ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 8.5ชั่วโมง
6004109301   นางสาวจจิยา   ศูนย์กลาง : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8.5ชั่วโมง
6004109304   นายชัยพล   จินะทา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8.5ชั่วโมง
6004109307   นางสาวธัญญารัตน์   พงษ์ต้น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8.5ชั่วโมง
6012101311   นางสาวเจนรวี   โมทนากาล : เศรษฐศาสตร์ 8.5ชั่วโมง
6012101341   นางสาวนฤมล   อินสา : เศรษฐศาสตร์ 8.5ชั่วโมง
6012101343   นายนัทธพงศ์   มหาวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 8.5ชั่วโมง
6101105310   นางสาวเจินเจิน   โซ : อารักขาพืช 8.5ชั่วโมง
6101105364   นางสาววัลย์ลิการ์   วงค์ไชย : อารักขาพืช 8.5ชั่วโมง
6104105301   นางสาวชนิษฐา   สมปาน : คณิตศาสตร์ 8.5ชั่วโมง
6104105317   นางสาวรสสุคนธ์   สอนแก้ว : คณิตศาสตร์ 8.5ชั่วโมง
6104105321   นางสาวศิริพรรณ   สุกันโท : คณิตศาสตร์ 8.5ชั่วโมง
6104109302   นายธนโชติ   ตุ่นคำ : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8.5ชั่วโมง
6106101301   นางสาวกนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101330   นางสาวฐานิกา   ลัภย์โภคาสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102323   นายจิรัชญา   กันทะ : การตลาด 8.5ชั่วโมง
6106102362   นางสาวนิภาพร   หมื่นปา : การตลาด 8.5ชั่วโมง
6106102363   นางสาวนุชนารถ   อินตา : การตลาด 8.5ชั่วโมง
6106102389   นายภาณุพงศ์   ญาณวุฒิ : การตลาด 8.5ชั่วโมง
6106104338   นางสาวชุติมณฑน์   แสนต๊ะ : การเงิน 8.5ชั่วโมง
6106104345   นางสาวณัฐริกา   อินต๊ะซอน : การเงิน 8.5ชั่วโมง
6106104372   นางสาวนิรชา   ก้อใจ : การเงิน 8.5ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 8.5ชั่วโมง
6106104410   นางสาววิจิตรา   เต๋จ๊ะ : การเงิน 8.5ชั่วโมง
6106104422   นางสาวศุภานัน   เลิศหล้า : การเงิน 8.5ชั่วโมง
6106104424   นางสาวสายสัมพันธ์   จันทวลี : การเงิน 8.5ชั่วโมง
6106104425   นางสาวสาวิตรี   โจมหาร : การเงิน 8.5ชั่วโมง
6109101337   นางสาวนัฐณิชา   หงษ์ยนต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8.5ชั่วโมง
6109101381   นางสาวสุภาวรรณ   การะเกตุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8.5ชั่วโมง
6109101383   นางสาวเสาวลักษณ์   พฤกษภักดีวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8.5ชั่วโมง
6109102303   นางสาวกุลนันท์   กิจสมัคร : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8.5ชั่วโมง
6109102314   นางสาวณัชชา   ไชยแก้ว : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8.5ชั่วโมง
6109102318   นายธีรธาดา   โปรดปราน : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8.5ชั่วโมง
6109102327   นายพีรพัฒน์   ช่วยสงค์ : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8.5ชั่วโมง
6112106308   นางสาวจักรกรียา   มาธุระ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8.5ชั่วโมง
6112106335   นางสาวปฐมาวดี   กองลุน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8.5ชั่วโมง
6112106356   นางสาววรัญญา   จันทร์คำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8.5ชั่วโมง
6112106357   นางสาววริศรา   ชนะสิงห์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8.5ชั่วโมง
6112106364   นางสาวศุภรัตน์   สุจริต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8.5ชั่วโมง
6112106370   นางสาวสุธีรา   กิ่งเพชรรัตน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8.5ชั่วโมง
6112106371   นางสาวสุภัชชา   ปัญญา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8.5ชั่วโมง
6112106372   นางสาวหทัยรัตน์   พลพลังศรี : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8.5ชั่วโมง
6114101340   นายนัฐพนธ์   สุพัฒนุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8.5ชั่วโมง
6114101393   นายสหัสวรรษ์   ใจหวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8.5ชั่วโมง
6114102309   นางสาวขวัญกมล   กุมเมฆ : ภาษาอังกฤษ 8.5ชั่วโมง
6114102327   นางสาวธัญญลักษณ์   มั่นคำ : ภาษาอังกฤษ 8.5ชั่วโมง
6114102331   นางสาวธิดาพร   อินคูณ : ภาษาอังกฤษ 8.5ชั่วโมง
6114102345   นางสาวพิศลยา   เหมือนหงษ์ : ภาษาอังกฤษ 8.5ชั่วโมง
6114102380   นายกัมพล   ปัญญา : ภาษาอังกฤษ 3.5ชั่วโมง
6122101361   นางสาวธิติกานต์   ม่วงมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8.5ชั่วโมง
6122101387   นางสาวพชรพรรณ   เสณาคำ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8.5ชั่วโมง