ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5810101302   นายกฤตนันท์   ทองสุกมาก : การประมง 6ชั่วโมง
5910101301   นางสาวกชกร   ค่วยเทศ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101303   นางสาวกัญญารัตน์   คำวัน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101305   นางสาวกัลญานุช   อุดพ้วย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101320   นายชนชิต   อินตาพรหม : การประมง 6ชั่วโมง
5910101322   นางสาวชนิกานต์   รัตน์เถลิงศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101324   นางสาวชลิญญา   สุดา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101327   นายไชยยา   อ่วมปิ่น : การประมง 6ชั่วโมง
5910101328   นางสาวฌัชชา   ทาปัญญา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101330   นางสาวณัชชา   บุญดี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101332   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101334   นางสาวณัฐริกา   คงถาวร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101336   นางสาวณิชารีย์   แสนหลวง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101344   นายธีรภัทร์   เขตสมุทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101347   นางสาวนวพร   สุภอิสริยะกุล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101349   นายนันทิพัฒน์   แซ่จ๋าว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101353   นายปฏิภาณ   กองบุตร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101355   นางสาวประภัสราณัฐ   สินไพบูลย์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101359   นางสาวปัญญาพร   สุขแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101361   นางสาวปาริชาติ   อินทจักร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101362   นางสาวปาลิตา   ตาชมพู : การประมง 6ชั่วโมง
5910101363   นางสาวปิ่นมณี   หล้ามะโน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101365   นายพงศกร   เนียมหอม : การประมง 6ชั่วโมง
5910101367   นางสาวพรจิรา   ลีลาน้อย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101370   นางสาวพลอยพรรณ   กาสุนันท์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101373   นางสาวพิมพ์นิภา   เพ็ชรบุญมี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101374   นางสาวพิมวรานี   กวงคำ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101377   นางสาวภัทรวดี   ใจบุญลือ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101378   นายภานุมาส   จันตาระ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101383   นางสาวมณธิชา   วรรณะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101388   นายรวีโรจน์   อารีบำบัด : การประมง 6ชั่วโมง
5910101389   นางสาวรสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101390   นายรัฐมนตรี   ยิ่งนอก : การประมง 6ชั่วโมง
5910101391   นางสาวรัตติกาล   เพชรสุข : การประมง 6ชั่วโมง
5910101394   นางสาววรฤทัย   ทิพย์อัญชลี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101395   นางสาววราลักษณ์   จันทร์เกตุ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101397   นางสาววัชราภรณ์   ไชยวงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101399   นางสาวศศิกานต์   บุญแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101401   นายศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101403   นางสาวศุภมาศ   ทองอ้อน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101409   นายสหทร   ดิษฐวิเศษ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101415   นางสาวสิริณัฏฐ์   พลอยตะคุ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101417   นางสาวสุนิศา   กุมพาภัติ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101419   นางสาวสุนิสา   อาจสาลี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101420   นายสุรศักดิ์   ทาหน้อย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101423   นางสาวสุวรรณา   วิเศษแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101424   นางสาวโสภา   เกียรติวนากุล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101425   นางสาวโสภิตา   หอมจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101427   นางสาวอณัฐชา   ทวีกิติกุล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101428   นางสาวอนุสรา   คำซาว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101429   นางสาวอภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101433   นางสาวอรทัย   มะลิลา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101434   นางสาวอักษร   ทรัพย์สมบัติ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101436   นางสาวอารียา   สิงห์สุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101437   นางสาวอิสราภรณ์   ยอดแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6001102523   นายวิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001124330   นางสาวอัญชลิกา   เพชรศรีชัย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6010101001   นายกฤษมงคล   มีเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101002   นายกิตติภัช   เสียมภูเขียว : การประมง 6ชั่วโมง
6010101004   นายจิรายุ   ฉ่ำมิ่งขวัญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101005   นางสาวจุฑามาศ   โฉมศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101006   นางสาวฉัตรฑริกา   คร่องรับ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101007   นางสาวชนัญญา   พุทธิปิลันธน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101008   นายชอบธรรม   บัวลอย : การประมง 6ชั่วโมง
6010101009   นายชัชวาลย์   ปันแปง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101010   นายณรงค์ศักดิ์   ก๋าใจ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101011   นายทินกร   สอนจันแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101012   นายธาวิน   วงศ์มะโน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101015   นายนันทพงศ์   คำรังษี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101016   นายนันทวัฒน์   ขจีวงศ์วิไล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101017   นางสาวปนัดดา   ทองมวล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101018   ว่าที่ร้อยตรีวีรวิชญ์   เจริญฐิติธนาโชติ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101019   นายปราชญ์   ธนูใจ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101020   นายมิติชัย   จะหวะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101021   นายลุกมาน   อูเซ็ง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101022   นายวรวิทย์   มีปาน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101023   นายวาทยุทธ   กอรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101024   นายวิฑูรย์   คฑาธาร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101025   นายสถาพร   ทิพย์เดช : การประมง 6ชั่วโมง
6010101026   นางสาวสมฤดี   สมบัติรักษา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101027   นางสาวสโรชา   สุขโข : การประมง 6ชั่วโมง
6010101028   นายสิทธิพงษ์   คล้ายสุข : การประมง 6ชั่วโมง
6010101029   นายสุริยัน   รักดีไพรวัลย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101030   นางสาวอรปรียา   โคตรมูล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101031   นางสาวอุษณีย์   สิทธิสังข์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101032   นายเอกลักษณ์   ชนะชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6010101033   นายเอกสิทธิ์   นาภี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101301   นางสาวกนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101302   นางสาวกมลชนก   อินทะโล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101303   นางสาวกมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101304   นางสาวกัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101305   นางสาวกัลยรัตน์   สำนวนเย็น : การประมง 6ชั่วโมง
6010101306   นางสาวกัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101307   นายกิตติพงษ์   จิระพงษ์สุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101309   นางสาวกุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101310   นายโกวิทย์   มังคลาด : การประมง 6ชั่วโมง
6010101311   นายขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101312   นางสาวขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 6ชั่วโมง
6010101313   นายคณาธิป   ไชยยา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101314   นายคมกริช   นิ่มนวล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101315   นายจรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101316   นางสาวจิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101317   นายจิรพันธ์   แรงดี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101318   นายจิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101319   นางสาวจิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101320   นางสาวจิราภรณ์   ระภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101321   นายจิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6010101322   นางสาวจุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101324   นางสาวชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101325   นางสาวชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101326   นางสาวชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101327   นายชัชชล   วรรณา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101328   นายชินดนัย   ลีเจี๊ยะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101330   นายไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 6ชั่วโมง
6010101332   นายฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101333   นางสาวณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101334   นางสาวณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101336   นางสาวณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101338   นางสาวเดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101339   นายทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101342   นายทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101345   นายธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101346   นางสาวธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101347   นางสาวธันยพร   เซ่งสีแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101348   นายธาดา   จันศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101349   นางสาวธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101351   นายธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101352   นายธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101354   นายนฤเบศร   เล็กชูวงศ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101355   นางสาวน้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101359   นายปริญญา   นุ่มสุข : การประมง 6ชั่วโมง
6010101360   นางสาวปัทมา   หางนาค : การประมง 6ชั่วโมง
6010101361   นายปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101362   นางสาวปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101363   นายปุญญาพัฒน์   ทองเอม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101364   นางสาวปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101365   นางสาวเปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101366   นายพงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101368   นางสาวพรนภา   แท่นทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101369   นางสาวพรพรรณ   ชาลุน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101370   นางสาวพรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101372   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101373   นางสาวพัชยา   นิชำนาญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101374   นายพีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101375   นางสาวภัควดี   วิมล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101376   นางสาวภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101377   นางสาวมณีกานต์   ชัยยา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101378   นางสาวมินตรา   ถาแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101379   นายเมต   ม่วงศรีทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101380   นายเมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101382   นายรัชพัชร   พรหมศร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101383   นายรัฐนนท์   ทองนุช : การประมง 6ชั่วโมง
6010101384   นางสาววณิชยา   พ่วงทรัพย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101386   นายวิษณุ   ดวงแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6010101387   นางสาววิสุดา   เลิศลาด : การประมง 6ชั่วโมง
6010101388   นางสาวศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101389   นางสาวศศิธร   กาญจนสุนทร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101391   นางสาวศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101392   นางสาวศิรินิภาภรณ์   สายบัว : การประมง 6ชั่วโมง
6010101393   นางสาวศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101394   นางสาวศิริลักษณ์   แสนสงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101395   นางสาวศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101397   นางสาวศุภรัตน์   นักร้อง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101398   นางสาวสมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101399   นางสาวสัณห์พิชา   มินทร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101402   นางสาวสิริวิธิชา   เวชกร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101403   นายสุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101405   นางสาวสุทธิดา   ปัตทิเก : การประมง 6ชั่วโมง
6010101406   นางสาวสุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101407   นางสาวสุภาวดี   อิ่มสำราญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101408   นายสุริยา   ติ่งดา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101410   นางสาวเสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101411   นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจด้วง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101412   นางสาวหฤทธิ์ชนัน   ดีดวง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101413   นางสาวหัตถดี   คงขวัญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101414   นายเหมชาติ   เพ็งสลุด : การประมง 6ชั่วโมง
6010101415   นายทชากร   เวียงสิมมา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101416   นางสาวอนันตญา   เปียงใจ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101417   นายอนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 6ชั่วโมง
6010101418   นายอนุรักษ์   วงษ์มา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101419   นายอภิรักษ์   เหมพันธุ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101420   นายอภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101421   นางสาวอรชร   รังศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101422   นางสาวอรษา   กันทาส้ม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101423   นายอาชาไนย   ศิริแตง : การประมง 6ชั่วโมง
6010102301   นางสาวกรรวี   สิงห์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102302   นายกฤติธี   ดีออน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102303   นางสาวกานต์ธิดา   บุญหนู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102304   นายคุณากร   พันธุ์พิชัย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102305   นางสาวจินดาภา   รักปัญญา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102306   นายจิรวัฒน์   ศรีไชยวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102307   นายจิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102308   นางสาวชนากานต์   ดวงแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102309   นางสาวชุมสาย   บุรสินสง่า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102311   นายณัฐพงศ์   เอี่ยมต่อ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102312   นางสาวณัฐวิภา   มากมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102313   นายณัฐวุฒิ   ตะโกใหญ่ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102314   นายธนกฤต   บุญเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102315   นางสาวธนภรณ์   พอนกัน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102316   นายธนวัฒน์   ขันติพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102318   นางสาวธัญชนก   แก้วอินตา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102319   นางสาวธัญสุดา   งามช่วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102320   นายนภัสกร   ใจแก้วแดง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102321   นางสาวนลพรรณ   แซ่ลี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102322   นายนิธิวิทย์   คชสีห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102323   นางสาวนุชนาฎ   สุวรรณประทีป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102324   นางสาวนุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102325   นางสาวปลายฟ้า   นิยม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102326   นางสาวปิติพร   แสงพฤกษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102327   นายพงษ์บดินทร์   จันทพยัคฆ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102328   นายพรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102329   นางสาวพรนภา   รัตนกันทา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102330   นายพีระพันธ์   ดวงจันทร์โชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102331   นางสาวไพลิน   เพียสังกะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102332   นางสาวเฟริญา   ตันสุหัช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102333   นายภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102336   นางสาวศรีแพร   เพชรแสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102337   นางสาวศศิวรรณ   กันล้อม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102339   นายศุภชัย   บัวโรย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102340   นายสาธร   กิจบุญชู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102341   นางสาวสิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102342   นางสาวสุนิศา   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102343   นายสุพศิน   งานการ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102345   นางสาวหทัยชนก   พละสินธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102346   นายอนัญพัทธ์   รุจิเลิศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102347   นายอนุชา   กาวีวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102348   นายอัครชัย   ป้อมเผือก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102350   นายอาทิตย์   นามปิง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102351   นางสาวอารียา   ทองโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102352   นางสาวอุมาพร   แก้วเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6012102397   นางสาวศิรินทร์กาญจน์   ใจใหม่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6106105343   นายนารเมธ   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6110101001   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร   เกียรติธีรโชติ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101002   นางสาวจริยา   ลิงาลาห์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101003   นายจักรชัย   แก้วแสง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101004   นายณัฏกิตติร์   กาวีอ้าย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101005   นายธนพล   สุระรังสิต : การประมง 6ชั่วโมง
6110101006   นายธิติวุฒิ   นาคสง่า : การประมง 6ชั่วโมง
6110101007   นายธีรยุทธ   พนาพัฒน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101008   นายนรวีร์   ทองเจียม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101009   นายนราธร   ชุมนุม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101010   นายนัฏฐิติ   เวียงสี : การประมง 6ชั่วโมง
6110101011   นายประวิทย์   ละดาดก : การประมง 6ชั่วโมง
6110101012   นางสาวพรชิตา   พิชัยคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101013   นางสาวพรพฤติกร   รัตนไพบูลย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101014   นายภาณพัช   รอดคง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101015   นายวชิระ   เลิศพรกุลรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101016   นายวรวุฒิ   อุทธคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101017   นางสาววิไลลักษณ์   ใจขาน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101018   นางสาวศิริพร   เป้าพะเนาว์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101020   นางสาวสุภาพร   อาษา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101021   Mr.Horngda   Hon : การประมง 6ชั่วโมง
6110101022   นายอกนิษฐ์   โล่ซ้าย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101023   Mr.Alamderlong   Him : การประมง 6ชั่วโมง
6110101301   นายกณภพ   สมทรง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101302   นายกมลภพ   โพธิ์ทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101303   นางสาวกัญญาพัชร   เข็มเพชร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101305   นางสาวกุลธิดา   แก้วสูงเนิน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101306   นางสาวเกตุสุดา   อินต๊ะวงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101307   นายเขมทัต   ชุ่มชื่น : การประมง 6ชั่วโมง
6110101308   นายจักรพันธ์   บุญพิทักษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101309   นายจินดาวุธ   ขันลา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101310   นางสาวจิรัญชญา   ปฤษณา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101311   นางสาวจิราวรรณ   แก่นไธสง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101312   นางสาวจุฑามาศ   เปรมปราคิน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101313   นายชยรัตน์   ชลุยรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101314   นางสาวชลิตา   สุขสว่าง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101315   นางสาวชารีรัตน์   กันทะวัง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101317   นางสาวชุติมา   ใจแสน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101318   นางสาวฐิติยา   อานุ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101320   นายณัฐกานต์   ปันเต็ม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101321   นางสาวณัฐกุล   มีแท้ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101322   นายณัฐพงศ์   คงเพ็ชรศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101323   นางสาวณิราวรรณ   ชาวยอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101324   นายดนัยวัฒน์   น้อยพุฒ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101325   นายดรัณภพ   สว่างไทยธวัช : การประมง 6ชั่วโมง
6110101326   นางสาวธนชภรณ์   ทิพย์โอสถ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101328   นางสาวธนพร   วงษ์ศิลา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101333   นายธเนศ   สอนแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6110101335   นางสาวธัญชนก   แววคล้ายหงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101337   นางสาวธัญสมร   กุยเเก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6110101338   นายธีรทัศน์   ต๊ะวิจิตร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101342   นายบทวชง   มากล้น : การประมง 6ชั่วโมง
6110101343   นางสาวบัวชมพู   นะราพงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101344   นางสาวปริยานุช   ตั้นสุย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101346   นางสาวเปรมกัลยา   ยุทธิวัจน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101347   นายพงศธร   เหมรา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101348   นายพงศภัค   ธรรมศร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101349   นายพงษ์สิริ   จันทร์เสาร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101350   นางสาวพรทิพย์   นุชนารถ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101351   นางสาวพลอย   แสนเหลี่ยว : การประมง 6ชั่วโมง
6110101352   นางสาวพัชรวลัย   เมฆโปธิ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101353   นางสาวพิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101354   นางสาวพีรยา   ขำสกล : การประมง 6ชั่วโมง
6110101356   นายพีรัช   สิงห์เกษมศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101357   นางสาวเพิ่มพูน   ต้นวรรณา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101358   นางสาวเพียงฤทัย   อินทวิสัย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101361   นายภูธเรศ   เอี่ยมอารมณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101362   นายภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101363   นางสาวมลฑาทิพย์   ชูเทียน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101364   นางสาวเมลิกา   ปาโหด : การประมง 6ชั่วโมง
6110101366   นายลัทธพล   ปินธง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101368   นางสาววรณัฏฐา   จ๋ายเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101369   นางสาววราภรณ์   มอมขุนทด : การประมง 6ชั่วโมง
6110101370   นายวราวุธ   ยศเรือนคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101371   นายวัฒนกร   ปัญญาเฟือน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101372   นางสาววันอาสาฬ์   นนกระโทก : การประมง 6ชั่วโมง
6110101373   นางสาววิยดา   หมื่นพิลมทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101374   นายวีรพล   พงศ์พชร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101375   นายวีระภัทร์   ศรีวิชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101376   นายวุฒิเกียรติ   คำภิระ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101377   นายศกวรรธน์   คงชม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101378   นางสาวศิรินภา   จอมภา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101379   นายศุภวิชญ์   สุทธพันธุ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101381   นายสรัลธร   ขจรไพร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101382   นายสัญหนัส   เชียงทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101383   นางสาวสุขุมาลย์   สุภาพ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101384   นางสาวสุชารวี   ดอกคำแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101385   นางสาวสุภาพร   ธุระพันธ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101388   นายหาญณรงค์   ขัดมัน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101389   นายอนุวัฒน์   สุภรัตนกุล : การประมง 6ชั่วโมง
6110101390   นายอรรถพล   ครรไลรักษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101391   นางสาวอัญชลีพร   เพ็งตา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101392   นายอัฐพล   ศิริบุตร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101393   นางสาวอุดมลักษณ์   มาตัน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101394   นายพีรวิชญ์   ศรีวัตถา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101397   นางสาวแสงแก้ว   หงษ์คำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110102301   นางสาวกานต์รวี   สุวรรณโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102302   นางสาวเกวลิน   สุกใส : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102304   นางสาวจิตติมา   ภิญโญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102305   นายจิรวัฒน์   ซางเล็ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102306   นางสาวจิราพร   นาจกระโทก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102307   นางสาวจุฑามาศ   จูงใจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102309   นายชยังกูร   ประจงเศรษฐ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102310   นายชิษณุพงศ์   ศิริประยงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102311   นายโชคชัย   ศรีคลัง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102312   นายญาณกร   นิลาพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102313   นายฐากรณ์   จันทนป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102315   นางสาวณัฐณิชา   พรรณงาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102316   นายณัฐวัตร   รักคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102318   นางสาวดวงรัตน์   ภู่ดนตรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102321   นายธนวัฒน์   เขียวสอาด : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102323   นายธีรภัทร์   แก้ววงวาล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102325   นายธีรศักดิ์   ตันกุละ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102326   นายนครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102327   นางสาวนภัสสร   คำพวง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102328   นายนัฎปกรณ์   วงษ์ประเสริฐ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102329   นายนันทภพ   สุวรรณภูมิ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102330   นางสาวนิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102331   นางสาวนิศากร   ปิ่นทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102332   นายบวรนันท์   ตันกูล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102333   นางสาวบุษบา   สีพรรณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102334   นางสาวปุญญิศา   จันทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102336   นางสาวพรรยี่หวา   ภุมกา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102337   นางสาวพิจิตรา   บุญโพธิ์กอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102338   นางสาวพิมพ์วิภา   พลอยแดง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102340   นายภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102342   นายโภคิน   สมณะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102343   นางสาวมณีวรรณ   ป๋าพนัสสัก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102344   นายโยธา   แก้วกาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102345   นางสาวลักษณพร   ขันทะมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102346   นางสาววรรัตน์   ปิ่นสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102347   นายวสวัตติ์   วิระโย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102348   นางสาววิภาวรรณ   เนื้อนาค : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102349   นางสาววิสาขา   ชนพิมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102350   นางสาวศิรินาฎฐ์   บุญช่วย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102351   นางสาวศิริลักษณ์   อยู่รัมย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102352   นางสาวศิริโสภา   ทิพย์เนตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102353   นายเศรษฐภูมิ   สุยะราช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102355   นายสรวิศ   จีวะเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102356   นายสัญลักษณ์   สัญญะเขตต์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102359   นายสุพกรณ์   สุขศิริ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102363   นายอนุวัฒน์   บำรุงราษฎร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102364   นางสาวอาจารีย์   โลหะพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง