ผู้เข้าร่วม
สำนักงานมหาวิทยาลัย 3
หน่วยงานภายนอก 0
รวม 3
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5401102303   นางสาวกรรณิการ์   บุญทากาศ : พืชศาสตร์ (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5601102424   นายรัฐพล   พรหมทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5622101324   นางสาวชนกนันต์   แพงพฤกษ์ภูมิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5703101322   นางสาวนวรัตน์   สุนทรพงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5714102368   นางสาวอาทิตญา   โมรา : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5801102361   นายธนายุทธ   ปัญจะภักดี : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102401   นางสาวพิมพกานต์   แก้วพาก : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5801102403   นางสาวพิมวิภา   สีคำ : พืชสวน (พืชผัก) 6ชั่วโมง
5801102499   นางสาวมนันยา   ศรีจันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5801105313   นางสาวจารุพรรณ   เพชรกาฬ : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105326   นางสาวณัฎฐา   สุระทร : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801105367   นางสาววนิดา   มีดี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
5801124305   นายชญากร   พรมวารี : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124308   นางสาวชาคริยา   กองเอียด : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124328   นางสาวพิมพ์ธิดา   อ่อนจันทร์ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801124347   นางสาวสุภมาศ   พิมล : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
5801125340   นางสาวภัณฑิรา   เนตรแสงสี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801125356   นางสาวศิริพร   อินทร์นอก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801125371   นางสาวอรจิรา   แถวนาม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
5801302007   ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรพิงค์พิมพ์   ณ เชียงใหม่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
5804101341   นายธีรภัทร   รัตนสรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5804102323   นางสาวธัญญารัตน์   ลาโซ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102359   นางสาวหทัยรัตน์   แสนหลวง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804102362   นายอัครณันท์   บุญแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5804107303   นางสาวกัญญาวีร์   ยาวีระ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804107330   นางสาวเมทนี   เพชรสอาด : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
5804108308   นางสาวชวัลรัตน์   วงษ์แดง : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5804108314   นายธนวัฒน์   อิ่นคำ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5804108316   นางสาวนุชจรี   จูแจ่ม : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
5806103429   นางสาวภาณินี   วงศ์ซื่อ : บัญชี 6ชั่วโมง
5806103487   นางสาวสุพัตรา   ใจคำต๋า : บัญชี 6ชั่วโมง
5806105346   นางสาวนัชชา   แถลงนิตย์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105347   นางสาวนันทกา   ชำนาญกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105351   นางสาวเบญจรัตน์   อินนันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105368   นางสาวพิจักขณา   โพธิ์ศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105376   นางสาวรัตน์ติยาภรณ์   แก้วรัตน์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5806105394   นางสาวสุทธิดา   สุภาศรี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5815123384   นางสาววรวรรณ   ภูยางตูม : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5822101301   นางสาวกนกวรรณ   สุขศรี : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5822101303   นายกฤษฎา   จันขอนแก่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101310   นางสาวกิติยา   วรจินะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101318   นางสาวจารุวรรณ   ตลับนาค : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101328   นางสาวชุติกาญจน์   ศรทองแดง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101364   นางสาวปริณดา   แสงจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101365   นางสาวปาณิศา   บุญถึง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101374   นางสาวพันทิวา   คำแหง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101376   นางสาวพิชณ์สินี   แก้วลังกา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101389   นายรัชมินทร์   แก้วสิงห์คำ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5822101393   นางสาวลักษณาพร   กันชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101400   นายวัศพล   เจนจัด : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5822101416   นางสาวสริฏา   เดชา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5822101417   นายสายชล   เขียวสา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5901101318   นางสาวณัฐณิชา   ม่วงคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
5901102327   นางสาวจาฬุพร   อินวงศ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102329   นางสาวจิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102344   นางสาวฌาลิตา   สิงใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102361   นางสาวดวงฤทัย   มาศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102368   นายธนัทเทพ   แก้วโวหาร : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5901102401   นางสาวพชรพร   สรอินทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102419   นางสาวภัทรนันท์   ชาพรมมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102444   นายวทัญญู   จั่นพงษ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102452   นางสาววาทิยา   เผือดนอก : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 6ชั่วโมง
5901102508   นางสาวปราณิศา   พาลึก : พืชสวน (ไม้ผล) 6ชั่วโมง
5904102303   นางสาวเก็ดแก้ว   หนักแน่น : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102309   นางสาวดลนภา   ยองคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102315   นางสาวธีรนาฏ   วุฒิเรืองกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102320   นางสาวนุชนาฎ   ไชยนวล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904103313   นางสาวญาณวิศา   รอดมา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103328   นางสาวมณีรัตน์   เมืองใจ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103340   นางสาวสิริทิพย์   ดวงไทย : เคมี 6ชั่วโมง
5904105306   นางสาวจุไรรัตน์   สายเครือตัน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904307003   นางสาวคัณฑมาศ   หล้ามาทราย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน 6ชั่วโมง
5905101400   นางสาวสุพินันท์   ทุนไฮน้อย : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5905101413   นางสาวอำพาวัน   จันทร์แก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5906102347   นางสาวฉัตรฑริกา   คิดงาม : การตลาด 6ชั่วโมง
5906103329   นางสาวจิรภิญญา   รักษาชน : บัญชี 6ชั่วโมง
5906104310   นางสาวกัญญาณัฐ   พรมท่อน : การเงิน 6ชั่วโมง
5906104331   นางสาวฉัตรธิดา   ดุกคง : การเงิน 6ชั่วโมง
5910101318   นางสาวชญานิศ   เดชเดชะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101436   นางสาวอารียา   สิงห์สุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
5912102302   นางสาวกมลลักษณ์   ไชยปิง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102304   นางสาวกฤติกา   สมทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102306   นางสาวกาญจนีย์   ก่ำแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102391   นางสาวสุกัญญา   สืบสิมมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912102406   นางสาวอักษร   พรหมปัญญา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
5912106351   นางสาวพิมพ์นิภา   พงษ์วันนา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5914101347   นายเพชรฤกษ์   สุนทรมนทกานติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
5914102347   นางสาวมณีนุช   ศรีแบน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5914102365   นางสาวสุชาดา   ศรีโสภาวิมาน : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
5915123340   นายธีรภัทร   สายวงศโห้ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5915123412   นางสาวอุไรพร   ปีอาทิตย์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
5919102516   นายธีรดนย์   พรมจันทึก : ภูมิสถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
5922101328   นางสาวณัฐณิชา   บุญเล็ก : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101336   นางสาวธันย์ชนก   เคร่งครัด : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5922101354   นางสาวปาริฉัตร   จำปาเครือ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101358   นางสาวพลอยไพริน   ปัญโยกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5922101359   นางสาวพัชณิภา   ก้อนไพบูลย์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101407   นางสาวสิรภัทร   เอี่ยมสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922101419   นางสาวอภิญญา   คำภูแก้ว : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5922301006   นางสาวพัชรี   สมรักษ์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6001101001   นางสาวกนกวรรณ   ทองคำ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101007   นางสาวณัฏฐนันท์   ฉันทะมิตร์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101029   นางสาววนามาศ   มานพ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101045   นางสาวสุจิตรา   นันสอาง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101046   นางสาวสุพัตรา   สุขเมือง : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001101360   นายรุ่งโรจน์   ห้องบัว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102309   นางสาวกัญจนา   ปาประกัง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102313   นางสาวกาญจนา   วงษ์มณี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102356   นางสาวทิพย์เกษร   ทองแสงธรรม : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102372   นางสาวธีญารัตน์   ถิ่นที่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102390   นางสาวนิรชา   จิตเส็น : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102488   นางสาวสุธาสินี   พินิจการ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102500   นางสาวสุวรรณภา   พองเสียง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001105328   นางสาวฐิรกานดา   เนียรสวัสดิ์ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105332   นางสาวณัฐธิดา   สุก้อน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6001105336   นางสาวณัตทิกา   แก้วยองผาง : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 6ชั่วโมง
6003104302   นางสาวกาญจนา   ตาเปี้ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6004101311   นายเกรียงไกร   สุริยา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004104309   นางสาวภัทริกา   วงศ์เศรษฐี : สถิติ 6ชั่วโมง
6004107324   นางสาววิชชุดา   อินต๊ะชัยวงค์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107327   นางสาวศรินยา   กองตองกาย : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107338   นางสาวสุริศรา   แพงคำ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6006102315   นางสาวเกศริน   จงเอื้อมกลาง : การตลาด 6ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103369   นางสาวธัญญาทิพย์   วรรณเลิศ : บัญชี 6ชั่วโมง
6006103374   นายนครินทร์   ธนะด้วง : บัญชี 6ชั่วโมง
6006104404   นางสาววรรณพร   มูลเขียน : การเงิน 6ชั่วโมง
6006104446   นางสาวเอมญิกา   ชมภู : การเงิน 6ชั่วโมง
6006105303   นางสาวกนิษฐา   เนียมปิ่น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6006105372   นางสาวรวิกาญจน์   สุขเกษม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6022101310   นางสาวกาญจนา   ปานเนียม : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022101383   นายพิพัฒน์   จันทร์ทอง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6022103003   นายกุลภัทร   วิบูลย์สิน : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022103012   นายผดุงเกียรติ   บุญบุตตะ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022103025   นายสกนธ์   วงศ์ศิริกุลชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
6022501001   นายฟาอิซ   มั่นนันท์กุล : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101101301   นางสาวณัฐวลัญช์   วรโชติวานิชกุล : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101336   นางสาวปณัฐฐา   ตาแก้ว : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101101373   นางสาวสุนิศา   มีพวก : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6101102337   นายชัยวุฒิ   วงค์ใหญ่ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102368   นายธนากร   ทานุเมาะ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102402   นายพรชัย   สุขแสงสว่าง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102403   นางสาวพรรณประภา   นาศา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101102494   นายออมสิน   เนาว์ประเสริฐ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6101113316   นายธนาวุฒิ   โฉมห่วง : ปฐพีศาสตร์ 6ชั่วโมง
6101122029   นายธันวา   สุนทรเมฆาเขต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101122045   นายมานะชัย   เนื้ออ่อน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6101124320   นายนพรัตน์   สายวงค์คำ : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6103103308   นางสาวชนิสรา   พงพิยาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103328   นางสาวนิภาดา   โททอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103338   นางสาวพัณณิตา   ชมภูมิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103345   นายภควัต   กองเพิ่มพูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103356   นางสาววิลาวัลย์   โคตรบัว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103358   นายศุภเกียรติ   ค้ำจุน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103360   นางสาวสิริวิภา   ชัยปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103361   นางสาวสุชาวดี   ทะเหมย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103365   นางสาวสุวิภา   ชูฟอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103369   นางสาวอารีวรรณ   มาดหมาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103371   นางสาวอิสริยา   อินธิมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104102338   นายภูมิรพี   นาหิรัญประดิษฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104103305   นางสาวกัญญาณี   สาธิตบุญ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103311   นางสาวชาริณี   นุ่มนิ่ม : เคมี 6ชั่วโมง
6104104309   นางสาวอรพินท์   ศาลางาม : สถิติ 6ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104109304   นายมนัสวิน   รินเย็น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6104307001   นางสาวณัฐรินีย์   เจริญรัตน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน 6ชั่วโมง
6105101392   นางสาวศิริพร   กงเพชร : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6105105352   นางสาวปิยะภา   ขวัญวงษ์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 6ชั่วโมง
6106101334   นายณณัฐ   ผดุงกิจเจริญ : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101455   นางสาวสุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106101474   นางสาวศราภรณ์   มุนิกุล : การจัดการ 6ชั่วโมง
6106102333   นายฐิติกร   ล้ำเลิศสุข : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102387   นางสาวภัทรวรินทร์   อินต๊ะทุ่ง : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102416   นางสาวศรีนวล   ใฝ่รักเกียรติ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106102421   นางสาวศิรดา   รัตนพันธ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6106103305   นางสาวกัลยรัตน์   เทพกัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103380   นางสาวพรธิดา   ตะบิ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103381   นางสาวพวงผกา   ทามัน : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103405   นายฤชุกรณ์   ทิพย์พะละ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106103445   นางสาวสุมิตรา   สุพรมพิมพ์ : บัญชี 6ชั่วโมง
6106104371   นางสาวนาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 6ชั่วโมง
6106104429   นางสาวสุนิษา   ปิยศทิพย์ : การเงิน 6ชั่วโมง
6109101337   นางสาวนัฐณิชา   หงษ์ยนต์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101346   นายพงศธร   คำปินตา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6109101381   นางสาวสุภาวรรณ   การะเกตุ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6110102356   นายสัญลักษณ์   สัญญะเขตต์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6112101332   นางสาวพนิตนันท์   แผนจู๋ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
6112102349   นางสาวอรวรรณ   กันทะวี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6114101354   นางสาวพรนัชชา   รักษ์พนาไพศาล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114101399   นางสาวสุรีรัตน์   จันทร์พงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 6ชั่วโมง
6114102321   นางสาวดลยา   สิทธิพาณิชยกุล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102327   นางสาวธัญญลักษณ์   มั่นคำ : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6114102342   นางสาวพฤกษา   ผานุกูล : ภาษาอังกฤษ 6ชั่วโมง
6115123322   นายณรงค์ฤทธิ์   ต๊ะวีพันธ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123349   นางสาวปวีณา   อามาตรมนตรี : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123353   นายพบตะวัน   ดีสวัสดิ์ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6115123358   นางสาวภิรมณ์พร   สถาปนศิริ : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง
6118102315   นายจักรพงศ์   เทวกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
6119103515   นางสาวมาริษสา   ระลึก : สถาปัตยกรรม 6ชั่วโมง
6122101379   นางสาวเบญจรัตน์   ปานน้อย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
6122101419   นางสาววิชยา   บุญเจริญตั้งสกุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
6122101466   นายพิชัย   เกียงมี : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง