ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001102348   นายณัฐวุฒิ   การเร็ว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101101384   นางสาวภัทรพร   อ้วนมะโฮง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101385   นางสาวเมธาวี   กามานคร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101386   นายนัทธพงศ์   วงศ์วิศิษฏ์ชัย : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102301   นายกนกฉัตร   ไชยฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102302   นางสาวกนกอร   ผึ่งแผ่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102303   นางสาวกรรณิการ์   แก้วยงกฎ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102304   นายกฤษธร   อุ่นใจ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102305   นายกลวัชร   ถาพยอม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102306   นางสาวกัญญารัตน์   พรหมพชร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102307   นางสาวกัญญารัตน์   สายยิ้ม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102308   นางสาวกานดา   จ้อยหนองบัว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102309   นายกิตตินันท์   มังคละ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102310   นายกิตติศักดิ์   กาญจนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102311   นางสาวกุลธิดา   จาตา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102312   นายจงรักษ์   หนูช่วย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102313   นายจรัญ   คันธะระ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102314   นายจักรพงศ์   เมืองขวา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102315   นางสาวจันทร์จิรา   พรมแก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102316   นางสาวจันทร์จิรา   ศรศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102317   Mr.Chanthavong   Chanthakhot : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102318   นายจาตุรันต์   นันทศักดิ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102319   นางสาวจามจุรี   สิทธิฤกษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102320   นางสาวจิตรานุช   สุทธหลวง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102321   นางสาวจินทภา   มาครอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102322   นางสาวจิรารัตน์   เนื้อนวลจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102323   นางสาวจีรวรรณ   ลิบือ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102324   นางสาวจุฑามาศ   แก้วนิล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102325   นายเจมรัฐ   เตียงเกตุ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102326   นายฉันทวัต   ตั๋นนิ้ว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102327   นางสาวชฎาภรณ์   เรืองคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102328   นางสาวชนาภา   ดิแฮ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102329   นางสาวชนิกานต์   ทาทราย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102330   นางสาวชนิกานต์   วาริน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102331   นางสาวชนิดา   เพชรจิตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102332   นางสาวชรัญธร   โคตรไกรสร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102333   นางสาวชลธิชา   วงษ์น้อย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102334   นางสาวชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102335   นายชลาวุธ   ฟองวรรณา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102336   นายชลิต   พนมไพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102338   นายชาญชัย   อาชาประดิษฐ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102339   นายชาญณรงค์   ปักษี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102340   นายชาญวิทย์   อุปรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102341   นายไชยวัฒน์   เพชรศรีเจริญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102342   นายญาณธร   ทรัพย์สิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102343   นางสาวญาณิศา   ยอดคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102344   นายฐากูร   คงทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102345   นางสาวฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102346   นางสาวณทิตา   มณีขัติยะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102347   นางสาวณัฐฑริกา   เพิ่มเขียว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102348   นางสาวณัฐณิชา   เรือนคำฟู : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102349   นายณัฐนิช   ไชยแขวง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102350   นายณัฐพงศ์   ปันทะวงค์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102351   นายณัฐพล   สายแวว : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102352   นายณัฐภูมิ   เชษฐ์สิริพัฒ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102354   นายณัฐวุฒิ   แสงสุวรรณ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102355   นางสาวณิชาภัทร   ทาเศรษฐ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102356   นางสาวดวงกมล   ธรรมชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102357   นางสาวดวงแก้ว   อาซอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102358   นางสาวดารารัตน์   หน่อคำหล้า : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102359   นายตะวัน   จันทร์ต๊ะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102360   นางสาวทิพวัลย์   คำธารา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102361   นางสาวทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102362   นางสาวทิมาพร   กิมาคม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102363   นายเทิดพงศ์   สว่างวงษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102364   นายเทียนชัย   คำแสง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102365   นายธงไชย   แดงมาลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102366   นายธนภัทร   ธนันท์กุล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102367   นางสาวธนัญญา   ศักดิ์พุ่ม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102368   นายธนากร   ทานุเมาะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102369   นายธรรมวิทย์   นิลศิลา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102370   นางสาวธัชพรรณ   สารคำ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102371   นางสาวธัญลักษณ์   สมสวัสดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102372   นางสาวธันย์ชนก   ค้างสำโรง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102373   นางสาวธารารัตน์   กันทิยะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102374   นายธิตินันท์   เค้าอ้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102375   นายธีรชัย   เย็นใจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102376   นายธีรดนย์   อินต๊ะศิลป์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102377   นายธีรพงศ์   กาญจนพันธ์บุญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102378   นายธีรพงษ์   จันปัญญา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102380   นายธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102381   นางสาวนฤมล   เกิดพงษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102382   นางสาวนวพรรษ   ไชยธรรม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102383   นายนวัช   เพียรกิจจำรัส : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102384   นางสาวนัฏธญา   บุญมี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102385   นางสาวนัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102387   นายนันทภพ   สีม่วง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102388   นางสาวนัยนา   คำสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102389   นางสาวนาตยา   หลักใหล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102390   นายบุณยวัชร์   คำเเดง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102391   นางสาวประภาพร   มณีย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102392   นางสาวประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102393   นางสาวปวีณา   พาพุทธา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102394   นางสาวปวีณา   สุต้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102395   นางสาวปวีณา   อ่อนทองหลาง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102396   นายปัณณทัต   สอนศรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102397   นางสาวปิยะธิดา   สัจนวล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102398   นางสาวปิยะนุช   จันทร์แก้ว : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102399   นายปุณณเมธ   พรมราช : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102400   นายพงศกร   คำวงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102401   นายพงศ์ศิริ   บุญกอด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102403   นางสาวพรรณประภา   นาศา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102404   นางสาวพัชรศรี   แซ่เฮ้อ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102405   นางสาวพัชราภา   งามขำ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102406   นายพัฒน์ฐพงษ์   กันทา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102407   นายพันธกานต์   ลำดับ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102408   นายพันธฤทธิ์   วิธี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102409   นางสาวพิมพิกา   อาภรณ์เลิศสุข : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102410   นายพีรดนย์   โพธิ์ชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102411   นายพุฒิพงษ์   โปธาจุ่ม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102412   นางสาวภญิดา   วงค์ษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102414   นางสาวมณีรัตน์   ฉ่ำฉิมพลี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102415   นางสาวมัชฌิมา   ดีขะนุ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102416   นางสาวมัลลิกา   เหมือนขุนทด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102417   นายมาโนด   วงอินทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102418   นางสาวเมทิณี   จีนา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102420   นางสาวยอง   ซาเย็น : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102421   นางสาวยุพดี   ชารี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102422   นางสาวยุพิน   ภารกุล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102423   นายรัชชานนท์   คำจารี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102424   นายรัชชานนท์   วงค์ไชย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102425   นางสาวรัตน์มณี   สีชาทุม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102426   นางสาวรัตนากร   เกษี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102427   นายราเชนทร์   ใคร่ครวญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102428   นางสาวรติกร   เจริญตา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102429   นายรุ่งรวิน   เก่งกาจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102430   นายรุสลาน   กาซอ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102431   นางสาววทันยา   สมโภชน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102432   นางสาววรรณทนา   ศิยะ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102433   นางสาววรรณพร   เกษาพร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102434   นางสาววรัญญา   อินทร์สุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102435   นายวัชรพล   สังข์สิงห์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102436   นายวัชระ   คันทะสาร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102437   นายวัชราวุฒิ   ไชยแสง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102438   นางสาววันวิสา   สมนึก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102439   นายวัศพล   แบนใจวาง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102440   นายวิญญู   เทียนสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102441   นายวิทยา   เหมอโบกุ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102442   นายวิทวัฒน์   ศิริ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102443   นางสาววิภา   หมื่อแล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102444   นางสาววิระวรรณ   ชื่นทิม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102445   นางสาววิริยา   ชนะชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102446   นางสาววิลาสิณี   มุ่งมาตย์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102447   นายวีระชัย   บุบผาสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102448   นายวีระวุฒิ   วิระราช : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102449   นายวีรากร   วรกิจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102450   นายวุฒิพงษ์   นันตี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102451   นางสาวศตกมล   พรมจวง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102452   นายศตวรรษ   ศรีสม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102453   นางสาวศศิกัลยา   คำตา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102454   นางสาวศศิพิมพ์   ศรีโสภาบุปผา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102455   นางสาวศิธิพร   นิ่มมานะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102456   นางสาวศิริกันยา   อุดทา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102457   นางสาวศิรินทิพย์   ขอนรัก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102458   นายศิริพงษ์   สันติวิมล : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102459   นางสาวศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102460   นางสาวศิริวิมล   ลื่อเพ็ง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102461   นางสาวศีวิกา   สิงห์ลี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102462   นายศุภวัฒน์   รัตนชัยประสิทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102463   นายศุภวัฒน์   แสงจันทร์จิรเดช : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102464   นางสาวสตรีรัตน์   เมืองทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102465   นางสาวสมพร   เเซ่ฟุ้ง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102466   นายสรศักดิ์   นิธิภคพันธ์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102467   นางสาวสริตา   เกียรติศักดิ์โสภณ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102468   นายสฤษฏ์พงค์   วงศ์วิลัย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102469   นายสวราชย์   ผลภิญโญ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102470   นางสาวสาวิตรี   รักษากลิ่น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102471   นายสิทธินนท์   จันทรสีมาวรรณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102472   นายสิทธิศักดิ์   ศิลปพงไพร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102473   นางสาวสิริประภา   ก๋าสมุทร : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102474   นายสุกฤษฏิ์   บุรีรักษ์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102475   นางสาวสุกัญญา   สืบจะบก : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102476   นายสุกัลย์   จันทร์อ่อน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102477   นางสาวสุชาวดี   คล้ายเจ๊ก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102478   นายสุทธิภัทร   อภิธนัง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102479   นายสุทัศน์   เพ็ชรกล้า : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102480   นางสาวสุธิดา   รุณกิจ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102481   นางสาวสุพรรษา   คู่กระสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102482   นางสาวสุภัสสรา   ชุ่มอินจักร์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102483   นางสาวสุภาภรณ์   ศิริงาม : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102484   นายสุรชัย   บุญธีรภาพกุล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102485   นางสาวเสาวลักษณ์   ขุนสุริยะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102486   นางสาวเสาวลักษณ์   วิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102487   นางสาวโสภิตา   อบเชย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102488   นางสาวโสรยา   บัวกอง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102489   นางสาวอธิชา   อยู่ซับซ้อน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102490   นายอนิรุจน์   ศรีนาม : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102491   นางสาวอภิญญา   มณีวรรณ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102492   นายอภิสิทธิ์   ไชยบุตร : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102493   นายอลงกรณ์   ศรีภิรมย์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102494   นายออมสิน   เนาว์ประเสริฐ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102495   นางสาวอัญชลีพร   จันทร์เติมต่อ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102496   นางสาวอัญมณี   คำชมภู : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102497   นางสาวอัมพร   คงศรีทาน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102498   นายอัมรินทร์   อาปัดชิง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102499   นางสาวอาทิตยา   บุตตะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102500   นางสาวอารดา   รักศิริ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102501   นางสาวอาลาแต   ภู่นายพล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102502   นายอาหมัด   ตำภู : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102503   นายอิสระ   วัฒโก : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
6101102504   นางสาวอิสริยาพร   อยู่ชั่วกัลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101102505   นายเอกพันธ์   หิรัญรัตนะ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
6101102506   MissChanmaly   Phommachanh : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
6101124303   นายกฤติพงษ์   สว่างจันทึก : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124309   นายจักร์รัญ   ปาระมี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124313   นายฐิติกร   สมพงษ์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124314   นายณัชพล   วงษ์สวรรค์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124316   นายธนภัทร   คันธยศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124317   นายธีรภัทร   เทียมเทศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124323   นายพีรพัฒน์   เพชรไทย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6103101323   นายธันวา   สระสม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101336   นายพัสสน   เขื่อนแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101339   นายพุฒิพงศ์   สุทหนิ้ว : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101344   นายภูมินทร์   กฤษวงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101348   นายรัชพล   นุกิจ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101350   นายวราพงศ์   เสืออุดม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6104101404   นางสาวณัฐวดี   คงแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104103317   นายธีรพัฒน์   คงเจริญ : เคมี 3ชั่วโมง
6104103324   นายพีรพัฒน์   ยะทิพย์ : เคมี 3ชั่วโมง
6104106306   นายเจษฎา   หลวงจินา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6104108305   นายจักรกฤษณ์   ชุมแวงวาปี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
6104109303   นายนิชนันท์   เนียมทัด : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
6105105302   นางสาวกัญธิกา   จันทร์นพเก้า : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105303   นางสาวกิ่งกาญจน์   กุลุชิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105306   นางสาวจารุวรรณ   ศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105307   นางสาวจิณัฐชา   อาทรประชาชิต : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105308   นางสาวจิตสุภา   ป้อมเสมา : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105311   นางสาวชเนตตี   ลือชัย : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105314   นางสาวชลลดา   พรหมมินทร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105320   นางสาวณัฐชนก   นิยะบุญ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105322   นางสาวณัฐนพิน   เจ้ากลดี : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105324   นางสาวณัฐพร   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105325   นางสาวณิชาภัทร   สาระชาติ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105359   นางสาวพัชรา   พรมบุ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105362   นางสาวพิมพ์อัปสร   อุปนันท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105378   นางสาววรรณวิษา   บัวซ้อน : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105379   นางสาววรัตถา   บุญสิตาอาชานนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105380   นางสาววริศรา   จันทร์เปียง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105395   นางสาวสัภยา   แซ่ห้อง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105400   นางสาวสุทธิดา   สัตตารัมย์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105402   นางสาวสุพิชชา   คุณยศยิ่ง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106102307   นางสาวกรกนก   จันทร์เจนจบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102322   นายจิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102329   นางสาวชลธิชา   แสงสุวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102334   นางสาวฐิติมา   ยาวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102336   นางสาวณัฐทริการ   ทาสิทธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102348   นายธนกานต์   ล้อไพบูลย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102352   นางสาวธนภรณ์   กันธิมา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102357   นายธีรพงศ์   อุดมมหาไพร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102360   นายนัทธกร   กฤษณา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102361   นายนันทพงศ์   พนากำเนิดสกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102364   นางสาวบุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106104310   นายกิตติพศ   โรจนสาโรจน์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104328   นายชนันชัย   ชัยเจริญ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104333   นายชัยวัฒน์   ดวงเกิด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104334   นายชาคริต   วิณรงค์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104354   นายทิชานนท์   ก๋าคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104360   นายธรรมรัตน์   เเซ่ตัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6107107321   นายธีรภัทร์   บุตรบุญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 3ชั่วโมง
6109102301   นายกฤษณะ   เกิดทวี : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102318   นายธีรธาดา   โปรดปราน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109102327   นายพีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110101303   นางสาวกัญญาพัชร   เข็มเพชร : การประมง 3ชั่วโมง
6110101310   นางสาวจิรัญชญา   ปฤษณา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101328   นางสาวธนพร   วงษ์ศิลา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 3ชั่วโมง
6110101354   นางสาวพีรยา   ขำสกล : การประมง 3ชั่วโมง
6110101380   นางสาวศุภิสรา   แวดศรี : การประมง 3ชั่วโมง
6110101394   นายพีรวิชญ์   ศรีวัตถา : การประมง 3ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 3ชั่วโมง
6110102322   นายธีรพัฒน์   วิญญรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102326   นายนครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102332   นายบวรนันท์   ตันกูล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102340   นายภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102342   นายโภคิน   สมณะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102344   นายโยธา   แก้วกาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102347   นายวสวัตติ์   วิระโย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102359   นายสุพกรณ์   สุขศิริ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102363   นายอนุวัฒน์   บำรุงราษฎร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6114101303   นายกรวิทย์   วงศ์ต๊ะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101304   นายกฤษณะ   กลมเกลียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101307   นายกิตติกร   ตันอุด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101314   นายคเชนทร์   คร่องรับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101315   นายจักรกฤษณ์   กันทาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101323   นายชินกฤต   โตพันปี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101327   นายณัฐวุฒิ   ขุนทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101328   นายดิษฐพงษ์   แข่นจันทร์หลวง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101329   นายเดชาธร   แซ่ตึ๋ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101330   นายธงชัย   แก้วเขียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101332   นายธนวัฒน์   เมฆคะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101334   นายธนาวินท์   ปัญโญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101340   นายนัฐพนธ์   สุพัฒนุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101342   นายนิติ   ร่มลมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101343   นายนิติพล   อภิวงค์งาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101347   นายปรณัฐ   แสนแปง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101348   นายปรเมท   หาทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101349   นายปาราเมศ   ประคองใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101353   นายพงษ์ธนากร   เชิงเร็ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101358   นายพัทธาดนย์   สดับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101366   นายภาณุวัฒน์   แง่โว้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101367   นายภานุวัตร   คิดโสดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101370   นายเมธาสิทธิ์   แดงสัก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101372   นายยอดเมือง   หลอยจอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101375   นายฤชุกร   ฟองวรรณา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101377   นายวรปรัชญ์   คิ้วดวงตา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101378   นายวรพล   รังษิมาศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101381   นายวราวุฒิ   ทองเจือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101385   นายศรัณย์   เก๋อาภัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101390   นายศุภอัฌซ์   ย้อยดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101392   นายสรนันท์   จันทาชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101393   นายสหัสวรรษ์   ใจหวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101394   นายสหัสวรรษ   ยะรินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101403   นายอธิวัฒน์   ทิพย์ภัคนันท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101404   นายอภิสรา   คำเชียงแสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101405   นายอภิสิทธิ์   หม่องมาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6115123307   นายกิตติคุณ   สิทธิกาจน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123308   นายกิติวงษ์   เงินวิเศษ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123309   นายวุฒิพงษ์   มอไก่ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123313   นายเฉลิมเกียรติ   วารินสุ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123320   นายณดณ   ทองบริสุทธิกุล : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123322   นายณรงค์ฤทธิ์   ต๊ะวีพันธ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123325   นายณัฐดนัย   ขุนชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123327   นายณัฐวัฒน์   แสงวงค์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123333   นายธนวัฒน์   เพียรประกอบ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123334   นายธนาธิป   บุญประเสริฐ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123339   นายธีรพงษ์   กาบเกี๋ยง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123340   นายนราวิชญ์   ชูส่งแสง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123343   นายนันทพงศ์   ทักษ์ธีรสิทธิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123353   นายพบตะวัน   ดีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123362   นายมนัสวี   ขัดทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123378   นายวิโรจน์   แซ่ย่า : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123384   นายศุภวิชญ์   อายุมั่น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123388   นายสมรภูมิ   คุณรังษี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123398   นายสุรชัย   แซ่โซ้ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123403   นายอมันตุ์   กันทาดง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123407   นายอัฐวรรธน์   เสือคุ่ย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102344   นายเบญจพล   ทะนุชิต : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102346   นายปฎิพัทธิ์   ปันแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102348   นายปริญญา   ซุ่ยยัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102352   นายพศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102356   นายพีรณัฐ   กุลรินทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102374   นายสุพัฒน์   เดชะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง