ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6010101413   นางสาวหัตถดี   คงขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6101101317   นางสาวณัฐนรี   แก้วปินตา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101320   นางสาวดาราพร   ประจักษ์กาญจนา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101321   นางสาวดาราวรรณ   วงศ์สุวรรณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101334   นางสาวนิภาพร   แสงบุญเรือง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101335   นางสาวเบญจรัตน์   นพพันธ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101354   นางสาวมญชุ์พิชา   คำยา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101358   นางสาวรัชฎาพร   ธรรมจิตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101364   นางสาววิยาดา   เปลี่ยนดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101366   นางสาวศรีบังอร   กุลดวงจันทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101367   นางสาวศิริกัญญา   สุจา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101373   นางสาวสุนิศา   มีพวก : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101375   นางสาวสุภัตรา   เจริญสุข : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101376   นางสาวอรัญญา   จิตรโคตร : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101379   นางสาวอัญชลี   ขวัญยืน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101382   นางสาวอารญา   รักซ้อน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101383   นางสาวอารยา   วงศ์ถานะ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101125307   นางสาวช่อนภา   ใจจะนะ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125312   นางสาวณัฏฐกมล   ชุ่มแจ่ม : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125316   นางสาวณัฐวดี   สุวรรณ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125319   นางสาวนิศารัตน์   มัดทะปะนัง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125328   นางสาวมโนชา   นวพรสีวลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125341   นางสาวสุภาภรณ์   นันต๊ะยศ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6101125350   นางสาวณิชนันทน์   คำมา : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 3ชั่วโมง
6103105330   นายอนุชา   จันทาคีรี : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 3ชั่วโมง
6104102317   นายธิรา   พระกระโทก : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
6106102385   นางสาวภัทรภร   สุวรรณคุณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102386   นางสาวภัทรวดี   อ่อนเเก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106105311   นายดลย์   เย็นสถิตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105313   นายตรัยรัตน์   เกตุพุฒ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105314   นายธนกร   โป่อ้ายเลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105324   นายพัชร   ติ๊บบุญศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6109102342   นายสืบสกุล   ศักยพันธุ์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110101379   นายศุภวิชญ์   สุทธพันธุ์ : การประมง 3ชั่วโมง
6112101301   นางสาวกรพินธิ์   เยขะจร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101351   นางสาวศุภิญญา   กาจุม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6114102346   นายพิสิษฐ์   หน่อยะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102347   นายพีรเดช   บุญยืน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102360   นายศราวุฒิ   เรียบร้อย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102379   Mr.Arie Adriaan Lambert Johanna   Janssen : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6115123353   นายพบตะวัน   ดีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง