ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901102433   เมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5915123316   นางสาวจิราภรณ์   เป็งเมืองมูล : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123317   จุไรรัตน์   นันทเสน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123333   นางสาวตฤณญาวีร์   พันธ์อ่อน : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123348   นางสาวปนัฐดา   พญาไทย : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123354   นางสาวปิยะพร   มากมิ่ง : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123356   นางสาวพนิดา   กอนา : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6001102303   กมลรัตน์   ศรีจักร์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102311   กัลยรัตน์   สุขใจ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102329   จุฑาภรณ์   สีมาคำ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102467   ศิริพร   หมื่นอาษา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102472   นายศุภกฤษ   บุญเลิศ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102510   อรนภา   การดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6004109301   นางสาวจจิยา   ศูนย์กลาง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6006101512   พิมพ์ประภัส   ธิวงค์ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006103377   นรีกานต์   กันธา : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103419   พิชาภัค   กองนอก : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103421   พิมลมาศ   ธรรมเกษม : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103424   ภัคจิรา   จุไร : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103426   ภานรินทร์   คงเหมือน : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103453   วราภรณ์   เปียงน้อย : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103457   วิภาพร   แก้วกำแพง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103468   ศิรินธร   ศรีทะนันชัย : บัญชี 6ชั่วโมง
6010102308   ชนากานต์   ดวงแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102324   นุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102336   ศรีแพร   เพชรแสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6012101307   ขนิษฐา   ใจรังสี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101102357   ดวงแก้ว   อาซอง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102404   พัชรศรี   แซ่เฮ้อ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102421   ยุพดี   ชารี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102425   รัตน์มณี   สีชาทุม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102445   นางสาววิริยา   ชนะชัย : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102446   วิลาสิณี   มุ่งมาตย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102501   นางสาวอาลาแต   ภู่นายพล : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101113302   นางสาวกนกพร   ฟูเกียรติธนชัย : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113315   ธนัชชา   โสมนัส : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113318   ธนิชญกานติ์   เครืออินทร์ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101113328   วรพรรณ   ชัยวรรณ : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6103102317   นิศานาถ   โปทากาศ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102318   บัณฑิตา   ใจปินตา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102321   ปวีณา   บัวนิล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102322   ปานตา   ปานอ่อน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102326   พรภัทร   พิมมะศรี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102334   ยุพารัตน์   เครือวิเสน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102335   ยุลดา   จงกล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6104101357   นายพฤฒ   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101360   พิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104102310   เจนจิรา   ญาวุฒิปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102321   พิมพ์ชนก   ภิราญคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102322   พิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102324   เมวิกา   ถ้ำกลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102326   ศรัญญา   อิศรานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102338   นายภูมิรพี   นาหิรัญประดิษฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6106101451   สุกันยา   มูลเมือง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101453   สุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101462   อภิชญา   ธิยะ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102347   ทิพธัญญา   เอี่ยมศรีพงศ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102350   ธนพร   สุชฎา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102352   ธนภรณ์   กันธิมา : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102354   ธัชณัณ   วัตถุโชคดีงาม : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103327   ชนิดาภา   พรมตาแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103328   ชลธิศ   สิงห์แก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103365   นารีเทพ   ปิงแก้ว : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103366   น้ำฝน   ทับเปียง : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103369   นิศารัตน์   เขื่อนสุวงค์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103402   รัตนากาญจน์   สุขมา : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104372   นิรชา   ก้อใจ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104379   ปวีณา   แสงไกร : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104386   พัชรินทร์   ราชสมบัติ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104392   ภัทริยา   อวดหาญ : การเงิน 6ชั่วโมง
6106105324   พัชร   ติ๊บบุญศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6112102306   เจนจิรา   ใจปิง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102307   ฉวีวรรณ   อินด้วง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102309   ชลดา   แก้วตุ้ย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102315   ทิพย์วาพร   กันตีฟอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102319   ธัญญาพร   ปกรณ์วนาไพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102326   ปรางทิพย์   อินทยนต์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102331   พิรญาณ์   ครุฑเสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102335   วนัสนันท์   ตันตี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102337   วลัญญา   สมบุตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102342   ศุภลักษณ์   ยะมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102350   อัครยา   สิทธิ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6112102351   อารีรัตน์   ศรีสุวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6114102327   ธัญญลักษณ์   มั่นคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102331   ธิดาพร   อินคูณ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102345   พิศลยา   เหมือนหงษ์ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102351   นางสาวรัชชตวรรณ   บุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6119103515   นางสาวมาริษสา   ระลึก : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6122101314   กีรติกานต์   จรูญพูนมงคล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101316   กุหลาบ   ทนงค์แผง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101319   เกียรติสุดา   มงคลเจริญเชาว์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
6122101320   ขนิษฐา   บังราช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101325   จินตนา   ภาพฉิมพาลี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101336   ชุติกาญจน์   เชิดพุทรา : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101337   ชุติกาญจน์   บัวกระโทก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6122101435   สาลินี   หมุนสิงห์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง