ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804105329   นางสาวพัชราภรณ์   หยกลลิตเลิศล้ำ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5804105342   นางสาวศิริลักษณ์   กันทะยศ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004109307   ธัญญารัตน์   พงษ์ต้น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6006103377   นรีกานต์   กันธา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103379   นันทิดา   ศรีโภคา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006104302   กมลพรรณ   บุญอินทร์ : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104306   กัญจนพร   เงานอ : การเงิน 8ชั่วโมง
6006105302   กนกวรรณ   เพ็งบุบผา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6006105372   รวิกาญจน์   สุขเกษม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6012106314   จุฑาทิพย์   ไชยเมืองคน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106316   ฉัตรแก้ว   อรรถบัญชา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106318   ชลดา   คำจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106323   ณัฐชยา   พานคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106339   เบญจวรรณ   ปิ่นหอม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6105101316   ชวิน   นิลแก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101322   ฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101327   เดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101347   บุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101350   นางสาวประภาภรณ์   ศุภผลา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101352   ปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101357   ผดุงเกียรติ   พีวงษ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101362   พัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101371   มัณฑิรา   ตองใจ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101372   ยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101373   รติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101377   ลักษิกา   บุญทวี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101378   ลักษิกา   ณ เชียงใหม่ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101399   สิทธิชัย   อินต๊ะจาย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101406   สุทธินันท์   หล่อวิไลกุล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101407   สุพิชชา   สมกาศ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง