ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806102538   นางสาวสุพิชชา   พุ่มจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102500   นายวีรภัทร   กล้าหาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102502   นายวีระชัย   ดวงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102503   นายวีระพล   อุ่นใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102516   นายศุภกร   กองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103305   นางสาวกวิสรา   คะเต่ย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103306   นางสาวกัญญารัตน์   คำแดง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103319   นางสาวขวัญฤทัย   โนพิชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6001102353   นายทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6006102398   นางสาวพิมพ์ประภา   มหายศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103472   นายศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 3ชั่วโมง
6101101324   นางสาวทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101368   นางสาวศิริลักษณ์   วงค์เก๋ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102316   นางสาวจันทร์จิรา   ศรศิลป์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102360   นางสาวทิพวัลย์   คำธารา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102361   นางสาวทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102367   นางสาวธนัญญา   ศักดิ์พุ่ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102370   นางสาวธัชพรรณ   สารคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102371   นางสาวธัญลักษณ์   สมสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102372   นางสาวธันย์ชนก   ค้างสำโรง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102373   นางสาวธารารัตน์   กันทิยะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102377   นายธีรพงศ์   กาญจนพันธ์บุญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102378   นายธีรพงษ์   จันปัญญา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102380   นายธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102381   นางสาวนฤมล   เกิดพงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102382   นางสาวนวพรรษ   ไชยธรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102384   นางสาวนัฏธญา   บุญมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102385   นางสาวนัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102393   นางสาวปวีณา   พาพุทธา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102397   นางสาวปิยะธิดา   สัจนวล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102415   นางสาวมัชฌิมา   ดีขะนุ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102436   นายวัชระ   คันทะสาร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101124302   นางสาวกรรณภิรมย์   ศรีกระจ่าง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124307   นางสาวเกศกุลธร   กุดเป่ง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124308   นางสาวเกศินีย์   จันมี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124310   นางสาวจิ๋ว   ทอนแต่ม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124312   นางสาวญาณิศา   นิลวัตร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124315   นางสาวณัฐธิดา   เนื่องหล้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124316   นายธนภัทร   คันธยศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124318   นางสาวนทีกานต์   นิจผล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124319   นางสาวนพรัตน์   ป้องท้าว : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124324   นางสาวยุพวดี   เชิญขวัญมา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124325   นางสาวรุจิรา   กองม่วง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124326   นางสาวลลิตา   บัวพร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124327   นางสาวเสาวลักษณ์   แสนฝั้น : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124328   นางสาวอนิสา   เกริ่นสระน้อย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124329   นางสาวอภิญญา   ยอดคีรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124330   นางสาวอารยา   อามหน้อย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124331   นางสาวอภิพร   จันทรสนธยา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6103101301   นางสาวกชกร   อุ่นเรือน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101303   นางสาวกัลยาลักษณ์   ถาป้อม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101347   นางสาวรัชฎาธร   นามเสน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101358   นางสาวอติยากรณ์   งามพลแสน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101359   นางสาวอนันดา   ทะเลลึก : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101360   นางสาวอภิญญา   แพงไทย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101364   นางสาวอารยา   อุตาเรือน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102302   นางสาวกมลพรรณ   สินสุพรรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102305   นางสาวจิตตินันท์   เกตุแจ้ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102313   นางสาวธารดี   จันทร์เจริญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102340   นางสาววิรดา   มิ่งทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102342   นางสาวศศินา   ดวงเนตร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102343   นางสาวสิญาดา   วาทีกานท์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6104101319   นายญาณวุฒิ   ญาณจินดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101404   นางสาวณัฐวดี   คงแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104104307   นางสาวศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 3ชั่วโมง
