ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105367   นางสาวมนุชาธิป   อินสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105372   นางสาวรัชนีวรรณ   โปธิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105378   นางสาววรรณภา   อินทร์ศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5901105396   นางสาวสุดารัตน์   จีโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 8ชั่วโมง
5903101327   บุษกร   ศรีวงษ์ชัย : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
5903101340   นางสาวพิชญา   สุจริต : วิศวกรรมเกษตร 8ชั่วโมง
5903102336   นางสาวพิรญาณ์   วงมงคุล : วิศวกรรมอาหาร 8ชั่วโมง
5904105306   นางสาวจุไรรัตน์   สายเครือตัน : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5904105340   นางสาวอรรัมภา   ปัญโญ : คณิตศาสตร์ 8ชั่วโมง
5906103501   อริศรา   ติวงค์ : บัญชี 8ชั่วโมง
5909101313   นางสาวจันทร์จิรา   คิดข้างบน : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101325   นางสาวโชติกา   ยศบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
5922101423   อรวรรณ   ธัมมโน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
5922101425   อริสรา   ฟองมะลิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 8ชั่วโมง
6001101038   ศุภฤกษ์   โสภนราพงษ์ : พืชไร่ 8ชั่วโมง
6004104310   รวิษฎา   ดีวงศ์ : สถิติ 8ชั่วโมง
6006101313   การะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 8ชั่วโมง
6006101319   กุลณัฐ   ประวิง : การจัดการ 8ชั่วโมง
6009102320   เพ็ญพิชชา   จักรนิล : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6009102338   สุภาวดี   ตันมา : การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 8ชั่วโมง
6014102330   พัชรนันท์   สถาอุ่น : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6014102346   อรญา   สันเต็น : ภาษาอังกฤษ 8ชั่วโมง
6015123374   รัชฎาพร   ชาญวารินทร์ : พลังงานทดแทน 8ชั่วโมง