ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5901105361   นางสาวพิมพกานต์   สันธิ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5901105362   นางสาวพิมพ์พิชญ์   สุขเสาร์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
5901105363   นางสาวพิมพ์วิมล   พลรักษ์ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 10ชั่วโมง
6001125329   ลลิตสินี   คเชนทร์ชัยถาวร : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6001125336   สุจิวรรณ   โกติแพง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 10ชั่วโมง
6101102388   นัยนา   คำสว่าง : พืชสวน 10ชั่วโมง
6101102391   ประภาพร   มณีย์ : พืชสวน 10ชั่วโมง
6101102392   ประภารัตน์   วงวิราช : พืชสวน 10ชั่วโมง
6103103338   พัณณิตา   ชมภูมิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
6103103342   พีชานิการ์   นวเฉลิม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 10ชั่วโมง
6106104371   นาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 10ชั่วโมง
6112106356   วรัญญา   จันทร์คำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
6112106357   วริศรา   ชนะสิงห์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
6112106370   สุธีรา   กิ่งเพชรรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง
6112106372   หทัยรัตน์   พลพลังศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 10ชั่วโมง