ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5922101420   อภิญญา   ภูมิยิ่ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
5922101425   อริสรา   ฟองมะลิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 5ชั่วโมง
6001101306   จิตตรา   ลำภา : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101309   จุฑามาศ   จันทร์ดี : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101315   ณัฐกานต์   ปานเกิด : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101330   นภาพร   ภุมรินทร์ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101344   พรณัฐชา   ผิวงาม : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101349   แพรวพรรณ   โนนสันเทียะ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101352   มณันทยา   เทพตาแสง : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101357   ยุราพร   พันธวงษ์ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101371   ศศิมา   ยามี : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101372   ศิริวรรณ   วรรณชาติ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101375   สราลี   พรมมายะกุล : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101378   สุภิญญา   ทาอุปรงค์ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101379   หนึ่งฤทัย   แก้วเทศ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001101383   อาทิตยา   นามโคตร : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6015123336   ธาดา   ยังมั่น : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง