ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5803101328   นางสาวนิภา   นิพวงลา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803101339   นายภานุวัฒน์   อ่วมอ่ำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803101344   นางสาวเมธาวี   พิมพยอม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5803102309   นายจิรภัทร   ผ่องวิถี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102313   นางสาวชฎาภรณ์   ขันพล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102317   นางสาวชุดาภา   มณเทียร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102333   นางสาวนิตยา   ทบบุญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102334   นางสาวนิพัทธา   สุนันต๊ะ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102340   นายพงศ์ภัค   บุตรสะสม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5803102341   นางสาวพิมพรรณ   เชื้อเตอะ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903101303   นางสาวกัญญกมล   วงษ์โสภา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101306   นางสาวกุลณัฐ   ทะรารัมย์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101309   นายเจษฎากร   ไชยจิตร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101310   นางสาวชญากาณฑ์   สิทธิโอด : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101311   นายทินกฤต   นฤธนันต์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101313   นายชัชวาลย์   จับใจนาย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101318   นายณัฐพล   ทองประเสริฐ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101319   นายณัฐวุฒิ   ชุมภูงาม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101322   นายธนกฤต   รินคำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101323   นางสาวธัญชนก   โพธิ์เย็น : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101324   นายธีรธรรม   เจริญธรรม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101325   นายธีระพงศ์   ไหมเหลือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101327   นางสาวบุษกร   ศรีวงษ์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101328   นางสาวปภัทร์นันท์   ศรีจันทร์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101331   นางสาวปวีณา   วงษ์ศรีทา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101332   นายปิยวัช   ต้นนาค : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101334   นายพงศธร   ทะตัน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101338   นายพัชรพงษ์   หลักหิน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101340   นางสาวพิชญา   สุจริต : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101341   นายพิทักษ์   มหาไม้ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101343   นางสาวพิมพิกา   คำปันสวย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101345   นางสาวพิรานันท์   วงศ์เครือใจ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101346   นายภควัต   สามาลย์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101349   นายภานุวัฒน์   ศรีเมือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101353   นางสาววรัมพร   ใจหมั้น : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101359   นางสาวศิริญญา   บุญรอด : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101363   นายสุทิวัส   ยาวิชัย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903101370   นางสาวอาจรีย์   เงินงาม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
5903102302   นางสาวเกตวรีย์   สุวรรณภักดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102305   นางสาวจิตรลดา   ฟักอินทร์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102307   นางสาวจิรภาภรณ์   เทโพธิ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102308   นางสาวจิราภรณ์   เนตรนพรัตน์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102310   นางสาวจีราภรณ์   ประทุม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102311   นางสาวจุฑาทิพย์   เซิงสมหวัง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102312   นายเจษฎา   มีทรง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102313   นางสาวชัชธิดา   ประนัดทา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102314   นางสาวฐิติชญาภัทร   ชลาชัย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102315   นางสาวฑิฆัมพร   ไชยวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102316   นางสาวณัชชนาพร   พลภาณุมาศ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102317   นางสาวณัชชา   แสงฉาย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102318   นางสาวณัฐชยา   เทพหินลัพ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102319   นายณัฐพล   ไชยวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102321   นางสาวทวินตา   ปาโกวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102322   นายทิตตนัย   เครือหาญชาญพงค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102323   นายทินภัทร   รุ่งมงคลชัย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102324   นางสาวธัญญาลักษณ์   สะตะ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102325   นางสาวธิวาพร   ศิริปัญญา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102326   นางสาวนริศราภรณ์   แสงสี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102327   นางสาวเนตรนภิส   อาซุ่ง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102328   นางสาวประภัสสร   เรืองณรงค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102330   นางสาวปวีณา   เทพานนท์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102332   นางสาวปัทมาภรณ์   ศิลปชัย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102333   นางสาวปานวาด   พัฒนากล้า : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102334   นางสาวปาริฉัตร   สระทองปาน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102336   นางสาวพิรญาณ์   วงมงคุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102337   นางสาวภัควลัญช์   พิชัยวัฒนกุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102338   นางสาวภัชราภรณ์   วงษ์สกุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102340   นางสาวภาณิศา   จันทร์ศิริ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102343   นางสาววรัญญา   ไชยวงค์สาย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102345   นางสาววลัยกร   บุญชุม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102347   นางสาวศิริวิมล   ฟูแสง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102349   นายสรวิศ   จันทร์ฟองงาม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102350   นางสาวสรัลพร   ใจมาเครือ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102351   นางสาวสาริณี   คำแปง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102352   นางสาวสุชานันท์   บุญเลิศ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102353   นางสาวสุวนันท์   โชติสวัสดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102354   นางสาวอฑิตยา   ขนอม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102355   นางสาวอริสรา   สมนึก : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102356   นางสาวอาภิสรา   ปองไป : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903102357   นางสาวอุทธิยา   แซ่ย่าง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
5903103301   นางสาวกมลชนก   ทองงามขำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103305   นางสาวกัลยรัตน์   ปรางทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103308   นางสาวกุลณัฐ   นะมะหึมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103310   นางสาวคำนุ่ม   เดือนอิน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103311   นางสาวจารุมาตย์   ห้วยไชย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103314   นางสาวเจนจิรา   สายจีน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103315   นางสาวฐมาพร   สิงหปรีชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103316   นางสาวฐานิตย์   ชุมศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103317   นางสาวฐิติรัตน์   ทะโป : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103320   นางสาวทณิกานต์   ฤษิตนรเศรษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103321   นายเทพภาชัย   อิสสระชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103322   นายธนกร   ขยันกิจพัฒนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103323   นางสาวธัญชนก   เทพวงค์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103324   นางสาวธัญลักษณ์   สายสืบ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103325   นางสาวธิดารัตน์   ก๋าแก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103326   นางสาวธิติมา   ทองยอด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103327   นางสาวนภัสสร   เมธาอนันต์กุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103328   นางสาวนริศรา   รัตนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103331   นางสาวปานฉัตร   ศรีวิชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103332   นางสาวพรทิพา   ต๊ะต้องใจ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103333   นายพรฤกษ์   พรอภิญญากุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103334   นางสาวพิมผกา   ปู่คำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103335   นางสาวเพ็ญนภา   ละทินา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103337   นางสาวไพลิน   ชัยชนะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103338   นางสาวภัทรวดี   บุญจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103339   นางสาวภาณุมาส   บุตรชารี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103340   นางสาวภารดา   มางิ้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103341   นายมณฑล   คีรีบูนแดนไพร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103342   นางสาวมินตรา   อุทาหรณ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103343   นางสาวยุพารัตน์   บัวจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103344   นางสาวรัตติกา   ติง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103345   นางสาวรัตติยากร   ภู่เรียนคู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103346   นางสาวรัตติยาพร   หงษ์เขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103347   นางสาวรัตนาภรณ์   มีมาก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103348   นางสาวรัตนาภรณ์   วงค์สิงห์คำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103352   นางสาวศศิพร   แซ่จ๋าว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103353   นางสาวสิริวรรณ์   แสงล้ำเลิศ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103354   นางสาวสุกัลยา   เหลืองเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103355   นางสาวหนึ่งฤทัย   คำเขียว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103356   นายอนุวัต   อุทธิยา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103357   นางสาวอรกานต์   กาบคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103358   นางสาวอรวรรยา   สุวรรณสน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103359   นางสาวอลีนดา   กันทาสืบ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103360   นางสาวอันธิกา   เจริญเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903103361   นางสาวอาภาภรณ์   ธนาฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
5903104326   นางสาวเพ็ญพิชชา   กันทาสืบ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5903104327   นายมณฑล   เมืองแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6001125349   นายกัญจน์ธนัท   วงศ์คำจันทร์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 6ชั่วโมง
6003101304   นายกิตติศักดิ์   ประสงค์สิน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101305   นายคณัศว์   มิ่งโอโล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101306   นางสาวจรัญญา   บุญสีสุข : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101307   นายจักรินทร์   เพชรายุทธการ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101308   นางสาวจินตนา   ฤดีสาร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101310   นางสาวจุฑามาศ   วงศ์เทพ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101313   นางสาวชนาพร   ป้อมคำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101314   นางสาวชยาภรณ์   ภักดีไทย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101316   นางสาวชลลดา   ท้าวนิล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101317   นายชลันธร   บำรุงศิลป์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101319   นายไชยวัฒน์   ปัญญาหล้า : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101322   นายณัฐวัฒน์   ชุ่มสา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101326   นายธนบูลย์   จ่าราช : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101328   นางสาวธัญชนก   แสนยอด : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101329   นางสาวธีราวรรณ   จันทะเขต : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101330   นายนนทนันท์   ต๊ะนางอย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101331   นายนพรัตน์   อาทร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101332   นางสาวนภาพร   จันทร์ชู : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101336   นางสาวพรนภา   แสงแก้วกาศ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101337   นายพิตรพิบูล   เกียรติพิบูลย์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101339   นางสาวภัทรภร   ผ่องพันธ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101343   นางสาวยุพิณ   อุดมศักดิ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101344   นางสาวรัชฎาภรณ์   ส่องาม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101345   นายรัฐเขตต์   ชัยสงคราม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101346   นายเริงฤทธิ์   สุขวัฒนานนท์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101348   นายวัฒนา   ถาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101349   นางสาววิภาดา   ปินวงศ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101352   นางสาวศรญา   ภูยอดพลอย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101353   นายศรีรัตน์   ดวงคำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101354   นางสาวศิริประภา   สีทะหา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101355   นางสาวศิโรรัตน์   เจริญองค์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101356   นายศิววงศ์   ท้าวศิริ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101357   นายศุภณัฐ   กายถวาย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101358   นายสรายุทธ   โพธิ์ทรัพย์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101359   นางสาวสริญญา   พรมรุกขชาติ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101360   นายสิทธินนท์   พรมศรี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101361   นายสิทธิพงษ์   บัวพวงชน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101362   นายสุกฤษฎิ์   โนคำ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101363   นายสุกฤษฎิ์   ผดุงไทย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101364   นางสาวสุประภา   กันยาประสิทธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101366   นายสุวรรณรัตน์   ขันชารี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003101367   นายอนุพงค์   คำเเสน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6003102301   นางสาวกัญญารัตน์   กันทะวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102303   นางสาวกุลนัฐ   ตันเชียงคำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102305   นายจิรวัฒน์   เต้าชัยภูมิ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102306   นางสาวจิระนันท์   กองแสน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102308   นางสาวชลฐิกา   เทือกชัยคำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102309   นายชาญวิทย์   ศรีแสงทอง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102310   นางสาวชานันดา   ธิน่าน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102311   นางสาวชาริณี   พูนสุข : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102312   นางสาวชุติมา   สุพร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102313   นางสาวฐาปนี   จงหวัง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102314   นางสาวณัฐริกา   สิมเจริญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102315   นางสาวณัฐริกา   อินต๊ะสุวรรณ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102317   นายณัฐสิทธิ์   ธรรมสอน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102320   นายดาวุล   บริจินดากุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102322   นางสาวธัญญาเรศ   ศรีใชยอุ๊ด : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102324   นายธีรพล   กัณหาเรียง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102325   นางสาวนรีจิต   สังเกตุ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102326   นางสาวนวภัทร   จูเจีย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102327   นางสาวนอติ   อุดมปาริชาติ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102328   นางสาวนัทกมล   คมขำ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102329   นางสาวนันท์นภัส   ไชยสถาน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102330   นางสาวปานทอง   แก้ววงษา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102331   นางสาวปิ่นประภา   คำจันดา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102332   นางสาวพรนภัส   เยื้องทิพย์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102334   นางสาวพิมพ์ผกา   รบศึก : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102336   นางสาวภาวรินทร์   ปรินเเคน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102338   นางสาวมานิตตา   อ่อนวรรณะ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102342   นางสาวละอองดาว   ลิ้มภักดี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102343   นางสาวลักขณา   เปรมปรีชาสุข : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102345   นางสาววิภาดา   โสภางาม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102348   นางสาวศุภดา   ชาวนาแปน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102349   นางสาวศุภนิดา   บริรักษ์กุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102350   นายสุขเกษม   สุขมี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102351   นางสาวสุจิตตรา   ชาวฟู : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102354   นางสาวสุพิชญา   สอนศรี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102355   นางสาวสุพิชญา   สุทธพันธุ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102356   นางสาวหทัยภัทร   พยัคฆ์เรือง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003102357   นางสาวอุบลวรรณ   วรรณโกสิทธ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6003103301   นางสาวกชกร   คำชัยยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103302   นางสาวกัญญารัตน์   รำพึงวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103305   นางสาวจีรนันท์   วานิชต์นติลานนท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103306   นางสาวฉัตรนิษสรา   วานิชต์นติลานนท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103307   นางสาวจุฬาลักษณ์   จันทร์หอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103308   นางสาวชนัญญา   วงษ์สง่า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103309   นางสาวชนิสรา   เทียมเมฆา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103310   นางสาวชมัยพร   ปัจจัยยัง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103311   นางสาวชลดา   ปาทำมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103312   นางสาวณัฐกานต์   มะโดด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103313   นางสาวณัฐนรี   คันทะมัง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103315   นางสาวณัฐภัทร   เทียมพูล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103316   นายณัฐวัตรชัย   ตาคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103318   นายณัฐวุฒิ   สุพะนาม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103319   นายณัฐิวุฒิ   เกี๋ยงคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103320   นางสาวดรุณี   วงษ์สลุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103321   นางสาวดารินทร์   แยชอกู่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103324   นางสาวธัญญาลักษณ์   เสนอิ่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103326   นางสาวธันยพร   แซ่ลี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103327   นางสาวนคนันทินี   หงษ์มาลา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103328   นางสาวนิชานันท์   ทิศาธนาเสฏฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103329   นางสาวกมลลักษณ์   ประสันรักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103330   นางสาวเนตรนภา   สุจดา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103332   นางสาวเบญจมาศ   อินแปง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103333   นางสาวปทุมรัตน์   ขันหอม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103334   นางสาวปพิชญา   นาดูน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103335   นางสาวปรียาภรณ์   ธรรมมัง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103336   นายปิยะพงศ์   เศษสรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103337   นางสาวผลทิพย์   นันทา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103339   นางสาวพรชีวินทร์   รัตนกาญจน์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103340   นางสาวพรธิดา   ถาแวง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103341   นางสาวพรพรรณ   เลาหาง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103343   นางสาวพรรณิภา   เต๋จ๊ะดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103344   นางสาวพิชิตา   สุขุมประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103346   นางสาวพีรพร   รองนวล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103347   นางสาวเพียงขวัญ   ปัญญา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103348   นายภาณุพงศ์   น้อยผล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103349   นายมนัสวี   ใจใหญ่ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103351   นายรณชัย   จันทร์ตน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103352   นางสาวรินทร์ลภัส   สันธิ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103353   นางสาวลักษมน   บวรภัควรา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103356   นางสาวศวิตา   ทิพย์วงษา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103357   นายศักดา   มูลโลก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103358   นายศิริโชค   แสนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103359   นางสาวศิริประภา   ยะมงคล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103360   นายสมเกียรติ   ป้อมศรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103362   นางสาวณิชนันช์   เชียงแรง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103363   นางสาวสุพัตรา   นิทัศนกุล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103364   นางสาวสุภาพร   บุญกว้าง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103365   นางสาวสุภาวินี   พันธ์สวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103366   นายสุริยา   อ้นยะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103367   นางสาวสุรีวัลย์   บัวนา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103368   นางสาวสุวพัชร   อุยถาวรยิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103369   นางสาวเหมสุดา   พรมประเสริฐ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103370   นางสาวอริชญา   เงินแท้ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003103371   นางสาวอัลชิรา   จิตต์จร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6003104301   นายกชกรบดินธ์   สุขวัฒนาสินิทธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104302   นางสาวกาญจนา   ตาเปี้ยว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104303   นางสาวคัคนางค์   ปัญญาเทพ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104306   นางสาวชฎาพร   เนื่องโพล้ง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104311   นางสาวฐิตินันท์   สีลาแก้ว : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104312   นายณพงศ์   คันทะเนตร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104313   นายณัฏฐพล   จันทร์แจ้งใจ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104314   นางสาวณิชมน   ตาติ๊บ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104319   นายนิติพล   ต่อพันธ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104321   นางสาวปดิวลันดา   กันเจียก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104324   นางสาวปิยะนุช   สินโพธิ์ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104325   นางสาวพิรุณโรจน์   ปันแสน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104327   นายภาณุวัฒน์   วิชัยศิริ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104328   นางสาวระวีวรรณ์   คิรีรัตน์กมล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104329   นายวรัญญู   แก้วประไพ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104331   นางสาววศิณี   พุกไพร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104332   นางสาววัณวิภา   วรรณขำ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104335   นางสาวศุภรัตน์   จันทร์ติ๊บ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104337   นางสาวสโรชา   ทองปลอด : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104338   นางสาวสุทธิดา   กำเหนิดทอง : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104339   นางสาวสุธารทิพย์   แก้วสระแสน : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104340   นายอนาวิล   เบ็ญจะญาติ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104342   นายอานนท์   สุปินะ : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104343   นางสาวอินทิรา   ระบือนาม : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6003104345   นางสาวกรรณิการ์   คำภิโล : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
6006102494   นางสาวชนัญญา   สุขน้อย : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102497   นางสาววิลาวัณย์   เชิงดี : การตลาด 6ชั่วโมง
6101125351   นายสิรภพ   อินริสพงค์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6103101301   นางสาวกชกร   อุ่นเรือน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101302   นายกรวีร์   ยอดยิ่ง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101303   นางสาวกัลยาลักษณ์   ถาป้อม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101304   นายกิตติภพ   อ่อนละม้าย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101305   นายเกียรติภูมิ   ขัดศรี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101306   นายขจรศักดิ์   เสมอใจ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101307   นายคัมภีร์   คำลือ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101308   นายโฆษิต   ประชานิยม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101309   นายเฉลิมพล   เด่นดาวเรือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101310   นายชนิตชัย   เอ่งฉ้วน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101311   นางสาวชมพูนุช   วงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101312   นายชยานันต์   นิดมังกร : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101313   นายญาณวัฒน์   ตัดโส : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101314   นางสาวฑิฆัมพร   สวนสวรรค์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101315   นางสาวทัตพิชา   ตามาลี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101316   นางสาวณัฐภรณ์   วรรณวงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101317   นายธนกร   พงษ์มณี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101318   นายธนวัฒน์   งอนจัตุรัส : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101319   นางสาวธมลวรรณ   พิสาชัย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101320   นายธราธิป   สมหมาย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101322   นางสาวธัญลักษณ์   มะณีแสน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101323   นายธันวา   สระสม : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101324   นายธีรภัทร์   จิณะ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101325   นางสาวนตวรรณ   ไชยโย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101326   นายนทีธรณ์   สิงห์สุวรรณ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101327   นายนภสินธุ์   ปัญญา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101328   นายนันทพงศ์   เชื้อต่าย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101329   นางสาวน้ำทิพย์   เเสนกล้า : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101330   นางสาวเนวสิตา   กันแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101331   นายปฏิพล   บัวลาแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101332   นางสาวปฏิมากรณ์   เมืองชื่น : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101333   นางสาวปิยนุช   รุ่งพรไสว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101334   นางสาวพรฟ้าใส   สิ่วสงวน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101335   นายพันธกานต์   ลูนละวัน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101336   นายพัสสน   เขื่อนแก้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101337   นายพิเชษฐพงศ์   ใจเรือน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101338   นายพีรภัทร์   เสาะสาย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101339   นายพุฒิพงศ์   สุทหนิ้ว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101340   นายภัทรศักดิ์   จันทร์เสน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101341   นางสาวภัสสร   ศิริวัฒน์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101342   นายภาณุพงศ์   พิชวงค์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101343   นายภิพัฒนุพงษ์   ถือพลอย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101344   นายภูมินทร์   กฤษวงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101345   นายมรุเดช   มั่นกุง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101346   นายมิ้น   จินตา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101347   นางสาวรัชฎาธร   นามเสน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101348   นายรัชพล   นุกิจ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101349   นางสาวรุ่งทิวา   ยิ้มเมือง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101352   นางสาวศรีสุภา   สังเกตกิจ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101353   นางสาวศิรินภา   เอื้อเจริญกุล : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101354   นางสาวศุภาพิชญ์   แก้วเขียว : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101355   นางสาวสิรินทรา   มงคลเพชรคีรี : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101356   นายสุรศักดิ์   แสงสุข : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101357   นายสุรัตน์   แม้นพ่วง : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101358   นางสาวอติยากรณ์   งามพลแสน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101359   นางสาวอนันดา   ทะเลลึก : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101360   นางสาวอภิญญา   แพงไทย : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101361   นายอภิวรรธน์   คำฟู : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101362   นายอรรถพัฒน์   เกตุพงษ์ : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101363   นายอานันต์   ภัทรบรรพต : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101364   นางสาวอารยา   อุตาเรือน : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103101365   นายมุมตาซ   ไสสากา : วิศวกรรมเกษตร 6ชั่วโมง
6103102301   นางสาวกนกวรรณ   อัสกุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102302   นางสาวกมลพรรณ   สินสุพรรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102303   นายกันตชนม์   เลิศมงคลชัย : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102304   นางสาวจันทรัสม์   ชิดโพธิ์ทอง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102305   นางสาวจิตตินันท์   เกตุแจ้ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102306   นางสาวชลิตา   เต๊ะปานันท์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102307   นางสาวชวัลนุช   แสงเงิน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102308   นายชัยธวัช   วงศ์สาโรจน์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102309   นายไชยพัฒน์   จินดาพรม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102310   นางสาวณัฐณิชา   พรรณาสุระ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102312   นายเทพทัต   หมั่นสาน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102313   นางสาวธารดี   จันทร์เจริญ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102314   นางสาวธุติญาพร   เพชรงาม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102315   นางสาวนันทิยา   สามิบัติ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102316   นางสาวนิภาธร   วิลัยลักษณ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102317   นางสาวนิศานาถ   โปทากาศ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102318   นางสาวบัณฑิตา   ใจปินตา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102319   นางสาวบุษบรรณ   วงศ์สิงห์ขัน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102320   นางสาวสิตาพัชร์   โปทาจุ่ม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102321   นางสาวปวีณา   บัวนิล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102322   นางสาวปานตา   ปานอ่อน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102323   นายพงศธร   แก้วกา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102324   นายพงษ์เดชา   เสือมาพะเนา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102325   นางสาวพจมาน   สักลอ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102326   นางสาวพรภัทร   พิมมะศรี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102327   นางสาวพรมรินทร์   เสนสอน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102328   นางสาวพัชรินทร์   สอาดล้วน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102329   นางสาวพิชานันท์   พรหมจันทร์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102330   นายภาณุวัฒน์   กองใจ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102331   นางสาวมัชฌิมา   จันเภา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102332   นายมัทธิว   ใจมัน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102333   นางสาวมาลินี   แสงมณี : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102334   นางสาวยุพารัตน์   เครือวิเสน : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102335   นางสาวยุลดา   จงกล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102336   นางสาวลลิตา   กันทะวงค์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102337   นายวรุตม์   ไชยวรรณ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102338   นายวัทธิกร   ศุภวงศ์กุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102339   นางสาววันวิสา   เหล่าสมาธิกุล : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102340   นางสาววิรดา   มิ่งทอง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102341   นางสาวศรัณย์ธร   ใจแก้ว : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102342   นางสาวศศินา   ดวงเนตร : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102343   นางสาวสิญาดา   วาทีกานท์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102344   นางสาวสิริยากร   ลำไธสง : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102345   นางสาวสุกัลญา   ฮาดดา : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102346   นางสาวโสภิตา   สุริยาศักดิ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102347   นางสาวอรษา   สุดสม : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103102348   นางสาวอัณศยา   หออัมพวันวงศ์ : วิศวกรรมอาหาร 6ชั่วโมง
6103103301   นางสาวกชพร   พวงทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103302   นางสาวกนกนภา   จันทร์นวล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103304   นางสาวกุลปริยา   อุปมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103305   นางสาวกุลรัศมิ์   วงศ์ทิรพงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103306   นางสาวจรัสภรณ์   จันทร์จุ่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103307   นางสาวจิรนุช   เชื้อเมืองพาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103308   นางสาวชนิสรา   พงพิยาน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103310   นางสาวชิตยา   พันสุด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103311   นางสาวชุติมณฑน์   พัฒนประสิทธิ์ชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103312   นายซอฟรอน   เกงเลอมะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103313   นางสาวญาณิศา   ควรสวัสดิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103314   นางสาวฐิติกา   พรธีรโชติ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103315   นางสาวณัชชา   เชิดชูเผ่าพงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103316   นางสาวณัฎฐณิชา   พันธ์แก้ว : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103317   นางสาวณัฐกานต์   รักเมือง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103318   นางสาวณัฐณิชา   สมฤทธิ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103319   นางสาวณัฐรัตน์   ธะนาคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103320   นายทศภัทร   เกตุพันธ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103321   นายทศวรรษ   หนั่นต่า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103322   นางสาวทัศสุดาพร   ต้นคำ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103324   นายธนกร   ปานแดง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103325   นายธนวัฒน์   ธัญญากนก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 6ชั่วโมง
6103103326