ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
6022101442   นางสาวสุรีพร   เสนาฤทธิ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6022101450   นางสาวอรพิณ   อุดมศักดิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 8ชั่วโมง
6105101311   นางสาวขัติยาภรณ์   บุญตะนัย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101372   นางสาวยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101373   นายรติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6106102371   นางสาวปั้นหยา   ผาสุวรรณ์ : การตลาด 8ชั่วโมง
6106102372   นางสาวปาณิสรา   ยศนวล : การตลาด 8ชั่วโมง
6106102373   นางสาวปาริชาติ   พรมวัง : การตลาด 8ชั่วโมง
6106102405   นางสาวลัดดา   ปิ่นสุวรรณ : การตลาด 8ชั่วโมง
6106102408   นายวงศธร   สีเมืองแก้ว : การตลาด 8ชั่วโมง
6106102430   นายญาณินท์มณี   ตนหาญ : การตลาด 8ชั่วโมง
6106104322   นางสาวจุฑามาศ   หมื่นสิทธิแพร่ : การเงิน 8ชั่วโมง
6106104324   นางสาวเจตวรรณ์   แสงคำ : การเงิน 8ชั่วโมง
6109101335   นางสาวนริศรา   คงเพ็ชรศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101339   นางสาวนีรภา   ศรียายอง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6109101340   นางสาวนุสบา   มะหะหมัด : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง