ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5905104377   วริศรา   กาละวัง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5905204323   ธัญญารัตน์   จันทราช : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5906101503   นางสาวอิสริยาภรณ์   มะโนสกูล : การจัดการ 3ชั่วโมง
5915123354   นางสาวปิยะพร   มากมิ่ง : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6001102322   คุณานนต์   ศรีสมบัติ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001102520   เอกรัตน์   สวนใต้ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6001105319   ชนิดาพร   แนวประเสริฐ : อารักขาพืช (วัชพืชวิทยา) 3ชั่วโมง
6003101313   ชนาพร   ป้อมคำ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
6003102322   ธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6003104302   กาญจนา   ตาเปี้ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
6004104303   ชนิตา   คมขำ : สถิติ 3ชั่วโมง
6005104310   เกศินี   พรมมิจิตร์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6006101352   ณภาภรณ์   บัวลาแก้ว : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101418   พิมพ์ชนก   เดชอุดม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101423   ภัคนัน   วรรณศาสตร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006101454   วิภาดา   กาบจันทร์ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6006102447   ศิริลักษณ์   มินทร์ชัย : การตลาด 3ชั่วโมง
6014101381   อุมาพร   ธัญญพันธ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6101102361   ทิพาพร   แสนอินต๊ะ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102370   ธัชพรรณ   สารคำ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102380   ธีระพงษ์   จันทะบุตร : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102394   ปวีณา   สุต้น : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102429   รุ่งรวิน   เก่งกาจ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6101102459   ศิริวรรณ   สารฤทธิ์ : พืชสวน 3ชั่วโมง
6103102321   ปวีณา   บัวนิล : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
6103103321   ทศวรรษ   หนั่นต่า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6103103335   พนิดา   บุญจันต๊ะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
6104101404   นางสาวณัฐวดี   คงแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
6104107305   พิมพ์พินัน   นาคโคตร : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101312   จันทร์จิรา   พงษ์รักษ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101324   ณัฐณิชา   อินสุยะ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101374   รวิชา   คำแปง : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101399   สิทธิชัย   อินต๊ะจาย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105101414   อภิสิทธิ์   ธเนศวรสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105303   กิ่งกาญจน์   กุลุชิ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105306   จารุวรรณ   ศิริ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105332   ธัญวรัชญ์   นิธิธานนท์ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105381   นางสาววริศรา   ยาละนะ : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6105105408   อรวรรณ   ใจหวัง : รัฐประศาสนศาสตร์ 3ชั่วโมง
6106101310   กานต์ธิดา   ณ นครพนม : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101316   จันจิรา   ปานบัวคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101424   มณฑิตา   ยาดิบ : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106101455   สุภาพร   สุขเกิด : การจัดการ 3ชั่วโมง
6106102363   นุชนารถ   อินตา : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102405   ลัดดา   ปิ่นสุวรรณ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102422   ศิรประภา   เหล็กเพชร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102441   นางสาวสุพัตรา   นวลยง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106103328   ชลธิศ   สิงห์แก้ว : บัญชี 3ชั่วโมง
6106104420   ศศิวิมล   โชตฐิติธนานันท์ : การเงิน 3ชั่วโมง
6109101372   ศุภานัน   ทีมี : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6109101382   สุวิตรา   วงศ์งาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
6112101363   อนิจศรา   ปันผล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6112106331   นางสาวนิศารัตน์   ศรีสุทัศน์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106340   ปิยธิดา   ทิพย์โพธิ์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6112106364   ศุภรัตน์   สุจริต : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
6114101315   นายจักรกฤษณ์   กันทาคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
6114102309   ขวัญกมล   กุมเมฆ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102315   เจือจันทร์   แถบหอม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6114102330   ธาม   ปานาม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
6115123315   ชยาวุธ   วิไลรัตน์ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123321   ยศบดินทร์เดโช   อ้ายแก้ว : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123323   ณัชธกฤษณ์   เกตุศรี : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6115123342   นวพล เตียวสกุล   เพิ่มงาม : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
6118102334   ธิดารัตน์   ขะจำปี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6118102343   นิษฐ์ชญา   นวลวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6122101312   กิ่งแก้ว   ปลอดทองสม : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101313   กิตติมา   เงินจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101329   จุฑามาศ   พงษ์ธรรม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
6122101344   ณัฏฐณิชา   หงษาวงษ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101383   นางสาวปิยะธิดา   พฤษกิจ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
6122101386   พงษ์สถิต   ต้องสู้ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง