ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5706105343   นายติณณภพ   ไชยกันทา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 6ชั่วโมง
5918102346   นางสาวฟองจันทร์   แสงโชติรักษ์วงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 8ชั่วโมง
6006103363   นายทศพล   เสนงาม : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103453   นางสาววราภรณ์   เปียงน้อย : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103457   นางสาววิภาพร   แก้วกำแพง : บัญชี 8ชั่วโมง
6101125324   นางสาวภรัณยา   น้ำเต้าทอง : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125328   นางสาวมโนชา   นวพรสีวลี : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125338   นางสาวสรัญญา   พุทธสอน : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125339   นางสาวสโรชา   แสงบุญ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125343   นางสาวสุวนันท์   สมสุพรรณ์ : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6101125344   นางสาวโสริญา   ทองเนตร : การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร 8ชั่วโมง
6103103354   นางสาววัสสิกา   หมื่นอุดม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง
6103103359   นางสาวสิรินารถ   คุณยศยิ่ง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 8ชั่วโมง