ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6010101413   นางสาวหัตถดี   คงขวัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6106101313   นายเขมรัตน์   กันทะวัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101323   นายชโยดม   บุญตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101337   นายณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101354   นายธนรัตน์   แสงพิงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101366   นายธีระภันท์   ธีระนานันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101377   นายปฏิภาณ   บัวละวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101383   นายปริญญา   ปัญญา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101395   นายพงศ์ภัค   พวงมาลัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101398   นายพรชัย   แซ่เฮ้อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101446   นายศิวกร   วัชรศิรินทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101459   นายอนันธภูมิ   บุญสูง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6112101301   นางสาวกรพินธิ์   เยขะจร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6115123353   นายพบตะวัน   ดีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง