ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5918102331   นายนภภูมิสิริ   ศิรินวล : การสื่อสารดิจิทัล 18ชั่วโมง
6006105392   นายพีระพันธ์   หาสนาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 2ชั่วโมง
6012102346   นางสาวปณิตา   บุญประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 18ชั่วโมง
6101101001   นายกฤษดา   ศรีทองหนู : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101020   นายทรงฤทธิ์   ไกรเพชร : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101024   นายนัฐพล   ยี่สุ่นหอม : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101030   นายพงศกร   สุดมี : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101036   นายพิศิษฐ์   ประจักษ์บุญเจษฎา : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101039   นายภูวดล   หลวงจำนง : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101059   นายอัสดาวุฒ   ศรีพรวัน : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101101060   นายอิธิวัตร   แรงเพ็ชร : พืชไร่ 2ชั่วโมง
6101102374   นายธิตินันท์   เค้าอ้น : พืชสวน (ไม้ผล) 2ชั่วโมง
6103101310   นายชนิตชัย   เอ่งฉ้วน : วิศวกรรมเกษตร 2ชั่วโมง
6106104370   นายนันทภพ   จันทร์สอาด : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104381   นายเปี่ยมสกุล   วีระเดชชูชีพ : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104398   นายมังกเรศ   พิบูลย์ : การเงิน 2ชั่วโมง
6106104405   นายวทัญญู   สุทธิอรรคเวช : การเงิน 2ชั่วโมง