ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102433   นางสาวเมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5915123316   นางสาวจิราภรณ์   เป็งเมืองมูล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123317   นางสาวจุไรรัตน์   นันทเสน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123333   นางสาวตฤณญาวีร์   พันธ์อ่อน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123348   นางสาวปนัฐดา   พญาไทย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123354   นางสาวปิยะพร   มากมิ่ง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123356   นางสาวพนิดา   กอนา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6001102303   นางสาวกมลรัตน์   ศรีจักร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102311   นางสาวกัลยรัตน์   สุขใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102329   นางสาวจุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102467   นางสาวศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102510   นางสาวอรนภา   การดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6004109301   นางสาวจจิยา   ศูนย์กลาง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6006101512   นางสาวพิมพ์ประภัส   ธิวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006103377   นางสาวนรีกานต์   กันธา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103419   นางสาวพิชาภัค   กองนอก : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103421   นางสาวพิมลมาศ   ธรรมเกษม : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103424   นางสาวภัคจิรา   จุไร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103426   นางสาวภานรินทร์   คงเหมือน : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103453   นางสาววราภรณ์   เปียงน้อย : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103457   นางสาววิภาพร   แก้วกำแพง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103468   นางสาวศิรินธร   ศรีทะนันชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6010102308   นางสาวชนากานต์   ดวงแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102336   นางสาวศรีแพร   เพชรแสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6012101307   นางสาวขนิษฐา   ใจรังสี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101102357   นางสาวดวงแก้ว   อาซอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102404   นางสาวพัชรศรี   แซ่เฮ้อ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102421   นางสาวยุพดี   ชารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102425   นางสาวรัตน์มณี   สีชาทุม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102445   นางสาววิริยา   ชนะชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102446   นางสาววิลาสิณี   มุ่งมาตย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102501   นางสาวอาลาแต   ภู่นายพล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101113302   นางสาวกนกพร   ฟูเกียรติธนชัย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113315   นางสาวธนัชชา   โสมนัส : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113318   นางสาวธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113328   นางสาววรพรรณ   ชัยวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6103102317   นางสาวนิศานาถ   โปทากาศ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102318   นางสาวบัณฑิตา   ใจปินตา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102321   นางสาวปวีณา   บัวนิล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102322   นางสาวปานตา   ปานอ่อน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102326   นางสาวพรภัทร   พิมมะศรี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102334   นางสาวยุพารัตน์   เครือวิเสน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102335   นางสาวยุลดา   จงกล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101360   นางสาวพิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104102310   นางสาวเจนจิรา   ญาวุฒิปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102321   นางสาวพิมพ์ชนก   ภิราญคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102322   นางสาวพิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102324   นางสาวเมวิกา   ถ้ำกลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102326   นางสาวศรัญญา   อิศรานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102338   นายภูมิรพี   นาหิรัญประดิษฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6106101451   นางสาวสุกันยา   มูลเมือง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101453   นางสาวสุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101462   นางสาวอภิชญา   ธิยะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102347   นางสาวทิพธัญญา   เอี่ยมศรีพงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102350   นางสาวธนพร   สุชฎา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102352   นางสาวธนภรณ์   กันธิมา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102354   นางสาวธัชณัณ   วัตถุโชคดีงาม : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103327   นางสาวชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103328   นางสาวชลธิศ   สิงห์แก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103365   นางสาวนารีเทพ   ปิงแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103366   นางสาวน้ำฝน   ทับเปียง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103369   นางสาวนิศารัตน์   เขื่อนสุวงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103402   นางสาวรัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104372   นางสาวนิรชา   ก้อใจ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104386   นางสาวพัชรินทร์   ราชสมบัติ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104392   นางสาวภัทริยา   อวดหาญ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106105324   นายพัชร   ติ๊บบุญศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6112102306   นางสาวเจนจิรา   ใจปิง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102307   นางสาวฉวีวรรณ   อินด้วง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102309   นางสาวชลดา   แก้วตุ้ย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102315   นางสาวทิพย์วาพร   กันตีฟอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102319   นางสาวธัญญาพร   ปกรณ์วนาไพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102326   นางสาวปรางทิพย์   อินทยนต์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102331   นางสาวพิรญาณ์   ครุฑเสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102335   นายวนัสนันท์   ตันตี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102337   นางสาววลัญญา   สมบุตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102342   นางสาวศุภลักษณ์   ยะมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102350   นางสาวอัครยา   สิทธิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102351   นางสาวอารีรัตน์   ศรีสุวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6114102327   นางสาวธัญญลักษณ์   มั่นคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102331   นางสาวธิดาพร   อินคูณ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102345   นางสาวพิศลยา   เหมือนหงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102351   นางสาวรัชชตวรรณ   บุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6119103515   นางสาวมาริษสา   ระลึก : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6122101314   นางสาวกีรติกานต์   จรูญพูนมงคล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101316   นางสาวกุหลาบ   ทนงค์แผง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101319   นางสาวเกียรติสุดา   มงคลเจริญเชาว์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101320   นางสาวขนิษฐา   บังราช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101325   นางสาวจินตนา   ภาพฉิมพาลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101336   นางสาวชุติกาญจน์   เชิดพุทรา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101337   นางสาวชุติกาญจน์   บัวกระโทก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101435   นางสาวสาลินี   หมุนสิงห์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง