ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5922101420   นางสาวอภิญญา   ภูมิยิ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
5922101425   นางสาวอริสรา   ฟองมะลิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6001101306   นางสาวจิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101309   นางสาวจุฑามาศ   จันทร์ดี : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101315   นางสาวณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101330   นางสาวนภาพร   ภุมรินทร์ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101344   นางสาวพรณัฐชา   ผิวงาม : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101349   นางสาวแพรวพรรณ   โนนสันเทียะ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101352   นางสาวมณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101357   นางสาวยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101371   นางสาวศศิมา   ยามี : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101372   นางสาวศิริวรรณ   วรรณชาติ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101375   นางสาวสราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101378   นางสาวสุภิญญา   ทาอุปรงค์ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101379   นางสาวหนึ่งฤทัย   แก้วเทศ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101383   นางสาวอาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6015123336   นางสาวธาดา   ยังมั่น : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง