ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804102301   นางสาวกมลชนก   สิงห์เรือง : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
5804102308   นางสาวจุไรลักษณ์   ทำบุญ : เทคโนโลยีชีวภาพ 8ชั่วโมง
6001102358   นายธนโชติ   ม่งจี้ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6001102361   นายธนพล   รัตนจันทร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6001102409   นางสาวพรหมพร   ธิวงค์เวียง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102411   นางสาวพัชรินทร์   เปนะนาม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102431   นายมุสลีมีน   แวหามะ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6001102432   นางสาวยศธร   เกตุหิรัญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6001102508   นางสาวอมรรัตน์   แก้วดอนรี : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6001102517   นางสาวอินทิยา   บัวขอด : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6001102521   นางสาวไอสุรีย์   คุ้มสมบัติ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6004109307   นางสาวธัญญารัตน์   พงษ์ต้น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6005101374   นางสาววรนุช   ถนอมกัน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6005101387   นายวุฒิภัทร   มุ่งเจริญ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6006103446   นางสาววนัชพร   มหานันท์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103488   นางสาวสุภาพร   สีเทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103489   นางสาวสุภารัตน์   มาเยอะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103493   นางสาวอทิตยา   ปั๋นเต๋ : บัญชี 8ชั่วโมง
6014101338   นางสาวบงกชกร   ไทยใหม่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
6015123371   นางสาวม่านฟ้า   สมุทรกุล : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123373   นางสาวยุวรินทร์   ต๋าคำ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123374   นางสาวรัชฎาพร   ชาญวารินทร์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123380   นางสาววราพร   ภาคคำ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6015123381   นางสาววราพรรณ   ภาคคำ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง
6101102334   นางสาวชลธิชา   สุธรรมฤทธิ์ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102343   นางสาวญาณิศา   ยอดคำ : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102345   นางสาวฐิติวรดา   วอนอก : พืชสวน (ไม้ผล) 8ชั่วโมง
6101102421   นางสาวยุพดี   ชารี : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102425   นางสาวรัตน์มณี   สีชาทุม : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102499   นางสาวอาทิตยา   บุตตะ : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102500   นางสาวอารดา   รักศิริ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6101102501   นางสาวอาลาแต   ภู่นายพล : พืชสวน (พืชผัก) 8ชั่วโมง
6101102504   นางสาวอิสริยาพร   อยู่ชั่วกัลป์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 8ชั่วโมง
6103101347   นางสาวรัชฎาธร   นามเสน : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6103101364   นางสาวอารยา   อุตาเรือน : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
6104109302   นายธนโชติ   ตุ่นคำ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6106103302   นางสาวกชพรรณ   โชคพงศ์กุศล : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103305   นางสาวกัลยรัตน์   เทพกัน : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103306   นางสาวกาญจนา   จันทาพูน : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103309   นางสาวกิติยาภรณ์   คำธารา : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103310   นางสาวกุลนิษฐ์   คำหล้าทราย : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103317   นางสาวจินตนา   กรุงนะ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103322   นางสาวจีราวรรณ   เตจ๊ะฝั้น : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103323   นางสาวเจนจิรา   จำภูวรรณ์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103327   นางสาวชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103328   นางสาวชลธิศ   สิงห์แก้ว : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103336   นางสาวณัฐฌา   เหลื่อง : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103340   นางสาวดลฤดี   อินทะโจน : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103342   นางสาวดาราภรณ์   สุจิรพจีกุล : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103346   นางสาวทรรศนีย์   เก๋วัน : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103352   นางสาวธิดารัตน์   สิริพรชัยกุล : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103358   นางสาวนฤมล   วงเวียน : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103365   นางสาวนารีเทพ   ปิงแก้ว : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103366   นางสาวน้ำฝน   ทับเปียง : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103369   นางสาวนิศารัตน์   เขื่อนสุวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103402   นางสาวรัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103418   นางสาววิมพ์วิภา   จิตรช่วย : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103438   นางสาวสุกฤตา   ปินใจกุล : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103439   นางสาวสุชานันท์   แสนเสมอใจ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103447   นางสาวสุวนันท์   เค้าแหวน : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103450   นางสาวอรนุช   หมื่นกัณทา : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103456   นางสาวอัมพกา   วรสุนทราสมบัติ : บัญชี 8ชั่วโมง
6106103458   นางสาวอุบลรัตน์   บุญวัง : บัญชี 8ชั่วโมง
6106104308   นางสาวกัลยาลักษณ์   อนันต์หงสา : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104323   นางสาวจุฬาศิริ   ชุมภูหมุด : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104345   นางสาวณัฐริกา   อินต๊ะซอน : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104346   นางสาวณัฐริดา   ผาแดง : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104410   นางสาววิจิตรา   เต๋จ๊ะ : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104411   นางสาววิทาดา   คุ้มตระกูล : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104412   นางสาววิลาวรรณ   แสนบุตร : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104426   นางสาวสิริยากร   กิ่งแก้ว : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104427   นางสาวสิริรัตน์   ปินตาติ๊บ : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104444   นางสาวอารียา   พวงรักษ์ : การเงิน 8ชั่วโมง
6109101012   นางสาวเกศินี   กฤษณเศรณี : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101017   นางสาวชลธิชา   จันทะพันธ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101060   นางสาวรัชนี   บัวสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101078   นางสาวอัณณ์ชญาณ์   ลายทิพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6110101303   นางสาวกัญญาพัชร   เข็มเพชร : การประมง 8ชั่วโมง
6110101310   นางสาวจิรัญชญา   ปฤษณา : การประมง 8ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 8ชั่วโมง
6110101354   นางสาวพีรยา   ขำสกล : การประมง 8ชั่วโมง
6110101366   นายลัทธพล   ปินธง : การประมง 8ชั่วโมง
6110101370   นายวราวุธ   ยศเรือนคำ : การประมง 8ชั่วโมง
6118102349   นางสาวปัณฑิกา   คงประเสริฐ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6118102379   นางสาวอรนลิน   แก้วเกตุ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6122101352   นางสาวณิชนันท์   อุตรชน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6122101375   นางสาวนุสบา   เก่งกาจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6122101400   นางสาวมนัชญา   จอมนงค์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6122101406   นางสาวรุ่งนิษฐ์ชา   รุ่งรัตน์เดชากรณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 8ชั่วโมง
6206101431   นางสาวชธินาถ   อภิวงษ์ : การจัดการ 8ชั่วโมง