ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706102446   นายศรัณย์   ศิรินิคม : การตลาด 3ชั่วโมง
5805101314   นายชยนนท์   แก้วสอาด : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101386   นายสมพร   เจริญกิจผาสุข : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5806101313   นางสาวเกศกมล   โพธิยารังรัศมี : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101404   นางสาวปภาวรินท์   คำแก่น : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806102304   นางสาวกฤติมา   ทองกก : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102316   นางสาวกานต์พิชชา   มายัง : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102319   นายกิตติพงษ์   นาคคชฤทธิ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102320   นายกิตติพงษ์   เป็งปัน : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102322   นายกิติศักดิ์   จันทร์เพ็ญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102340   นางสาวจุฑากาญจน์   ทิหงษ์สา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102341   นางสาวจุฑารัตน์   วงศ์ปัญญา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102342   นางสาวจุฬาลักษณ์   แก้วโห้ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102343   นายเจตนา   กำจาย : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102351   นางสาวชมพร   บุญญาสิริวัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102358   นายชานนท์   นักร้องเพราะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102377   นายณัฐวัชร์   สอนชา : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102378   ณัฐวัตร   ดอนดี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102379   นายณัฐวุฒิ   เกษมสันต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102384   นางสาวเดือนฉาย   ลำคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102424   นางสาวฐาปรนีย์   ธนาทิพวรัมพร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102426   นายปวรุตม์   ครุฑเมือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102428   นางสาวปิยมล   ธรรมกระโทก : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102430   นายพนา   ถาวรนันท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102431   นางสาวพรทิชา   ทองสี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102432   นางสาวพรปภัส   สุวรรณรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102442   นายพิชาภพ   ปัญโญ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102451   นายภาคภูมิ   จงสิริวัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102454   นายภาณุพงศ์   วียะศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102464   นายรัฐศาสตร์   สุต๋า : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102484   นางสาววิลาสินี   ศรีแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102494   นางสาวศิริพร   โพธิ์เนียร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102497   นายเศรษฐา   นิลสุขุม : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102500   นายสรวิชญ์   รามศิลป์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102515   นางสาวสุจรรยา   ละทัยนิล : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102516   นางสาวสุชาพิชญ์   ปลุกใจ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102524   นางสาวอมรรัตน์   เนตรสังข์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102526   นางสาวอังคณา   สามปุ๊ก : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102527   นางสาวอัญญารัตน์   วงศ์ตุ่น : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102528   นายอัฐวุฒิ   ใจวงค์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5901102370   ธนาวัฒน์   ปัญญาละ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5901102502   เอกลักษณ์   นันป้อ : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5906102302   กนกภรณ์   รักไทย : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102310   นางสาวกองกาญจน์   ย่อยกลาง : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102313   นางสาวกัลยา   อะโนสัก : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102330   นายจิตรกร   ตระกูลลักขณา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102521   ศุภวิชญ์   ชัยชนะวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102545   อธิปัตย์   ยวงมณี : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102550   นายอลงกรณ์   ทิพย์สุภา : การตลาด 3ชั่วโมง
5906102561   อัษฎาวิทย์   อุปาระ : การตลาด 3ชั่วโมง
5912101301   นางสาวกนกนาถ   สุธรรมน้อย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101304   นางสาวกมลวรรณ   จันทร์ติ๊บบุตร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101325   นางสาวณัฐธิดา   กาแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5912101328   นางสาวณัฐพร   วรเวทวุฒิกร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
6004106349   อธิศา   อินทะสังข์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
6006102305   กรรณิการ์   แก้วสว่าง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102313   กัลยกร   อ่วมอุไร : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102372   น้ำฝน   ชัยเสน : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102386   ปิยวรรณ   สังข์ประคอง : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102396   พิชญาภัค   แคนยุกต์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102398   พิมพ์ประภา   มหายศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102402   พิลัมภา   หลีศิริ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102413   เมทินี   ดิษฐศรี : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102429   วรัชยา   ปั้นเปรม : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102443   ศิริพงษ์   สมพงษ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102471   อนงนาฏ   เป็งกาศ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102476   อภิชาติ   คำบุดดา : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102478   อภิสิทธิ์   ไทยากรณ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006102486   อิ่ง   ลุงคำ : การตลาด 3ชั่วโมง
6006105320   ชญานนท์   ปันทัน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105333   ณัฐภัทร   กิจฉลอง : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105348   ปฏิภาณ   สมพันธ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6006105390   อานนท์   ศุภวิริยะมงคล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
6018102320   ณัฐพล   บุญถึง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
6106102309   นายกันตวิชญ์   แก้วจักร์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102313   นางสาวกิตติยา   วังท่า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102372   นางสาวปาณิสรา   ยศนวล : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102413   นายวิระยะ   เท่งฮวง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102416   นางสาวศรีนวล   ใฝ่รักเกียรติ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102417   นางสาวศศิกานต์   คำปันแสน : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102422   นางสาวศิรประภา   เหล็กเพชร : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102424   นางสาวศุทชา   อุดมสินค้า : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102428   นางสาวสโรชา   ทาไชยวงศ์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102441   นางสาวสุพัตรา   นวลยง : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102443   นางสาวสุวนันท์   สุทธะ : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102444   นางสาวสุวภัทร   ดอกรัก : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102456   นางสาวอารยา   มั่นหมาย : การตลาด 3ชั่วโมง
6106102459   นางสาวเอื้อการย์   นนท์นิติรัตน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
6122101309   นางสาวกัลยา   ตันหลวง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
6122101376   นางสาวบุญธิดา   หมอรักษา : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101378   นางสาวเบญจมาศ   สุภานิชย์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101382   นางสาวปิยฉัตร   เพ็งพันธ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง
6122101384   นางสาวปิยาพัชร   พุทธนาวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง