ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5804105329   นางสาวพัชราภรณ์   หยกลลิตเลิศล้ำ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5804105342   นางสาวศิริลักษณ์   กันทะยศ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
6004109307   นางสาวธัญญารัตน์   พงษ์ต้น : ฟิสิกส์ประยุกต์ 8ชั่วโมง
6006103377   นางสาวนรีกานต์   กันธา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006103379   นางสาวนันทิดา   ศรีโภคา : บัญชี 8ชั่วโมง
6006104302   นางสาวกมลพรรณ   บุญอินทร์ : การเงิน 8ชั่วโมง
6006104306   นางสาวกัญจนพร   เงานอ : การเงิน 8ชั่วโมง
6006105302   นางสาวกนกวรรณ   เพ็งบุบผา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6006105372   นางสาวรวิกาญจน์   สุขเกษม : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 8ชั่วโมง
6012106314   นางสาวจุฑาทิพย์   ไชยเมืองคน : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106316   นางสาวฉัตรแก้ว   อรรถบัญชา : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106318   นางสาวชลดา   คำจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106323   นางสาวณัฐชยา   พานคำ : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6012106339   นางสาวเบญจวรรณ   ปิ่นหอม : เศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม 8ชั่วโมง
6105101316   นายชวิน   นิลแก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101322   นางสาวฐิตินันท์   ยะมัง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101327   นางสาวเดือนนภา   เสนแก้ว : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101347   นางสาวบุณยานุช   ทัศนา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101350   นางสาวประภาภรณ์   ศุภผลา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101352   นายปาณวัฒน์   คําบุรี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101357   นายผดุงเกียรติ   พีวงษ์ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101362   นางสาวพัชรมัย   ตาธิยะ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101371   นางสาวมัณฑิรา   ตองใจ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101372   นางสาวยุวภรณ์   จอมทอง : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101373   นายรติพงศ์   สมคะเน : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101377   นางสาวลักษิกา   บุญทวี : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101378   นางสาวลักษิกา   ณ เชียงใหม่ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101380   นางสาววรรณวิศา   ศรีคำภา : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101399   นายสิทธิชัย   อินต๊ะจาย : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101406   นายสุทธินันท์   หล่อวิไลกุล : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6105101407   นางสาวสุพิชชา   สมกาศ : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง