ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806102538   นางสาวสุพิชชา   พุ่มจันทร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102500   นายวีรภัทร   กล้าหาญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102502   นายวีระชัย   ดวงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102503   นายวีระพล   อุ่นใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102516   นายศุภกร   กองคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906103305   นางสาวกวิสรา   คะเต่ย : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103306   นางสาวกัญญารัตน์   คำแดง : บัญชี 3ชั่วโมง
5906103319   นางสาวขวัญฤทัย   โนพิชัย : บัญชี 3ชั่วโมง
5910101312   จตุพล   สามัญ : การประมง 3ชั่วโมง
6001102353   ทรัพย์ศิริ   จงจอหอ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6006102398   พิมพ์ประภา   มหายศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006103472   ศุภณัฐ   ไชยเทพ : บัญชี 3ชั่วโมง
6101101324   ทิพย์เกสร   นุ่มเนื้อ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101101368   ศิริลักษณ์   วงค์เก๋ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
6101102316   จันทร์จิรา   ศรศิลป์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102360   ทิพวัลย์   คำธารา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102361   ทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102367   ธนัญญา   ศักดิ์พุ่ม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102370   ธัชพรรณ   สารคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102371   ธัญลักษณ์   สมสวัสดิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102372   ธันย์ชนก   ค้างสำโรง : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102373   ธารารัตน์   กันทิยะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102377   ธีรพงศ์   กาญจนพันธ์บุญ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102378   ธีรพงษ์   จันปัญญา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102380   ธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102381   นฤมล   เกิดพงษ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102382   นวพรรษ   ไชยธรรม : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102384   นัฏธญา   บุญมี : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102385   นัฐวรรณ   แซ่ลี้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102393   ปวีณา   พาพุทธา : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102397   ปิยะธิดา   สัจนวล : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102415   นางสาวมัชฌิมา   ดีขะนุ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102436   วัชระ   คันทะสาร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101124302   กรรณภิรมย์   ศรีกระจ่าง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124307   เกศกุลธร   กุดเป่ง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124308   เกศินีย์   จันมี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124310   จิ๋ว   ทอนแต่ม : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124312   ญาณิศา   นิลวัตร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124315   ณัฐธิดา   เนื่องหล้า : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124316   ธนภัทร   คันธยศ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124318   นทีกานต์   นิจผล : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124319   นพรัตน์   ป้องท้าว : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124324   ยุพวดี   เชิญขวัญมา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124325   รุจิรา   กองม่วง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124326   ลลิตา   บัวพร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124327   นางสาวเสาวลักษณ์   แสนฝั้น : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124328   อนิสา   เกริ่นสระน้อย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124329   อภิญญา   ยอดคีรี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124330   อารยา   อามหน้อย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6101124331   อภิพร   จันทรสนธยา : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
6103101301   กชกร   อุ่นเรือน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101303   กัลยาลักษณ์   ถาป้อม : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101347   รัชฎาธร   นามเสน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101358   อติยากรณ์   งามพลแสน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101359   อนันดา   ทะเลลึก : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101360   อภิญญา   แพงไทย : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103101364   อารยา   อุตาเรือน : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6103102302   กมลพรรณ   สินสุพรรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102305   จิตตินันท์   เกตุแจ้ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102313   ธารดี   จันทร์เจริญ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102340   วิรดา   มิ่งทอง : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102342   ศศินา   ดวงเนตร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103102343   สิญาดา   วาทีกานท์ : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6104101319   นายญาณวุฒิ   ญาณจินดา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104101404   นางสาวณัฐวดี   คงแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104104307   ศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 3ชั่วโมง
6104105319   รุ่งฤดี   เถาหลง : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101301   กนกวรรณ   บริบูรณ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101302   กนกวรรณ   วงศ์ชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101303   กนต์รพี   กิตติคุโณดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101304   กมลวรรณ   แก้วจิตร : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101305   กรกมล   ใจสว่าง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101310   กานต์ธิดา   ณ นครพนม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101311   นายกิตติโชค   อุยเหินนภา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101313   เขมรัตน์   กันทะวัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101315   จณิษดา   สายบุญทา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101316   จันจิรา   ปานบัวคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101317   จิรวรรณ   ทองสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101318   จิรัฐติกาล   ลาภสิทธิ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101319   ธนิก   หิรัญวัฒนะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101321   ชมาพรรณ   พารัตน์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101323   ชโยดม   บุญตั้ง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101324   ชรินรัตน์   จัดของ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101325   ชลธิชา   พวงแย้ม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101326   ชลธิชา   ศิลา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101330   ฐานิกา   ลัภย์โภคาสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101335   ณัฎฐณิชา   สมหมึก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101337   ณัฐดนัย   เป็งคำตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101338   ณัฐธิดา   ยี่ทะรา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101340   ณัฐริกา   ปาลี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101344   ณิชารีย์   ช่างเกวียนดี : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101345   ดวงหทัย   ดีแป้น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101346   ดาราณี   ใจเข้าชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101347   ดารุณี   ไกรกิจราษฎร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101348   ดาวเรือง   ดนัยกรประเสริฐ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101350   ทัศนวรรณ   ปันอินทอง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101358   ธัญชนก   นาเจริญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101362   ธีรกานต์   ไชยอิ่นคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101363   ธีรธร   ทรงศิริวงศ์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101364   ธีรนาฎ   แสนคำงาม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101366   ธีระภันท์   ธีระนานันท์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101368   นริศรา   ใจกันทะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101369   นวพล   เตชะสกุล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101375   บพิธพงศ์   ไชยวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101376   บารมี   โพธิ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101377   ปฏิภาณ   บัวละวงค์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101378   ปฐมรัก   เจริญสุข : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101380   ปนัดดา   ศัตรู : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101381   ปนัดดา   แสนกันหา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101382   ปริญญา   ทรงคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101386   ปวริศา   คำอิ่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101388   ปาริฉัตร   ขอนขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101389   ปาริฉัตร   แซ่ตัน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101390   ปาริฉัตร   ศรีสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101392   ปิยฉัตร   นะติ๊บ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101401   พรนิภา   บัวชุม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101403   นางสาวพลอยพรรณ   อธิมา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101404   พัชณิดา   จันทร์แก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101407   พัณณิตา   คำหมื่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101408   พัทธ์ธีรา   บุญบาง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101409   พันนิตา   พันแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101410   พิชญ์สินี   ศรีใส : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101413   พิมพ์ลฎา   ศิริพิมุกต์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101414   พิมพ์วิไล   มิ่งเหล็ก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101415   พิรัญญา   อินต๊ะวิชัย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101416   พิษณุ   จันทร์คำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101417   นางสาวเพชรดา   พรมษา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101423   ภิญญดา   วิมลสมบัติ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101424   มณฑิตา   ยาดิบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101426   นายยามาโต๊   นิอีมือระ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101428   รัตติกาล   วงค์ชำนาญ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101430   วชิรวิทย์   ญาณะทาน : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101434   วรดา   โชครวย : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101437   วริศรา   คะชา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101441   ศศิภา   อมรวัฒนานุกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101444   ศิรินรัตน์   สุวรรณ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101445   ศิริลักษณ์   แซ่ล่อ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101451   สุกันยา   มูลเมือง : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101453   สุดรัตน์   เเตะวอ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101455   สุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101456   แหม่ม   สุทธสา : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101462   อภิชญา   ธิยะ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101464   อรนลิน   บุญมาก : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102301   กนกนิภา   เกริกเกียรติปรีดา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102302   กนกพร   พงค์สวัสดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102303   กนกวรรณ   พันธุมิตร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102304   กมนรัตน์   ศรีภา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102305   กมลลักษณ์   ซาววงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102307   นางสาวกรกนก   จันทร์เจนจบ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102316   คชินทร์   ชาฎา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102320   จันทร์จิรา   อุดทาสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102321   จิรประภา   โตยะวนิช : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102322   จิรวัตร   เลาย่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102323   จิรัชญา   กันทะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102333   ฐิติกร   ล้ำเลิศสุข : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102337   ณัฐธีร์   วัฒนจรสโรจน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102338   ณัฐพงษ์   สินสวัสดิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102340   นายณัฐวุฒิ   ไชยวุฒิ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102341   ดนัย   พรมสมบัติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102342   นายดนุชิต   ธรรมชัยเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102344   นัคมน   ด้วงดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102356   ธัญญารัตน์   เวทำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102359   นัฐมล   ชัยเจริญศรีเมธี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102362   นิภาพร   หมื่นปา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102363   นุชนารถ   อินตา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102364   บุษราคัม   ปราบทองกุล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102369   ปวีณวัสสา   ขันธนานันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102380   นายพีรภัทร์   แสนสวะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102381   พีรวัส   กิติสาย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102390   นายภาณุพงษ์   อุตรชน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102397   ร่มดี   ชมพูคีรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102398   รวิสรา   ไชยพานิชย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102399   นางสาวรักชนก   ไอนัน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102402   นางสาวรัตนาภรณ์   ตั้งสลุง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102404   ลดาวัลย์   ชนะพันธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102405   ลัดดา   ปิ่นสุวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102409   วรัญญา   ธัญญาโกศล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102411   วันวิสา   อำต๋า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102413   วิระยะ   เท่งฮวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102414   วิลาวัลย์   คำยันต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102415   นายศตวรรษ   ต้อตานา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102419   ศักดิพงษ์   บูรพา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102422   ศิรประภา   เหล็กเพชร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102423   ศิริรัตน์   สังข์ประคอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102425   สมชาย   เมอโป : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102426   นายสรวิศ   เกียรติ์กรัณย์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102428   สโรชา   ทาไชยวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102429   สหัสยา   มหาผล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102434   นางสาวสิรินดา   สีเงา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102435   สิรินทร์ยา   ขาวดี : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102437   สุชารัตน์   วงศ์โชติบริรักษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102438   สุทธิพงษ์   กันทะแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102441   นางสาวสุพัตรา   นวลยง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102442   นายสุริยา   มีนาค : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102443   สุวนันท์   สุทธะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102444   สุวภัทร   ดอกรัก : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102445   สุวัสสา   ระงับพาล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102447   อภิษฎา   เชื้อลาว : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102449   อรัชพร   อินทะพันธ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102452   อัญญาเรศ   แก้วคำอ้าย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102453   อาทิตยา   จินใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102454   อาทิตยา   วรรณต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102455   อาภาพร   วงศ์ษา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102456   อารยา   มั่นหมาย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102457   นายอำนาจ   มัจฉา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102459   เอื้อการย์   นนท์นิติรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102460   ชฎาธาร   ขันท์ไพศาล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103347   ทักษ์ดนัย   ญานะฟู : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103353   นนทกร   จันทร์บุญ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103385   พัฒนากร   ทาคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
6106103403   ราเมศวร์   หมอกกร : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104302   กนกพร   สุริพันธ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104303   กรณิศ   ไชยเมืองชื่น : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104307   กัลยรัตน์   ติ๊บน้อย : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104311   เก็จมณี   คำลือ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104321   จุฑามาศ   สุริยะโต้ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104323   จุฬาศิริ   ชุมภูหมุด : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104324   เจตวรรณ์   แสงคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104325   เจนจิรา   ประสาทน้ำเงิน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104327   ชนนิกานต์   วิชัยดิษฐ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104337   ชุตินันท์   แขกทอง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104349   ณิชา   ตองติดรัมย์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104350   ณีรนุช   ต๊ะสุทา : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104351   ดวงพร   สมบัติปัน : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104357   ธนภรณ์   จันทร์เขียว : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104364   ธีร์วรา   เริงสุทธิ์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104371   นาริศรา   ธรรมเฮิง : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104376   เบญจวรรณ   วิชัยคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104377   เบญจวรรณ   อภิชาตกุล : การเงิน 3ชั่วโมง
6106104379   ปวีณา   แสงไกร : การเงิน 3ชั่วโมง
6109101325   ทมนวรรณ   สาบุ่ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6110101396   ธนพัต   ภูมิคง : การประมง 3ชั่วโมง
6110102303   จักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102309   ชยังกูร   ประจงเศรษฐ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102312   นายญาณกร   นิลาพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102319   นายทิวากร   ชัยกาจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102321   ธนวัฒน์   เขียวสอาด : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102322   ธีรพัฒน์   วิญญรัตน์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102326   นครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102328   นัฎปกรณ์   วงษ์ประเสริฐ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102332   บวรนันท์   ตันกูล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102340   ภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102347   วสวัตติ์   วิระโย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102357   สุจริต   ทองคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102359   สุพกรณ์   สุขศิริ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6110102363   อนุวัฒน์   บำรุงราษฎร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 3ชั่วโมง
6112101301   กรพินธิ์   เยขะจร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101302   กรวิชญ์   จันทร์ฟู : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101304   กันฑ์เอนก   ใจรังสี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101309   ชนัตร   สินจักร์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101313   ณัฐพันธ์   ราชคม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101329   พงศกร   หวานแหลม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101331   นายพงศภัค   คงมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101347   นายวิทยา   ชมภูคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101349   นางสาวศุภสุตา   สว่างแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101351   ศุภิญญา   กาจุม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101360   สุรเชษฐ์   เดือนขาว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101363   อนิจศรา   ปันผล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101364   อภิชญา   โพธิ์แดง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101365   อังคณา   ดวงมณี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112101367   อิทธิพล   แก้วสมตัว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112106355   วรเมธ   พรมลา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6114101309   นางสาวกุลกานต์   ทาจันทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101312   เกี๋ยงคำ   ลุงคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101330   ธงชัย   แก้วเขียว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101336   นางสาวนนทวรรณ   ดิชวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101338   นภัสสร   ตรีเพชร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101340   นัฐพนธ์   สุพัฒนุกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101350   ปาริฉัตต์   สันคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101355   พรลภัส   สุขบัติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101369   เมธาวรรณ   อาภรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114101393   สหัสวรรษ์   ใจหวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6115123307   กิตติคุณ   สิทธิกาจน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123315   ชยาวุธ   วิไลรัตน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123322   นายณรงค์ฤทธิ์   ต๊ะวีพันธ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123325   ณัฐดนัย   ขุนชัย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123340   นราวิชญ์   ชูส่งแสง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123342   นวพล เตียวสกุล   เพิ่มงาม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123343   นันทพงศ์   ทักษ์ธีรสิทธิ์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123362   มนัสวี   ขัดทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123373   วันชัย   คำวันดี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123378   นายวิโรจน์   แซ่ย่า : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123386   สถิตย์   พรมจันทร์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123387   สมบูรณ์   บุษบงไพบูลย์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123388   นายสมรภูมิ   คุณรังษี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123398   สุรชัย   แซ่โซ้ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123399   สุวนันท์   ทองยุ้น : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123407   อัฐวรรธน์   เสือคุ่ย : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102352   พศิน   วงษ์ดีศรีโยธิน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102374   สุพัฒน์   เดชะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102378   พีรพัฒน์   พันธ์เพชร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง