ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806104547   นางสาวอินทิรา   สัพลักษ์ : การเงิน 8ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105367   นางสาวมนุชาธิป   อินสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105372   นางสาวรัชนีวรรณ   โปธิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105378   นางสาววรรณภา   อินทร์ศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105396   นางสาวสุดารัตน์   จีโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5904105306   นางสาวจุไรรัตน์   สายเครือตัน : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105340   นางสาวอรรัมภา   ปัญโญ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5906103501   อริศรา   ติวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
5906103503   นางสาวอัจฉราภรณ์   ภาคภูมิ : บัญชี 8ชั่วโมง
5909101313   นางสาวจันทร์จิรา   คิดข้างบน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101315   นางสาวจารุวรรณ   ลีพัฒนากุล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101325   นางสาวโชติกา   ยศบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5922101423   อรวรรณ   ธัมมโน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
5922101425   อริสรา   ฟองมะลิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6001101038   ศุภฤกษ์   โสภนราพงษ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101348   พิมลพรรณ   สุขจันทึก : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101378   สุภิญญา   ทาอุปรงค์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6001101383   อาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6005101377   วรวุฒิ   หล้าสุก : รัฐศาสตร์ 8ชั่วโมง
6009101333   นราทิพย์   สีนวล : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009101343   บุษยมาส   ผางบ้อย : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6015123336   นางสาวธาดา   ยังมั่น : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง