ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804109304   นางสาวสิรีธร   ยาวิราช : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5806105358   นางสาวปิ่นกมล   ยอดศรีคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5814102390   นางสาวชนิดา   โมกไธสง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102391   นางสาวรดา   แซ่เฉา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102392   นางสาวจุฑารัตน์   ยศลาภใหญ่ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5901124322   นายมนัส   แซ่ม้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5901124329   นางสาวอรุโณทัย   วงศ์ใหม่ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5903101305   นางสาวกุญณภาสร   ขจรคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101346   นายภควัต   สามาลย์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101354   นางสาววลารินทร์   ยาวุฒิ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101358   นายศักดา   คูหามุข : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101363   นายสุทิวัส   ยาวิชัย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101365   นางสาวสุมินตรา   อินแถลง : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903101371   นางสาวอารียา   จันยะ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5903102305   นางสาวจิตรลดา   ฟักอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102328   นางสาวประภัสสร   เรืองณรงค์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102353   นางสาวสุวนันท์   โชติสวัสดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102354   นางสาวอฑิตยา   ขนอม : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5903102356   นางสาวอาภิสรา   ปองไป : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5904101310   นายเกียรติชัย   ประทุม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101318   นายดวงดี   มูลคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101319   นายทรงยศ   ใจไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101320   นายธงชาติ   เทพารักษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101326   นายธีรภัทร์   สวยสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101327   นายธีรภัทร์   สามัคคี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101328   นายธีรภัทร   แซ่ลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904101349   นายภัทรชัย   ชุ่มอารุณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5904107302   นางสาวกุลสตรี   ขันทอง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904107305   นางสาวฐิติมา   พันธ์เรือง : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904107316   นางสาวหทัยชนก   สมแก้ว : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5904109302   นายเกรียงศักดิ์   เทพทอง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109303   นายคุณากร   อุประก้อน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109305   นางสาวชนิภรณ์   ไชยวงค์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109306   นายชยุตม์   มีคำเหลือง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109308   นางสาวนิษฐา   โลแก้ว : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109312   นางสาวธนาธิป   ใจน้อย : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109313   นางสาวอักษราภัค   ธรรมโม : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109314   นางสาวนพรดา   ปันปวง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109315   นางสาวนฤทัย   ใจป้อ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109316   นางสาวเบญจพร   สุทธะนะ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109317   นางสาวพิมพ์ธนารัตน์   มุ่งการ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109318   นางสาวรมย์จิรัส   รุจิธารณวงศ์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109319   นางสาวไพรินทร์   ไชยกาศ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109320   นายภัทรพล   บัวละวงค์ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109321   นางสาวภัทราพร   สมพมิตร : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109322   นางสาวมนันรัชต์   ก่อสีห์วิกุล : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109324   นางสาวศรุดา   สุนา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109327   นางสาวสุมิตรา   ดอนเปตรง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109328   นางสาวอภิญญา   รวมธรรม : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5904109329   นางสาวอรวรรณ   ฟองจันทร์ตา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 3ชั่วโมง
5905101313   นางสาวจารุมาศ   จันทะเขียน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101315   นางสาวจิดาภา   วงษ์ภักดี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101316   นางสาวจิตรสินี   พงษ์สถิตย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101322   นางสาวชริน   สอนสุกอง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101326   นายณฐพง   ปางจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101360   นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์   สุวรรณเลิศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101361   นางสาวพิมพ์ชนก   ปาณสิริรังษี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101362   นางสาวพิริยาธร   แสงศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101364   นางสาวภัครมัย   ใจมา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101366   นางสาวภัทร์นฤน   เหลืองธรรมศิริ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101370   นางสาวมุขสุดา   เปี้ยกาศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101371   นางสาวกานต์รัตนา   สุทธพันธ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101373   นางสาวรัตนาภรณ์   กันจะนะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101375   นางสาววชิรญาณ์   วงค์คำ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101377   นางสาววรลัดดา   บัติแก้ว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101407   นางสาวอรจิรา   พรมเลิศ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905101408   นางสาวอรอนงค์   ปล้องประภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905104313   นายคณิตฌาณ   บุญแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104317   นางสาวจุฑามาศ   วงค์ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104324   นางสาวชลนิกานต์   เขียวใหม่ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104345   นางสาวธัญพิชชา   ปาลีกุย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104348   นางสาวนนทลี   เนิดน้อย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104351   นางสาวนฤมล   ศรีวิชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104352   นางสาวนิรัญญา   ปันมูล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104366   นายภัทรภณ   อภิวงค์งาม : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104367   นางสาวภัทรา   วิชิตผลไพบูลย์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104370   นางสาวมาริษา   เสือดำ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104373   นางสาวรัตนา   มูลชัย : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905104407   นายเอกสิทธิ์   ปัดมะริด : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905201302   นางสาวกัญญ์วรา   ฟองกันทา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201305   นางสาวมารีรัตน์ฌิ   ลุงมู : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201306   นางสาวจารุวรรณ   หมันบุตร : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201309   นายจิรายุทธ   พงศ์ไพบูลย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201310   นางสาวจุฬาลักษณ์   กมลชัยสวัสดิ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201312   นายกอบกุล   สุขวัฒนากอบกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201317   นางสาวณัฐรี   ศิริพัฒนโยธิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201319   นางสาวดารารัตน์   แสงศรีจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201331   นางสาวผกามาส   คล้ายสมาน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201338   นางสาวศิญาภรณ์   ไชยเจริญ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201340   นางสาวศุภิสรา   สุวรรณศรี : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905201345   นางสาวสุดารัตน์   สีสม : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5905204330   นายบุญฤทธิ์   สมีนาง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906102353   นายชัยวัตร   ขัดสาย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102379   นางสาวดรุณี   แพงศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102436   นายเปศล   ไชยวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102471   นางสาวยศวิมล   ชำนาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102472   นางสาวยาวิณี   ขัดสีใส : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102480   นางสาวรัตนาวดี   อิ่มอ่ำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102494   นางสาววรุณยุพา   จันทร์สละ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102497   นางสาววาศิตา   วิชัยยา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102505   นางสาวเวณิก   มีทา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102509   นางสาวศรุตา   กลอยสวัสดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102510   นางสาวศศินิภา   ทิพย์มูล : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102511   นางสาวศศิวิมล   อ่อนละม่อม : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102541   นางสาวชิตาพัณณ์   ฐากูรมณีรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102566   นายกิตติชัย   ไชยศิลป์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906105301   นางสาวกมลพรรณ   ไชยวงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105306   นางสาวกันนิตา   ดำคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105314   นายเกษมสัน   มูลทราย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105316   นางสาวจรรยา   เพชรหลายสี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105318   นายจิตตรีวัฒน์   เวชมะโน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105319   นางสาวจิราภรณ์   จงรวมกลาง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105321   นายชญานันท์   ยอดเมธา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105322   นางสาวชไมพร   ศิริมิตรอำนวย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105323   นางสาวชลิตา   มลาไวย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105324   นายชวนากร   หมื่นโฮ้ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105325   นายชวนิศนนท์   ปภัสศรัณย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105329   นายเชี่ยวชาญ   มิหนุน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105330   นางสาวฐานิกา   มีงาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105332   นางสาวณัฐกานต์   พุ่มพวง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105333   นายณัฐกิตติ์   ชัยสุริยา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105334   นายณัฐพงษ์   น้ำทิพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105335   นายณัฐพล   วงศ์เวียน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105337   นายธนกฤต   สิทธิกัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105338   นายธนโชติ   ก้างออนตา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105341   นางสาวธนัชชา   สว่างใจ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105343   นายธนิด   เกียรติธนดล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105344   นางสาวธัญชนก   วิริยะประทีปบุตร : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105347   นางสาวธีรนุช   ชื่นชมบุญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105349   นางสาวนฤพร   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105350   นางสาวนฤภร   พินิจกุล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105352   นางสาวนันทิกานต์   ขันปิงปุ๊ด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105353   นางสาวนิตยา   ประคำสาย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105355   นายนิธิศ   เชื้อลื้อ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105356   นางสาวศุภาณัฐน์   ปัญญาดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105357   นางสาวนิศารัตน์   สืบสา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105359   นายปฏิญญา   สีลัดดา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105360   นางสาวปภัสสรา   ดีนา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105362   นางสาวปัญญาพร   เปียงชมภู : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105363   นางสาวปาณิสรา   โยธาใหญ่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105364   นายปิยวัช   บุญเตี่ยม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105365   นางสาวปิยะนันท์   คงสีทอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105366   นายพงศธร   มหาวิเศษทรัพย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105367   นายพงศภัค   สุพานิช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105369   นางสาวพัชชา   กองคำ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105370   นางสาวพัชรประภา   คำเขียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105371   นางสาวพัชรินทร์   วิลัยการ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105372   นางสาวพิมพ์ใจ   ชัยวงค์ศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105373   นายพีรวัชร   สินพยัคฆ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105374   นายพีระณัฐ   พิลึก : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105375   นายเพชรนที   ตั๋นเครือ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105377   นายภัทรพล   อ่อนดี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105378   นางสาวภัทริศา   มณีวรรณ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105381   นางสาวภาวิณี   ทรายวิชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105383   นายเมธาฤทธิ์   อ้นน่วม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105385   นางสาวรลิตา   ชื่นหัตไทย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105386   นางสาวรัตน์ตะวัน   ลีเบาะ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105387   นายรุ่งรวี   วงค์อามาตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105389   นายวราวัฒน์   ว่องไว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105390   นายวัจน์กร   คำสีทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105391   นายวัชรพล   มณเทียน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105392   นายวิทวัส   สายบัว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105393   นางสาววิปัศยา   จิตรา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105396   นายศัณศรัณย์   พันธ์จันทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105397   นางสาวศุภมาส   พงค์จันทร์เขียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105398   นางสาวสายธาร   ศรีมอญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105399   นายสิทธิวัฒน์   คำใหม่ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105400   นางสาวสุทธนุช   บุญมา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105403   นางสาวสุพิชญา   กิจโมกข์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105404   นายสุภกิณห์   ติปะละ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105406   นางสาวหทัยชนก   แสงซอ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105408   นายอธิป   บัวเทศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105409   นายอริย์ธัช   ทิพย์จักร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105410   นายอัครพงศ์   อินทยศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105411   นายอัษฎาวุธ   กาบแก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105412   นายเอกธิชัย   ญาณเจริญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5906105413   นางสาวหทัยรัตน์   ยะรินทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5912101302   นางสาวกนกวรรณ   เทพวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101303   นางสาวกนกอร   แก้วงาม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101307   นางสาวกันยาพร   บุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101309   นายกุลกิตติ   ศรคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101314   นางสาวจุฑาทิพย์   กลางโบราณ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101316   นางสาวชนิกา   คำธานี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101319   นายชิตณรงค์   สร้อยดอน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101327   นายณัฐพร   พุฒหอม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101330   นางสาวณัฐรุจา   นาไชยสิทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101331   นางสาวณิชกานต์   ดวงวะนา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101332   นางสาวดวงดาว   นันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101333   นายตนุภัทร   อรุณนพรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101335   นางสาวธนาพร   ดอนคำมูล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101339   นายนพวิชญ์   วงษ์มากวารี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101342   นายนิติเทพ   สอนไว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101343   นางสาวนิศากร   สมหนองบัว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101344   นางสาวเบญจมาศ   ใจแสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101345   นายปฏิพล   อุ่นหะวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101347   นางสาวปัทมา   เพชรา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101348   นางสาวปาณิศรา   ใส่หลิ่ม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101349   นางสาวปิยากร   วงค์เจริญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101355   นางสาวภควดี   ดีทิตย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101357   นางสาวยุวพา   นาจันทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101358   นางสาวรัฐติญา   ศรีสว่าง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101360   นางสาวลลิตา   ดังสท้าน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101362   นางสาววิจิตรา   ชื่นชม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101365   นางสาวศรัญยา   ปั๋นแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101368   นางสาวศิริกัญญา   กล้าเเข็ง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101369   นางสาวศิริขวัญ   จันทร์เป็งผัด : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101370   นางสาวศิริวรรณ   มะโนแจ่ม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101371   นางสาวศุภนิดา   คำแปง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101373   นายสรัล   เจียรรัตนสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101376   นางสาวสิริกัญญา   ชายวิชัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101377   นางสาวสุดารัตน์   หอมเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101378   นางสาวสุดารัตน์   อภัยจิต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101380   นางสาวสุภาวดี   กันไชย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101384   นางสาวอรกานต์   ดีน้อย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101387   นางสาวอริสา   ตะยะพงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101388   นางสาวอัจฉราพร   ศักดิ์เสรีสกุล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101389   นางสาวอัญชิสา   ศรีสุขวิริยะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912102376   นางสาวศรินญา   ใจมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5912102389   นางสาวสิริรัตน์   วาลือศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5914101306   นางสาวจารุภรณ์   ภูผาลินิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101311   นางสาวณัชชา   จันทร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101313   นางสาวณัฐสุดา   โพธิ์ขาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914101346   นางสาวพิศุทธิ์   ลมูลภักตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5914102302   นายกุศล   รักแสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102304   นายคริสเตียน   ด้ามพรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102306   นางสาวจิราพร   ศรีวิชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102318   นายณัฐวุฒิ   ทะโนลับ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102323   นายธีรภัทร   จำปา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102329   นางสาวนวลปราง   มหาวันแจ่ม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102344   นายพีรพงศ์   เข็มขาว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102349   นางสาวโยษิตา   หน้อยดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102352   นางสาวรัญชิดา   แสงแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102357   นายศตพล   อยู่สบาย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102359   นางสาวศิริลักษณ์   โพธิ์เงิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102366   นางสาวสุธามาศ   สาดทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5914102368   นายสุภกิจ   ศรีคำพล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6006101346   นายไชยวัฒน์   น้อยนาค : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006103002   นางสาวกัญญาพัชร   วงศ์ยี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103003   นางสาวกัญญารัตน์   อุ่นอยู่ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103004   นางสาวกัญธิมา   เฟื่องฟูกิจการ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103005   นางสาวกัลย์สุดา   ศิริ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103007   นางสาวจารุณี   คอยคนดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103008   นางสาวจิราภรณ์   ธนันชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103009   นางสาวจุฑามาศ   เชิงงาม : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103010   นางสาวเจนจิรา   วัชรภาพงษ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103011   นางสาวชญานี   ชินพีระเสถียร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103013   นางสาวดาริณี   ดำรงพล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103014   นางสาวทิวาพรรณ   ชินพัฒน์มงคล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103015   นางสาวธนาวดี   คำคันทุง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103016   นางสาวธัญลักษณ์   นันจิตสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103017   นางสาวธันยพร   ทิศทอง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103019   นางสาวนวพร   เนตรดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103020   นางสาวนันทัชพร   มาลัย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103021   นางสาวนิตยา   งอกไม้ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103022   นางสาวนิธินันท์   ธุระกิจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103023   นางสาวนิพาพร   โยธา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103024   นางสาวนิภาพร   เหลืองใจดี : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103026   นางสาวเบญญาภา   ขาวแท้ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103027   นายปฏิญญา   สมพินิจ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103029   นางสาวประครองวรรณ์   ทองสวาท : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103030   นางสาวปรียานุช   ยอดตระกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103031   นางสาวปาริชาติ   พรมพิบาล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103032   นางสาวฝนทิพย์   ทัพท่าช้าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103033   นางสาวพรพิมล   ทองสว่าง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103035   นางสาวพรรณธิษา   มาเรียงกา : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103036   นางสาวพรรณนิกา   ดุมวัน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103037   นางสาวพัชลิตา   ตุ้มกูล : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103038   นางสาวมณฑรัตน์   พรมเพ็ชร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103040   นางสาวรัชนิตา   ปงกาวงค์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103041   นางสาวรุ่งนภา   ผ่องแผ้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103042   นางสาวฤทัยชนก   มูลพุ่มสาย : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103043   นางสาวลลิตา   วิชัยคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103044   นางสาวลักษมี   ธงซีก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103045   นางสาววันวิสาข์   โรจนันท์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103046   นางสาวศศิธร   ชายเพชร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103047   นางสาวศิรประภา   ปาเครือ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103048   นางสาวศิรินภา   กาปงสัก : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103050   นางสาวศิริลักษณ์   เมืองแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103051   นายศิวกรานต์   พันแจ้ง : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103052   นางสาวสายฝน   คชพันธ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103053   นางสาวสุณิสา   เปี่ยมพานิชวัฒน์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103054   นางสาวสุดาภรณ์   รักบุตร : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103055   นางสาวสุภาพร   ขุนนำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103056   นางสาวสุภาวรรณ   พันโน : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103057   นางสาวอภิญญา   ยาวิลาศ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103058   นางสาวอรพิชญ์   ขัตตเนตร์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6006103059   นางสาวอัญชิสา   กรกีรติการ : บัญชี 3ชั่วโมง
6012102307   นายกุลวัฒน์   คำพุก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102311   นางสาวจันทรากานต์   ธณแจ่ม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102312   นายจารุวัฒน์   วงศ์ชุมภู : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102313   นางสาวจิตรานุช   ภูริปัญญานันท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102315   นางสาวชนิกานต์   สุขรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102316   นางสาวช่อผกา   เหมยแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102317   นายชัชวาล   สุขสารี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102318   นายชัยพฤกษ์   คงเลิศสกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102321   นางสาวณัฐณิชา   ธิมายอม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102322   นางสาวณัฐธิดา   คำสอน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102324   นางสาวณัฐพร   อินต๊ะเสนา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102328   นางสาวณัฐริกา   กันทะวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102329   นายณัฐวุฒิ   ตันอุตม์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102331   นายทรงพล   สีม่วง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102332   นายทัศธนะ   ศิริ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102335   นายธรรมวัตร   เกื้อกิจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102337   นางสาวธันยพร   บุญภา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102344   นางสาวเบญจาภรณ์   ใจเย็น : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102347   นางสาวประภัสสร   คาวะนา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102348   นางสาวปัทมาภรณ์   วงศ์รักศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102349   นางสาวปาริชาติ   เรืองจันทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102352   นางสาวพัชณิตา   ปัญญาศรีวิชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102353   นางสาวพิมพ์ชนก   ละออ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102355   นางสาวเพชรรัตน์   เพิ่งเติง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102359   นายภาณุวิชญ์   ปู่ประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102360   นายภานุพงษ์   ฝั้นตาเกี้ยว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102362   นางสาวมนลดา   ปัญญาหาญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102363   นางสาวมลิวัลย์   ชุ่มวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102364   นางสาวรวิวรรณ   ชัยวงษ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102365   นางสาวรวีวรรณ   พงค์ไฝ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102366   นางสาวรัตติยา   ชาญชำนิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102368   นางสาวเรณุกา   สันแดง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102369   นางสาวลัดดา   เกษมศรีธารา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102371   นายวรากร   แก้วสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102373   นางสาววศินี   สิทธิเขตการ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102374   นายวิภูษณะ   ณะใจบุตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102375   นายวุฒิภัทร   ใจสมปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102376   นางสาวศศินิภา   กันยวม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102377   นายศิริกฤต   แสนโคตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102378   นางสาวศิริพร   ดวงไฟ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102382   นายสมคิด   โยตะมาร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102383   นางสาวสิรีธร   พิสิษฐ์กุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102384   นางสาวสุกัญญา   สิงห์ใจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102385   นางสาวสุทธิตา   ดวงอาจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102387   นางสาวสุธิชา   แดงคำมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102389   นางสาวสุวินตรา   ปวงจักรทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102390   นางสาวหทัยรัตน์   ขยันงาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102391   นายอนุชา   ทองสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102392   นายอนุเดช   แก่นทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102393   นางสาวอังคณา   นรินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102394   นางสาวอิรวดี   มีงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012102395   นางสาวอุ้มบุญ   ครองสมบัติ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6012106307   นายกิตติศักดิ์   ฐิติพงศ์พนา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106310   นายข้าวต้น   วีระเศรษฐกุล : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106336   นายนันทยศ   ปวันธาตุ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106349   นายภาโชค   พวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6012106367   นายศุภจักร   นันตา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6106105001   นางสาวกณกวรรณ   บุญเมือง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105003   นางสาวกุลธิดา   สายบุญยงค์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105004   นายจิดายุ   ยอด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105006   นางสาวชนกานต์   วรภัทร์จิรนนท์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105008   นายณฐพงษ์   เหลี่ยมพันธุ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105009   นางสาวณิชกานต์   จินดามัง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105010   นางสาวดรุณี   บุญสม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105011   นางสาวดวงลดา   ดวงใย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105012   นางสาวธนาภรณ์   มั่งเชียง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105013   นางสาวธัญญารัตน์   บุญรอด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105014   นายนิติกูล   เขียวอ่อน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105015   นางสาวนิลาวรรณ   ซ้อนเขียว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105018   นางสาวปิยะธิดา   จันทร์เทศ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105019   นางสาวพรปวีณ์   คงกลัด : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105020   นายภาณุพงศ์   ทองอินทร์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105021   นายภาณุพงษ์   อุดอ้าย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105022   นายวันชัย   แซ่โซ้ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105023   นางสาววิลาสินี   ปล้องลา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105024   นางสาวศรัญย์พร   คุ้มวิวัฒน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105025   นางสาวศิริณัฐ   เพิ่มพูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105026   นางสาวสุธาลินี   รัตนาภรณ์ตระกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105027   นายอภิชาติ   เยี่ยมมิ่ง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6106105028   นายโอฬาร   อินทร์บุญ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6112102302   นายเกียรติศักดิ์   วงค์ดวงใส : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102304   นางสาวจามีกร   โพธิ์ทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102310   นายณรงค์กรณ์   การินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102320   นางสาวนภัสกร   อยู่ถมยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102325   นางสาวบุณยนุช   เกตุหอม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102327   นางสาวปิยมาศ   หลวงวิเศษ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102334   นายวทัญญู   คำจันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102335   นายวนัสนันท์   ตันตี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102343   นายศุภวิชญ์   หน่อแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102345   นายสราวุธ   สิทธิ์เชนทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102348   นางสาวอรจิรา   รินห้วยเสียม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
6112102349   นางสาวอรวรรณ   กันทะวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง