ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 6
คณะผลิตกรรมการเกษตร 34
กรวิกา บุญมาวรรณ์
เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
สายสกุล ฟองมูล
พุฒิสรรค์ เครือคำ
แสงเดือน อินชนบท
เกศริน ขยัน
กิตติชัย เกตุจิ๋ว
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
เขต ศรีพรรณ
อัชฌา เทพศิริ
ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
ศรีวรรณ ดอนวิเศษ
วาริน สุทนต์
ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
ปรมินทร์ นาระทะ
ผานิตย์ นาขยัน
สุลาวัลย์ อาทิตย์
วีณา นิลวงศ์
สุจิรา ทิวจิรกุล
สาวิกา กอนแสง
นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
นพดล จรัสสัมฤทธิ์
จีราภรณ์ อินทสาร
วินัย วิริยะอลงกรณ์
จุฑามาศ พิลาดี
อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
ศมาพร แสงยศ
ปิยะ พละปัญญา
ธีรนิติ พวงกฤษ
ศศิประภา รัตนพันธ์
วิชญ์ภาส สังพาลี
ธีรนุช เจริญกิจ
คณะบริหารธุรกิจ 11
คณะวิทยาศาสตร์ 33
สมนึก สินธุปวน
เยาวลักษณ์ ภูดีทิพย์
วรรณวิมล นาดี
อรุณี คงดี อัลเดรด
ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
ปารวี กาญจนประโชติ
ภรต รัตนปิณฑะ
อุษารัตน์ รัตนคำนวณ
มุจลินทร์ ผลจันทร์
ศิราภรณ์ ชื่นบาล
ยุพเยาว์ คบพิมาย
แสงทอง พงษ์เจริญกิต
วราภรณ์ แสงทอง
ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
ภาวิณี ชัยวุฒิ
เยาวลักษณ์ คงธรรม
ธวัฒน์ สร้อยทอง
ปราณรวีร์ สุขันธ์
สุภาพร แสงศรีจันทร์
จินตนา จูมวงษ์
สายรุ้ง เมืองพิล
สุภาพรรณ อนุตรกุล
สุรพล จิโน
พัชรี กองภาค
หนึ่งหทัย ชัยอาภร
อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
ยุวลี อันพาพรม
พัชรี อินธนู
สุรศักดิ์ กุยมาลี
ฐิติพรรณ ฉิมสุข
วศิน เจริญตัณธนกุล
ปานวาด ศิลปวัฒนา
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 15
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 14
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 10
คณะศิลปศาสตร์ 15
คณะเศรษฐศาสตร์ 17
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 12
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 13
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 7
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 12
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1
บัณฑิตวิทยาลัย 3
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 6
หน่วยงานภายนอก 2
รวม 211
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล