ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6004101340   นางสาวดาวิกา   วงศ์อาษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6006101502   นางสาวจิตมณี   ใหญ่ตระกูล : การจัดการ 12ชั่วโมง
6006103377   นางสาวนรีกานต์   กันธา : บัญชี 12ชั่วโมง
6006103446   นางสาววนัชพร   มหานันท์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6006103468   นางสาวศิรินธร   ศรีทะนันชัย : บัญชี 12ชั่วโมง
6006103488   นางสาวสุภาพร   สีเทา : บัญชี 12ชั่วโมง
6006103489   นางสาวสุภารัตน์   มาเยอะ : บัญชี 12ชั่วโมง
6006103493   นางสาวอทิตยา   ปั๋นเต๋ : บัญชี 12ชั่วโมง
6103101349   นางสาวรุ่งทิวา   ยิ้มเมือง : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
6103102321   นางสาวปวีณา   บัวนิล : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6103102322   นางสาวปานตา   ปานอ่อน : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6103102325   นางสาวพจมาน   สักลอ : วิศวกรรมอาหาร 12ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6104101360   นางสาวพิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
6106101453   นางสาวสุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 12ชั่วโมง
6106102372   นางสาวปาณิสรา   ยศนวล : การตลาด 12ชั่วโมง
6106102373   นางสาวปาริชาติ   พรมวัง : การตลาด 12ชั่วโมง
6106102389   นายภาณุพงศ์   ญาณวุฒิ : การตลาด 12ชั่วโมง
6106102405   นางสาวลัดดา   ปิ่นสุวรรณ : การตลาด 12ชั่วโมง
6106102412   นางสาววันวิสาข์   โสตะพราหมณ์ : การตลาด 12ชั่วโมง
6106102441   นางสาวสุพัตรา   นวลยง : การตลาด 12ชั่วโมง
6106103028   นางสาวประกายดาว   ตันตุ้ย : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103045   นางสาววิภาวี   วงตันกาศ : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103056   นางสาวอรศิริ   ใจคะจัด : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103303   นางสาวกนกวรรณ   สุนันวงค์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103305   นางสาวกัลยรัตน์   เทพกัน : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103306   นางสาวกาญจนา   จันทาพูน : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103307   นางสาวกานต์นรี   ใจเอื้อ : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103310   นางสาวกุลนิษฐ์   คำหล้าทราย : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103311   นางสาวเกศสุวรรณ   เรือนทอง : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103327   นางสาวชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103328   นางสาวชลธิศ   สิงห์แก้ว : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103331   นางสาวฐานิภา   ฉิมวัย : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103336   นางสาวณัฐฌา   เหลื่อง : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103340   นางสาวดลฤดี   อินทะโจน : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103346   นางสาวทรรศนีย์   เก๋วัน : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103353   นายนนทกร   จันทร์บุญ : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103377   นางสาวปาริณา   ปิ่นวิเศษ : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103380   นางสาวพรธิดา   ตะบิ : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103385   นายพัฒนากร   ทาคำ : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103413   นางสาววราพร   พระโพธิ์ : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103415   นางสาววลัยลักษณ์   กันทะตุ้ย : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103418   นางสาววิมพ์วิภา   จิตรช่วย : บัญชี 12ชั่วโมง
6106103426   นางสาวศศิประภา   โชติ : บัญชี 12ชั่วโมง
6112102306   นางสาวเจนจิรา   ใจปิง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6112102319   นางสาวธัญญาพร   ปกรณ์วนาไพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
6112106332   นางสาวเบญญทิพย์   อังศุกุลชัย : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6112106333   นางสาวใบเฟริน   ดวงแก้ว : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6112106337   นางสาวปรางทิพย์   สมบูรณ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6112106339   นางสาวปาณิตา   แสงคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6112106370   นางสาวสุธีรา   กิ่งเพชรรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
6118102315   นายจักรพงศ์   เทวกุล : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง