ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5805101301   นางสาวกมลชนก   คำแดง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101302   นายกฤตณัฐ   เฟื่องจันทร์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101303   นางสาวกฤติยา   บุญปั๋น : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101305   นางสาวกัณฐิกา   ท่ากะเชียง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101306   นายกิตติพงษ์   เมฆโพธิ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101307   นางสาวกิตติยา   เทือกต๊ะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101308   นางสาวกุลสตรี   นามสามล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101310   นางสาวจิราภา   พรมเสน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101311   นางสาวจุฑามาศ   เวชภัณฑ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101312   นางสาวชนกเนตร   หยาดตะคุ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101314   นายชยนนท์   แก้วสอาด : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101315   นายชวกร   สมุทรารินทร์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101316   นายชาญวิชญ์   ชราชิต : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101317   นางสาวญาณิศา   เรืองปาน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101318   นายฐิติพงษ์   ชัยลังกา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101319   นางสาวฐิติรัตน์   เงาธรรม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101320   นายณัฐกิตติ์   บุญช่วย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101321   นางสาวณัฐชนก   จอมแปง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101322   นางสาวณัฐยา   มาลา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101323   นางสาวณัฐวดี   สิทธิดุก : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101324   นางสาวณัฐวรา   ลุกเซ็น : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101325   นางสาวกาญจนกร   เหลืองทอง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101326   นางสาวดรุณรัฐ   สมเอี่ยม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101327   นายตะวันวิศว์   พรหมขัติแก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101328   นายทรงสิทธิ์   สนธิคุณ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101330   นายธงรบ   ทาสัก : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101332   นายธนพงษ์   วังทอง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101333   นายธนพล   จอมคำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101334   นางสาวธนภรณ์   แก้วทองสุข : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101335   นายธนลภย์   เกตุประสาท : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101336   นายธนวรรธน์   กรรณิกา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101337   นางสาวธัญพร   ประจำแถว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101341   นางสาวนิพพิชฌน์   เครื่องสนุก : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101342   นางสาวบรรจงวาด   ใจพุก : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101343   นางสาวบุญญานี   ยุวะวาท : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101345   นางสาวประกายดาว   โม้คำ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101346   นายปรัชญา   สิทธิชัยวงค์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101347   นางสาวปรีดาภรณ์   อินทรทัต : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101348   นางสาวปรียาภรณ์   กองอารินทร์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101349   นายปวริศร   หวันชัยศรี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101351   นางสาวปิยะกานต์   หม่องรอบ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101352   นายชลธร   สันติเกียรติ์ผดุง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101354   นายภคอัศม์   โปษะกฤษณะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101355   นางสาวภัทจิรา   หู้พูล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101356   นางสาวภัทราพร   ถนอมชาติ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101357   นางสาวภาคินี   ตุ้ยหล้า : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101358   นายภิเษก   เครือบุญอุ่น : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101359   นายภูมิชนก   จุมปามัญ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101360   นายมงคล   ปิชัยนะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101361   นางสาวมณฑกานต์   กันทาพัน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101362   นางสาวมันทนา   ยาวิชัย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101363   นางสาวมิ่งขวัญ   ตั้งตระกูล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101364   นางสาวมุกดา   อุ่นกาย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101365   นางสาวเยาวเรศ   สุพันธ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101367   นางสาวรุ่งรัศมี   ปัญญาเมือง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101368   นายวงศ์วรรธก์   โหรา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101371   นายวรพิชญ์   จำปาเงิน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101372   นางสาววรันธร   รัตนเวทิน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101373   นางสาววราภรณ์   กองหล้า : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101375   นางสาววรินดา   อุปนันท์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101376   นายวิทยา   ปราบปรามภัย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101377   นายวิทวัส   อินเหล็ง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101378   นางสาววิภาพร   โมลาดุก : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101379   นางสาววิภาภรณ์   นัตกานต์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101381   นายวุฒิชัย   รัตนมงคล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101383   นายศิรสิทธิ์   สำรวมจิต : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101384   นางสาวศิรินาฎ   ทองอาจ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101385   นายกรรษพงค์   วียะศรี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101386   นายสมพร   เจริญกิจผาสุข : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101387   นางสาวสริญญา   รบชนะชัย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101388   นางสาวสโรชา   วงศ์วิเศษ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101389   นางสาวสายฝน   กองมู : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101390   นางสาวสิริพร   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101391   นายสืบสกุล   บุญมาก : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101393   นางสาวสุดารัตน์   อะมูล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101394   นายสุทิน   ปินตาโมงค์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101395   นายสุบรรณ   ขียา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101396   นางสาวสุปรียา   กิ่งดา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101397   นางสาวสุวิชาดา   เป็งนาค : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101399   นางสาวเสาวลักษณ์   กันธิมาพงค์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101400   นางสาวแสงรวี   ศรีทน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101401   นางสาวหัศญามณ   พิรุณ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101402   นางสาวอทิตยา   จันดาบุตร : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101403   นายอภิวัฒน์   ไชยอุป : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101404   นางสาวอรกัญญา   ทิพย์เกษร : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101405   นายอรรถพล   หารุคำจ๋า : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101406   นายอรุณโรจน์   กันทา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101407   นางสาวอลงกต   สาคร : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101408   นางสาวอัญชลีพร   สิงห์แก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101409   นายอานัส   เลขพันธ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805101410   นางสาวสุจิตรา   จำปา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805104302   นางสาวกนกทิพ   พุฒนา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104303   นางสาวกวินนา   ทองดี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104304   นายกษกรณ์   ใจแข็ง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104305   นายกัญจน์ชนน   นามวงษา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104306   นางสาวกัญญารัตน์   เสาร์คำ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104308   นางสาวปณศา   นามะเสน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104309   นางสาวกาญจนา   สุขใส : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104310   นางสาวกาญจนา   หนูศรีเจริญ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104311   นางสาวกานต์ธีรา   สุวรรณทา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104312   นายกิตติภพ   กันทะวัง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104313   นางสาวกิตติยา   คำปัน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104314   นายกิตติศักดิ์   ธรรมเมตตากุล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104315   นางสาวกุลธิดา   ชื่นใจ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104321   นายจักรพันธุ์   อุปมาณ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104322   นางสาวจิรวรรณ   ศรีโพธิ์งาม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104325   นางสาวชลิตา   แก้วเป็ง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104326   นายชิษณุพงศ์   ชัยสาร : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104327   นายญาณาธิป   ดวงดี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104328   นางสาวญาณิศา   เตชะโสด : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104329   นางสาวฐิตินันท์   แสนตางใจ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104331   นายณัฎฐากร   ปันตาทิพย์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104334   นางสาวณัฐริกา   เกิดกุญชร : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104336   นางสาวกัญญรัศ   ปัญญาฟู : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104337   นางสาวณิธินันท์   บุญปั๋น : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104338   นายไตรจักษ์   หมูยา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104339   นายทรงพล   อินต๊ะคง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104340   นางสาวธนพร   บุตุทำ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104341   นางสาวธนวรรณ   ธารีศรี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104342   นายธนวรรธน์   ตันหลวงกาศ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104343   นายธนากร   โอกะ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104344   นางสาวธวัลกร   เย็นกล่ำ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104345   นางสาวธัญญา   สารฤทธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104347   นายนพณัฐ   รัตนสุวรรณ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104348   นายนัฐพงษ์   เทพสวัสดิ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104352   นางสาวนุสบา   จันทะวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104353   นางสาวเบญจาภา   ใจเย็น : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104355   นางสาวปริยาภัทร   สนิทรัมย์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104357   นางสาวปานตะวัน   ทายงาม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104360   