ผู้เข้าร่วม
ภิญโญ ผลงาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5808106302   นางสาวกมลวรรณ   จุลรังษี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106303   นางสาวกรกนก   เชาว์แล่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106307   นางสาวจิรธิดา   เมืองมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106312   นางสาวโชติกา   ใจเป็ง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106314   นางสาวณปภัช   แก้วจุนันท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106315   นายณพงศ์   ปทีปสุทธิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106323   นายธนพัฒน์   มารมณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106326   นางสาวนภัสวรรณ   สุพรประดิษฐ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106343   นางสาวภาพิมล   พรมมะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106344   นายมนตรี   เมฆา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106349   นางสาวรัตนาภรณ์   คุ้มทรัพย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106353   นายศิรกานต์   ไชโยราช : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106355   นางสาวศิรินารถ   ลอยวานิช : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106356   นางสาวศิวภรณ์   พิทักษ์ล้อธรรม : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106361   นางสาวสุณัฐศรี   เปลี่ยนศรี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106362   นางสาวสุทธาสินี   สุขคุ้ม : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106365   นางสาวเสาวลักษณ์   แก้วสุภา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106366   นางสาวอทิตยา   ศรีสุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808106369   นายอานุภาค   หินอ่อน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5808107344   นางสาวนภัสวรรณ   สนินัด : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107349   นางสาวบุญกนก   พรหมเทพ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107356   นายพรรณเชษ   ตันติวรางคณา : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107385   นายสหรัฐ   มณฑาทอง : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107396   นายสุธิชัย   สมเขียว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107400   นางสาวสุมิตรา   มีงาม : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808107402   นายอรรถพล   ไชยเพชร : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808108301   นางสาวกนกวรรณ   แก้วเกิด : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108305   นางสาวชฎากาญจน์   วงษ์วัฒนะ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108307   นางสาวณัชชา   บุญแล : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108308   นายทศพล   เดชพรม : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108310   นางสาวปรียนันท์   ปินตาสี : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108311   นางสาวปาลิตา   สิงห์คา : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108312   นางสาวพัชราภรณ์   วงศ์เหมย : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108319   นางสาวลีลารัตน์   สาธุวงศ์ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108323   นางสาวศรีสุดา   พันธุ์โท : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108324   นางสาวศินากานต์   สมบูรณ์ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808108325   นางสาวสุวนันท์   บุญเพ็ชร : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5808109309   นายถิรพิทย์   กันจะนะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808109316   นายพิธิวัฒน์   เรืองฤทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5808110306   นางสาวชนิสรา   อาษากิจ : การตลาด 5ชั่วโมง
5808110317   นางสาวประภาสิริ   นุชท่าโพธิ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5808110320   นางสาวพรไพลิน   รัตนวงศ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5808110321   นางสาวศรุตา   จินดาน้อย : การตลาด 5ชั่วโมง
5808110322   นางสาวศศินา   สุวรรณ : การตลาด 5ชั่วโมง
5808110329   นางสาวแอนนา   ชินภักดี : การตลาด 5ชั่วโมง
5808111307   นางสาวกันติชา   มีสุข : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111314   นางสาวชุติมา   เตชะวงศ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111315   นางสาวฐิติวรดา   แสนหมี่ : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111317   นางสาวณัฐชา   บุญกัลยา : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111318   นางสาวณัฐริกา   อุ่นเมือง : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111321   นางสาวเทียมรัตน์   ช้างแก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111323   นางสาวธันยภัทร   รัตนพันธ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111324   นางสาวนริศรา   วงษ์เมฆ : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111327   นายบูรพา   เลิกแตง : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111335   นางสาวปิยะธิดา   วรรณภูมิพันธ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111337   นางสาวพรวิภา   คล้ายจินดา : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111338   นางสาวพัชราพร   เป๊กทอง : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111343   นางสาวภัสพิชา   ปราบริปู : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111346   นางสาวมธุรส   จันทร์เขียว : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111348   นางสาวมินตรา   ขวัญศรี : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111350   นางสาวยลดา   กุสาวดี : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111357   นางสาววรรณิภา   แก้วเขียว : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111359   นางสาววารินทร์   ยศปัญญา : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111360   นางสาวศลิตา   นันตา : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111361   นางสาวศศิวิมล   ดีมงคล : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111362   นายศักดิ์พิพัฒน์   จันทร์ธิมา : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111369   นางสาวสุธินี   แก้วกองเครือ : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111370   นางสาวสุพรรณิการ์   ทาวงศ์ยศ : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111371   นางสาวสุฤทัย   เวียงอินทร์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5808111373   นางสาวเสาวภาคย์   กมขุนทด : บัญชี 5ชั่วโมง
5808112301   นายกฤติพงศ์   เกตุพันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112302   นายกิตติพงษ์   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112303   นายจิรพันธ์   บุญยะสมภพ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112304   นางสาวชลนิสา   สีอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112306   นางสาวธนพร   สุขขี : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112307   นายธนพล   เชื้อเพชร : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112309   นายพงศธร   ฉิมสอน : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112310   นายพลเทพ   ปินใจ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112311   นางสาวพิไลวรรณ   วงค์ขัด : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112313   นายเมธัส   ว่องไวไพโรจน์ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112314   นายวิชยุตม์   ภาคโอรส : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112316   นางสาวสิริกาญจน์   ไกรหา : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112317   นางสาวสุภาพร   จินต์สวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808112319   นางสาวอรณิชา   คำอ่อน : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5808114305   นางสาวกัญชลิกา   แก้วนุ่น : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114307   นายกันตพงศ์   เครือมา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114312   นางสาวคนึงนิตย์   เพชรประกอบ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114313   นางสาวจันทวรรณ   ณ นคร : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114314   นางสาวจิราพร   ปักเขตานัง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114323   นางสาวชุติมา   เนินพลับ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114324   นางสาวญาสุมินทร์   สมศรี : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114329   นางสาวดาวรุ่ง   พ่วงดี : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114333   นายธนพล   บำรุงศรี : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114336   นางสาวธารารัตน์   หร่อยดา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114337   นายธีราวัฒน์   อุดทาคำ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114340   นางสาวนรธีร์   ขำเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114343   นายนันทวัฒน์   ใยดำ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114346   นางสาวนิติภรณ์   จาติญานิติ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114351   นางสาวปิยะนุช   ร้องสาคร : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114359   นางสาวฟ้ารุ่ง   วัฒนพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114362   นายมิ่งขวัญ   นวลนาถ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114364   นางสาวรัชนีกร   สมสู่ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114365   นางสาวรัตนาภรณ์   หมื่นแก้ว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114368   นางสาววรรณิภาพร   มูลฟู : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114370   นางสาววราภรณ์   เขียวลี : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114378   นางสาวศุภรัตน์   ดวงมาลา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114393   นางสาวอัจฉราพร   คงพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808114397   นางสาวอุไรวรรณ   จันทวงศ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5808115301   นายไกรกรัณฑ์   สารภาพ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5808115303   นายฐาปกรณ์   หนองศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5808115304   นางสาวณัฐนิช   บุญยัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5808115308   นายปัญญา   แจ้งสว่าง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5900101305   นางสาวปุณยนุช   อุ่นเรือน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908104302   นางสาวเกศนี   ใจแว่น : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104304   นางสาวเฉลิมพร   เขื่อนศิริ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104306   นางสาวโชติกา   ไวยลาภ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104307   นางสาวณัฏฐณิชา   มลิวัลย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104311   นางสาวพลาพร   วงศ์วันจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104314   นางสาวเพ็ญนภา   จี๋เอ้ย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104318   นางสาววันวิสา   พลทอน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104319   นางสาวศิรินยา   จันทร์ธิมา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104321   นางสาวหทัยทิพย์   บุญศัพท์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104322   นางสาวอภิญญา   โพธิ์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104323   นางสาวอรวรรยา   กรพิทักษ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908104324   นางสาวอุษณีย์   อินทรกำธรชัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
5908105309   นางสาวพิมลวรรณ   เชื้อจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพ 5ชั่วโมง
5908105316   นางสาวสุกัญญา   หงษ์เวียงจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 5ชั่วโมง
5908106301   นางสาวกัลยาณี   ยุบล : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106309   นางสาวณัฌฌา   ชาริกา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106317   นางสาวนริศรา   ทองดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106324   นางสาวพัชริดา   สุทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106331   นางสาววรินทร   ผู้กำจัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106335   นางสาวศิริโสภา   กิจโสภี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106344   นางสาวอรัญญา   สอนจันทร์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106345   นางสาวอริสรา   ต้าวใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106346   นางสาวอัจจิมา   จันทร์สุข : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908106348   นายอำพล   จิตรสุนทร : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5908107301   นางสาวกนกวรรณ   โพธิ์ใบ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107302   นางสาวกนกวรรณ   นกเล็ก : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107314   นายจิรภัทร   สุนทรชาติ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107315   นายจิรวัฒน์   เหล่ากอแก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107353   นางสาววราภรณ์   สิงหวัฒนศิริ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908107358   นายศาสตรา   ภูสุวรรณ์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908108309   นายชายธวินทร์   จินดาหลวง : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908108311   นายธวัชชัย   ชลาประเสริฐ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908108314   นางสาวปรารถนา   มะโนปิง : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908108319   นายพิภพ   พรินทรากูล : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908108324   นางสาวสุทธิภรณ์   ทาราเนตร์ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
5908109302   นายกิตติพัฒน์   ชาติรักษา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109303   นายขจรเกียรติ   ชัยลังกา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109305   นางสาวชนาภา   ศรีสุข : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109306   นางสาวณัฏฐธิดา   อิศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109307   นางสาวณัฐริกา   กุณาตี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109309   นายทรงพล   โภคาสัมฤทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109310   นางสาวธัญรดา   แขวงแดง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109311   นายนพดล   อุ่นเครือ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109312   นางสาวนภารัตน์   นิ่มเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109313   นางสาวนฤมล   ยอดมงคล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109314   นางสาวนาถทิวา   คำเงิน : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109315   นางสาวเบญจพรรณ   หอมดอก : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109320   นางสาวมลทยา   ปิ่นบาง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109321   นายรังสิมันต์   ลำวุฒิ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109322   นายรัฐพล   เผ่าศรีไชย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109323   นางสาวรุ่งทิวา   ใจมาศรี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109326   นางสาวศิริภัสสร   ถิ่นปา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109327   นายศุภกฤษ   มีพร้อม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109329   นายสรัล   ทองอ่ำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109330   นายสวัสดิ์   มณีรัตนชัยยง : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109331   นางสาวสุนิสา   อสุนี ณ อยุธยา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109332   นางสาวสุพัตศร   สิงห์จันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109333   นางสาวสุภัทตรา   มนต์ช่วย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109335   นายอรรถชัย   ดูสันเทียะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109336   นายอลงกรณ์   สุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908109338   นางสาวอัญพัชญ์   จิระตระกูลรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
5908110301   นางสาวกชกร   ฐานหมั้น : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110302   นางสาวคณิษศา   เปรมสวัสดิ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110304   นายชนกนาถ   สุวรรณดารักษ์ : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110310   นายฐิติพงษ์   บุญธิ : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110311   นางสาวณัฐสุดา   กองขุนชาญ : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110312   นางสาวณิชมน   จินนิกร : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110314   นายนิธิโชติ   ชาเทพ : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110316   นายพชร   ชินนาค : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110322   นางสาววชิรญาณ์   ศรีสว่าง : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110326   นางสาวเสาวภาคย์   ขำคำ : การตลาด 5ชั่วโมง
5908110329   นายอัครพล   หลาบกลาง : การตลาด 5ชั่วโมง
5908111301   นางสาวกนกรักษ์   ช้างอ้น : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111302   นางสาวกาญจนา   ยาท้วม : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111303   นางสาวกาญจนาพร   ปันนาผล : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111304   นางสาวจิราธิป   กาวี : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111305   นางสาวจิราพัชร   เครือมา : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111308   นางสาวชมาพร   สำเภาลอย : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111311   นายทวิชาติ   ธีระภาต : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111313   นางสาวนพวรรณ   เปี่ยมวารี : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111314   นางสาวนัชชากร   อารีย์วงศ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111315   นางสาวนิภาพร   คำเฮือน : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111319   นางสาวปุณยาพร   บุญพิทักษ์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111320   นางสาวพัชริดา   ดอกสุข : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111321   นางสาวพิชชาพร   ทรัพย์สิริสกุล : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111322   นางสาวเมทินี   หงษ์สาม : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111323   นางสาวลดาพร   สมผล : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111325   นางสาววรรณพร   คำเงิน : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111328   นางสาววิชชุดา   พรมมินทร์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111329   นางสาววิลาวัลย์   นาคแย้ม : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111331   นางสาวศุภนิดา   สุรารักษ์วงษ์วีระ : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111332   นางสาวศุภมาส   วิญญารัตน์ : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111333   นางสาวสิริยากร   แก้วแหวน : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111334   นางสาวสุชานาถ   สุริยา : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111335   นางสาวสุภัสสร   รอดอินทรา : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111336   นางสาวสุวรัตน์   ฤทธิ์เอนก : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111337   นางสาวโสภิตา   บุญไทย : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111339   นางสาวอัจฉรา   ชอบธรรม : บัญชี 5ชั่วโมง
5908111340   นางสาวอัญชิสา   วรรณสอน : บัญชี 5ชั่วโมง
5908112301   นางสาวกมลพร   มะลิธง : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112302   นางสาวกมลวรรณ   อินทร์สุวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112303   นางสาวกรรณิกา   อินไข : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112306   นางสาวณัฐกมล   โฉมศรี : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112310   นางสาวนันทิพร   เทียนเงิน : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112311   นายพีระพงษ์   ใจขอด : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112314   นางสาวศศิธร   ทรงธรรม : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112315   นายเศรษฐ์   พรหมศาสตร์ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112316   นางสาวสมิตา   ไชยดิรก : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112319   นางสาวอรปรียา   ทองนำ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908112320   นางสาวอรรจมาภรณ์   ประเทศ : เศรษฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
5908114006   นายทศพล   แสงสันต์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114301   นางสาวกนิษฐา   กานุมาน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114306   นางสาวแก้วกันยา   คำเจียก : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114307   นายคมกฤษณ์   พันธุ์โชติ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114308   นายจักรกฤษ   ลูกอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114310   นายจุฑากร   กองธรรม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114315   นางสาวชนาภา   มุ้งทอง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114316   นางสาวชนิตา   พรมเทพ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114319   นางสาวณัฐนิชา   นาคน้อย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114321   นายณัฐวรรษ   จันทร์ออน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114330   นายธรรพ์ณกร   ปัญญา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114332   นายธันชนน   มณีศรี : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114338   นางสาวนัฐริการ์   พ่วงกองนะ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114344   นางสาวปัทมา   เกตุเขียว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114345   นางสาวพัชฌานันท์   ภาคภูมิ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114348   นางสาวเพชราลัย   พึ่งสำราญ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114349   นางสาวภัครินทร์   พรับพรึงศรี : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114350   นายภูริณัฐ   พงษ์สุวรรณ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114354   นางสาวเมษนี   อุดรพันธ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114355   นางสาวเยาวลักษณ์   สง่าสมบูรณ์ไพร : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114356   นางสาวรัชชากรณ์   ปั้นรูป : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114357   นายราเมศ   จักรแก้ว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114358   นายเริงฤทธิ์   จาอาบาล : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114360   นายลิขิตสวรรค์   วงค์เมทา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114362   นางสาววธิสา   จันทร์เต็ม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114366   นายศักดิ์นรินทร์   อินปา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114367   นายศัษตวรรษ   ตาเป็ง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114368   นางสาวศิริวรรณ   บาลจ่าย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114373   นางสาวสุพิชญา   จรรยาพงค์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114375   นางสาวเหมือนฝัน   กันธวงค์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908114376   นายอธิคม   วงศ์ธรรม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
5908115301   นางสาวกรรณิการ์   เพชรฉาย : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5908115303   นางสาวณิชนันทน์   สุวรรณประดิษฐ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5908115304   นางสาวดารารัตน์   ภูจำเริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5908115305   นายเดชาธร   ไชยเกิด : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5908115306   นายนนทพัทธ์   มหาสุวรรณ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5908115307   นางสาวนุชธิดา   ผาโต : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5908115310   นางสาวเฟื่องฟ้า   ศรีโยธา : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5908115311   นายเมธิศ   คำมัง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5908115314   นายสิริชัย   เชียงเนาว์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5908115315   นายสุริยา   พงษสปิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
5908115317   นางสาวอินทิรา   คำภีร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008104301   นายกรวิชญ์   อินทร์บำรุง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104302   นางสาวเกวลิน   ร่มโพรีย์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104304   นางสาวณิชมน   บุญทะวงศ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104305   นางสาวดาริณี   เบอร์เดน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104306   นางสาวลภัสรดา   นิลมาก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104307   นางสาวนงลักษณ์   แก้วดี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104308   นางสาวนจิรา   พิมขนิษฐ์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104309   นางสาวนนธิชา   แสงจันทร์ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104310   นางสาวบุณยานุช   โพธิ์ทอง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104311   นางสาวพนิตนันท์   ธุรี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104313   นางสาวรัตติยากร   ศิลาเณร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008104315   นายศักดิ์สิทธิ์   กุลกระโทก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5ชั่วโมง
6008105301   นางสาวกัญญาพัชร   สมพงษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6008105306   นางสาวสิริพร   ถนอมจิตร : เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 5ชั่วโมง
6008106301   นางสาวกัณฐิกา   นาทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106302   นางสาวกันติชา   ระโยธี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106303   นางสาวกาญจนา   หงส์รำแพน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106305   นายเจษฎาภรณ์   ผลากรกุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106307   นางสาวชลิดา   อินธิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106310   นางสาวธนภรณ์   จันทร์เที่ยง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106312   นายธีรยุทธ   ขุนพารเพิง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106314   นายปัตฐวี   พรหมมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106316   นางสาวฟารีดา   แก้วภู : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106317   นายภานุพงศ์   ไชยวุฒิ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106318   นางสาวเยาวลักษณ์   กุลบุตร : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106322   นางสาววิราพร   มิ่งขวัญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106324   นายศักดิ์สิทธิ์   ว่องไว : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106325   นางสาวสรางอร   พรมจารี : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106327   นายอโนชา   ชูนาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106329   นางสาวอรวรรณ   สังข์เล็ก : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106330   นายอัมรินทร์   อินทราวุธ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106331   นางสาวกีรัตยา   สันป่าแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008106333   นางสาวสุภารัตน์   ม่วงมูล : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6008107301   นายกฤษฎา   วังอินทร์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107307   นายจิตรกร   สุจิรังกุล : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107326   นางสาวพัชรากร   ถุงแก้ว : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107333   นางสาวภาสิณี   มีศิลป์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107335   นายรณยุทธ์   ดีบุก : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107338   นายฤทธิรงค์   ฝั้นนุวงค์ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107345   นางสาวสิรินทิพย์   สุจริตธุระการ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008107347   นางสาวสุกฤตา   ตุ๊กกี่ : รัฐศาสตร์ 5ชั่วโมง
6008108303   นายไชยเชษฐ์   วิลาจันทร์ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
6008108304   นางสาวณัฐพร   สุพลจิตร์ : การจัดการชุมชน 5ชั่วโมง
6008109302   นายกิตติพงษ์   ฉัตรแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109305   นางสาวจันทิมา   ฟักผล : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109315   นายถิรพิทย์   ยศทวี : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109317   นางสาวธารารัตน์   โชคผอม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109319   นายธีรวัฒน์   ติมุลา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109321   นายปฐมภพ   จันทร์โม : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109323   นางสาวปาณิศรา   จิตตรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109325   นายพิสิษฐ์   เชาวกิต : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109330   นางสาวรุ่งนภา   ใชยคำ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109332   นายวีรพงศ์   ครุธจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109334   นายศรายุทธ   แหน่งน้อย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109336   นายสรศักดิ์   ประสุทธิ์ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109338   นางสาวสุชาวดี   เข็มวิชัย : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008109343   นางสาวสุพัตรา   สุริยะ : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5ชั่วโมง
6008111302   นางสาวจุฑามาศ   ชูตินิมิตรรัตน์ : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111303   นางสาวจุฑามาศ   ไชยศรี : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111304   นางสาวชลธิชา   เวียงแก้ว : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111306   นางสาวณัฐวดี   หลักวิโรจน์ : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111308   นางสาวนราพร   วงศ์เมือง : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111310   นางสาวนลพรรณ   วัลลภัย : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111314   นางสาวพลอยสวย   ถุงเงิน : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111316   นางสาวพิมลพรรณ   บุญอินทร์ : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111317   นางสาวมัลลิกา   อินกา : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111318   นายวรพล   ต่ายพูล : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111319   นายวรินทร์   เผือกอินนุ้ย : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111320   นายศุภกัณฐ์   ฉิมเอี่ยม : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111322   นางสาวหทัยกาญจน์   เมืองสง : บัญชี 5ชั่วโมง
6008111324   นางสาวอมรรัตน์   โพธรา : บัญชี 5ชั่วโมง
6008114005   นางสาวจุฑารัตน์   ชัยจังหรีด : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114009   นายพัชรพล   เจาะบู : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114302   นายกฤษฏา   ผดุงพงษ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114303   นางสาวกษิรา   เรืองเพ็ชร์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114304   นางสาวกัญญารัตน์   จันทศร : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114305   นายกิตตินันท์   หอมนาน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114306   นายกิตติภณ   กาโต่ง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114309   นางสาวจิราพร   พ่วงแม่กลอง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114311   นางสาวชนันพร   สิงห์แก้ว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114312   นางสาวชนานันท์   คำยอด : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114313   นางสาวชมพูนุช   คำอินทร์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114314   นางสาวชลาริน   ควนวิลัย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114315   นายชัชพงศ์   ต่อศิริ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114316   นายชัยวัฒน์   ลีลาศ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114317   นายโชคชัย   นนทะคำจันทร์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114318   นางสาวฐิตินันท์   เทพอินใจ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114319   นายณชรัฐ   บัวคำ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114320   นายตันติกร   ชูประสิทธิ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114321   นายธนกฤต   ขำประเสริฐ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114322   นายธนธัช   ชาญอาวุธ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114323   นายธนพันธุ์   สุพร : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114325   นางสาวธิดา   สักสดใส : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114326   นายธิติพันธ์   ธรรมกุล : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114328   นายธีรวัฒน์   โสดวิลัย : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114329   นางสาวนนทนีย์   ลูกภูเขียว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114330   นางสาวนพรัตน์   ผูกกิจ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114332   นายนพรัตน์   แสงวิเศษ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114333   นายนันทวัฒน์   ปั๋นโด้ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114334   นางสาวนิตยา   ศศิธรบำรุง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114335   นางสาวนุชรินทร์   อินทร์กา : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114338   นางสาวปัณชญา   กันตะบุตร : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114339   นางสาวปัณฑิตา   นุ้ยประสิทธิ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114341   นางสาวพรวิมล   เนียมเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114342   นางสาวพัชรพร   เชื้อเอี่ยม : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114343   นางสาวพิชญดา   ศรมณี : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114344   นางสาวพีรณัฐ   จันทร์แดง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114346   นางสาวเพาวิธู   แจ่มกระจ่าง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114347   นายมิ่งภิมุขข์   คงคำ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114349   นางสาวรักษ์ศิยา   เกิดสุทธิ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114350   นางสาวรัชดา   กองเพ็ง : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114351   นางสาวรัชนาวรรณ   จอมป้อ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114353   นายวชิรพันธ์   ขาวสุด : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114355   นางสาววรรณกร   ทองนุช : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114360   นายวีรภัทร   ลิ่มโชตินันท์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114364   นางสาวสุภาภรณ์   ผลเสน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114365   นางสาวสุวนันท์   จันทร์พล : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114366   นางสาวสุวรรณี   ถาวร : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114367   นางสาวเหมือนขวัญ   ดีเหมือน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114369   นางสาวอรทัย   สายบัว : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114371   นางสาวอาทิตยา   แก้วสุวรรณ์ : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008114372   นางสาวอุบัวรัตน์   เรือนเงิน : เกษตรป่าไม้ 5ชั่วโมง
6008115301   นางสาวกนกวรรณ   มากศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115302   นายกษิดิ์เดช   ภู่ทอง : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115303   นางสาวกัลยรัตน์   ภักดี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115304   นายคณาธิป   อินสูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115305   นางสาวเจนจิรา   บุญสุข : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115306   นางสาวชนม์นิภา   ปาโน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115307   นางสาวฐิดาภรญ์   มุสิกุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115308   นางสาวณิราพร   คุณวงศ์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115311   นางสาวน้ำหวาน   สุคงเจริญ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115314   นายปัญจพล   สิทธิสูงเนิน : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115315   นางสาวปิยธิดา   ทิพย์ละคร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 5ชั่วโมง
6008115317   นางสาวพรสวรรค์