6104105319   นางสาวรุ่งฤดี   เถาหลง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101301   นางสาวกนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101302   นางสาวกนกวรรณ   วงศ์ชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101303   นางสาวกนต์รพี   กิตติคุโณดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101304   นางสาวกมลวรรณ   แก้วจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101305   นางสาวกรกมล   ใจสว่าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101310   นางสาวกานต์ธิดา   ณ นครพนม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101311   นายกิตติโชค   อุยเหินนภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101313   นายเขมรัตน์   กันทะวัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101315   นางสาวจณิษดา   สายบุญทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101316   นางสาวจันจิรา   ปานบัวคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101317   นางสาวจิรวรรณ   ทองสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101318   นางสาวจิรัฐติกาล   ลาภสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101319   นายธนิก   หิรัญวัฒนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101321   นางสาวชมาพรรณ   พารัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101323   นายชโยดม   บุญตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101324   นางสาวชรินรัตน์   จัดของ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101325   นางสาวชลธิชา   พวงแย้ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101326   นางสาวชลธิชา   ศิลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101330   นางสาวฐานิกา   ลัภย์โภคาสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101335   นางสาวณัฎฐณิชา   สมหมึก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101337   นายณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101338   นางสาวณัฐธิดา   ยี่ทะรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101340   นางสาวณัฐริกา   ปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101344   นางสาวณิชารีย์   ช่างเกวียนดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101345   นางสาวดวงหทัย   ดีแป้น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101346   นางสาวดาราณี   ใจเข้าชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101347   นางสาวดารุณี   ไกรกิจราษฎร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101348   นางสาวดาวเรือง   ดนัยกรประเสริฐ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101350   นางสาวทัศนวรรณ   ปันอินทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101358   นางสาวธัญชนก   นาเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101362   นางสาวธีรกานต์   ไชยอิ่นคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101363   นายธีรธร   ทรงศิริวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101364   นางสาวธีรนาฎ   แสนคำงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101366   นายธีระภันท์   ธีระนานันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101368   นางสาวนริศรา   ใจกันทะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101369   นายนวพล   เตชะสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101375   นายบพิธพงศ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101376   นายบารมี   โพธิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101377   นายปฏิภาณ   บัวละวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101378   นางสาวปฐมรัก   เจริญสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101380   นางสาวปนัดดา   ศัตรู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101381   นางสาวปนัดดา   แสนกันหา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101382   นายปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101386   นางสาวปวริศา   คำอิ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101388   นางสาวปาริฉัตร   ขอนขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101389   นางสาวปาริฉัตร   แซ่ตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101390   นางสาวปาริฉัตร   ศรีสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101392   นางสาวปิยฉัตร   นะติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101401   นางสาวพรนิภา   บัวชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101403   นางสาวพลอยพรรณ   อธิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101404   นางสาวพัชณิดา   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101407   นางสาวพัณณิตา   คำหมื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101408   นางสาวพัทธ์ธีรา   บุญบาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101409   นางสาวพันนิตา   พันแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101410   นางสาวพิชญ์สินี   ศรีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101413   นางสาวพิมพ์ลฎา   ศิริพิมุกต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101414   นางสาวพิมพ์วิไล   มิ่งเหล็ก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101415   นางสาวพิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101416   นายพิษณุ   จันทร์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101417   นางสาวเพชรดา   พรมษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101423   นางสาวภิญญดา   วิมลสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101424   นางสาวมณฑิตา   ยาดิบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101426   นายยามาโต๊   นิอีมือระ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101428   นางสาวรัตติกาล   วงค์ชำนาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101430   นายวชิรวิทย์   ญาณะทาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101434   นางสาววรดา   โชครวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101437   นางสาววริศรา   คะชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101441   นางสาวศศิภา   อมรวัฒนานุกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101444   นางสาวศิรินรัตน์   สุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101445   นางสาวศิริลักษณ์   แซ่ล่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101451   นางสาวสุกันยา   มูลเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101453   นางสาวสุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101455   นางสาวสุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101456   นางสาวแหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101462   นางสาวอภิชญา   ธิยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101464   นางสาวอรนลิน   บุญมาก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102301   นางสาวกนกนิภา   เกริกเกียรติปรีดา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102302   นางสาวกนกพร   พงค์สวัสดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102303   นางสาวกนกวรรณ   พันธุมิตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102304   นางสาวกมนรัตน์   ศรีภา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102305   นางสาวกมลลักษณ์   ซาววงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102307   นางสาวกรกนก   จันทร์เจนจบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102316   นายคชินทร์   ชาฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102320   นางสาวจันทร์จิรา   อุดทาสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102321   นางสาวจิรประภา   โตยะวนิช : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102322   นายจิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102323   นายจิรัชญา   กันทะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102333   นายฐิติกร   ล้ำเลิศสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102337   นายณัฐธีร์   วัฒนจรสโรจน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102338   นายณัฐพงษ์   สินสวัสดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102340   นายณัฐวุฒิ   ไชยวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102341   นายดนัย   พรมสมบัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102342   นายดนุชิต   ธรรมชัยเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102344   นางสาวนัคมน   ด้วงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102356   นางสาวธัญญารัตน์   เวทำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102359   นางสาวนัฐมล   ชัยเจริญศรีเมธี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102362   นางสาวนิภาพร   หมื่นปา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102363   นางสาวนุชนารถ   อินตา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102364   นางสาวบุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102369   นางสาวปวีณวัสสา   ขันธนานันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102380   นายพีรภัทร์   แสนสวะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102381   นายพีรวัส   กิติสาย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102390   นายภาณุพงษ์   อุตรชน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102397   นางสาวร่มดี   ชมพูคีรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102398   นางสาวรวิสรา   ไชยพานิชย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102399   นางสาวรักชนก   ไอนัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102402   นางสาวรัตนาภรณ์   ตั้งสลุง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102404   นางสาวลดาวัลย์   ชนะพันธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102405   นางสาวลัดดา   ปิ่นสุวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102409   นางสาววรัญญา   ธัญญาโกศล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102411   นางสาววันวิสา   อำต๋า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102413   นายวิระยะ   เท่งฮวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102414   นางสาววิลาวัลย์   คำยันต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102415   นายศตวรรษ   ต้อตานา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102419   นายศักดิพงษ์   บูรพา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102422   นางสาวศิรประภา   เหล็กเพชร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102423   นางสาวศิริรัตน์   สังข์ประคอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102425   นายสมชาย   เมอโป : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102426   นายสรวิศ   เกียรติ์กรัณย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102428   นางสาวสโรชา   ทาไชยวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102429   นางสาวสหัสยา   มหาผล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102434   นางสาวสิรินดา   สีเงา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102435   นางสาวสิรินทร์ยา   ขาวดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102437   นางสาวสุชารัตน์   วงศ์โชติบริรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102438   นายสุทธิพงษ์   กันทะแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102441   นางสาวสุพัตรา   นวลยง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102442   นายสุริยา   มีนาค : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102443   นางสาวสุวนันท์   สุทธะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102444   นางสาวสุวภัทร   ดอกรัก : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102445   นางสาวสุวัสสา   ระงับพาล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102447   นางสาวอภิษฎา   เชื้อลาว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102449   นางสาวอรัชพร   อินทะพันธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102452   นางสาวอัญญาเรศ   แก้วคำอ้าย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102453   นางสาวอาทิตยา   จินใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102454   นางสาวอาทิตยา   วรรณต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102455   นางสาวอาภาพร   วงศ์ษา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102456   นางสาวอารยา   มั่นหมาย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102457   นายอำนาจ   มัจฉา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102459   นางสาวเอื้อการย์   นนท์นิติรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102460   นางสาวชฎาธาร   ขันท์ไพศาล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103347   นายทักษ์ดนัย   ญานะฟู : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103353   นายนนทกร   จันทร์บุญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103385   นายพัฒนากร   ทาคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103403   นายราเมศวร์   หมอกกร : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104302   นางสาวกนกพร   สุริพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104303   นางสาวกรณิศ   ไชยเมืองชื่น : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104307   นางสาวกัลยรัตน์   ติ๊บน้อย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104311   นางสาวเก็จมณี   คำลือ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104321   นางสาวจุฑามาศ   สุริยะโต้ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104323   นางสาวจุฬาศิริ   ชุมภูหมุด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104324   นางสาวเจตวรรณ์   แสงคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104325   นางสาวเจนจิรา   ประสาทน้ำเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104327   นางสาวชนนิกานต์   วิชัยดิษฐ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104337   นางสาวชุตินันท์   แขกทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104349   นางสาวณิชา   ตองติดรัมย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104350   นางสาวณีรนุช   ต๊ะสุทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104351   นางสาวดวงพร   สมบัติปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104357   นางสาวธนภรณ์   จันทร์เขียว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104364   นางสาวธีร์วรา   เริงสุทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104371   นางสาวนาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104376   นางสาวเบญจวรรณ   วิชัยคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104377   นางสาวเบญจวรรณ   อภิชาตกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104379   นางสาวปวีณา   แสงไกร : การเงิน 3ชั่วโมง
6109101325   นางสาวทมนวรรณ   สาบุ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 3ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102309   นายชยังกูร   ประจงเศรษฐ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102312   นายญาณกร   นิลาพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102319   นายทิวากร   ชัยกาจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102321   นายธนวัฒน์   เขียวสอาด : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102322   นายธีรพัฒน์   วิญญรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102326   นายนครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102328   นายนัฎปกรณ์   วงษ์ประเสริฐ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102332   นายบวรนันท์   ตันกูล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102340   นายภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102347   นายวสวัตติ์   วิระโย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102357   นายสุจริต   ทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102359   นายสุพกรณ์   สุขศิริ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102363   นายอนุวัฒน์   บำรุงราษฎร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6112101301   นางสาวกรพินธิ์   เยขะจร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101302   นายกรวิชญ์   จันทร์ฟู : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101304   นายกันฑ์เอนก   ใจรังสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101309   นายชนัตร   สินจักร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101313   นายณัฐพันธ์   ราชคม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101329   นายพงศกร   หวานแหลม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101331   นายพงศภัค   คงมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101347   นายวิทยา   ชมภูคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101349   นางสาวศุภสุตา   สว่างแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101351   นางสาวศุภิญญา   กาจุม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101360   นายสุรเชษฐ์   เดือนขาว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101363   นางสาวอนิจศรา   ปันผล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101364   นางสาวอภิชญา   โพธิ์แดง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101365   นางสาวอังคณา   ดวงมณี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101367   นายอิทธิพล   แก้วสมตัว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112106355   นายวรเมธ   พรมลา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6114101309   นางสาวกุลกานต์   ทาจันทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101312   นางสาวเกี๋ยงคำ   ลุงคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101330   นายธงชัย   แก้วเขียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101336   นางสาวนนทวรรณ   ดิชวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101338   นางสาวนภัสสร   ตรีเพชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101340   นายนัฐพนธ์   สุพัฒนุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101350   นางสาวปาริฉัตต์   สันคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101355   นางสาวพรลภัส   สุขบัติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101369   นางสาวเมธาวรรณ   อาภรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101393   นายสหัสวรรษ์   ใจหวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6115123307   นายกิตติคุณ   สิทธิกาจน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123315   นายชยาวุธ   วิไลรัตน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123322   นายณรงค์ฤทธิ์   ต๊ะวีพันธ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123325   นายณัฐดนัย   ขุนชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123340   นายนราวิชญ์   ชูส่งแสง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123342   นายนวพล เตียวสกุล   เพิ่มงาม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123343   นายนันทพงศ์   ทักษ์ธีรสิทธิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123362   นายมนัสวี   ขัดทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123373   นายวันชัย   คำวันดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123378   นายวิโรจน์   แซ่ย่า : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123386   นายสถิตย์   พรมจันทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123387   นายสมบูรณ์   บุษบงไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123388   นายสมรภูมิ   คุณรังษี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123398   นายสุรชัย   แซ่โซ้ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123399   นางสาวสุวนันท์   ทองยุ้น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123407   นายอัฐวรรธน์   เสือคุ่ย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102352   นายพศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102374   นายสุพัฒน์   เดชะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102378   นายพีรพัฒน์   พันธ์เพชร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง