ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6101102380   นายธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 4ชั่วโมง
6101102449   นายวีรากร   วรกิจ : พืชสวน 4ชั่วโมง
6103102312   นายเทพทัต   หมั่นสาน : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6103102324   นายพงษ์เดชา   เสือมาพะเนา : วิศวกรรมอาหาร 4ชั่วโมง
6106104304   นายกฤษณะ   สิทธิเรือง : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104358   นายธนเศรษฐ์   ศรีวิชัย : การเงิน 4ชั่วโมง
6106104360   นายธรรมรัตน์   เเซ่ตัน : การเงิน 4ชั่วโมง
6110101394   นายพีรวิชญ์   ศรีวัตถา : การประมง 4ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 4ชั่วโมง
6110102309   นายชยังกูร   ประจงเศรษฐ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6110102310   นายชิษณุพงศ์   ศิริประยงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6110102326   นายนครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6110102328   นายนัฎปกรณ์   วงษ์ประเสริฐ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6110102340   นายภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง
6110102353   นายเศรษฐภูมิ   สุยะราช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 4ชั่วโมง