ   พันธ์พืช : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103318   นางสาวจิรนันท์   งามสมทรง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103319   นายจิรพันธุ์   พูลวิริยะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103321   นางสาวจิราพร   เมืองขาว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103322   นางสาวจีราวรรณ   เตจ๊ะฝั้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103326   นางสาวชนาภา   สักลอ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103328   นางสาวชลธิศ   สิงห์แก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103348   นางสาวทิพรดา   อิ่งต่า : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103349   นางสาวธนาภรณ์   พยาชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103351   นางสาวธัญลักษณ์   ฟักแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103356   นางสาวนริศรา   จุตโน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103371   นางสาวปนิดา   ของดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103381   นางสาวพวงผกา   ทามัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103387   นางสาวพิมพ์พนิต   ใหม่คำน้อย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103391   นางสาวภัตทรา   หลำหยง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103394   นางสาวภิภาพร   แซ่เติ๋น : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103395   นางสาวมณีรัตน์   สุกใส : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103400   นางสาวรังสิมา   สมบูรณ์ชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103404   นางสาวรุฤญา   มาโยธา : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103405   นายฤชุกรณ์   ทิพย์พะละ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103408   นางสาววรพรรณ   โบเซะ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103417   นางสาววิกานดา   ศรีสำราญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103433   นางสาวศุภากรณ์   มีบุญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103439   นางสาวสุชานันท์   แสนเสมอใจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103440   นางสาวสุทธิดา   บุญชื่น : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103441   นางสาวสุธิตา   เสือยงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103442   นางสาวสุประภา   ธาตุทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103455   นางสาวอักษิพร   ภิรมย์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104301   นางสาวกนกกร   รุณเกตุ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104303   นางสาวกรณิศ   ไชยเมืองชื่น : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104306   นางสาวกัลยรัตน์   คำธารา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104307   นางสาวกัลยรัตน์   ติ๊บน้อย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104311   นางสาวเก็จมณี   คำลือ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104322   นางสาวจุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104351   นางสาวดวงพร   สมบัติปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104357   นางสาวธนภรณ์   จันทร์เขียว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104359   นางสาวธรณ์ธันย์   นวชัย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104364   นางสาวธีร์วรา   เริงสุทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104378   นางสาวปวรรณรัตน์   บุตรลพ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104389   นางสาวเพ็ญนภา   ศิรินอก : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104393   นางสาวภาณุมาศ   ขุนหาญ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104396   นางสาวมธุรส   หาชิต : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104400   นางสาวโยธกา   ปาใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104424   นางสาวสายสัมพันธ์   จันทวลี : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104429   นางสาวสุนิษา   ปิยศทิพย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104433   นางสาวอทิตยา   วรวิภู : การเงิน 3ชั่วโมง
6106105305   นางสาวจุฑามาศ   นัดนันญา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105308   นางสาวณัฏฐธิดา   บุญรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105309   นางสาวณัฐณิชา   ปันปวง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105313   นายตรัยรัตน์   เกตุพุฒ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105316   นางสาวธัญญาเรศ   จิตใหญ่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105318   นางสาวนริศรา   สุวเสริม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105322   นางสาวประภาศิริ   บัวเขียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105323   นายพงศธร   หาศิริ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105324   นายพัชร   ติ๊บบุญศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105326   นางสาวภัทรนันท์   แป้งทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105329   นางสาวมณีรัตน์   แสนวงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105332   นายรุ่งโรจน์   บุญเมือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105334   นายวุฒิพงษ์   ปงหาญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105336   นางสาวศุภรัตน์   ทวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105338   นางสาวเสาวลักษณ์   คำลือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105340   นางสาวอารีรัตน์   คำยอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105341   นายอุกกฤษฎ์   คำด้วง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105342   นางสาวอุทัยทิพย์   กันเงิน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105343   นายนารเมธ   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6109101008   นางสาวกาญจนกานท์   แก้วดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101025   นางสาวณัฐธิดา   สาระพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101027   นางสาวณิชาภัทร   เมลเกิ้ล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101060   นางสาวรัชนี   บัวสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101312   นายจิรัฐโชติ   อินทะราชา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101313   นายจื้อฉาง   แซ่หม่า : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101334   นายนพกร   เนตรสุวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101342   นายปพนธีร์   สิทธิคณากูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101344   นายปริญญา   คีรีกิ้น : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101352   นายภวินท์   นุชนาฎ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110101309   นายจินดาวุธ   ขันลา :