นายพงศ์ปกรณ์   ดอนมูล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104361   นายพงศ์พิทักษ์   คำโชติรส : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104362   นายพชร   พุ่มน้อย : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104363   นางสาวพรฟ้า   บุตรสิริกุล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104364   นางสาวพรรษชล   พรรณงาม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104365   นางสาวพัชราภรณ์   พรหมเต็ม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104366   นายพันธวัจน์   โชคธงทองทวี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104367   นายพายัพ   สนธิคุณ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104368   นางสาวจิรภิญญา   สุดสายตา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104369   นางสาวพิชญานิน   แก้วมอญ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104371   นางสาวพิไลพรรณ   ฉายาลักษณ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104372   นายพิษณุ   ชมภู : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104373   นางสาวเพชรรัตน์   สมนา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104374   นายภวัต   บุตราสวรรค์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104376   นายภากร   ชื่นอารมย์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104377   นางสาวเมธาวี   อุดฝั้น : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104378   นางสาวรพีพรรณ   ดวงตา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104379   นางสาวรัฐริดา   ถาติด : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104380   นายวงศกร   เทพเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104381   นายวชิราชา   ทับแถม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104382   นางสาววณิชชา   ขันทองนาค : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104383   นายวรวุฒิ   วงษ์สุรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104384   นางสาววรารมย์   ทองหนัก : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104385   นายวสุพล   อุดดง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104386   นายวัชรพงษ์   เม็งขาว : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104387   นางสาววารุณี   นามแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104388   นายวิเคณฑ์   นันต๊ะเสน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104390   นายวีรชาติ   ทวีกิจ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104391   นางสาวศศิธร   สระทองสอน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104393   นางสาวศิริญญา   มูลละ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104394   นางสาวศิริพร   อ่อนม่วง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104395   นางสาวศิริรัตน์   ชำนิสารพันการ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104396   นางสาวศิริลักษณ์   ติยะกว้าง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104397   นายศิวดล   แก้ววงษ์นุกูล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104398   นางสาวศุภธิดา   กองคำ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104402   นางสาวสวรินทร์   ศรีสอาด : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104403   นางสาวสิริยากร   แก้วเคียงคำ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104404   นางสาวสุดารัตน์   เสารัตนไพร : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104405   นางสาวสุทธิดา   เชียงปวน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104406   นางสาวภศิชา   วิเชียรภัทรกุล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104407   นางสาวสุธิดา   อินทร์สุวรรณโณ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104408   นางสาวสุนันทินี   จันประยงค์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104409   นางสาวสุภัสสรา   กอบแก้ว : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104411   นายอธิป   มาลีรัตนชัย : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104412   นายอนุพันธ์   กันทะอินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104413   นางสาวอภิญญา   ใจวะดี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104414   นายอภิวัฒน์   หล่อศิริ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104415   นางสาวอรปรียา   ใจยาเก๋ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104416   นางสาวอริศรา   หน่อยะ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104417   นายอัครเดช   กุหลาบ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104418   นางสาวอัจฉริยา   ไชยโปธิ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104419   นางสาวอัญชิรีย์   ฐิติธนัญญา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104420   นายอัสนีย์   สร้อยคำ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104421   นางสาวอาทิมา   ผัดตันตุ่น : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104422   นางสาวอารียา   เจริญสาร : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104423   นางสาวอารียา   เดือนเพ็ญ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805104424   นายอิศเรศ   ฮวดค่วน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805201302   นางสาวกัลยกร   ห่านตระกูล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201303   นางสาวกานต์สินี   วิลัยลักษณ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201304   นางสาวกิตติกานต์   คำฝั้น : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201305   นายกิตติศักดิ์   นพฤทธิ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201307   นายเกียรติศักดิ์   กันทาซาว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201308   นางสาวขวัญกมล   เต็มเปี่ยม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201312   นางสาวฉัตรเพชร   จูฑะรงค์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201313   นางสาวชัญญานุช   วระรัตน์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201314   นางสาวชาลีมา   ศรีสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201316   นางสาวชีวาพร   สุขศรี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201318   นางสาวโญชิเอะ   โคบายาชิ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201321   นางสาวณัฐพร   อินทะกันฑ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201322   นางสาวณัฐวศา   กาสุนา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201323   นายตั้งปณิธาน   จุ้ยชุ่ม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201324   นายธีรวุฒิ   ธงวิชัย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201325   นายนพปกรณ์   โยธารักษ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201326   นางสาวนภัสชญา   สุขทองสา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201327   นางสาวนริศรา   พิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201329   นางสาวปวีนา   กลิ่นถนอม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201333   นายพลวัต   มะม่วงชุม : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201337   นางสาวพิชญา   วงศ์พุฒิ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201339   นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์   สมบุญเจริญ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201340   นางสาวฟ้ารุ่ง   จันทร์เรือน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201341   นางสาวภัทรสุดา   มณี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201342   นางสาวภิญญาพัชญ์   สรณวัชรเอกากุล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201344   นางสาวภูริชญา   อินทร์โส : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201347   นายวัฒชิระพงษ์   ทองน้อย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201351   นายวิชยา   กอหลวง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201352   นายวิทวัส   ทับทอง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201354   นายศุภกฤต   กันทิยะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201355   นางสาวสมฤดี   โพธิโต : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201357   นางสาวสุธาสินี   ยุติรักษา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201361   นางสาวหฤทัยชนก   คำใส : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201363   นายอภิชัย   ศรีใจสถาน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805201364   นายอรรถพงศ์   แสงจันทร์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
5805204301   นางสาวกนกวรรณ   ต๋าคำ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204302   นางสาวกรกนก   ไชยวงศ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204303   นายกฤดภณ   อัศวภูมิ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204304   นายกันต์ธร   สุทธกูล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204306   นายจตุกร   ยะอนันต์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204307   นางสาวจันทรา   คำยี : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204308   นางสาวจิราวรรณ์   ปัญญา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204309   นางสาวเจนจิรา   อยู่เย็น : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204310   นายชัยธวัช   มูลแขม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204311   นางสาวฐิติรัตน์   ลัดดาวรพรรณุ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204312   นางสาวณัฐกานต์   กันธะวงค์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204313   นางสาวณัฐกานต์   ชินนาวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204314   นายณัฐพล   นิ่มทอง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204317   นางสาวถาวรีย์   เพชรศรีสม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204318   นายธนพล   ภูนุภา : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204319   นางสาวธัญชนก   คำออน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204323   นายนิตินัย   คำมูล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204325   นางสาวนุสรา   เนื่องหล้า : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204326   นายปฏิภาณ   วงศ์แปง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204327   นายพงศ์วิสิฐ   รักขัน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204328   นายพงษ์ศิริ   ม่วงเขาแดง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204329   นางสาวพรพิมล   ขวัญเขียว : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204333   นายภาณุวิชญ์   จันทะอ้าย : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204334   นางสาวมนัสวี   อุปนันท์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204335   นายมานะ   เมือกขุนทด : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204339   นายวลัญช์ชนก   คำโพธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204341   นายศรนรา   วารีรักษ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204342   นางสาวศิริยากร   ถนอมบุญ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204345   นายสัมพันธ์   พรหมบุตร : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204346   นางสาวสายธาร   พรมชัย : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204347   นางสาวสุชาดา   มะณีย์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204349   นางสาวสุภาภรณ์   พวงพิกุล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204352   นางสาวอริยาภรณ์   สิทธิสงคราม : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204353   นางสาวอักษรทิพย์   นามเจิง : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204354   นางสาวอัจฉราวดี   คำเจียงเงิน : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204356   นางสาวอารียา   ชื่นศรีนวล : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง
5805204357   นางสาวอินธีวรา   อินทโพธิ์ : การบริหารท้องถิ่น 8ชั่วโมง