ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5708105309   พรดารา   ศรีทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708105311   ศุภมาส   เบงจา : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5708113307   ปุญญิศา   นิธิสมบัติ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5808105306   พนัชพงษ์พรรณ   ทะเกิงกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5808105309   เบญจวรรณ   สีเคน : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5808105313   อัญศญา   บุญประจวบ : เทคโนโลยีชีวภาพ 3ชั่วโมง
5808107303   กรวิชญ์   ประวันตา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107340   ธราธิป   ชัยจันทร์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107375   วายุพักตร์   ยานะวิน : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5808107396   สุธิชัย   สมเขียว : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6008105302   ฐิติรัตน์   เฉิดฉวีวรรณ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6008107331   ภาณุ   องคะลอย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6008107337   รุ่งโรจน์   บุษบงก์ไพฑูรย์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6008109315   ถิรพิทย์   ยศทวี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6008109316   ทศพล   บุญธิมา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6008109321   ปฐมภพ   จันทร์โม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6008109325   พิสิษฐ์   เชาวกิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6008109334   ศรายุทธ   แหน่งน้อย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6008109337   สิรวิชญ์   ไชยบัวแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6008111304   ชลธิชา   เวียงแก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6008111314   พลอยสวย   ถุงเงิน : บัญชี 3ชั่วโมง
6108109304   นายจิรวิชญ์   จันทร์เจือจุน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108109327   นายสหรัฐ   ปลื้มสุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 3ชั่วโมง
6108111304   นางสาวเจนจิรา   วงศ์โพธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111309   นายนครินทร์   กอฝั้น : บัญชี 3ชั่วโมง
6108111310   นางสาวบุญพิทักษ์   ลอยคลัง : บัญชี 3ชั่วโมง