ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901101310   นางสาวชลธิชา   แพทย์กลาง : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101313   นางสาวชุติกาญจน์   ดวงฤทธิ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101320   นางสาวณัฐธยาน์   จำบัวขาว : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101323   นางสาวณิชาภัทร์   ฉาดฉาน : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101327   นายธนกาญน์   คล้ายวิมุติ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101329   นางสาวธวัลพร   โพธิยอด : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101335   นางสาวนุศิตา   ทาสุรินทร์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101339   นายประทีป   แก้วเบี่ยง : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101344   นางสาวปรียานุช   ชิ้นงูเหลือม : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101358   นายศรายล   สิงห์น้อย : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101362   นางสาวศศิพร   จอมคำ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101364   นางสาวศิริวิมลรัตน์   วงค์วาน : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101370   นางสาวสุชาดา   พระเวียง : พืชไร่ 8ชั่วโมง
5901101373   นายสุรเชษฐ์   มูลรัตน์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001102303   นางสาวกมลรัตน์   ศรีจักร์ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102311   นางสาวกัลยรัตน์   สุขใจ : พืชสวน 8ชั่วโมง
6001102510   นางสาวอรนภา   การดี : พืชสวน 8ชั่วโมง
6005104353   นางสาวสุรัชนา   เครือตา : รัฐประศาสนศาสตร์ 8ชั่วโมง
6006103424   นางสาวภัคจิรา   จุไร : บัญชี 8ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101302   นางสาวกมลชนก   อินทะโล : การประมง 24ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 24ชั่วโมง
6010101306   นางสาวกัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 24ชั่วโมง
6010101311   นายขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 24ชั่วโมง
6010101312   นางสาวขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 24ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 24ชั่วโมง
6010101318   นายจิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 24ชั่วโมง
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 24ชั่วโมง
6010101324   นางสาวชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 24ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101330   นายไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 24ชั่วโมง
6010101332   นายฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 24ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 24ชั่วโมง
6010101334   นางสาวณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101336   นางสาวณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 24ชั่วโมง
6010101342   นายทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 24ชั่วโมง
6010101345   นายธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 24ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101349   นางสาวธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101352   นายธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 24ชั่วโมง
6010101360   นางสาวปัทมา   หางนาค : การประมง 24ชั่วโมง
6010101370   นางสาวพรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101374   นายพีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 24ชั่วโมง
6010101378   นางสาวมินตรา   ถาแดง : การประมง 24ชั่วโมง
6010101383   นายรัฐนนท์   ทองนุช : การประมง 24ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 24ชั่วโมง
6010101403   นายสุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101409   นางสาวสุวนันท์   อึ๊งเจริญ : การประมง 24ชั่วโมง
6010101415   นายทชากร   เวียงสิมมา : การประมง 24ชั่วโมง
6010101417   นายอนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 24ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 24ชั่วโมง
6010102333   นายภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6015123302   นางสาวกฤษติยา   เหล่าเขตกิจ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123305   นางสาวกาญจนา   มั่นคง : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123322   นางสาวญาณิกา   บุญยวง : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6022103001   นายกวินภพ   ขยันยิ่ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103002   นายกิตติรัตน์   อินทนุ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103003   นายกุลภัทร   วิบูลย์สิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103004   นายครรชิตพล   ใสหมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103005   นายจีระพันธ์   ถาบู้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103006   นายณัฐพงษ์   มณีไชย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103007   นายธนกฤต   ทวีวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103009   นายนันทพล   วุฒิ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103010   นายบัณฑิต   เทพวงศ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103012   นายผดุงเกียรติ   บุญบุตตะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103013   นางสาวพิชญาฎา   พรมเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103014   ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์   ประทุมเทพ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103015   นายพิพัฒน์   ไชยเยศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103016   นายวศิน   โพธิ์สาวัง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103017   นางสาววสุนันท์   มีฟัก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103018   นายวัชรพล   ทิหวาย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103020   นายวุฒิศักดิ์   สกุลประภากุล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103021   นายศิวกานต์   ปัญญาแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103022   นายศุภกรานต์   แสงทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103025   นายสกนธ์   วงศ์ศิริกุลชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103026   นายสพล   แซ่ย่าง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103027   นายสหราช   นันตา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103028   นายสุนทรไชย   เทียนไทยสงค์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103029   นายอดิศักดิ์   วินทะไชย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6022103030   นายอภิวัฒน์   นาทันคิด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6104102302   นางสาวกีรภัทร์   จินะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102306   นางสาวจารุวรรณ   สายทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102310   นางสาวเจนจิรา   ญาวุฒิปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102314   นางสาวณัฐพร   กานา : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102319   นางสาวปาริชาติ   อินคม : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102321   นางสาวพิมพ์ชนก   ภิราญคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102322   นางสาวพิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102324   นางสาวเมวิกา   ถ้ำกลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102329   นางสาวศิราวรรณ   คิดดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102332   นางสาวสุนทรี   สุรินทราโช : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102334   นางสาวเสาวลักษณ์   ปราณี : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6104102337   นางสาวอุไรรัตน์   แออัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6105101391   นางสาวศิรินทรา   คิดดี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6106103303   นางสาวกนกวรรณ   สุนันวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103304   นางสาวกัญญารัตน์   ชนะสงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103305   นางสาวกัลยรัตน์   เทพกัน : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103306   นางสาวกาญจนา   จันทาพูน : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103310   นางสาวกุลนิษฐ์   คำหล้าทราย : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103377   นางสาวปาริณา   ปิ่นวิเศษ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103380   นางสาวพรธิดา   ตะบิ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103413   นางสาววราพร   พระโพธิ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106105003   นางสาวกุลธิดา   สายบุญยงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6106105011   นางสาวดวงลดา   ดวงใย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6106105023   นางสาววิลาสินี   ปล้องลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6106105025   นางสาวศิริณัฐ   เพิ่มพูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6106105026   นางสาวสุธาลินี   รัตนาภรณ์ตระกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6109101324   นางสาวณัฐมนท์   เชาวนา : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6110101394   นายพีรวิชญ์   ศรีวัตถา : การประมง 24ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 24ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 24ชั่วโมง
6110101397   นางสาวแสงแก้ว   หงษ์คำ : การประมง 24ชั่วโมง
6110102301   นางสาวกานต์รวี   สุวรรณโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102302   นางสาวเกวลิน   สุกใส : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102304   นางสาวจิตติมา   ภิญโญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102305   นายจิรวัฒน์   ซางเล็ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102306   นางสาวจิราพร   นาจกระโทก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102307   นางสาวจุฑามาศ   จูงใจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102308   นางสาวชมพูนุช   เกตุสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102309   นายชยังกูร   ประจงเศรษฐ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102310   นายชิษณุพงศ์   ศิริประยงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102315   นางสาวณัฐณิชา   พรรณงาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102317   นางสาวณีรนุช   ต๊ะพิงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102318   นางสาวดวงรัตน์   ภู่ดนตรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102319   นายทิวากร   ชัยกาจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102321   นายธนวัฒน์   เขียวสอาด : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102322   นายธีรพัฒน์   วิญญรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102323   นายธีรภัทร์   แก้ววงวาล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102324   นายธีรศักดิ์   การคนซื่อ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102325   นายธีรศักดิ์   ตันกุละ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102326   นายนครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102328   นายนัฎปกรณ์   วงษ์ประเสริฐ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102331   นางสาวนิศากร   ปิ่นทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102332   นายบวรนันท์   ตันกูล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102333   นางสาวบุษบา   สีพรรณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102334   นางสาวปุญญิศา   จันทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102336   นางสาวพรรยี่หวา   ภุมกา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102337   นางสาวพิจิตรา   บุญโพธิ์กอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102338   นางสาวพิมพ์วิภา   พลอยแดง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102340   นายภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102341   นายภูมินทร์   คำแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102342   นายโภคิน   สมณะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102343   นางสาวมณีวรรณ   ป๋าพนัสสัก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102344   นายโยธา   แก้วกาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102345   นางสาวลักษณพร   ขันทะมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102346   นางสาววรรัตน์   ปิ่นสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102347   นายวสวัตติ์   วิระโย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102348   นางสาววิภาวรรณ   เนื้อนาค : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102349   นางสาววิสาขา   ชนพิมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102350   นางสาวศิรินาฎฐ์   บุญช่วย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102351   นางสาวศิริลักษณ์   อยู่รัมย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102352   นางสาวศิริโสภา   ทิพย์เนตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102353   นายเศรษฐภูมิ   สุยะราช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102355   นายสรวิศ   จีวะเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102358   นางสาวสุทธิรักษ์   ทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102359   นายสุพกรณ์   สุขศิริ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102360   นางสาวสุภัสสร   บัวลม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102361   นางสาวสุภัสสรา   บัวลม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102363   นายอนุวัฒน์   บำรุงราษฎร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6110102364   นางสาวอาจารีย์   โลหะพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 24ชั่วโมง
6112106364   นางสาวศุภรัตน์   สุจริต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6122103002   นายกิตติธรา   พลายวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103003   นายขวัญชัย   เฉพาะธรรม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103004   นางสาวจันทร์จิรา   จันทร์เตมี : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103005   นายจาตุรงค์   ไทยใหม่ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103006   นายชัยฤทธิ์   เวียงวิเศษ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103007   นายฐากูร   น้อยสัมฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103008   นายณรงค์ฤทธิ์   คงมิยา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103009   นายตรีพรรดิ์   บุญปลอด : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103010   นายธนกฤต   นภัสอารินทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103011   นายธนกฤต   นันต๊ะจันทร์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103012   นายธนวัต   อังกาบ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103013   นายธวัชชัย   รจนัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103014   นางสาวน้ำฝน   วิจิตรัมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103015   นายพงศธร   ลิบลับ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103016   นางสาวพลอยไพลิน   พรหมรำไพวงศ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103018   นางสาวภัททิยา   สิรินันทิศา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103019   นายภัทรวัต   ศรีวิภาต : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103020   นายภัทราวุธ   แสงทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103021   นายภาณุทัต   สุดเลิศ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103022   นางสาวภารดี   จันทร์โชติ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103023   นายภูริวัธ   อิ่นแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103024   นายมนตรี   อุดทา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103026   นายวรภพ   คุ้มทิม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103027   นางสาววริศรา   ทองเหง้า : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103028   นายวรุตม์   จิตราภิรมย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103029   นายวัชรากร   สมเกื้อ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103030   นายศรัทธา   เรนชนะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103031   นางสาวสิริพร   เสาร์แก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103032   นายอดิศักดิ์   ม่านมีมงคล : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103033   นายอธิชนันท์   กรรมใจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง
6122103034   นายอนุพงศ์   เป็งแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 24ชั่วโมง