ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5810101302   กฤตนันท์   ทองสุกมาก : การประมง 6ชั่วโมง
5910101301   นางสาวกชกร   ค่วยเทศ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101303   กัญญารัตน์   คำวัน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101305   นางสาวกัลญานุช   อุดพ้วย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101312   นายจตุพล   สามัญ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101320   ชนชิต   อินตาพรหม : การประมง 6ชั่วโมง
5910101322   ชนิกานต์   รัตน์เถลิงศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101324   นางสาวชลิญญา   สุดา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101327   นายไชยยา   อ่วมปิ่น : การประมง 6ชั่วโมง
5910101328   ฌัชชา   ทาปัญญา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101330   นางสาวณัชชา   บุญดี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101332   นายณัฐพงศ์   มณเฑียรรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101334   นางสาวณัฐริกา   คงถาวร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101336   นางสาวณิชารีย์   แสนหลวง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101344   นายธีรภัทร์   เขตสมุทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101347   นวพร   สุภอิสริยะกุล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101349   นายนันทิพัฒน์   แซ่จ๋าว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101353   นายปฏิภาณ   กองบุตร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101355   ประภัสราณัฐ   สินไพบูลย์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101358   นายปองภพ   สุวรรณวงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101359   นางสาวปัญญาพร   สุขแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101361   นางสาวปาริชาติ   อินทจักร : การประมง 6ชั่วโมง
5910101362   ปาลิตา   ตาชมพู : การประมง 6ชั่วโมง
5910101363   ปิ่นมณี   หล้ามะโน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101365   นายพงศกร   เนียมหอม : การประมง 6ชั่วโมง
5910101367   นางสาวพรจิรา   ลีลาน้อย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101370   พลอยพรรณ   กาสุนันท์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101373   พิมพ์นิภา   เพ็ชรบุญมี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101374   นางสาวพิมวรานี   กวงคำ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101377   นางสาวภัทรวดี   ใจบุญลือ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101378   ภานุมาส   จันตาระ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101383   นางสาวมณธิชา   วรรณะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101388   รวีโรจน์   อารีบำบัด : การประมง 6ชั่วโมง
5910101389   รสสุคนธ์   อุ่นเรือน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101390   รัฐมนตรี   ยิ่งนอก : การประมง 6ชั่วโมง
5910101391   รัตติกาล   เพชรสุข : การประมง 6ชั่วโมง
5910101394   วรฤทัย   ทิพย์อัญชลี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101395   วราลักษณ์   จันทร์เกตุ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101397   นางสาววัชราภรณ์   ไชยวงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101399   นางสาวศศิกานต์   บุญแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101400   นางสาวศศิธร   วิชัยต๊ะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101401   ศุภชัย   มีกิจเจริญยิ่ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101403   ศุภมาศ   ทองอ้อน : การประมง 6ชั่วโมง
5910101409   สหทร   ดิษฐวิเศษ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101411   นางสาวสุดาภรณ์   ติศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101415   สิริณัฏฐ์   พลอยตะคุ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101417   นางสาวสุนิศา   กุมพาภัติ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101419   นางสาวสุนิสา   อาจสาลี : การประมง 6ชั่วโมง
5910101420   สุรศักดิ์   ทาหน้อย : การประมง 6ชั่วโมง
5910101423   นางสาวสุวรรณา   วิเศษแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101424   นางสาวโสภา   เกียรติวนากุล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101425   โสภิตา   หอมจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101427   อณัฐชา   ทวีกิติกุล : การประมง 6ชั่วโมง
5910101428   นางสาวอนุสรา   คำซาว : การประมง 6ชั่วโมง
5910101429   อภิชญา   อาทิตย์ตั้ง : การประมง 6ชั่วโมง
5910101432   นางสาวอมลวรรณ   สงวนสันเทียะ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101433   นางสาวอรทัย   มะลิลา : การประมง 6ชั่วโมง
5910101434   อักษร   ทรัพย์สมบัติ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101436   นางสาวอารียา   สิงห์สุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
5910101437   อิสราภรณ์   ยอดแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6001102523   วิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001124330   อัญชลิกา   เพชรศรีชัย : เกษตรเคมี 6ชั่วโมง
6010101001   กฤษมงคล   มีเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101002   กิตติภัช   เสียมภูเขียว : การประมง 6ชั่วโมง
6010101004   จิรายุ   ฉ่ำมิ่งขวัญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101005   จุฑามาศ   โฉมศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101006   ฉัตรฑริกา   คร่องรับ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101007   ชนัญญา   พุทธิปิลันธน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101008   ชอบธรรม   บัวลอย : การประมง 6ชั่วโมง
6010101009   ชัชวาลย์   ปันแปง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101010   ณรงค์ศักดิ์   ก๋าใจ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101011   ทินกร   สอนจันแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101012   ธาวิน   วงศ์มะโน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101015   นันทพงศ์   คำรังษี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101016   นันทวัฒน์   ขจีวงศ์วิไล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101017   ปนัดดา   ทองมวล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101018   วีรวิชญ์   เจริญฐิติธนาโชติ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101019   ปราชญ์   ธนูใจ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101020   มิติชัย   จะหวะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101021   ลุกมาน   อูเซ็ง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101022   วรวิทย์   มีปาน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101023   วาทยุทธ   กอรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101024   วิฑูรย์   คฑาธาร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101025   สถาพร   ทิพย์เดช : การประมง 6ชั่วโมง
6010101026   สมฤดี   สมบัติรักษา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101027   สโรชา   สุขโข : การประมง 6ชั่วโมง
6010101028   สิทธิพงษ์   คล้ายสุข : การประมง 6ชั่วโมง
6010101029   สุริยัน   รักดีไพรวัลย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101030   อรปรียา   โคตรมูล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101031   อุษณีย์   สิทธิสังข์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101032   เอกลักษณ์   ชนะชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6010101033   เอกสิทธิ์   นาภี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101301   กนกวรรณ   พงษ์ปราโมทย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101302   กมลชนก   อินทะโล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101303   กมลทิพย์   เอียหาร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101304   กัญญารัตน์   พิมกลาง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101305   กัลยรัตน์   สำนวนเย็น : การประมง 6ชั่วโมง
6010101306   กัลย์สุดา   ใจสม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101307   กิตติพงษ์   จิระพงษ์สุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101309   กุลธิดา   มณเฑียร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101310   โกวิทย์   มังคลาด : การประมง 6ชั่วโมง
6010101311   ขจรเดช   ลิ้มสกุล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101312   ขวัญฤทัย   คุณโห : การประมง 6ชั่วโมง
6010101313   คณาธิป   ไชยยา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101314   คมกริช   นิ่มนวล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101315   จรัญ   วงศ์ทวี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101316   จิตตราภรณ์   ไชยยะ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101317   จิรพันธ์   แรงดี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101318   จิระนันท์   ศรีต่ายขำ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101319   จิราภรณ์   คำโสภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101320   จิราภรณ์   ระภา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101321   จิรายุ   มิ่งแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6010101322   จุฑามณีรัตน์   ตันยศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101324   ชนากานต์   ปันเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101325   ชลธิชา   ทองหลิม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101326   ชัชชฎาพร   จันโทสถ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101327   ชัชชล   วรรณา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101328   นางสาวศิริวรรณ   ผาสุก : การประมง 6ชั่วโมง
6010101330   ไชยวัฒน์   เจียมจำรัส : การประมง 6ชั่วโมง
6010101332   ฐาปนาสิทธิ์   ธูปประโคม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101333   ณัฐธิดา   พิมพ์ศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101334   ณัฐนิชา   เนียมจำนงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101336   ณิชาภัทร   ใยเมือง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101338   เดือนเพ็ญ   แพงแซง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101339   ทยากร   รัตนเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101342   ทินกร   ปฏิสิขัง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101345   ธนวัฒน์   พรหมเสนา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101346   ธนัตดา   พรหมทะนันท์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101347   ธันยพร   เซ่งสีแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101348   ธาดา   จันศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101349   ธิดารัตน์   ขำจันทร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101351   ธีรภัทร   เชิญรัมย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101352   ธีรภัทร   วงสถาวร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101354   นฤเบศร   เล็กชูวงศ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101355   น้ำทิพย์   บุญเลี้ยง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101359   ปริญญา   นุ่มสุข : การประมง 6ชั่วโมง
6010101360   ปัทมา   หางนาค : การประมง 6ชั่วโมง
6010101361   ปิยฉัตร   ศรีสุวรรณ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101362   ปิยะมาศ   วงค์จักร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101363   ปุญญาพัฒน์   ทองเอม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101364   ปุณิกา   นินยะมาศิริ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101365   เปรมิกา   ภู่เทศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101366   พงษ์ศกร   ตุ้ยคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101368   พรนภา   แท่นทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101369   พรพรรณ   ชาลุน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101370   พรรณิภา   ช่วยพันธ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101372   นางสาวพัชนิดา   ขวัญมาศ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101373   พัชยา   นิชำนาญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101374   พีรวุฒิ   จิตต์เพ็ง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101375   ภัควดี   วิมล : การประมง 6ชั่วโมง
6010101376   ภัทรพรรณ   วรรณภิระ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101377   มณีกานต์   ชัยยา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101378   มินตรา   ถาแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101379   เมต   ม่วงศรีทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101380   เมธิชัย   วงศ์เป็ง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101382   รัชพัชร   พรหมศร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101383   รัฐนนท์   ทองนุช : การประมง 6ชั่วโมง
6010101384   วณิชยา   พ่วงทรัพย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101386   วิษณุ   ดวงแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6010101387   วิสุดา   เลิศลาด : การประมง 6ชั่วโมง
6010101388   ศกลวรรณ   ศิริสานต์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101389   ศศิธร   กาญจนสุนทร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101391   ศิรินยา   ศรีคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101392   ศิรินิภาภรณ์   สายบัว : การประมง 6ชั่วโมง
6010101393   ศิริพร   จันทะโชติ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101394   ศิริลักษณ์   แสนสงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101395   ศิโรรัตน์   ไกรทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101397   ศุภรัตน์   นักร้อง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101398   สมิตานัน   แก้วเสมอ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101399   สัณห์พิชา   มินทร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101402   สิริวิธิชา   เวชกร : การประมง 6ชั่วโมง
6010101403   สุกฤษฏิ์   ทิมศิลป์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101405   สุทธิดา   ปัตทิเก : การประมง 6ชั่วโมง
6010101406   สุพัตรา   ขวัญยืน : การประมง 6ชั่วโมง
6010101407   สุภาวดี   อิ่มสำราญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101408   สุริยา   ติ่งดา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101410   เสาวนีย์   มนชาตรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101411   หนึ่งฤทัย   ใจด้วง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101412   หฤทธิ์ชนัน   ดีดวง : การประมง 6ชั่วโมง
6010101413   หัตถดี   คงขวัญ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101414   เหมชาติ   เพ็งสลุด : การประมง 6ชั่วโมง
6010101415   อดิศักดิ์   เวียงสิมมา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101416   อนันตญา   เปียงใจ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101417   อนุพงค์   มูลเฟย : การประมง 6ชั่วโมง
6010101418   อนุรักษ์   วงษ์มา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101419   อภิรักษ์   เหมพันธุ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6010101420   อภิลักษณ์   ชนประชา : การประมง 6ชั่วโมง
6010101421   อรชร   รังศรี : การประมง 6ชั่วโมง
6010101422   อรษา   กันทาส้ม : การประมง 6ชั่วโมง
6010101423   อาชาไนย   ศิริแตง : การประมง 6ชั่วโมง
6010102301   กรรวี   สิงห์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102302   กฤติธี   ดีออน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102303   นางสาวกานต์ธิดา   บุญหนู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102304   นายคุณากร   พันธุ์พิชัย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102305   จินดาภา   รักปัญญา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102306   จิรวัฒน์   ศรีไชยวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102307   จิรายุทธ   วงษ์ศรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102308   ชนากานต์   ดวงแก้ว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102309   ชุมสาย   บุรสินสง่า : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102311   นายณัฐพงศ์   เอี่ยมต่อ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102312   ณัฐวิภา   มากมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102313   ณัฐวุฒิ   ตะโกใหญ่ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102314   นายธนกฤต   บุญเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102315   ธนภรณ์   พอนกัน : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102316   ธนวัฒน์   ขันติพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102318   นางสาวธัญชนก   แก้วอินตา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102319   ธัญสุดา   งามช่วง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102320   นายนภัสกร   ใจแก้วแดง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102321   นลพรรณ   แซ่ลี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102322   นิธิวิทย์   คชสีห์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102323   นุชนาฎ   สุวรรณประทีป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102324   นุชรีภรณ์   สุริยตรีทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102325   ปลายฟ้า   นิยม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102326   ปิติพร   แสงพฤกษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102327   นายพงษ์บดินทร์   จันทพยัคฆ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102328   พรนที   สิริธนบัตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102329   พรนภา   รัตนกันทา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102330   พีระพันธ์   ดวงจันทร์โชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102331   ไพลิน   เพียสังกะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102332   เฟริญา   ตันสุหัช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102333   ภูมิพัฒน์   เจริญวรรณยิ่ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102334   นางสาวภูมิรัตน์   คงภักดี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102336   ศรีแพร   เพชรแสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102337   ศศิวรรณ   กันล้อม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102339   ศุภชัย   บัวโรย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102340   สาธร   กิจบุญชู : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102341   สิรินยา   ศิริจันทพันธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102342   สุนิศา   แซ่อึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102343   สุพศิน   งานการ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102345   หทัยชนก   พละสินธุ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102346   อนัญพัทธ์   รุจิเลิศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102347   อนุชา   กาวีวงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102348   อัครชัย   ป้อมเผือก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102350   อาทิตย์   นามปิง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102351   อารียา   ทองโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6010102352   นางสาวอุมาพร   แก้วเขียว : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6012102397   ศิรินทร์กาญจน์   ใจใหม่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 6ชั่วโมง
6106105343   นายนารเมธ   ไตรรัตนพงศ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
6110101001   ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร   เกียรติธีรโชติ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101002   นางสาวจริยา   ลิงาลาห์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101003   นายจักรชัย   แก้วแสง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101004   นายณัฏกิตติร์   กาวีอ้าย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101005   นายธนพล   สุระรังสิต : การประมง 6ชั่วโมง
6110101006   นายธิติวุฒิ   นาคสง่า : การประมง 6ชั่วโมง
6110101007   นายธีรยุทธ   พนาพัฒน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101008   นายนรวีร์   ทองเจียม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101009   นายนราธร   ชุมนุม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101010   นายนัฏฐิติ   เวียงสี : การประมง 6ชั่วโมง
6110101011   นายประวิทย์   ละดาดก : การประมง 6ชั่วโมง
6110101012   นางสาวพรชิตา   พิชัยคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101013   ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพฤติกร   รัตนไพบูลย์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101014   ภาณพัช   รอดคง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101015   นายวชิระ   เลิศพรกุลรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101016   นายวรวุฒิ   อุทธคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101017   นางสาววิไลลักษณ์   ใจขาน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101018   นางสาวศิริพร   เป้าพะเนาว์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101020   นางสาวสุภาพร   อาษา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101021   Mr.Horngda   Hon : การประมง 6ชั่วโมง
6110101022   นายอกนิษฐ์   โล่ซ้าย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101023   Mr.Alamderlong   Him : การประมง 6ชั่วโมง
6110101301   กณภพ   สมทรง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101302   นายกมลภพ   โพธิ์ทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101303   นางสาวกัญญาพัชร   เข็มเพชร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101305   นางสาวกุลธิดา   แก้วสูงเนิน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101306   เกตุสุดา   อินต๊ะวงค์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101307   นายเขมทัต   ชุ่มชื่น : การประมง 6ชั่วโมง
6110101308   นายจักรพันธ์   บุญพิทักษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101309   นายจินดาวุธ   ขันลา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101310   จิรัญชญา   ปฤษณา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101311   นางสาวจิราวรรณ   แก่นไธสง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101312   จุฑามาศ   เปรมปราคิน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101313   นายชยรัตน์   ชลุยรัตน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101314   ชลิตา   สุขสว่าง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101315   ชารีรัตน์   กันทะวัง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101317   นางสาวชุติมา   ใจแสน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101318   ฐิติยา   อานุ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101320   ณัฐกานต์   ปันเต็ม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101321   นางสาวณัฐกุล   มีแท้ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101322   ณัฐพงศ์   คงเพ็ชรศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101323   ณิราวรรณ   ชาวยอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101324   ดนัยวัฒน์   น้อยพุฒ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101325   นายดรัณภพ   สว่างไทยธวัช : การประมง 6ชั่วโมง
6110101326   ธนชภรณ์   ทิพย์โอสถ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101328   ธนพร   วงษ์ศิลา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101333   ธเนศ   สอนแก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6110101335   ธัญชนก   แววคล้ายหงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101337   นางสาวธัญสมร   กุยเเก้ว : การประมง 6ชั่วโมง
6110101338   ธีรทัศน์   ต๊ะวิจิตร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101342   นายบทวชง   มากล้น : การประมง 6ชั่วโมง
6110101343   นางสาวบัวชมพู   นะราพงษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101344   นางสาวปริยานุช   ตั้นสุย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101346   เปรมกัลยา   ยุทธิวัจน์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101347   พงศธร   เหมรา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101348   พงศภัค   ธรรมศร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101349   พงษ์สิริ   จันทร์เสาร์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101350   พรทิพย์   นุชนารถ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101351   พลอย   แสนเหลี่ยว : การประมง 6ชั่วโมง
6110101352   พัชรวลัย   เมฆโปธิ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101353   พิทยารัตน์   สอนม่วง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101354   พีรยา   ขำสกล : การประมง 6ชั่วโมง
6110101356   นายพีรัช   สิงห์เกษมศักดิ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101357   นางสาวเพิ่มพูน   ต้นวรรณา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101358   เพียงฤทัย   อินทวิสัย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101361   ภูธเรศ   เอี่ยมอารมณ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101362   ภูริทัศน์   พอใจ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101363   นางสาวมลฑาทิพย์   ชูเทียน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101364   นางสาวเมลิกา   ปาโหด : การประมง 6ชั่วโมง
6110101366   นายลัทธพล   ปินธง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101368   วรณัฏฐา   จ๋ายเจริญ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101369   วราภรณ์   มอมขุนทด : การประมง 6ชั่วโมง
6110101370   นายวราวุธ   ยศเรือนคำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101371   วัฒนกร   ปัญญาเฟือน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101372   วันอาสาฬ์   นนกระโทก : การประมง 6ชั่วโมง
6110101373   วิยดา   หมื่นพิลมทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101374   นายวีรพล   พงศ์พชร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101375   นายวีระภัทร์   ศรีวิชัย : การประมง 6ชั่วโมง
6110101376   วุฒิเกียรติ   คำภิระ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101377   นายศกวรรธน์   คงชม : การประมง 6ชั่วโมง
6110101378   นางสาวศิรินภา   จอมภา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101379   ศุภวิชญ์   สุทธพันธุ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101381   สรัลธร   ขจรไพร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101382   นายสัญหนัส   เชียงทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101383   นางสาวสุขุมาลย์   สุภาพ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101384   สุชารวี   ดอกคำแดง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101385   นางสาวสุภาพร   ธุระพันธ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101388   หาญณรงค์   ขัดมัน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101389   อนุวัฒน์   สุภรัตนกุล : การประมง 6ชั่วโมง
6110101390   นายอรรถพล   ครรไลรักษ์ : การประมง 6ชั่วโมง
6110101391   อัญชลีพร   เพ็งตา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101392   นายอัฐพล   ศิริบุตร : การประมง 6ชั่วโมง
6110101393   นางสาวอุดมลักษณ์   มาตัน : การประมง 6ชั่วโมง
6110101394   นายพีรวิชญ์   ศรีวัตถา : การประมง 6ชั่วโมง
6110101395   นางสาวณัฏฐณิชา   คล้ายทอง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101396   นายธนพัต   ภูมิคง : การประมง 6ชั่วโมง
6110101397   นางสาวแสงแก้ว   หงษ์คำ : การประมง 6ชั่วโมง
6110102301   กานต์รวี   สุวรรณโชติ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102302   นางสาวเกวลิน   สุกใส : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102303   นายจักรวาล   อรรคนิตย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102304   จิตติมา   ภิญโญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102305   จิรวัฒน์   ซางเล็ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102306   จิราพร   นาจกระโทก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102307   นางสาวจุฑามาศ   จูงใจ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102309   นายชยังกูร   ประจงเศรษฐ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102310   นายชิษณุพงศ์   ศิริประยงค์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102311   นายโชคชัย   ศรีคลัง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102312   นายญาณกร   นิลาพันธ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102313   นายฐากรณ์   จันทนป : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102315   นางสาวณัฐณิชา   พรรณงาม : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102316   นายณัฐวัตร   รักคำ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102318   นางสาวดวงรัตน์   ภู่ดนตรี : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102321   ธนวัฒน์   เขียวสอาด : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102323   นายธีรภัทร์   แก้ววงวาล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102325   ธีรศักดิ์   ตันกุละ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102326   นครินทร์   แสงน้ำผึ้ง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102327   นางสาวนภัสสร   คำพวง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102328   นายนัฎปกรณ์   วงษ์ประเสริฐ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102329   นายนันทภพ   สุวรรณภูมิ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102330   นิภาภัทร์   คงสง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102331   นิศากร   ปิ่นทอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102332   บวรนันท์   ตันกูล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102333   บุษบา   สีพรรณ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102334   ปุญญิศา   จันทร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102336   นางสาวพรรยี่หวา   ภุมกา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102337   พิจิตรา   บุญโพธิ์กอง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102338   พิมพ์วิภา   พลอยแดง : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102340   ภัณฑบดี   ศิริคำรณ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102342   โภคิน   สมณะ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102343   นางสาวมณีวรรณ   ป๋าพนัสสัก : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102344   โยธา   แก้วกาศ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102345   นางสาวลักษณพร   ขันทะมา : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102346   วรรัตน์   ปิ่นสกุล : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102347   นายวสวัตติ์   วิระโย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102348   วิภาวรรณ   เนื้อนาค : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102349   วิสาขา   ชนพิมาย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102350   ศิรินาฎฐ์   บุญช่วย : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102351   ศิริลักษณ์   อยู่รัมย์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102352   ศิริโสภา   ทิพย์เนตร : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102353   นายเศรษฐภูมิ   สุยะราช : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102355   สรวิศ   จีวะเจริญ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102356   นายสัญลักษณ์   สัญญะเขตต์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102359   สุพกรณ์   สุขศิริ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102363   อนุวัฒน์   บำรุงราษฎร์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง
6110102364   นางสาวอาจารีย์   โลหะพงษ์ : นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง 6ชั่วโมง