ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5904101302   นายกฤตพิพัฒน์   พางาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101304   นายกฤษณะ   อุดตึง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101307   นางสาวเกวลิน   วงศ์แพงศรี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101312   นางสาวชนนิกานต์   อบแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101315   นางสาวฐิติพร   แซ่เติ๋น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101317   นายณัฐวุฒิ   ตั้งธรรม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101319   นายทรงยศ   ใจไชย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101324   นายธฤต   สุนิลหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101328   นายธีรภัทร   แซ่ลี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101338   นายพลพัน   กอสัมพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101347   นายภวัต   คุ้มครอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101352   นายภูริณัฐ   ปันตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101354   นายมงคล   ทาระนัด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101357   นางสาวรจนา   โคตะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101363   นายวิศรุต   สร้อยสวิง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101367   นายศรายุธ   สีเเบน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101372   นายศุภกิจ   จี้สละ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101373   นายศุภชัย   คานจันทึก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101376   นางสาวสมัชฌา   ดาวสูงเนิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101382   นางสาวสุภัทรา   ทะวีสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101385   นายสุรพล   ลุงวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101387   นางสาวหฤทัย   สายผาบ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101388   นางสาวเหมือนฝัน   สุพัฒนาภรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101389   นายอดิศักดิ์   กันทะวิลัง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904101391   นายอภิชาติ   แสงเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
5904102302   นางสาวกัญญาภัค   ฉางข้าวไชย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102324   นางสาวพรนิภา   คำเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904102348   นายอนุพงษ์   ลิ้ม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
5904103310   นายฉันท์ชนก   คะเสนา : เคมี 6ชั่วโมง
5904103314   นางสาวณิชารัศม์   เอกไพศาลพงษ์ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103332   นางสาววีวิกา   วุฒิ : เคมี 6ชั่วโมง
5904103349   นางสาวอาทิตยา   คำใจ : เคมี 6ชั่วโมง
5904104302   นางสาวกรรณิการ์   ปัญญาเลิศ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104304   นางสาวแคทธรินทร์   วรรณทา : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104306   นางสาวชนิตา   ชัยชนะ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104328   นางสาวอักษรวลี   ศรีบุศย์ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904104329   นางสาวอารีรัตน์   ศรีภูมิ : สถิติ 6ชั่วโมง
5904105328   นางสาววนิดา   แย้มลา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105333   นางสาวศิริญญา   อำพันธ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105334   นางสาวศิริวิมล   หาญณรงค์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904105339   นายอนุชา   อาการ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
5904108313   นางสาวสุดาพร   วงค์จินา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004101310   นายกิติกร   ดอนดินอาจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101313   นายคฑาวุธ   อินทรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101314   นายคเณศร์   สินธุยะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101318   นางสาวจามรี   อภิวงศ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101321   นายเจนณรงค์   อิ่นแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101331   นายณัฐกร   บุรีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101337   นายณัฐวุฒิ   กิติวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101342   นายทะเลไทย   สิงวงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101343   นายทัพพ์   พุทธิเมธากุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101347   นายธนารุจณ์   ล่ำแน่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101353   นายปรัชญา   ทองสง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101359   นายพีรพัฒน์   อุดมสิทธิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101360   นายพีระวิชญ์   ตระกูลพิตรพิบูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101363   นายภัคพล   บำรุงเกียรติ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101365   นายภาสกร   เหมืองทองมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101370   นายรวิภาส   สมูลดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101374   นางสาววรรณกร   รักสัตย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101376   นายวโรดม   วงศ์จอมพร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101379   นายศรัณย์   ยาวิชัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101380   นายศราพันธ์   บุญค้ำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101381   นายศราวุฒิ   กาติ๊บ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101382   นายศราวุฒิ   บุญทิพย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101383   นายศวิติโรจน์   แก้วลาเวียง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101387   นายสุทัศน์   สุริยะแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101388   นายสุธิราช   บุญเมืองขวา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101390   นายสุรกิจ   กราบทูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101394   นางสาวอภิวรรณ   รอดมณี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101397   นายออมสิน   หงษ์อ่อนสา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004102301   นางสาวกนกพร   นิลไชย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102305   นางสาวเกสรา   ดีมาก : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102308   นางสาวขวัญสุดา   รางแดง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102310   นางสาวชนิกานต์   ช่วยกุล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102311   นางสาวจิรัฏฐิกา   พิศุทธ์ทิฆัมพร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102312   นางสาวญาณิศา   พะวันนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102313   นางสาวฐิติพร   วงศยา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102314   นางสาวธนาธร   สัปปพันธ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102315   นางสาวธัญญลักษณ์   พิมสาลี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102316   นางสาวธัญวลัย   อินปัญญา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102317   นางสาวธันย์ชนก   เอื้ออาจิน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102320   นางสาวนันทิยา   อุดตา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102322   นางสาวปวารี   คำรังษี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102329   นางสาวรัชชนก   พะกิโล : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102331   นางสาววราภรณ์   เขียวดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102333   นางสาววัลภา   แก้วทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102334   นางสาววาสนา   กาฬภักดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102335   นางสาววาสนา   เฉลิมวงค์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102338   นางสาวศิริพร   คำปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102340   นางสาวสุพิชชา   ปัญญากุลารักษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102342   นางสาวสุวนันท์   ไชยแสง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004102345   นางสาวอัญชิสา   วสุสุนทร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6004103301   นางสาวกมลลักษณ์   สุมาลย์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103302   นายกฤษฏา   พญาชัย : เคมี 6ชั่วโมง
6004103307   นางสาวจริยา   อุ่นใจ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103308   นางสาวจีรนันท์   หิรัญคำ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103311   นางสาวชธินาถ   อภิวงษ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103313   นางสาวชิดจันทร์   จารุพงษ์สิริ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103315   นางสาวดวงหฤทัย   บุญนูญ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103316   นางสาวแทนฤทัย   วิยะนัตย์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103321   นางสาวนิราวรรณ   ไชยลังการ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103324   นางสาวปิ่นทิรา   กุมารน้อย : เคมี 6ชั่วโมง
6004103325   นางสาวเปี่ยมรัก   ริบไธสง : เคมี 6ชั่วโมง
6004103329   นางสาวภัทราภรณ์   สุรินทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103331   นางสาวรชา   คำตรง : เคมี 6ชั่วโมง
6004103335   นางสาววาสนา   มูลแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
6004103338   นางสาวศศิประภา   ราชเทวินทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103340   นางสาวสมิตา   เรือนงาม : เคมี 6ชั่วโมง
6004103344   นางสาวสุรีวัลย์   แสงศรีจันทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6004103345   นางสาวสุลีมาศ   เพ็งแจ่ม : เคมี 6ชั่วโมง
6004103346   นางสาวเสาวรี   วงค์ศิริวิทยา : เคมี 6ชั่วโมง
6004103347   นางสาวหนึ่งฤทัย   ลาศา : เคมี 6ชั่วโมง
6004103353   นางสาวอศิรวรรณ   สุคำตัน : เคมี 6ชั่วโมง
6004103355   นางสาวอังคณา   กลมกล่อม : เคมี 6ชั่วโมง
6004103357   นางสาวอาจรีย์   อินน้อย : เคมี 6ชั่วโมง
6004104303   นางสาวชนิตา   คมขำ : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104305   นายธนกร   นันติ : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104308   นางสาวแพรพรรณ   ตันติ๊บ : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104311   นางสาวรัชฎาพร   ปินทิพย์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104313   นางสาววรรณวิสา   แข่งขัน : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104314   นางสาวศรัณย์พร   แก้วเต๋จา : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104316   นายสุกฤต   สิทธิครอง : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104317   นายแสง   สินบันเทิง : สถิติ 6ชั่วโมง
6004104319   นางสาวอรัญญา   จีนะ : สถิติ 6ชั่วโมง
6004105312   นางสาวโชติกา   กุหลั่น : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105314   นางสาวดาวประกาย   แก้วตา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105317   นายธีรชัย   มีวงศ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105320   นางสาวพิมพ์ลภัส   กิจหงวน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105321   นางสาวพิมอัปสรณ์   ฮดฤาชา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105322   นางสาวมณฑิรา   คณะโส : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105328   นางสาวลัดดาวัลย์   บวรศักดิ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105333   นางสาวมุกพิศุทธิ์   ศรีรัตนสุวรรณ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004105338   นางสาวสุภัทธรา   จินะราช : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004106322   นางสาวนันทนัท   ขัดสงคราม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6004107302   นางสาวกุลนิษฐ์   สายวงค์อินทร์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107303   นางสาวขวัญจิรา   จองยอด : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107307   นายณัฐวิชย์   ยุติมิตร : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107308   นางสาวณารินทร์   บุญรุ่งเรืองศักดิ์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107309   นายธนกฤต   สันคำ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107310   นายธนวัฒน์   จิตรบุญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107311   นายธิติ   ขันธ์สุวรรณ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107316   นายพงศ์พิสุทธิ์   ทองวรรณ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107319   นายภาณุ   วีระแก้ว : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107321   นางสาวรัชนีพร   เกตุพิมล : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107323   นางสาววราภรณ์   พันชำนาญ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107332   นางสาวสุทธิกานต์   ฉิมพาลี : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107333   นางสาวสุธิดา   แซ่จั้ง : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107336   นายสุรัติ   คงสกุล : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107337   นางสาวสุรินทร์ทิพย์   ใจเมือง : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107338   นางสาวสุริศรา   แพงคำ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004107342   นางสาวไอริน   แซ่หลอ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6004108301   นางสาวกนกพร   คำปลิว : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004108306   นางสาวณัฐชยา   ต้อนรับ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004108313   นางสาวรสิตา   ประกอบบุปผา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004108314   นายราชัน   วิทยานที : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004108318   นายสันติสุข   กัลยา : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004108320   นางสาวสุภาพร   นาควงษ์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6004109302   นางสาวจิราวรรณ   แก้วโต : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6004109304   นายชัยพล   จินะทา : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6004109305   นางสาวอรเกศ   สมใจมาก : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6004109317   นายอรรถวิท   คำแก้ว : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6006105392   นายพีระพันธ์   หาสนาม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6101125352   นายธันวา   อาจชอบการ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6101125353   นายธนาวุฒิ   รัตนมงคล : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 6ชั่วโมง
6104101301   นางสาวกชกร   ภู่เทศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101302   นางสาวกนกวรรณ   บะคะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101303   นางสาวกมลนัทธ์   สุขุมิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101304   นายกฤตภาส   ธิปาแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101305   นายกษิดิ์เดช   จายโจง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101306   นายกันทรากร   ตุ้ยแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101307   นายกิตฒิกาญจน์   ดิษขนาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101308   นายกิตติพงศ์   คงแหลม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101309   นายเขมทัต   ศรีหริ่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101310   นายจตุภัทร   กลับกลาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101311   นายจตุรงค์   คำป้อ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101312   นายจักรี   ม่วงสาร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101313   นายจิรภัทร   ก๋องคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101314   นายจิรัฏฐ์   แสงฉาย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101315   นายชนะพล   รัตนพงค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101316   นายชนาธิป   จันทร์เดช : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101317   นายชยานันต์   สุยะใจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101318   นางสาวเชษฐ์สุดา   สมปาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101320   นางสาวญานิกา   สุขโต : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101321   นางสาวณัฏฐธิดา   สุวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101322   นายณัฐชนน   บุญเพ็ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101324   นายณัฐพล   ปานแดง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101325   นายณัฐภัทร์   คำดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101326   นายณัฐภาส   ผลากอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101327   นายณัฐวุฒิ   เขียวอุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101328   นายณัฐวุฒิ   บุญทาวงค์ษา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101331   นายทรงเทิด   บวรปีติกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101332   นายเทพฤทธิ์   จันทะบูลย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101333   นายธนกฤต   อุบล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101334   นายธนดล   มันตาวิวรรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101335   นายธนบุตร   สุทธวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101337   นายธนวัฒน์   ไก่งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101338   นายธนวัฒน์   สามเคี้ยม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101340   นายธวัชชัย   ไถหว่าน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101342   นายธีรภัทร   ฟุ่มเฟือย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101343   นายนนธวัช   ทองยู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101344   นางสาวนภาพร   ดอกลำพู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101345   นางสาวนลิน   สายทองชั่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101346   นางสาวนุชวรา   ยะกิจ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101348   นางสาวเบญจวรรณ์   ปวนปัน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101349   นายปฏิพล   สถาวรวิจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101350   นางสาวปนัสยา   รุจาคม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101352   นางสาวปริดา   ตาคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101353   นางสาวปิยธิดา   ชลประเสริฐสุข : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101354   นายพงศ์พิสุทธิ์   ผากา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101355   นางสาวพชรพร   แจ้งจิตร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101356   นางสาวพรพิมล   กาวี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101358   นายพฤติพงศ์   มุสิกอง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101359   นางสาวพัชราภา   ชัยเทพ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101360   นางสาวพิชชาภา   จี๋คำวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101361   นายพิสิฐ   คนผักแว่น : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101364   นายพุฒิพงศ์   ทองเขียน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101365   นางสาวภัทรวารินทร์   ปินตาปิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101366   นายภาณุ   บุตรดี : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101367   นายภาณุวัฒน์   ศรีชัยวิทย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101368   นายภูมินทร์   คชพัฒน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101369   นางสาวเมวิกา   กันภัย : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101370   นายรัชชานนท์   เชื้อเมืองพาน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101371   นายรัชภัฏ   เตียวสุวรรณ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101372   นายวชิราพงษ์   ขวัญถาวร : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101373   นายวรเทพ   บุญศักดิ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101374   นายวรายุทธ์   ศิวบูรณ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101375   นายวัชพล   ภูบุญเต็ม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101376   นายวันชัย   นวลผ่อง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101377   นายวุฒิพงษ์   อรุณโน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101378   นายศรชัย   คันทะมูล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101379   นายศรัณยู   ขันคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101380   นางสาวศรี   บัวแก้ว : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101382   นางสาวศิวนันท์   บูรณ์เจริญ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101383   นายสกล   วันแต่ง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101384   นายสงกรานต์   กอบจิตสะอาด : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101385   นายสถาพร   ตีคำ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101386   นายสมยศ   มุกดาสวรรค์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101388   นางสาวสาวิกา   ปาทายะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101389   นายสิรวิชญ์   กาญจนารมย์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101391   นางสาวสิริพิม   หมอดู : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101392   นางสาวสุจารี   คำเงิน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101393   นางสาวสุชานันท์   แพรวนภา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101394   นางสาวสุทธิดา   ชิวหากาญจน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101395   นายสุธิชล   บุญยืน : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101396   นางสาวสุธิดา   ยานะโส : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101400   นายหัตธวัช   โพธิ์งาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101401   นางสาวอริสรา   อินตา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101402   นางสาวอารยา   ทารินทร์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104101403   นายวัชรพงษ์   ใจเหล็ก : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6104102301   นางสาวกชกร   ละชี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102302   นางสาวกีรภัทร์   จินะ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102303   นางสาวเก็จมณี   แสวงดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102304   นายคณวัฒน์   สีดาธรรม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102305   นางสาวจริญญา   แสงสว่าง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102306   นางสาวจารุวรรณ   สายทอง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102307   นางสาวจิรวรรณ   ตรีสิน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102308   นางสาวจิราพรรณ์   แก้วอุ๊ด : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102309   นางสาวจิราภรณ์   ยาวะโนภาส : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102310   นางสาวเจนจิรา   ญาวุฒิปัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102311   นายเจริญ   พวงผกา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102312   นางสาวชนนิกานต์   ประจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102313   นางสาวฐิศิรักษ์   อินเเก้ววงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102314   นางสาวณัฐพร   กานา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102315   นางสาวธนพร   สาหร่ายรักษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102316   นางสาวธัญชนก   ประณตพงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102317   นายธิรา   พระกระโทก : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102318   นางสาวปรารถนา   มหาไม้ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102319   นางสาวปาริชาติ   อินคม : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102320   นางสาวปิยะพร   เเย้มชู : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102321   นางสาวพิมพ์ชนก   ภิราญคำ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102322   นางสาวพิมพิดา   ปัญญาแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102323   นางสาวมาริสา   เกตุอ่อน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102324   นางสาวเมวิกา   ถ้ำกลาง : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102325   นางสาววิไลวัลย์   สาทรอัมพา : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102326   นางสาวศรัญญา   อิศรานนท์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102328   นางสาวศินินธา   วงศ์ม่าน : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102329   นางสาวศิราวรรณ   คิดดี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102330   นางสาวสมพร   สระแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102332   นางสาวสุนทรี   สุรินทราโช : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102333   นายเสฏฐวุฒิ   พันพลอย : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102334   นางสาวเสาวลักษณ์   ปราณี : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102335   นายอมรศักดิ์   รักษาสัตย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102336   นางสาวอริสา   ตาหมี่ : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104102337   นางสาวอุไรรัตน์   แออัด : เทคโนโลยีชีวภาพ 6ชั่วโมง
6104103301   นางสาวกมลนิตย์   สุภายอง : เคมี 6ชั่วโมง
6104103302   นางสาวกมลพรรณ   ขุนแก้ว : เคมี 6ชั่วโมง
6104103303   นางสาวกรณ์กาญจน์   รัชกรณ์พรรณ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103305   นางสาวกัญญาณี   สาธิตบุญ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103306   นางสาวกัญญาวีร์   แก้วประดับ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103307   นางสาวเกศรินทร์   โปธา : เคมี 6ชั่วโมง
6104103308   นางสาวขนิษฐา   ภูจอมขาว : เคมี 6ชั่วโมง
6104103309   นางสาวฉัตรกาญจน์   จันทะพุธ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103310   นางสาวชลลดา   สุภาธง : เคมี 6ชั่วโมง
6104103311   นางสาวชาริณี   นุ่มนิ่ม : เคมี 6ชั่วโมง
6104103312   นางสาวณัฐกานต์   จันทร์ดำ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103314   นางสาวตวิษา   ปังสกุลยานนท์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103315   นางสาวทิพย์วรรณ   ปัตพี : เคมี 6ชั่วโมง
6104103316   นางสาวธาดารัตน์   กระภูฤทธิ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103318   นางสาวนนทวรรณ   ชลาประเสริฐ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103319   นางสาวนฤมล   นามกันยา : เคมี 6ชั่วโมง
6104103320   นางสาวปิย์นัดดา   สุวรรณเกษา : เคมี 6ชั่วโมง
6104103321   นางสาวณัฐชญา   อัครจินดาฤทธิ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103322   นางสาวพิชชาวัส   เชื้อบุญจันทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103323   นางสาวพิมพ์พสุ   ศิริพงษ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103324   นายพีรพัฒน์   ยะทิพย์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103325   นางสาวมนทกานต์   เพ็งสุข : เคมี 6ชั่วโมง
6104103326   นางสาวยลดา   บุญวิจิตร : เคมี 6ชั่วโมง
6104103327   นางสาวรุจิเรศ   มุธิตา : เคมี 6ชั่วโมง
6104103328   นางสาวฤกษ์สิญาภรณ์   กิ้มเส้ง : เคมี 6ชั่วโมง
6104103329   นางสาววรรณพร   กิจโชคประเสริฐ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103330   นางสาววรรณวิสา   ประโยงค์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103331   นางสาววราภรณ์   แก่นนาคำ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103332   นางสาววิชชุดา   บุญน่วม : เคมี 6ชั่วโมง
6104103333   นางสาวศศิวิมล   สายยิ้ม : เคมี 6ชั่วโมง
6104103334   นางสาวศิริวรรณ   จ่างผล : เคมี 6ชั่วโมง
6104103335   นางสาวสิรินาถ   กฤสชนกนาถ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103336   นางสาวสุกัญญา   หมื่นชัยสิทธิ์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103337   นางสาวสุภัทรา   แสนสุรินทร์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103338   นางสาวอนุชสรา   โพธิ์ทอง : เคมี 6ชั่วโมง
6104103339   นางสาวอรณี   เพชรดำ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103340   นางสาวอรอานันท์   อินทร์จำนงค์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103341   นางสาวอัญชลี   ศรีทานนท์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104103342   นางสาวอัมพร   หว่างไม : เคมี 6ชั่วโมง
6104103343   นางสาวอาศิตา   รังสรรค์ : เคมี 6ชั่วโมง
6104104301   นางสาวชุติวัณ   ดงจารย์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104302   นางสาวทักษาชล   ขันจันทร์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104304   นางสาวเบญจมาศ   โชติ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104305   นางสาวภัทรภร   ญาณะโรจน์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104306   นางสาววรารัตน์   วงศ์สนันท์ : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104307   นางสาวศศิวิมล   คร่องไหม : สถิติ 6ชั่วโมง
6104104309   นางสาวอรพินท์   ศาลางาม : สถิติ 6ชั่วโมง
6104105301   นางสาวชนิษฐา   สมปาน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105302   นางสาวกวินนา   คุลาไคล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105304   นางสาวจันทร์จิรา   ขัติรัตน์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105306   นางสาวชนาภัทร   คำดี : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105307   นางสาวชลกร   ไทยเสถียร : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105308   นายชายชาญ   อรุณเบิกฟ้า : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105310   นางสาวธัญลักษณ์   อ่ำนาคิล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105311   นายนนทพัฒน์   เพิ่มพูลวงษ์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105312   นายบัญชา   เจริญนิรมล : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105313   นายบัณฑิต   เชื้ออาษา : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105314   นายปกรณ์ศักดิ์   สว่างแสง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105315   นายประกร   แซ่ว้าง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105316   นายภูมินันท์   เกาะลอย : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105317   นางสาวรสสุคนธ์   สอนแก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105318   นางสาวรัตติกาล   จักรวาลย์ : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105319   นางสาวรุ่งฤดี   เถาหลง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105320   นายวศิน   เทพสิงห์แก้ว : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105321   นางสาวศิริพรรณ   สุกันโท : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105322   นางสาวสิริยากร   จันทร์เพ็ง : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105323   นายอติรุจ   ขยัน : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104105324   นายอิทธิฤทธิ์   ช่างสลัก : คณิตศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104106301   นายกอบุญ   อนุพจน์มนตรี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106303   นายกิตตินันท์   เกียรติศิริโรจน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106304   นางสาวขวัญฤทัย   ไวจำปา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106306   นายเจษฎา   หลวงจินา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106307   นายฉิมนรณ   ซองเงิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106308   นางสาวชลธิชา   เก่งการจับ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106309   นายชัชชัย   เหลี่ยมไพศาล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106310   นางสาวชุติกาญจน์   เหงี่ยมสูงเนิน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106311   นายณัฐพงศ์   ทีมอย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106312   นายธนกฤต   ล่าชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106313   นายธนบรรณ   ขาคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106314   นายธาดา   ใจตารักษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106315   นายธิเบศ   อุดทอง : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106316   นายธิปก   สิมสินธุ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106317   นายธีรภัทร   จันต๊ะนาเขต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106318   นายนคร   อิ่นแก้ว : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106319   นายปรมินทร์   ไชยชนะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106320   นายปรมินทร์   สาทิพจันทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106321   นายปริญญา   ปันยูร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106322   นายปัณชัย   รักษ์จินดา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106324   นายพงศกรณ์   เหล่าศิริเสถียร : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106325   นายพิเชษฐ์   มะโนริ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106326   นายพิพัฒพงษ์   นามดี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106327   นายพุฒิพงศ์   ชมชิด : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106328   นายเพชร   ทองขำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106329   นายภาณุพงศ์   สุขใส : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106330   นายภูสิทธิ   ฟูเมืองปาน : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106331   นายรณฤทธิ์   เสนตา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106332   นายรติกร   อยู่ชุ่ม : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106333   นายวิชญะ   จิตตะวิกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106334   นายวีรยุทธ   จอมเมืองกาศ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106335   นายเวชพิสิฐ   ตาสุรินทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106336   นายสถาพร   เเสนเเล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106337   นายสถาพร   รุจีรัตน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106339   นางสาวสุจินธร   เจียมจำรัส : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106340   นางสาวสุดารัตน์   กิจอุดมวัฒน์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106342   นายสุรศักดิ์   ศรีจันทร์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106343   นายอชิกร   โรจน์รณชิต : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104106344   นายอานันท์   คำใจหนัก : เทคโนโลยีสารสนเทศ 6ชั่วโมง
6104107301   นายธวัชชัย   บุญศรี : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104107302   นายปรมัตถ์   พุ่มไสว : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104107303   นางสาวพิตตินันท์   สุกันโท : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104107304   นายพิพัฒน์   ถาวร : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104107306   นางสาววิมลณัฐ   รังสรรค์ : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104107308   นางสาวอัมพวรรณ์   เอี่ยมสะอาด : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104107309   นายฉัตรวุฒิ   บุญมา : วัสดุศาสตร์ 6ชั่วโมง
6104108301   นางสาวกชกร   อยู่ถาวร : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6104108302   นางสาวธมกร   กิตติวิบูลย์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6104108303   นางสาวธิติรัตน์   กงพลนันท์ : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6104108305   นายจักรกฤษณ์   ชุมแวงวาปี : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 6ชั่วโมง
6104109301   นางสาวกรกนก   อุตชี : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6104109303   นายนิชนันท์   เนียมทัด : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6104109305   นางสาวสุขิตา   กระแสเสน : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6104109306   นางสาวอรนุช   จันทโปแว่น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 6ชั่วโมง
6106101476   นางสาวสุพิชญา   เกิดทอง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6118102377   นางสาวหฤทัย   สายผาบ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง