ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5905101312   นางสาวจันทร์ตระการ   หินคง : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5909101313   นางสาวจันทร์จิรา   คิดข้างบน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101325   นางสาวโชติกา   ยศบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
6001101038   ศุภฤกษ์   โสภนราพงษ์ : พืชไร่ 6ชั่วโมง
6001102436   รังสิยา   ธรรมขันแก้ว : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102437   รัชนก   ชูวิทย์ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102438   รัชนีกร   ธรรมลังกา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102470   ศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102486   สุดารัตน์   วุฒิ : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102491   สุพรรษา   ฟักชาวนา : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102510   อรนภา   การดี : พืชสวน 6ชั่วโมง
6001102523   วิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน 6ชั่วโมง
6004101329   ณภัทร   ปิมปา : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101355   ปัทวรรณ   ปันปิง : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6004101377   วิไลลักษณ์   พนมวาสน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6ชั่วโมง
6006101313   การะเกด   เกตุกลมเกล้า : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006101319   กุลณัฐ   ประวิง : การจัดการ 6ชั่วโมง
6006102342   ณัฐธิกานต์   อุปนันท์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102361   ธัญลักษณ์   ใสพิมพ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6006102378   บุณฑริกา   เพชรรักษ์ : การตลาด 6ชั่วโมง
6015123336   นางสาวธาดา   ยังมั่น : พลังงานทดแทน 6ชั่วโมง