ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801417008   นายปัณณวิชญ์   ศิริพุทธิมานนท์ : การพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน 3ชั่วโมง
5901101310   นางสาวชลธิชา   แพทย์กลาง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101319   นางสาวณัฐทมล   โชคดี : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101320   นางสาวณัฐธยาน์   จำบัวขาว : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101322   นางสาวณัสมา   ดลระหมาน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101323   นางสาวณิชาภัทร์   ฉาดฉาน : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101325   นายเด่นดนัย   ชนะสิทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101326   นายทอนชัย   เก่งผสานคุณ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101327   นายธนกาญน์   คล้ายวิมุติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101328   นายธนภัทร   แก้วแสงพิศุทธิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101331   ธีรพงศ์   เปลี่ยววิญญา : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101332   นายนพดล   อินริสพงค์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101337   นางสาวปทุมพร   ปงเทพ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101338   นายปรเมศวร์   รุ่งโรจน์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101345   นางสาวผกามาศ   ทองเกิดอินทร์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101352   นายเมธพล   สวนวงษ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901101363   นางสาวศิริลักษณ์   อุปะละเป็ง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5901102306   กรนภา   กงชัย : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102314   กัลยกร   โกทา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102321   คริษฐ์   ลีลาด : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102323   จะชะทู   พาเผอ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102324   จักรพงค์   ศรีชัยวงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102329   จิรพรรณ   ขันทะ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102330   จิราพร   เตจ๊ะฝั้น : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102333   จุฬารัตน์   สายยศ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102334   เจนจิรา   เขียวคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102335   เจนจิรา   ประสาทศิลป์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102336   เฉลิมศรี   ทองพึ่งสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102339   ชัยณรงค์   นิ่มมณี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102340   ชิษณุชา   บุณยบวรวิวัฒน์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102341   โชคประเสริฐ   นุ่มเบญจรงค์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102342   ไชยรัตน์   จำปาดิบ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102343   ซาบัน   คำยุง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102347   นางสาวฐิติชญา   เสนามาตร์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102349   ฐิติภรณ์   แก้วคำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102351   ณัชชา   นรทศ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102378   ธาริณี   กมลรัตน์ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102381   นัฑริกา   บุดดี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102383   นิติยา   เอี่ยมศรี : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102388   ใบเฟิร์น   แป้นเงิน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102392   ปวริศา   โตสกุณี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102395   ปาริฉัตร   หมื่นไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102403   พรพรรณ   แสงสว่าง : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102404   พรพิมล   สิระไผ่ทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102405   พรพิมล   สีเม้า : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102406   พลอย   นามมนตรี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102416   พุฒิพงศ์   ดวงประเสริฐ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102420   ภัทราพร   ไพศาลนันท์ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102421   ภัสร์สรณ์   เกลียวนาค : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102422   ภานุวัฒน์   กระสาย : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102430   มยุริน   เกี๋ยงมะนา : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102433   เมทินี   วงค์ตัน : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102434   เมธา   โทไธสง : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102435   ยุทธศาสตร์   โคะเจ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102439   รัตนาภรณ์   ลาคำเสน : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102440   นายรามิล   จิระภิญโญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102443   นายวชิระ   จันทบาล : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102447   วรัญญา   ดนตรี : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102448   วันทนา   ผิวขำ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102450   วัลภาพร   วิเศษวงษา : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102453   วาสนา   แสนสามารถ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102455   วิทวัส   น้อยหัวหาด : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5901102474   สุตาภัทร   ถนอมธรรม : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102487   นายอติวิชญ์   ศรลัมพ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901102500   อุทัยทิพย์   สุทธิมาน : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5901113301   กนกพร   เติมลาภ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113302   กมลลักษณ์   แก้วปรีดาภรณ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113303   กุลภรณ์   หมูโต่ง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113304   กุลนิดา   ไพลสีม่วง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113305   กุลสินี   อุปาลี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113307   จารุวรรณ   ประสาทศิลป์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113308   จิดาภา   คำอุ่นเรือน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113311   ชุติพร   สุดเฉลามาลี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113312   ญานิกา   บัวผัด : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113314   ธันย์ศรุต   กำเนิด : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113317   ทิวา   ผ่านคำ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113319   ธัญจิตรา   สุวรรณ์พิงคา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113320   นิภาพรรณ   แมะบ้าน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113322   ปฏิวัติ   ตลับนาค : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113326   พงศกร   เชื้อเมืองพาน : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113327   พนิดา   ท่าสระ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113328   พัชราพร   แสงดาว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113329   พิกุล   ชูชื่นบุญ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113330   พิชญทัฬห์   พุ่มโพธิ์ทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113331   ภานุมาศ   เวชกร : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113332   โภคพัฒน์   โล่พานิช : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113333   รุ่งนภา   หยกรัศมีโรจน์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113335   วันเฉลิม   แสนคำลือ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113336   วิภาดา   ปาละอ้าย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113337   นายศรัณย์   จันทร์วงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113338   ศศินา   โพธิ์ทอง : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113339   ศันสนะ   วงศ์อ้าย : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113341   นางสาวสุกัญญา   ศรีบัวขาว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113342   สุธาทิพย์   อุดมศรี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113343   อภิชาติ   เกตุพรหมมา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113344   อภิญญา   เลาะไชยสงค์ : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113345   อรภาณี   คำบุบผา : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5901113346   อังคณา   สวัสดี : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง