ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5806104318   นางสาวกาญจนาพร   แสงงาม : การเงิน 5ชั่วโมง
5806104331   นางสาวคัทรียา   สีสุข : การเงิน 5ชั่วโมง
5814102347   นางสาวผกาทิพย์   บุญชิด : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5814102366   นางสาววาสนา   เชื้อจีน : ภาษาอังกฤษ 5ชั่วโมง
5901105356   นางสาวพรรณนิกา   ตาแก้ว : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105367   นางสาวมนุชาธิป   อินสอน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105372   นางสาวรัชนีวรรณ   โปธิ : อารักขาพืช (กีฏวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105378   นางสาววรรณภา   อินทร์ศรี : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5901105396   นางสาวสุดารัตน์   จีโน : อารักขาพืช (โรคพืชวิทยา) 5ชั่วโมง
5909101313   นางสาวจันทร์จิรา   คิดข้างบน : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101325   นางสาวโชติกา   ยศบุญเรือง : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
5909101380   นางสาววรี   เลาหตีรานนท์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 5ชั่วโมง
6001101038   ศุภฤกษ์   โสภนราพงษ์ : พืชไร่ 5ชั่วโมง
6001102340   ชิตพล   เผื่อนศรี : พืชสวน 5ชั่วโมง
6001102392   นิศารัตน์   คำปา : พืชสวน 5ชั่วโมง
6001102394   ปฏิมา   ดวงแก้ว : พืชสวน 5ชั่วโมง
6001102401   ปริญญา   คำภูแสน : พืชสวน 5ชั่วโมง
6001102403   นางสาวปวีณา   อาจคำชัย : พืชสวน 5ชั่วโมง
6001102470   ศิริลักษณ์   บุตดียานาง : พืชสวน 5ชั่วโมง
6001102523   วิวรรธน์   ไพรเขต : พืชสวน 5ชั่วโมง
6005104367   พัชรเดช   ประเจิด : รัฐประศาสนศาสตร์ 5ชั่วโมง
6005104393   ศรัณย์   จันทร์ซุย : รัฐประศาสนศาสตร์ 5ชั่วโมง
6005104394   ศรานนท์   โคตะวิน : รัฐประศาสนศาสตร์ 5ชั่วโมง
6015123336   นางสาวธาดา   ยังมั่น : พลังงานทดแทน 5ชั่วโมง